Symbolika snov…

Predpokladajme, že chcete niekomu vysvetliť rozdiel medzi chuťou bieleho a červeného vína. Môže sa vám to zdať celkom jednoduché.

Vám je tento rozdiel veľmi dobre známy; prečo by teda nemalo byť jednoduché objasniť to niekomu inému?

Jednako však zistíte, že vysvetliť tento chuťový rozdiel slovami je veľmi ťažké. Pravdepodobne aj skončíte slovami: „Či veríte, či nie, neviem vám to vysvetliť. Napite sa červeného vína, potom bieleho, a rozdiel spoznáte sami.“

Nájsť vhodné slová na vysvetlenie najzložitejšieho stroja vám nepôsobí nijaké ťažkosti, ale opísať jednoduchý chuťový zážitok slovami sa zdá byť nad vaše sily.

Nestretávame sa s rovnakými ťažkosťami, keď sa pokúšame vysvetliť citový zážitok?

Predstavme si napríklad náladu, pri ktorej sa cítite opustený, osamotený, svet sa vám zdá šedivý, akýsi nepriateľský, aj keď nejde o skutočné nebezpečenstvo. Túto náladu chcete opísať svojmu priateľovi, ale zasa akosi nenachádzate slová a cítite, že vaše slová primerane nevystihujú rôzne odtiene tejto nálady. Nasledujúcu noc máte sen. Nachádzate sa na okraji veľkého mesta práve pred svitaním; ulice sú prázdne — vidno len voz s mliekom — domy sú akési úbohé, všetko okolo je známe, a neviete, ako sa dostať do známych štvrtí, kde sa cítite doma.

Keď sa po prebudení rozpamätáte na sen, zistíte, že pocity z vášho sna presne vyjadrujú pocity stratenosti a šedivosti, ktorú ste sa deň predtým pokúšali opísať svojmu priateľovi. A je to len jediný obraz, ktorý ste zazreli na necelú sekundu. Jednako tento obraz obsahuje živší a vernejší opis, ako by ste boli dosiahli siahodlhými rečami. Obraz vo sne je symbol čohosi, čo ste cítili.

Čo je vlastne symbol?

Symbol sa často definuje ako, „niečo, čo zastupuje voľačo iné“. Táto definícia nás akosi neuspokojuje. Stáva sa však zaujímavejšou, ak sa zaoberáme symbolmi, ktoré sú zmyslovými vyjadreniami videnia, počutia, chuti, hmatu a ktoré zastupujú „niečo iné“; tým iným je vnútorný zážitok, cit alebo myšlienka.

Symbol takéhoto druhu je čosi mimo nás samých,ale to, čo symbol predstavuje, je niečo v nás samých. Symbolický jazyk je jazyk, ktorým vyjadrujeme vnútorný zážitok tak, ako keby išlo o zmyslový zážitok, ako keby išlo o niečo, čo sme spravili alebo čo sa nám v reálnom svete vecí stalo. Pri symbolickom jazyku je vonkajší svet symbolom sveta vnútorného, symbolom našej duše a mysle.

Ak definujeme symbol ako „niečo, čo zastupuje voľačo iné“, narazíme na zásadnú otázku: Aký je špecifický vzťah medzi symbolom a medzi tým, čo symbol predstavuje? 

Pri odpovedi na túto otázku môžeme rozlišovať tri druhy symbolov: konvenčný, náhodný a univerzálny. Ukazuje sa nám, že len posledné dva druhy symbolov vyjadrujú vnútorné zážitky tak, ako keby išlo o zmyslovú skúsenosť; len tieto dva druhy obsahujú prvky symbolického jazyka.

Konvenčný symbol je zo všetkých troch najznámejší, keďže ho používame v každodennej reči. Ak vidíme alebo počujeme slovo „stôl“, tak hlásky S-T-Ô-L naozaj zastupujú voľačo iné. Zastupujú ten skutočný stôl, ktorý vidíme, ktorý používame a môžeme ohmatať. Aký je súvis medzi slovom „stôl“ a vecou stôl?

Je tu nejaký bezprostredný vzťah?

Zrejme nie. Stôl ako vec nijako nesúvisí so zvukom tohto slova a dané slovo symbolizuje danú vec len na základe dohody, konvencie nazývať práve tento predmet týmto názvom. Tomuto súvisu sa učíme od detstva opakovanou skúsenosťou počuť názov danej veci, až sa utvorí taká trvalá asociácia, že pri hľadaní správneho pomenovania nemusíme premýšľať. Sú však aj slová, kde takáto asociácia nie je len konvenčná.

Keď napríklad povieme „fuj“, vyrážame zúženými perami vzduch. Je to prejav odporu, na ktorom majú svoj podiel aj ústa. Rýchlym vytlačením vzduchu vyjadrujeme svoj úmysel vyhnať niečo, vytlačiť to zo svojho okruhu; ústa to napodobňujú. V tomto a aj v iných prípadoch súvisí symbol inherentne s citom, ktorý vyjadruje. Aj keď pripustíme, že spočiatku mnohé ak nie všetky — slová mali svoj pôvod v takomto inherentnom vzťahu medzi symbolom a tým, čo symbol vyjadruje, predsa len pri učení sa jazyka nemá už väčšina slov pre nás takýto význam.

Slová nie sú jediným príkladom konvenčných symbolov, aj keď sú najčastejšie a najznámejšie. Konvenčnými symbolmi môžu byť aj obrázky.

Napríklad zástava môže zastupovať tú-ktorú krajinu, a jednako medzi špecifickými farbami a krajinou, ktorú zastupujú, nie je nijaký súvis.

Farby sa prijali ako označenie určitej krajiny a zrakový dojem zástavy si opäť do pojmu danej krajiny prekladáme len na konvenčnom základe. Niektoré obrázkové symboly nemajú len čisto konvenčný charakter. Vezmime si napríklad kríž. Kríž môže byť iba konvenčným symbolom kresťanstva a v tomto ohľade sa nijako nelíši od zástavy.

Ale špecifický obsah symbolu kríža sa vzťahuje na Kristovu smrť, alebo abstraktnejšie, na vzájomné prenikanie materiálnej a duchovnej roviny. Tým sa vzťah medzi symbolom a symbolizovaným dostáva nad úroveň iba konvenčných symbolov. Od konvenčného symbolu sa líši náhodný symbol, i keď oba majú jedno spoločné: medzi symbolom a tým, čo symbol predstavuje, nie je nijaký vnútorný vzťah.

Povedzme, že niekto mal v istom meste skľučujúci zážitok; keď počuje meno tohto mesta, ľahko ho bude spájať so skľučujúcou náladou práve tak, ako by ho pri radostnom zážitku spájal s náladou plnou radosti.

V povahe mesta zrejme nie je nič také, čo by bolo či už smutné, alebo radostné. Symbolom nálady sa mesto stáva len ako dôsledok určitého individuálneho zážitku.

Rovnaká reakcia by sa mohla vyskytnúť v súvislosti s domom, ulicou, určitými šatami, určitou situáciou alebo s čímkoľvek, čo kedysi súviselo s určitou náhodou. Môže sa nám napríklad snívať, že sme v určitom meste. Vo sne nijako nemusíme cítiť, že k mestu sa viaže určitá nálada; vidíme iba ulicu alebo dokonca len názov mesta.

Skúmame, prečo sa nám snívalo práve o tomto meste, a môžeme zistiť, že sme zaspali v nálade, ktorú verne symbolizuje práve toto mesto. Obraz vo sne odzrkadľuje túto náladu; mesto „zastupuje“ náladu, ktorú sme tam voľakedy mali. Súvis medzi symbolom a symbolizovaným zážitkom je tu úplne náhodný.

V protiklade ku konvenčnému symbolu náhodný symbol nemôže nik pochopiť bez toho, aby sme sami neobjasnili súvis medzi symbolom a udalosťami.

Preto náhodné symboly sa zriedka používajú v mýtoch, rozprávkach alebo umeleckých prácach písaných symbolickým jazykom; ak totiž autor každý použitý symbol podrobne nekomentuje, symbol nám nič nehovorí. V snoch sa však náhodné symboly vyskytujú často a neskôr ešte objasním, akou metódou sa dajú pochopiť.

Univerzálny symbol je charakterizovaný vnútorným vzťahom medzi symbolom a tým, čo symbol predstavuje. Jeden príklad sme už uviedli, a to o úsvite na okraji mesta. Zmyslový zážitok opusteného, neznámeho a biedneho
prostredia naozaj bezprostredne súvisí s náladou, prejavujúcou sa pocitom stratenosti a úzkosti. Pritom je isté, že keby sme nikdy neboli bývali na okraji mesta, nemohli by sme tento symbol použiť, práve tak ako slovo „stôl“ by nemalo význam, keby sme stôl neboli nikdy videli. Tento symbol má význam len pre obyvateľov miest a je bezvýznamný pre príslušníkov kultúr, ktoré nijaké veľkomestá nemajú.

Mnohé iné univerzálne symboly sú však súčasťou skúsenosti každej ľudskej bytosti. Uveďme napríklad symbol ohňa. Oheň v krbe nás uchvacuje niektorými vlastnosťami. Predovšetkým svojou živosťou. Neustále sa mení, stále je v pohybe, a predsa je v ňom stálosť. Zostáva ten istý aj napriek tomu, že je stále iný. Pôsobí na nás silou, energiou, pôvabom i ľahkosťou. Ako keby neustále tancoval a mal nevyčerpateľnú zásobu energie. Keď používame ako symbol oheň, opisujeme vnútorný zážitok charakterizovaný tými istými prvkami, ktoré v našej zmyslovej skúsenosti oheň vytvára; pociťujeme energiu, ľahkosť, pohyb, vznešenosť, veselosť, pričom raz prevláda jeden, inokedy iný z týchto prvkov.

Podobný, ale len do určitej miery, je symbol vody, či už je to oceán alebo dravý prúd. Tu sa tiež prelína zmena a stálosť, neustály pohyb, a napriek tomu nemennosť. Tiež cítime živosť, kontinuitu a energiu. Je tu však rozdiel; kým oheň pripomína dobrodružstvo, rýchlosť, vzrušenie, voda vyvoláva pocit pokojnosti, pomalosti a stálosti.

Oheň obsahuje prvok prekvapenia, voda prvok predvídavosti.

Voda symbolizuje aj živosť, ale táto živosť je „ťažkopádnejšia“, „pomalšia“, viac upokojuje, ako vzrušuje. Nijako neprekvapuje, že jav fyzického sveta môže primerane vyjadriť vnútorný zážitok, že svet vecí môže byť symbolom neskutočného sveta.

Všetci vieme, že naše telo vyjadruje stav našej mysle. Pri rozčúlení nám stúpa do hlavy krv, pri strachu zasa bledneme; pri hneve sa ním rozbúcha srdce a pri šťastí má celé telo celkom iný tonus ako pri smútku.

Svoje – nálady prejavujeme mimikou a svoj postoj a city často takými presnými pohybmi a gestami, že ľuďom o nás hovoria viac ako naše slová.

Telo je naozaj symbolom duše, a nie jej alegóriou.

Hlboký a pôvodný cit, ba aj každá precítená myšlienka sa odzrkadľuje v celom našom organizme. Ten istý vzťah medzi duševným a telesným zážitkom nachádzame aj pri univerzálnych symboloch. Niektoré fyzické javy už svojou vlastnou povahou naznačujú niektoré citové a rozumové zážitky, a tak citovú skúsenosť vyjadrujeme aj jazykom fyzickej skúsenosti, t. j. symbolicky.

Univerzálny symbol je jediný, pri ktorom vzťah medzi symbolom a tým, čo symbol označuje, nie je náhodný, ale vnútorný.

Tento vzťah spočíva v príbuznosti medzi citom alebo myšlienkou na jednej strane a zmyslovo skúsenosťou na strane druhej. Univerzálnym ho nazývame preto, lebo je spoločný všetkým ľuďom. Celkom opačne je to nielen pri náhodnom symbole, ktorý už svojou povahou má osobný charakter, ale aj pri konvenčnom symbole, ktorý platí len pre skupinu ľudí uznávajúcich tú istú konvenciu. Univerzálny symbol spočíva vo vlastnostiach nášho tela, našich zmyslov alebo rozumu, ktoré sú spoločné všetkým ľuďom a neobmedzujú sa prelo Ion na jednotlivcov alebo špecifické skupiny. Jazyk univerzálneho symbolu je naozaj jediný spoločný výrazový prostriedok, ktorý si ľudský rod vytvoril; tento jazyk ľudstvo zabudlo, keď sa mu podarilo vyvinúť univerzálny konvenčný jazyk. Ak chceme vysvetliť univerzálny charakter symbolov, nemusíme uvádzať princíp generačného odkazu.

Každá ľudská bytosť, ktorá má s ostatným ľudstvom spoločné základné črty telesného a duševného vybavenia, je schopná chápať symbolický jazyk a hovoriť ním, lebo tento jazyk spočíva práve na týchto spoločných črtách.

Ako sa nemusíme učiť plakať pri smútku, očervenieť pri hneve, tak sa nemusíme učiť ani symbolický jazyk,.; A ak sa tieto reakcie neobmedzujú na nijakú osobitnú rasu alebo skupinu ľudí, tak sa ani symbolický jazyk neobmedzuje na nejakú izolovanú časť ľudstva.

Svedčí o tom skutočnosť, že symbolický jazyk použitý v mýtoch a snoch možno zistiť vo všetkých kultúrach, a to tak v tzv. primitívnych, ako aj vo vysoko rozvinutých kultúrach, napríklad Egypta alebo Grécka. Symboly týchto rôznych kultúr sú si okrem toho prekvapujúco podobné, pretože všetky možno odvodiť zo základných zmyslových a citových zážitkov, ktoré sú spoločné ľuďom všetkých kultúr.

Ďalšie dôkazy o tom nachádzame aj v nedávnych experimentoch, v ktorých ľudia bez znalosti teórie výkladu snov boli v hypnóze schopní bez ťažkostí interpretovať symboliku svojich snov.

Keď ich po skončení hypnotického stavu požiadali o výklad tých istých snov, prekvapene odpovedali: „Nemá to nijaký význam, je to nezmysel.“ Predchádzajúce tvrdenie si však vyžaduje upresne- nie. Niektoré symboly sa čo do významu odlišujú podľa rozdielov ich skutočného ponímania v rôznych kultúrach.

Funkcia, a teda aj význam slnka je napríklad v severských krajinách iný ako v trópoch. Na severe, kde je dosť vody, závisí všetok život od dostatku slnečnej
energie. Slnko je ochrannou, životodarnou silou, je teplom i láskou. Na Blízkom východe, kde je slnečná páľava oveľa silnejšia, je slnko nebezpečnou, ba až hrozivou silou, pred ktorou sa človek musí chrániť; zdrojom všetkého života a hlavnou podmienkou rastu je tu však voda. Možno teda hovoriť akoby o dialek-
toch univerzálneho symbolického jazyka, vytváraných rozdielmi prírodných podmienok, ktoré spôsobujú, že určité symboly majú v rôznych častiach krajiny odlišné významy.

Od týchto „symbolických dialektov“ sa odlišuje skutočnosť, že mnohé symboly majú viacero významov, a to v dôsledku odlišných druhov skúseností, na ktoré sa jeden a ten istý prírodný jav viaže.

Uveďme ako príklad zasa symbol ohňa. Oheň v kozube je pre nás zdrojom pôžitku a pohodlia, vyvoláva pocit živosti, tepla a spokojnosti. Ak však vidíme horieť budovu alebo les, prežívame strach a hrôzu a uvedomujeme si bezmocnosť človeka voči prírodným živlom. Oheň teda môže byť symbolom vnútorného oživenia a šťastia, ale aj strachu, bezmocnosti alebo vlastných deštrukčných sklonov.

To isté platí aj pre symbol vody. Voda môže byť strašnou ničivou silou, ak ju rozbúri víchor alebo ak sa preleje cez brehy. Môže byť teda práve tak symbolickým vyjadrením hrôzy a zmätku, ako aj pokoja a pohodlia.

Ďalším príkladom toho istého princípu je symbol údolia. Údolieuzavreté vrchmi, môže vyvolávať pocit istoty a pohodlia, pocit ochrany pred všetkými vonkajšími nebezpečenstvami. Ale vrchy, obopínajúce údolie, môžu predstavovať aj väzenské múry, ktoré nám zabraňujú opustiť údolie; údolie sa môže stať symbolom izolácie.

Vymedziť špecifický význam symbolu v danej situácii možno len na základe celkového kontextu a s ohľadom na prevládajúce skúsenosti osoby, ktorá symbol používa.

Viac v knihe Erich-Fromm-—-Sny-a-mýty

342 myšlienok na “Symbolika snov…

 1. Ahoj Macka,
  zlatíčko mám otázočku na teba….
  Dnes v noci sa mi snívalo o bocianoch….. nevidela som tuším z blízka bociana, iba z diaľky, ale na krásnom veľkom listnatom strome jeho veľké hniezdo…. tuším môj ex ho dal dolu, pozrela som sa dnu a bolo plné malých vajíčok, niektoré boli prasknuté, niektoré celé….. kázala som mu nech ho vráti naspäť na strom, aby si ich rodičia našli a v tom som sa zobudila, čo to môže znamenať?

  Páči sa mi

  1. AHOJ JA MAVAM VELMY ZVLASTNE SNY VETSINOV SPOJENE S NEBOM BOHOM JEZISKOM MARIOV POSLAMI …..TAK JEDEN TAKY NAJSILNEJSI KTORY SOM MALA V ROKU 1999.-SNIVALO SA MI BOLA SOM VONKU ZOS PRIATELMI A ZRAZU SOM TAM ZOSTALA IBA JA A NADOMNOV STAL POSOL V BIELOM ZIARIACOM RUCH NAD HLAVOV MA ZLATY KRUH A STAL VO VZDUCHU A POVEDAL MI ABY SOM SA VELMY SILNE MOLILA A JA SOM KLAKLA A SILNE SOM SA MODLILA K BOHU PROSILA O ODPUSTENIE A MODLIDBU SOM HOVORILA A VELMY SOM PRI TOM PLAKALA A POTOM SOM SI DALA OTAZKU ZE PRECO SA MAM TAK SILNE MODLIT CO SOM SPRAVILA A TAK SOM SA OPITALA TOHO NADHERNEHO POSLA ZE PRECO SA MAM TAK SILNE MODLIT CO SOM SPRAVILA A ON MI ODPOVEDAL LEBO SI V POZEHNANOM STAVE A TO BOLO VSETKO LEBOP HNED SOM SA ZOBUDILA .ISLA SOM K LEKAROVI HNED JAK SOM VSTALA LEBO BOLO UZ RANO TEN SEN SOM MALA UZ BOLO VONKU RANO A LEKARKA MI POVBEDALA ZE SOM TEHOTNA DO DNES NECHAPEM TEN SEN AK VIETE NIECO BLIZSIE POTESIMA TO HADAM .DAKUJEM VOPRED ❤

   Páči sa mi

   1. Jolika mávam tiež také sny, v ktorých vidím, čo sa udeje a aj niektoré, ktoré sa do bodky vyplnili. Naši sprievodcovia pri nás nám dávajú obrazmi a myšlienkami do mysle veci, ktoré sa udejú, ľudí , s ktorými budeme niečo riešiť(telepatia) to sú tie náhodné veci, ktoré nás napadnú a my ani nevieme prečo. A je jedno či spíme, alebo sme v bdelom stave. Pomáhajú nám ísť cestou, ktorú sme si vybrali a nasmerovávajú nás, alebo stoja pri nás v ťažkých časoch.

    Vyššie bytosti majú biele žiarivé rúcha, ale ich svetožiara nie je kruh nad hlavou, ale ich silné vyžarovanie z aury. Myslím, že si mala astrálny sen, kde môžeme cestovať aj do budúcnosti aj do minulosti a práve v tomto ti bolo zdelene, že si tehotná. Žena to môže vedieť viacerými spôsobmi, buď formou sna, ako si mala ty, alebo jej to duša inkarnovaného dieťa pošle formou myšlienky-telepaticky vnuknutie..mne sa to tak stalo…už pri oplodnení som vedela, že som tehotná. Ale iba pri prvom dieťati. 😉

    Človek sa nemusí silno modliť, dôležité je, aby modlitba k Bohu…najvyššiemu(podľa toho, ako sa k nemu prihovárame)vychádzalo z hĺbky duše, teda z skutočnej podstaty lásky. A aj z vďakou príjímať všetko.

    Tu je ako sa prejavujú sny našich tiel, lebo každé telo sníva iný druh snov.

    https://viziebosorky.wordpress.com/2010/09/13/ako-snivaju-nase-tela/

    Verím, že tie sny s vyššími bytosťami a majstrami sú nádherné….také veľa ľudí nemá…všetko závisý od čistoty duše. 😉

    Krásny dník Jolanka. 😀

    Páči sa mi

   2. dakujem velmy pekne anitra M .VIEM ZE VELA LUDI TAKE SNY NEMAVAJU NA JA ICH MAVAM VELMY CASTO .NIEKEDY SI MYSLIM ZE SOM ZVLASTNY CLOVEK HIHI.A K TEJ MODLIDBE KAZDY DEN SA ROZPRAVAM S VYSSIMI BYTOSTIAMI A MODLIM SA KAZDYB DEN ZOS SRDCA NIELEN ZA MNA ALE ZA VSETKYCH LUDI NA CELOM SVETE.SOM VELMY VDACNA ZA VASU POMOC VDAKA ❤

    Páči sa mi

   3. No vidíš…ja by som tiež také prijala…mávam len málo snov s vyššími bytosťami, ale som tiež vďačná za ne. .wink: Je veľmi dobré, ak sa niekto modlí za iného povznáša to dušu , ale aj tomu kto sa za neho modlí.

    Tak maj len krásne sny Jolanka. 😛

    Páči sa mi

  2. Ahoj Mirka…. 😀

   Podľa Meda čáp ….

   symbolizuje rodinné touhy, plodnost a případně křtiny
   – odlétající z domu: snící nebude mít mnoho snah vázat se k rodině
   – přilétající: křtiny v příbuzenstvu nebo v okruhu přátel; prohlubují se hmotné touhy
   – čapí hnízdo: rychle se rozrůstající rodina nebo starost o množství dětí

   No tak si vyber. 😀

   Podľa kariet význam bociana je nejaká zmena v tvojom živote , zrejme plodná, nejaká časť v tebe … mužská ju odmieta, chce sa toho zbaviť, ale tá druhá ženská… duševná časť ju chce uskutočniť.

   http://vestenie-lenormand.webnode.sk/karty-lenormand/a17-bocian/

   Nevšimla si si koľko tam bolo vajíčok? Množstvo ti tiež niečo napovie.. 😉

   Vejce…je symbolem zárodečného stavu, přičemž se nemusí jednat pouze o život nového jedince, ale například o změnu psychického stavu či o nový citový vztah;

   Takže si vyber Mirka…..Daj potom vedieť, čo z toho to bolo, lebo s bocianom som ešte nesnívala. 😀

   Krásny piatoček. 😉

   Páči sa mi

 2. Strom je ztělesněním života, současně symbolem sjednocení tří říší (pozemské – kořeny, vodní – proudící míza a nebeské – koruna sahající do nebes) a také osou, kolem níž je uspořádán celý svět .

  Ten strom bol košatý veľmi ťa zaujal, hlavne jeho koruna, ktorá predstavuje nebeskú, teda duchovnú časť. Pozri Bazální perinatální matrice I (BPM I) od Meda
  http://www.medo.cz/jaromir/kniha_trn_2v/_index_2bm.html
  Hniezdo bolo vo vnútri ukryté, teda odpoveď hladaj vo vnútri seba.

  Bociani sú symbolmi rodinných vzťahov, pút, plodnosti, ale aj oslavy nového zrodu v živote.

  Hniezdo je symbolom rodinného života a bocianie hniezdo je symbolom starostlivosti a rozrastajúcej sa rodiny.Možno budeš musieť viac času venovať svojím deťom a bude to súvisieť aj s exmanželom.

  Vajce je symbolem zárodečného stavu, přičemž se nemusí jednat pouze o život nového jedince, ale například o změnu psychického stavu či o nový citový vztah; vejce může ve svém nitru skrývat věci pozitivní, ale i negativní, které je třeba asimilovat vyššími zřeteli . Spomeň si koľko ich bolo a číslo ti dá presnejší význam.

  Ak bociani nie sú prenesený symbol z tvojho života, že si ich nedávno niekde videla, tak pôjde o niečo citové, čo je len v zárodku.

  S bocianmi nemám skúsenosť vo sne, tak sa riadim len podľa Meda. Alebo sa vám rozrastie rodinka. 😉
  Možno na to prídeš Mirka. Krásny dník želám.

  Páči sa mi

  1. Tak ak sa objaví spojitosť zo snom, daj vedieť. 😉
   Mne sa nedávno snívalo, že zomrel malému jeden škrečok a včera mi ho malý prinieol na ruke, že nežerie, len dýcha, tak neviem či nezomrie. Aj som mu dávala trocha energie, tak som zvedavá ako to dopadne.

   Páči sa mi

 3. Aj, ja mám otázočku, lebo som sa nedopátrala odpovede. Čo znamená ak sa mi snívalo s ujom ktory je dávno mrtvy? Veľmi ma zaskočilo, že sa mi prisnil, lebo sme sa ani veľmi nenavštevovali a ani som nebola na pohrebe, lebo som sa to dozvedela neskoro. V sne som prišla k nim na návštevu a vravel niečo o synoch, že sú v dome a dačo porábaju. Čo to môže znamenať? Dík za odpoveď.

  Páči sa mi

  1. Vraví sa, že ak sa ti prisnije s mŕtvym človekom, mali by sme mu zapáliť sviečku a zaspomínať si na neho ako žil. Väčšinou mŕtvy ľudia do snov nám chodia niečo zdelovať, ale ten sen vnímame ako “živý sen.” Vtedy toho človeka vnímame inak, cítime z neho niečo, čo vyžaruje, alebo nám dáva rady, či poučenia. Občas aj v bežných snoch môžme stretnúť blízkych, čo už nie su medzi nami, zrejme ide len o nejakú pripomienku, aby sme si spomenuli a nezabudli. Tiež som mala nedávmo vo sne starkú a starkého, ale žiadnu súvislosť som v tom nevidela. Neprišli ako radcovia, len v tom sne boli.

   Strýko v tvojom sne ťa nasmeroval na jeho synov, asi by ste sa mali stretnúť, alebo im zavolať ako sa majú. Môžno pochopíš jeho prítomnosť v tvojom sne. 😉

   Pekný dník želám.

   Páči sa mi

 4. Uz niekolko rokov sa mi sniva o korune. Raz je to velka koruna ktora mi padne k noham. Inokedy krasna s diamantami ktoru schovavam. Potom ze ju mam na hlave. Niekedy ju najdem ako poklad. Trojita skladacia koruna.
  Nie som zbozny clovek i napriek tomu mam vela snov v kostole ze tam nieco hladam alebo mi nieco davaju.

  Páči sa mi

 5. Podľa Meda je koruna symbolom kráľovskej moci . Ak má na sebe aj diamanty, tak je to znakom vyvolených. tvoje podvedomie ti dáva najavo, že si pre niečo predurčená.
  Ak ju máš na hlave, budeš povýšená v spoločnosti v zostúpiš na vyššie miesto, alebo tvoje vedomie vzostupy.
  Ak si uvedomíš obe nohy, ide o princíp protikladov spojenie v jedno dualita.
  3 je symbolom trojedinnosti(Otec syn a duch svätý). V tarote je kartou vládkyne, tvorivosti.
  Spojuje ženský princip s mužským a v hlubším pochopení vede člověka vnitřním světem díky objevení tvořivé síly od spojení ohně a vody k božskému světlu, taková tvořivá síla nepůsobí vně, v hmotném světě, ale uvnitř sebe přetváří podstatu samotného lidství

  Možno sa tie tvoje sny spájajú so vzostupom, ktorý prichádza, kedy budeš povýšená na vyššiu úroveň vedomia a objavíš v sebe niečo zabudnuté, na čo si si ešte nespomenula.

  Páči sa mi

  1. Dakujem velmi pekne za vyklad je to velmi zaujimave. V maji sa mi narodila dcera tak mozno aj s nou to dajako suvisi. Lebo posledny sen bol ze som mala korunu na hlave a dcerka bola v kociku a okolo boli knazi a mnisky.

   Páči sa mi

  1. Kňazi a mníšky sú vo sne symbolom tvojej citovej stránky duše. Myslím, že to nebude o tom, že si sa stala matkou, bude v tom niečo viac. Uvidíš čo sa stane do 3 mesiacov najneskôr.

   Páči sa mi

 6. Jablko je symbolom milostných vztahov a predzvesť svadby.
  Posteľ aj bez sex. aktu je symbolom sexuálnych vzťahov. Takže si vyber, že by niečo nové na obzore, alebo ti podvedomie dáva najavo, aby si si uvedomila svoj terajší vzťah kam speje?

  Páči sa mi

  1. Vidíš, možno sa dočkáš….mne sa sny plnia do 3 dní, 3 týždňov, 3 mesiacov, takže želám, nech sa vyplní a bábätko sa krásne v tebe vyvýja. Pohľadkaj ho za mňa. 😀

   Páči sa mi

 7. Dobrý večer, chcela by som sa spýtať na veľmi živý sen, snívalo sa mi s mužom, chodil za mnou, rozprával mi niečo a pútal moju pozornosť, vtom však prišiel môj muž, je dosť urastenej postavy, ale vyzeral v tom sne ešte väčší a prišla aj moja dcéra, ona bola chrbtom otočená a on prišiel ku nej a zozadu ju začal zo srandy sexuálne obťažovať, ale len sa k nej pritlačil a potom prišiel ku mne. Trochu som sa ho bála. Ten druhý muž ku mne podišiel, podali sme si ruky, ten stisk bol veľmi vrúcny, ale on sa zľakol a odchádzal po ceste, videla som veľmi zreteľne prechod pre chodcov. Po ňom odišiel. K tomu mužovi ma už dlhší čas niečo silno priťahuje, ale ja to v sebe potláčam a dosť sa preto trápim. Neviem si ten sen vyložiť, preto ďakujem za radu 🙂

  Páči sa mi

 8. Simonka ja to vidím takto. Ten muž predstavuje muža v tvojom živote, ktorý ťa niečim očaril. Teda je v skutočnosti tým kým je. Tvoj manžel predstavuje, ale tvoju mužskú časť v tebe, ktorá ťa ovláda. Tvoja dcéra je tvoja citová časť duše.
  Takže si ovládná svojou mužskou časťou , ktorá zanecháva prejavy v pudoch aj po citoch . Je to silnejšie ako ty. Ak sa necháš ovládnuť touto mužskou časťou, budeš toho muža nasledovať vo svojom živote. Ale pozor! Tá cesta nemusí byť až taká príťažlivá, lebo nevieš, čo ťa čaká na druhej strane.

  Prechod symbolizuje menší proměnu jednoho stavu vědomí či náplně mysli v druhý a posouvá snícího k novým obzorům, přičemž se nemusí jednat vždy o zkvalitnění prožitku, neboť v záporném smyslu může představovat přechod do horších stavů .

  Zváž čo cítiš, či to stojí naozaj za to. 😉

  Páči sa mi

 9. ďakujem za odpoveď, je to veľmi silné, ale možno to prejde :/ v tom sne som ešte jazdila výťahom, bola som tam s nejakým mužom, mali sme splniť akúsi úlohu. Ten výťah bol železný, chodili sme hore dole, ale cesta ním nebola až taká príjemná, trochu sa pri jazde nakláňal na jednu a druhú stranu. Prišli sme na horné poschodie, vystúpili, zobrali sme niečo do rúk a zas nastúpili a tak sa to opakovalo. Ďakujem 🙂

  Páči sa mi

  1. výťah…stoupání a klesání výtahu může být synonymem vzrůstající či klesající sexuální energie snícího, zejména když jsou ve snu přítomné sexuální obrazy nebo sexuální vzrušení
   Výťah jedoucí z podzemí do nejvyšších pater: vynáší podvědomé obsahy psýché k vědomému zpracování (symboly, obrazy, pocity i myšlenky)

   vézt někoho dolů výtahem či s ním dolů jet: do vlastního podvědomí saháme pro vlastnosti, které patří této personifikované osobě, abychom s těmito vlastnostmi či závislostmi vědomě pracovali; například jízda dolů s manželkou znamená, že se snící bude snažit pracovat s pudovými obsahy psýché (manželka = pudová anima)

   Takže stále je to tvojich túžbach(pudoch) a citoch. 😉

   Páči sa mi

 10. Dobry den, chcela by som sa opytat co znamena moj sen, teda skor viacero snov. Uz dlhsi cas odkedy som sa vratila z Egypta (bola som tam s priatelom) sa mi sniva o jednom arabovi. Posledny sen dnes bol premna velmi zvlasny. Bola som na neakom mieste kde sa modlilo strasne vela moslimov a ja som sa skyvala pod satkou alebo niecim vacsim. Strasne som sa bala. Potom som citila ako ma niekto hladi po vlasoch, vtedy som sa strasne zlakla (mala som pocit az akoby ma to prebralo zo sna) a zistila som ze to je jeden arab s ktorym som sa skamaratila na dovolenke. V sne, ked som ho zbadala akoby mi spadol kamen zo srdca. Citila som akoby ma ochranoval pred ostatnimi aby ma nevideli ze niesom moslimka.
  Je to premna velmi zvlasny tajomny sen.
  Dakujem za vysvetlenie.

  Páči sa mi

 11. Ten chlapec na teba zrejme hlboko zapôsobil, alebo pre tvoje podvedomie je vhodným symbolom .
  Vidět modlícího se člověka: obraz nabádá snícího, aby obrátil pozornost do vlastního nitra
  Ak sa zahaľujeme do niečoho , vtedy strácame svoju individualitu a stáva sa z nás osobnosť. Akej farby bola tá šatka? To ti napovie viac.
  Pozri si tuná barvy…http://www.medo.cz/jaromir/kniha_snar/index.html

  hlava zabalená v hadrech: patří k těm, kteří se pro vyšší ideály vzdali materiálních požitků hmotného světa; často je takto oblečen opomíjený citový animus ve snech žen

  Hlazení symbolizuje emoční vztahy roviny pudové a jen zřídka vztahy mezi rovinou citovou a pudovou, ještě řidčeji mezi rovinou duchovní a pudovou (více napoví další snové symboly)
  Vlasy sa vzťahujú k sexualite. Ak by ťa hladilo po hlave dieťa išlo by o požehnanie, ale ak to bol práve tento chlapec ide o tvoje túžby.
  Možno ťa má k niečomu naviesť k , neviem aké sú ostatné sny.

  Páči sa mi

 12. Presnú farbu šatky si nepamätám, viem len, že cez ňu prenikalo svetlo, mohla byť oranžová, žltá, svetlo hnedá. Nemala som ju ovinutú okolo hlavy, skôr som ju držala nad hlavou. Kľačala, čupela som inak na zemi, všetci okolo kľačali na zemi a ešte si pamätám že som sa chvíľku dívala na neakého modliaceho celého v bielom aj čepiec na hlave mal a veľkú bradu, on sa namňa tiež pozeral a mala som z toho zlý pocit.
  Predošlí sen s ním (sníval sa mi asi týžden potom co som sa vrátila z dovolenky) sa odohrával v hustom lese kde bolo jazero a malý vodopádik. Veľa si už z toho sna nepamätám, niečo ma v ňom tiež vystrašilo, neviem ci neboli pijavice alebo neaké chrobáky na mne keď sme sa kúpali, pamätám si, že som utekala z vody na breh, on ich dával zo mňa preč a potom sme sa strašne dlhú chvíľku pozerali navzájom do očí.
  Sen bol pre mňa nepochopitelný kvôli prostrediu, araba som stretla v Egypte, kde je púšť skoro žiadna voda 🙂 a v tomto sne som sním bola v lese pri jazere. Ale to ma až tak nezarazilo na tomto sne ako to, že keď som sa zobudila mala som pocit ako pri prvom bozku, vzrušenia, proste ten pocit som necítila už aspoň 5rokov a to ma v tomto sne ani nehladil, len sa mi pozeral do očí.
  Ďakujem za odpísanie predošlého sna.

  Páči sa mi

 13. oranžová: nese optimismus do budoucnosti, neboť částečně zpracované emoce a sexuální závislosti již nemají pro individualitu tak destrukční charakter jako symbol červené či dokonce rudé barvy

  žlutá: je-li jasná, pak je to božská intuice*64 vycházející z nitra; je-li kalná, pak se váže k nízkým lidským vlastnostem jako závist, nenávist a žárlivost

  Ten chlapec je pre tvoje podvedomie personifikáciou cnosti, očisty, zamerania pozornosti do svojho vnútra, oni majú inú kultúru ako my, vážia si svojho náboženstva…biela sa spája s čistotou, sama si navádzaná k vnútornej očiste.

  Les je pudový, jazero ak má čistú vodu sú čisté city a vodopád je príval citov, rozbúrené city, záleží ako je mohutný. Voda očisťuje úrovne tela.
  Pijavice …negativní symbol pro egoistického člověka, ale kladný symbol pro člověka snažícího se oprostit ze svíravé kazajky osobnosti, neboť s odsátou krví „odtéká“ ego
  Ten hmyz sú tvoje myšlienky na rozhraní vedomia a podvedomia.

  Očisťovať sa …snaha snícího očistit se v očích druhých lidí ,nebo snaha očistit vlastní nitro od různých závislostí.

  Pohľady do očí sú ako duševné súznenie, Buď ten chlapec predstavuje niekho kto na teba duševne hlboko zapôsobil a snaží s aťa naviesť na iné zmýšlanie, alebo je symbolom tvojej mužskej časti, ktorá sa snaží ťa povzdvihnúť na duchovnú úroveň, očistiť ťa od nízkych energii, ega a závislostí.

  Ak ste v kontakte, je dobré mať takého priateľa, je pre teba vzorom. 😉

  Páči sa mi

 14. Dobrý deň, sníval sa mi sen, bol pri mne muž, bozkávali sme sa, túlili sme sa k sebe, potom sme prišli do nejakej miestnosti, bola tam aj moja dcéra a stále toho muža odo mňa odháňala. Potom odišla a my sme si sadli tesne vedľa seba, vedľa nás bol okrúhly stôl a pri ňom ďalšia stolička, sedela na nej moja starká, ktorá už zomrela a veľmi intenzívne na nás pozerala. Ten muž ma stále hladil, bolo to skôr také sexuálne maznanie. K tomu mužovi prežívam veľmi intenzívne city, on to tak asi necíti. Potom nasledoval ďalší sen, išla som autom, musela som sa dostať do práce a jazdila som strašne rýchlo. Mesto, ktorým som prechádzala bolo veľmi pekné, bola tam fontána, došla mi ale nafta a musela som ísť na bicykli. Na konci cesty si pamätám nejaké kopce v diaľke a asfaltovú cestu. Ďakujem veľmi pekne za výklad 🙂

  Páči sa mi

  1. Našla som niečo , čo ti napovie k tvojmu podvedomiu a jeho fungovaniu…

   Řekněme, že váš kolega v zaměstnání se snaží bojkotovat práci, která vám byla svěřena. Vědomá mysl si kupříkladu varovných signálů vůbec nemusí všimnout. Avšak nevědomí je nejenže neustále ve střehu, ale je také spravedlivé. Vidí a všímá si mnoha detailů, které vědomé mysli uniknou. Proto by bylo v situaci, kterou jsme si popsali jako příklad, přirozené, kdyby se vám zdál o vašem kolegovi sen, který by vás na jeho špatné úmysly upozornil. Pokud nejste v kontaktu se svým vnitřním hlasem, pak se vás pokusí varovat vaše nevědomí, a to docela nahlas a jasně – prostřednictvím pořádné noční můry. Váš kolega proti vám něco chystá, a možná také nechystá, ale vaše nevědomí registruje určité varovné signály, kterým vaše vědomá mysl nevěnuje pozornost. Proto se vás nevědomí snaží informovat cestou snů a nočních můr. Nejlepším způsobem, jak od svého nevědomí získat nějaké informace, je položit si těsné před usnutím otázku, na niž vás zajímá odpověď.

   Páči sa mi

 15. Silvinka, tá miestnosť , v ktorej ste boli je tvoja časť vedomia a tvoja dcére je citová časť tvojej duše, ktorá sa vás snaží oddeliť. Takže tvoje duševné cítenie je iné ako tvoje pudy, ktoré ťa silno ovládajú. Sama píšeš, že tvoj priateľ k tebe nevyjadruje také city ako ty k nemu. Guľatý stôl je symbolo zjednotenia, takže máš v sebe spojiť aj duševné cítenie. Ak bolo niečo na stole, to symbolizuje tvoje myšlienky.Babka je tvojim ochráncom a prišla ti zdeliť niečo, alebo ťa upozorniť, že to čo robíš nie je správne. Väčšinou takto chodia mŕtvy príslušníci z rodiny hlavne dedko a babka varovať, aby sme neurobili chyby. Zamysli sa nad svojim vzťahom.

  Ten ďalší sen s autom, rútiš sa príliš do niečoho, len vyčerpáš si svoju energiu , čo ťa zastaví a potom pôjdeš životom pomalšie(bicykel) Dopravné prostriedky nám ukazujú ako ideme v živote. Tie kopce znamenajú výstup do citových rovín a zostup do pudov, teda to čo sa bude diať v tvojom živote. Asvaltová cesta je jednoduchšia, ale treba dať pozor kam nás môže doviesť. Vyplnenie sna čakaj najneskôr do 3 mesiacov(3 dni, 3 týždne, 3 mesiace) aspoň viacerým sa takto plnia, lebo nejde o bežný sen, kde si podvedomie triedi myšlienky. Pekný dník Silvinka.

  Páči sa mi

 16. Dobrý deň, snívalo sa mi , že som dokázala pohybovať predmetmi. Chcela by som vedieť čo to môže znamenať. Hľadala som v snári, ktorí ste pri vykladaní snov odporúčili ale nenašla som význam telekinézy. Zopar krát som skúšala, skôr zo zvedavosti, len tak zahľadieť sa na predmet a sledovať či sa pohne. Žiaľ reálne sa tomu tak nikdy nestalo. A ja verím, že to každí človek dokáže len sa musí naučit pracovať s energiami. V tom sne som predostrela ruku, ktorá by mi akokeby strpla a predmetom som mohla hýbať ako som chcela. Chcela by som sa opýtať či ten sen mal hlbší význam alebo len zrkadlil moju túžbu vedieť takto ovladať predemty. Vopred ďakujem za odpoveď.

  Páči sa mi

 17. jakmile snící ve snech objeví schopnost vědomé imaginace (podle své vůle mění a řídí snové obrazy), je patrné, že se dostal alespoň chvilkově na duchovní rovinu

  pohybovat předměty vlastní vůlí: obraz patří do archetypu Řízená imaginace , ale pokud je předmětem, kterým snící pohybuje, koule, pak navíc obraz snícímu říká, že je schopen vnitřního poznání celistvosti . Pozri tento archetyp povie ti to viacej….. http://www.medo.cz/jaromir/kniha_trn_2v/_index_2ri.html
  Potom si nájdi ktorý predmet si chcela vôľou ovládnuť.

  Páči sa mi

 18. Mne sa stále opakuje ten istý sen. Som v nejakej krajine – mne neznámej a nemám kde spať. No vždy v poslednej chvíli sa nájde niekto, kto mi pomôže. Môžete mi, prosím vyložiť tento opakovaný sen? Ďakujem

  Páči sa mi

 19. Snová krajina odpovídá čistotě mysli, proto je pro snícího dobré, když hezké krajiny převažují nad ponurými . Neznáma krajina je neznáma časť tvojej mysle.

  Anka a kde potom spíš, akú ponuku dostaneš? Máš potom vo sne posteľ nakoniec, alebo spíš na zemi?
  Vieš posteľ je pudová záležitosť, aj keď vo sne nie je sexuálny zámer, týka sa to tejto roviny. Možno preto tvoje podvedomie s týmto zámerom ti neponúka možnosť uloženia sa do spánku.
  Medo spať sám vykladá takto: obraz symbolizuje stav, v němž si neuvědomujeme sami sebe, nevědomí nabádá snícího k opuštění tohoto nevědomého stavu, který je běžným lidským žitím „na autopilota“*44, a nastolením bdělosti, která je základem vědomého žití (více o tomto v archetypu Pozornost )

  Takže asi máš byť častejšie v bdelom stave a začať vnímať samú seba a nebyť nevedomou. Teda je čas prebudenia, lebo podvedomie nechce aby si stále spala. 😉

  Potom ak máš v tom sne noc, pozri si jej význam ak máš náhodou strach, či obavy z nej , kde prespíš môže ísť o nejaký strach či emócie
  http://www.medo.cz/jaromir/kniha_snar/index.html
  Ak náhodou stojíš na ceste a rozhoduješ sa pozri symbol cesty. V opakujúcich sa snoch sú niektoré prvky rovnaké na tie sa sústreď a len niečo sa odlišuje. Pozri si viac v snári a zlož si z toho skladačku.

  Páči sa mi

 20. Dobrý deň, snívalo sa mi, že som bola akoby v nejakom uzavretom priestore a v tom priletela včela a poštípala ma, za ňou druhá a tá tiež, tá bolesť bola taká skutočná, že som sa na to zobudila. Druhý sen bol zvláštny, bola veľká tma a ja som schádzala z cintorína, išla som tmavou cestou a zrazu sa pri mne niekto objavil bol starší, nepamätám si to celkom dobre, ale doviedol ma na nejaké miesto, na zemi bol piesok, bol mokrý vraj od moču, nabral ho na ruku a povedal mi, že budem tehotná. Všetko sa odohrávalo v hlbokej tme, len ten piesok som videla, akoby žiaril. Neprežívam citovo šťastné obdobie, neviem čo to znamená. Ďakujem.

  Páči sa mi

 21. Silvia si si istá, že nie si tehotná? 😆
  bodnutí včelou: nevědomí popohání snícího k pracovitosti a altruismu*58; někdy může symbolizovat pohlavní styk a případné oplodnění ženy (otok)
  Uzavretý priestor je tvoja hlava myšlienky, ktoré vnímaš v sebe a stále sa v nich uzatváraš. Podvedomie ťa nabáda, aby si pracovala, bola aktívnejšia a nemyslela na svoje trápenie.

  písek symbolizuje pudový život orientovaný do světa, život plný hmotných tužeb a nesplnitelných přání, bolest a strach, ohrožení a nejisté poměry, proto je písek vítaným symbolem mnohých pudových personifikací

  cintorín je pozitivní symbol vyřešených konfliktů a definitivního odkládání psychických břemen zvěstuje naději, protože mysl nezatížená minulostí nalézá štěstí v klidu a míru

  tma je tvoja beznádej

  moč pokud to není skutečná fyziologická potřeba, pak močení symbolizuje ozdravění citů, když zdeformované city, včetně sexuality, s močí odcházejí z těla

  Potrebuješ niečo v sebe nechať zomrieť, uzavrieť, pôjdeš zrejme nejaký čas cestou beznádeje, no príde niečo čo ti pomôže uzdraviť v sebe svoje vnútro, prežiari ho v tebe a zrodí sa nový život.

  Páči sa mi

 22. Dobry den ,sen sa snival mojej priatelke,vraj to bol sen velmi neprijemny co si aj v sne uvedomovala,videla detsky kociarik a v nom malu bielu zavretu rakvu.dakujem za odpoved

  Páči sa mi

 23. Ak v kočíku nie je dieťa, symbolizuje to, že snívajúci sa nezjednotňuje, lebo dieťa je vysledkom spojenia mužskej a ženskej časti. Truhla je väčšinou symbolom odstránenia niečoho negatívného, čo malo odumrieť, byť uzavreté, ale občas môže byť aj symbolom predzvesti, že niekto na blízku zomrie. Ťažko povedať, či ide len o symbolizmus niečoho, čo malo príšť a odumrelo, alebo či ide o predzvesť. Ešte napovie aj farba kočíka a či ho ona len videla, ale tlačila ho. Ak ho tlačila týka sa to jej cesty v živote.

  Biela farba je pozitívna symbol čistoty

  Páči sa mi

 24. kocik bol vraj starodavny bielej farby a spinavy,tlacil ho neznamy muz,truhla bola detska krasna biela zo zlatym a vytrcala s kocika,cize bola vecsia ako vnutro kociara.dakujem za odpoved

  Páči sa mi

 25. Biela farba je nevinnosť, čistota,
  Špina je morálne znečistenie , ak bol celý špinavý, týka sa to človeka ako celku, ak len z vnútra ide o znečistené vnútro pošpinené niekym, či niečim. Kočík bol starodávny , takže ide o niečo minulé zastaralé a súvisí to z mužskou časťou. Miesto dieťaťa vezie krásu bielu truhlu, čo znamená, že je na ceste očistenia, pochovania niečoho, čo zomrelo. Zlatá farma je symbolom slnka, mužskej časti duše, ak jej tam bolo viacej, nevedomie ju nabáda, aby svoj mužskú časť potlačila a dala priestor aj svojej ženskej citovej anime.

  Neviem príde mi, že je v tom nejaký vzťah, ktorým sa morálne pošpinila, niečo odumrelo očisťuje to v sebe, ale viac to robí vôľovo ako citovo.
  No ona sama pozná, čo sa v nej deje a podvedomie ju len upozorňuje na veci minér a snaží s aj naviesť k niečom.

  Páči sa mi

 26. Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na sen, ktorý ma znepokojil. Stála som na záhrade u rodičov, celá bola pokrytá tenkou vrstvou snehu, až jemného ľadu. Pod ním sa plazil veľký had, bála som sa ho. Vzala som sekeru a sekala okolo seba, len som nevedela kde je, ani som ho nezasiahla. Potom som sa zobudila. Predtým sa mi sníval sen, ako stojím a okolo mňa sú veľké biele pavučiny. Snažila som sa ich roztrhať, ale vznikali nové. Trápia ma tieto nočné mory, často sa mi sníva aj o zosnulých blízkych a malom chlapčekovi, v poslednom sne som ho dávala do rúk mužovi, na ktorom mi záleží. Ďakujem vopred za ochotu 🙂

  Páči sa mi

 27. Sneh a lad je symbolom duchovnej roviny
  Had je symbolom tvoje životnej sily, ktorá bola pod ľadom. Teda v citovej rovine. Neviem či sa Had chcel dostať vyššie, alebo len ti dával tvoj zvýšenú energiu najavo. Ty si ho chcela sekerou zabiť, čo nie je dobré, lebo takto si škodíš na duševnej a fyzickej rovine, ničíš svoju životnú silu.
  Sekera je symbolom pudovým, teda pdmi likviduješ svoju duchovnosť a životnú energiu.

  Na tie ostatne sa pozriem neskôr OK?

  Páči sa mi

 28. Pavučina je symbolom sústredenia a pozornosti, biela je čistota, nevinnosť. Ak niečo odstraňujeme , máme dostatok vnútornej sily , aby sme mohli ísť ďalej, no keď sa ti tam stále objavovala, zrejme ťa chcela na niečo upozorniť, že máš zamerať viac pozornosť a viac sa sústreďovať na svojej ceste životom. Alebo tým, že boli okolo teba a bolo ich veľa mi to príde, ako keby sa ti množili myšlienky v hlave, stále si sa musela sústreďovať a snažíš sa ich nejakým spôsobom likvidovať, no pokoj neprichádza.

  Sny z mŕtvymi nie sú zlé, chodia nás do sna na niečo upozorňovať, varovať. Mne sny s malým dieťaťom ukazujú, že mám viac venovať pozornosť svojmu vnútornému dieťaťu, tiež je to zväčša chlapček a keď si ho dávala do rúk mužovi, môže znamenať, že sa mu sama zveríš s niečim , čo ťa vnútorne trápi.

  Páči sa mi

 29. je to presne tak s tými myšlienkami, stále sa množia a sústreďujú na jedno a to isté a neviem ich vypustiť z hlavy. Je to ako v bludnom kruhu. Potrebujem z neho výjsť a zas nájsť svoju istotu. Ďakujem veľmi pekne za výklad a prajem všetko dobré.

  Páči sa mi

  1. Zameraj pozornosť na srdce do stredu hrude, tam nájdeš pokoj, lásku seba samej, ak máš pozornosť v hlave, tam sa množia myšlienky a nedajú pokoja, ego je priam vo vytržení, ak nás môže takto mučiť.

   http://anitram.wordpress.com/2012/06/21/spoj-sa-so-svojim-ja/

   Časom sa naučíš zdržiavať v éterickom srdci častejšie a budú sa ti aj zvyšovať takto vibrácie. Cez srdce vedie tá správna cesta. Krásnu slnečnú nedeľu ti prajem Silvinka. 😉

   Páči sa mi

 30. Ahoj, ja by som sa chcela spýtať, čo to znamená, keď sa mi snívalo s kamarátom, ktorý umrel pred rokom. Bola som na našej chate a pozerala som sa cez veľkú kľúčovú dierku a v tom mi zavolal Janík. Spýtala som sa ho, že prečo mi volá, však on je mŕtvy a povedal mi, že je doma. Ja som nechápala, ako môže byť doma, keď zomrel…Milým hlasom povedal, že každý deň sa na mňa pozerá a dáva na mňa pozor a nemám sa báť. V tom som sa zobudila s plačom.
  Ďakujem za odpoveď

  Páči sa mi

 31. Dara mŕtvy nás chodia upozorňovať na niečo v našom živote, alebo stoja pri nás ak sme smutný, alebo niečo sa deje.

  Kľučkou si nazerala, akoby do iného sveta, telefonovanie je prepojenosť emocionálne väzby. Janík mal pravdu, už je doma, medzi svojimi dušami a prišiel ti to povedať, aby si sa netrápila, lebo všetko sa udialo tak,ako malo. Nám sa zdá smrť občas nespravodlivá, ale ako duše si svoje životy a odchody z nich volíme.

  V 2007 mi zomrela kamoška na autonehodu, Veľmi som za ňou smútila a raz prišiel sen. Ona v ňom bola ak duch, ktorého videli len jej deti (manžel nie) a na mňa sa spokojne usmievala. Bolo z nej cítiť veľa lásky a pokoja. Pochopila som, že moje obavy sú zbytočné, lebo smútim len za telom , v ktorom už nič živé nie je. Ona žije v inom svete a pokračuje vo svojej ceste bytia. Tak isto aj Janík. 😉

  Ak si občas na neho z ničoho nič spomenieš( takto komunikujeme na úrovni duší), vnútorne sa pousmej, spomeň si na to pekné, čo ste spolu zažili a s láskou spomínaj. Zapáľ mu sviečku a pomodli sa k Bohu za jeho dušu.

  Raz sa spolu stretnete a potom pochopíš viac.

  Pekný večer prajem.

  Páči sa mi

 32. Zdravím,
  Rok dozadu som písal do jednej s diskusií ohľadne môjho sna. Od toho času dokážem v snoch ,,čítať” stále viac a niektoré z nich aj sám vyložiť. Avšak prvý krát som narazil na jav tzv. opakovaných snov a chcel by som poprosiť o radu, nakoľko v takej intenzite sa mi to ešte nestalo.
  Spoločným menovateľom mojich opakovaných snov za posledné 2 mesiace je dopravný prostriedok, najčastejšie vlak.
  Dej snov je rôzny, len symbol ostáva. Niekedy vo vlaku resp. autobuse normálne cestujem, inokedy ho zmeškám, v aute som mal raz nehodu…
  ( Posledný sen bol ten ako som prišiel na stanicu a čakal ma vlak , ktorý ešte neodišiel. Opýtal som sa sprievodcu či ide tam kam chcem, povedal že ano ale že to bude oveľa dlhšie trvať, ako keby som šiel normálnym. Tak som odmietol ísť a šiel som sa pozrieť na grafikon, či ešte nepôjde iný. Zreteľne si zo sna pamätám, že posledný mal ísť 20:25- napriek tomu že bolo 20:10, pokladníčka mi povedala, že už žiaden nepôjde )
  Snažil som sa hľadať ohľadne snov s dopr. prostriedkom resp. vlakom info na webe ( aj snár J. Meda ) , ale významy sa líšia – vlak je cesta životom, stereotyp, čakanie na nejakú správu, prípadne zmeškať ho by mohlo znamenať prepásť príležitosť (?)
  Som si istý , že tým , že sa mi táto symbolika opakuje , podvedomie mi chce niečo povedať, ale neviem to vzhľadom na tie rôzne sny dešifrovať ( nie vždy ho zmeškám ).
  V reálnom živote mám práve rozbehnutých viac vecí a čakám ako dopadnú..na jeseň otváram vzdelávaciu organizáciu, o mesiac budem mať príjmačky na doktorandské a okrem toho pracujem. Môže vyjadrovať vlak teda tieto moje očakávania ? ( Zmeškaný vlak v snári J. Meda , môj stav a pocity nevyjadruje )
  Všeobecná otázka na záver je ako dosiahnuť , aby sa ten symbol v snoch stále neopakoval ?
  ďakujem za rady 🙂

  Páči sa mi

  1. Super Peter niet nad to, ak sen pochopíme, lebo sú odkazom hlavne pre nás. 😉
   U mňa dopravné prostriedky sú hlavne o ukázaní, akým spôsobom sa v živote posúvam. Nedávno som mala sen ako som išla na bike dolu kopcom. No nenechala som sa viesť rýchlosťou, ale pribrzďovala som. Takže som pochopila, že aj keď sú niektoré veci v mojom živote rozbehnuté a náhlim sa v nich , snažím sa pribrzďovať a ísť bezpečne.

   Opakujúce sny ťa na niečo upozorňujú, no to vieš. Skorej je to niečo, čo máš v pláne rozbehnúť, či smer, ktorým chceš ísť a podvedomie ti dáva najavo, že to nie je dobrý spôsob, preto tá nehoda autom,(ak riadiš auto sám, si ten, kto ukazuje smer, ak si spolujazdec, nechávaš sa viesť niekym iným), či meškanie autobusu, či vlaku, aby si sa na to miesto vôbec nedostal. Ak sa sny opakujú pôjde o nejaké obdobie, nie sen, ktorý sa uskutoční za pár dní. Občas je dobré si všimnúť, aké je obdobie vo sne, čo máš oblečené, či nie je jeseň, zima, alebo či je aktuálne.

   Skús si uvedomiť, ak príde sen, alebo ten čo sa ti sníval naposledy, o čom si premýšlal, možno sa to týka toho tvojho projektu.Určíte je to niečo, čo by si nemal v živote podnikať, alebo skúsiť zmeniť niečo na tom , pozrieť sa na to z iného uhľa pohľadu. Pozri si aj v astrologii v ktorom dome bude práve tvoje znamenie, či je vhodné zamerať energiu na podnikanie , či rozbiehanie nových vecí.

   Pozri si čísla u Meda. 20,10,25
   20 sa spája v tarote s kartou súd(Tarotu má číslo 20 karta “Soud”, která zobrazuje Poslední soud a následný přechod osvíceného od iluzí světa do duchovního myšlení, karta Osho zen Tarotu “Procitnutí” ukazuje vnější svět, který je v neustálém pohybu (ve formě motýla) a vnitřní svět v meditujícím, jenž má rozzářený lotos v místě “třetího oka”),

   10 je začiatok aj koniec čísiel a spája sa kolom šťastia( Tarot číslo deset poctil kartou “Kolo štěstí” a v podobě člověka vpleteného do kola symbolizuje karmické závislosti v nepřetržitém kole znovuvtělování*75 , desátá karta Osho zen Tarot “Změna” také ukazuje kolo jako čas, osud a karmu*26 , ale navíc i ukazuje cestu do samotného středu k překonání osudu a karmy , k poznání a osvobození se)

   25 je v tarote prsteň, priateľstva, manželstva, alebo spojnenie v osobnej, či obchodnej oblasti. Proste nejaký zväzok k niečomu. Tak isto pozri význam 2,1,5.

   Môžeš skúsiť aj automatickú kresbu vezmi ceruzku, papier polož otázku a popros podvedomie o nakreslenie toho, k čomu sa nemáš dostať.

   Ďalší spôsob je , že si pred spaním môžeš želať, aby ti bolo vysvetlené, prečo sa ti sny opakujú a kam sa nemáš dostať. Ak si natrénuješ podvedomie, naučíš sa s ním takto komunikovať. 😉

   Páči sa mi

   1. ahoj mne sa stále opakuje jeden sen sniva sa mi o mojej nebohej krsne prvi krat som to brala ze som sa zlakla ale teraz ked ju vydim tak sa nezlaknem.

    Páči sa mi

 33. Ďakujem za hĺbkový rozbor 🙂 O to podnikanie určite nepôjde, lebo tam som mal jeden z najpozitívnejších snov – pekný ovocný sad a rozdeľovanie plodov v sade s mojim spoločníkom ( navyše v realite nejde ani o nič veľké ani riskantné ). Tam som kľudný. A príjmačky sú hop alebo trop, tak nevidím dôvod na neúčasť 😀 No sám som zvedavý o čom to bude, skúsim tú metódu akú si mi poradila 🙂

  Páči sa mi

 34. Skús si všimnúť to obdobie v snoch, no je to však o niečom, čomu by si sa mal radšej vyhnúť a nejsť tým smerom. Ak by si zmeškal vlak, či spoj, bolo by to o inom, ale tu sa ukazuje druhá strana, ktorá ti nechce ukázať smer a nemáš možnosť sa dostať ďalej. No uvidíš Peter, ak si snivec, čo si, pridu ďalšie sny a napovedia… uvidíš. 😉

  Páči sa mi

 35. Zdravim,
  stale sa mi sniva o kamenoch. Vzdy po nich chodim a niekedy sa do nich zabaram, co mi nasledne brani v chôdzi

  Páči sa mi

 36. Kameň představuje čin a jeho osudovou cestu k důsledkům, kámen je tedy symbolem karmy, protože kameny představují minulé činy a jejich důsledky, je velice dobré, když jsou snové kameny opracovány či dokonce pokryty ornamenty nebo když jsou z kamenů vystavěny monumentální stavby

  Chodit po kamenech: snící chytře využívá svých minulých zkušeností a znalostí

  Ak sa do nich zabáraš, tvoja minulosť ťa pohlcuje

  Páči sa mi

 37. zdravim,urcite sny si viem vylozit ale na ten prosim o tvoj nazor,bola som v kupelni prisiel za mnou muz ktoreho poznam zatvoril dvere zamkol ich a klucik vybral videla som tam svietit oranzove svetlo

  Páči sa mi

 38. Kúpeľňa je miestnosť, kde sa zbavujeme nečistôt a pachov hmotného sveta, zväčša pudovej roviny.Dvere oddeľujú roviny u teba pudovú od citovej. Muž predstavuje niečo mužského, neviem čo ťa s ním spája aká vlastnosť a tým, že vytiahol kľúč zo zámku mala si možnosť nahliadnuť do iného priestoru, teda do budúcnosti. Vytiahnutím kľúča zo zámku to môže znamenať aj uvoľnenie nejakého vzťahu….Oranžová je farba optimizmu, ale aj farba 2 čakry ženskej pohlavnej energie. Dáva ti to význam?

  Páči sa mi

  1. milujem ho a myslim ze aj v nom sa nieco deje,je vo vztahu viac nez rok a po cca pol roku sa mi zacal ozyvat ,moze to byt ukoncenie jeho vztahu?to nase fungovanie je na urovni dusi lebo ja to citim je mozne ze som videla nasu spolocnu buducnost?nie celkom rozumiem z.pohl.energii ide o milostny vztah?

   Páči sa mi

 39. Mne to tiež príšlo ako ukončenie nejakého vzťahu a on ti to dal najavo. Len som nevedela akého, no prišlo mi , že má to súvis s tebou. Pohlavná energie je sexuálna, áno ide o vzťah. Ešte je to otázka, čo si cítila z toho svetla , aký pocit v tebe zanechal.

  Páči sa mi

 40. ked vosiel do kupelne to svetlo sa rozziarilo okoby ho zapalil on ,citila som sa prijemne a usmievala sa,prosim ta aj o dnesny sen-vykradli mi auto a z neho notebook a mobil kamaratka volala policiu ,cosi sestra z rodinou a odkaz ze mam list na policii,v reale ma zobudil telefon a reagovala som zo zlostou a,vobec nechapem.a este k tomu ukonceniu vztahu za aky cas to asi ukonci?

  Páči sa mi

 41. Takže on je ten, kto podnietil v tebe sexuálnu energiu a poukázal na budúci vzťah. Mne sa sny plnia v trojke 3dni, týždne a mesiace. takže sama uvidíš.

  Auto je symbol tvojej životnej cesty, ním sa prepravujeme ďalej.
  Být okraden: člověk, žijící citový život a směřující k životu duchovnímu, by měl snové zloděje vítat, neboť kromě toho, že jej připravují o zbytečné věci a připoutanost k nim, dávají snícímu možnost zbavovat se závislostí a platit karmické dluhy*34; navíc má snové okradení jednu neocenitelnou výhodu, neboť splněním karmického dluhu s odpuštěním snovému zloději zaručí, že jej snící nebude muset opakovat v běžném denním vědomí, kde okradení nemusí mít tak pomíjivý charakter (více o tomto v kapitole Psychologie snu); snící by měl pochopit, že každý svůj prohřešek minulosti bude muset odčinit přesně podle základních zákonů života i slov Ježíše Krista: “Zaplatíš své dluhy do posledního haléře.”

  Telefon, či telefonování nejčastěji znázorňují citová propojení snícího s druhými lidmi

  Počítač…má přímý vztah k logice a rozumové složce psýché
  v určité fázi duchovního vývoje snící o počítač různými způsoby přichází, aby zapomněl na svůj rozum, emoce a pak i na sebe samého, aby do jeho vědomí nastoupila intuice*64, která člověka vede do světa archetypů, do světa děsivých personifikací*65 vlastního nitra, ale i kouzelných prožitků*73 vyšších rovin

  Dopis je zprávou z citové roviny, tvoja rodina, týka sa to celej tvojej časti.

  Polícia je hlavní představitelkou vnitřní korekce svědomí ,v snovém střetu s policií můžeme nalézat stopy střetu duše s vlastní nekorektností, nedisciplinovaností, ničemností a zločinností

  Príde mi to, že si bola zbavená rozumovej a emocionálnej časti seba a máš dať na duševné cítenie, no bude ťa trápiť svedomie, či niekomu niečim neubližuješ.

  Páči sa mi

 42. ahoj,opat som to ja,prosim ta prislo mi -može to byt uvolnenie našeho vztahu z minulosti?a tym prerušenie puta?

  Páči sa mi

 43. Ahoj,poukázal na naš buduci vztah alebo s niekym inym?Včera som mala v sne tehotnu tmavovlásku a videla som jej bruško a mi v 3 či 4 mesiaci,ako mám rozumiet tomuto prosím ta?

  Páči sa mi

 44. Týka sa to teba a je to niečo, čo sa odohraje. Neznáma žena môže byť symbolom niečoho nového čo je už v zárodku a pomaly rastie a dozrieva.

  Páči sa mi

   1. Ahoj Martinka,na dnes sa mi sníval sen -bola som 2krat na wcku a mala silne vybuchy ako pri menštruacii a akoby zo mna vypadol kočiar,videla som bielozeleny prazdny kočiar a nerozumiem tomu

    Páči sa mi

 45. Reni bol to kočík pre deti, alebo kočiar ako z minulosti teda ako dopravný prostriedok?
  Na WC sa zbavujeme odpadových časti seba, pachov hmotnej roviny a pudovej zaťažensoti, ktoré nepotrebujeme a tým, že si mala pocit ako pri menštruácii týka sa to asi ega(krv), alebo nejakej vlastnosti na pudovej rovine, aby si sa jej zbavila a očistila a preliečila si ju v sebe. Ak to bolo ako pôrod(neviem odkial vypadol 😆 ) ide o symboliku prechodu morálnej očisty a nastupuje cesta uzdravovania(ak to bol koč) ,alebo zjednocovania mužsko-ženských energii v tebe(ak to bol kočík).
  Energie je dôležité mať v sebe vyrovnané, lebo ak máme prevahu mužských ,riadime sa skorej vôlovo, rozumovo a ak ženských sme emocionálne precítené a nedokážeme sa samé za seba rozhodovať.

  Máš tam aj 2(2x na wc) teda symbol duality, protikladov, zlé vyvážené dobrým, temné svetlým…
  Farby bílá: čistota, jež se spojuje se světlem, poznáním a moudrostí; sebepoznání, ve své nejvyšší formě značí božskou mysl
  zelená: probuzení přírody v denním vědomí, v nevědomí je zelená barvou duchovního probouzení za sílící indiference k světským záležitostem; dodává klid; cesta ke sjednocení;

  Občas aj absurdný sen nám môže dať význam. 😉 Pekný deň

  Páči sa mi

  1. kočiar ako pre deti,ano vypadol ako pri porode,ja viem že každy sen ma svoj vyznam a vedie nas,dakujem ti za odpoved a pekny dnik aj tebe.

   Páči sa mi

 46. Ahoj Martinka,na dnes som mala sen v ktorom som videla zlomeny kluč od svojho auta,potrebovala som ist autom a že ako ked kluč je zlomeny.Išla som dat urobit novy,stala pri pultiku a povedal mi že bude drahy lebo ma alarm,vtom som sa zobudila.A ešte par dni spät neznamemu mužovi som zverila vymenu auta za ine,videla som biele pri ňom ženu a dieta,žena sa smiala,ja som že ten muž ma oklamal lebo mi nepovedal že to biele auto je na plyn.Svojim modrym som cuvala ale razne zabrzdila.
  neviem symboliku niektorych slov,a preto ta chcem poprosit ked budeš mat čas či sa mi nato pozrieš,dakujem.

  Páči sa mi

 47. Renatka…ten predošlí sen mi príde, že ti bola, alebo bude ponúknutá možnosť zmeny na ceste sebazdokonalenia. Biele auto na plyn je prostriedok pre rýchlejšie dopravenie sa na tvojej životnej ceste a okrem toho niečo očiťujúce(biele auto)
  bílá: čistota, jež se spojuje se světlem, poznáním a moudrostí; sebepoznání, ve své nejvyšší formě značí božskou mysl
  žena predstavuje nejakú tvoju ženskú časť , alebo citovú animu a dieťa vnútorné dieťa. Ak ten smiech bol úprimný prišli ťa podporiť, odľahčiť tvoju situáciu, aby si ju nebrala tak tragicky.
  No ty si túto možnosť odmietla a svojim autom i prudko brzdila, čo poukazuje na tvoju prhkosť nedisciplinovanosť a nepokoj v tebe.

  Ten druhý sen, kedy si zistila, že máš zlomený kľúč od auta a nemôžeš šoférovať môže znamenať, že niečo ťa buď varuj, aby si nešla nejakým smerom, alebo za cieľom, lebo draho za to zaplatíš(nový kľúč). Alebo naznačuje, že si ostala uzavretá a nie si schopná pokračovať ďalej v živote. Možno sa to týka vzťahu, lebo kľúč je aj falickým symbolom. Každpádne niečo, čo ťa zabrzdilo a cena obnovy bude veľká.

  Páči sa mi

  1. Autom som zabrzdila ešte predtym než žena a dieta boli pri aute.

   Zo sestrou akoby v meste a ked že ideme spät a vtom som videla ten zlomeny kluč.
   Ja si tiež myslim že sa to tyka vztahu len si to neviem poskladat,a cena obnovy-ide mi odmena,môže to byt odmena?

   Páči sa mi

   1. Martinka,napadlo mi či cuvanie autom môže byt navrat-spät do minulosti lebo uvažujem vratit sa na pracovne miesto z ktoreho som pred 5timi rokmi odišla.Je to kvôli peniažkom a moje vnutro nesuhlasi tam ist.
    Kluč a vztah ako to mysliš? Asi mesiac spät si mi odpisala na sen kde muž ktoreho poznam vytiahol kluč z dierky-aj možnost o ukončeni jeho vztahu.Može to spolu suvisiet
    čo si mysliš?

    Páči sa mi

   2. Myslím, že áno, lebo cúvaním sa vraciame späť do úseku, ktorý sme už prešli. Lenže to nemusí znamenať, že tú robotu vezmeš, ale len, že je tu návrat do minulosti, ktorý v tebe vyvoláva nepokoj a rozhorčenie. (PRUDKé ZABRZDENIE)

    Renátka je na tebe ako sa rozhodneš… kto má obavy, je to tvoj strach, alebo vnútorné cítenie tam neísť? Nakresli 3 kruhy a do každého napíš to, čo prdstavuje. Jeden kruh terajšia práca, druhý minulá práca a tretí hľadať novú prácu. Ty krúž perom v strede medzi tými kruhmi a spýtaj sa samej seba, čo bude pre teba najlepšie urobiť a ktorú variantu využiť. K jednému z tých kruhov by si mala byť nasmerovaná, ktorý by bol pre teba najvhodnejší. Je to taký podvedomý test.

    Ten minulý sen si pamätám, muž zamkol, vytiahol kľúč a ty si tou dierkou videla oranžové svetlo. Kľúč je aj falický symbol, teda sexuálny.
    Sestra je tvoja citová časť, no ty sama chceš ísť nejakým smerom rýchlejšie, ale v tom si uvedomíš, že kľúč je zlomený a máš problém to vyriešiť hneď. Kľúč nie je obyčajný má signalizačné zariadenie, ktoré zabezpečuje zvýšennú opatrnosť.

    Sama vieš v akom rozpoležení sa nachádzaš, aké vzťahy máš a časom možno pochopíš aj súvislosť sna, čo ti bude pomôcku k inému snu, keďže tvoje podvedomie s tebou takto komunikuje.

    Skorej mi to celé príde, že ty chceš ísť istým smerom, ale podvedomie ti dáva varovné signály a nechce ťa k tomu bezpečne prepraviť. Najskorej nedostaneš náhradné auto podľa tvojho želania, potom zistíš, že máš zlomený kľúč a oprava nie je jdenoduchá. Uvidíš do 3 týždňov, či mesiacov. 😉

    Páči sa mi

 48. Dakujem velmi pekne za vysvetlenie,podrobne som si to rozobrala a niečo aj zložila.Kruhy a podvedomy test funguje a naozaj nejde o to tam ist ale o môj strach z noveho vztahu myslim si.Ešte raz dakujem, prajem všetko dobre a krasne sničky

  Páči sa mi

 49. Dobry den. Chcela by som Vas poprosit o vyklad sna, ktory ma trochu desi… Snivalo sa mi, ze som sa vydavala, mala som krasne biele saty, nic som vsak nestihala a ked som sa sla obliekat. Davala som si zavoj na hlavu,pozerala som na seba do zrkadla a ten zavoj bol cierny. Neviem si vysvetlit,preco bol cierny. Dakujem Martina

  Páči sa mi

 50. Maťka v tvojom sne si sa pripravovala na spojenie tvojich častí a to mužskej a ženskej,na niektorej rovine, kedy sa v tebe zjednocovali. Lenže závoj bol čierny, čo môže znamenať, že na niektoré veci nahliadaš dosť negatívne, alebo si závislá na niečom, čo v tebe odráža negatívny pohľad na svet.

  Brava černá: závislost na pudové stránce osobnosti, stále pevnější pouta závislostí, nebezpečí a negativita

  nevěsta je důležitým symbolem na cestě ke zdokonalení; postavou nevěsty vrcholí život snové dívky (panny) – citové animy nebo ženy – pudové animy, aby dosud rozdělené citové či pudové složky anima – animus mohly dojít ke sjednocení v symbolickém svatebním obřadu; podle vlastností nevěsty pak lze poznat, ke které rovině prožívání sjednocování náleží a na kterou rovinu prožívání se snící dostává; podmínkou úspěšného sjednocení na citové rovině je pochopení aspektů citové animy a citového anima, jedině tak je člověk zabezpečen proti obvyklému pádu na pudovou rovinu prožívání degradací symbolu nevěsty v objetí ženicha a je mu umožněno vystoupit na duchovní rovinu prožívání; podmínkou úspěšného sjednocení na pudové rovině je pochopení aspektů pudové animy a pudového anima bez jakékoliv přítomnosti sexu

  být nevěstou (ve snech žen): nevědomí tímto snem potvrzuje, že snící velice dobře zná vlastní ženskou složku psýché a je z tohoto hlediska připravena na sjednocující proces, jež je popsán v archetypu Anima – Animus
  http://www.medo.cz/jaromir/kniha_trn_2v/_index_2aa.html

  závoj často symbolizuje iluze, zejména v představě, co za závojem předpokládáme, nebo vyjadřuje neschopnost vidět zákulisí vnitřních dějů a procesů (nevidět přes závoj z vnějšku dovnitř) či zkresleně vidět vnější svět (hůře vidět vše vnější přes závoj z vnitřku)

  Páči sa mi

  1. Som rada, že si si k tomu priradila svoje, podvedomie ti proste ukázalo čím prechádzaš a upozorňuje ťa, čo nie je správne v tvojom živote. Tak buď aj naďalej snová, ale s krásnymi sníčkami. Pááááá Maťka.

   Páči sa mi

 51. Ahoojko a krasny dnik, Martinka neviem či sa zaoberaš aj symbolmi a vyznamom okrem tych snovych lebo nejaky čas mavam “stretnutia” z netopierom…Za letnych noci som na okne a zopar krat
  “nam” hrozila zražka len som sa uhla,dnes za bieleho slnečneho dňa mi cez vetračku vletel do izby. Ma to svoj vyznam určite no neprišla som nato.Viem že netopier ma jemne vibracie či ide na nich no na 2.strane to spajam s temnom…čo si o tom mysliš,prosim…a dakujem,papaaa

  Páči sa mi

  1. Poviem ti, že aj môj rodný dom priťahoval netopiere a cez leto ako som išla večer domov tiež ma cestou sprevádzali, ale už som ich dlho nevidela, akoby presmerovali svoje bydlisko niekam inam. Sú symbolom smrti a znovuzrodenia do niečoho nového. U mňa sa dá povedať, že také niečo nastalo, staré zomrelo a otvorila som sa novému, lepšiemu.
   V medicínskych kartách je tiež symbolom znovuzrodenia
   http://karty.atarot.cz/medicinske-karty/netopyr
   Pozri aj tiet linky.
   http://www.symboly.mysteria.cz/Symboly/Netopyr.htm

   http://www.nyctalus.cz/cz/o-netopyrech/informace-clanky/-14-netopyr-jako-symbol.html

   Ku mne z času na čas lozí na strechu buď kuna, alebo lasička, vždy nad ránom okolo 4 hodiny, ale tiež už má 2 mesačnú pauzu. 😆

   Tak pekný večer prajem a sladké sny. 😉

   Páči sa mi

   1. Dakujem Ti,potešila si ma či skôr ukľudnila. Prechadzam niečim podobnym ako ty,
    Smrt – koniec stareho a otvorenie sa novemu, krajšiemu a ľahšiemu…transformacia a znovuzrodenie. Aj tebe pokojny večer a pekne sničky,papaa

    Páči sa mi

 52. Netreba myslieť vždy na to zlé. .wink:
  Tak želám, nech tvoja cesta je presvetlená láskou tvojej duše a ukazuje ti len správny smer.
  Maj sa krásne Renatka. 😳

  Páči sa mi

  1. …nemyslííím… len vo všetkom hľadam hlbši vyznam…a nie” všetkemu “ešte rozumiem…
   dakujem za želanie, a prajem nech sa rano zobudzaš zo slniečkom…

   Páči sa mi

   1. Reni, tak to sme dve….. vitaj v klube. 😆 Tiež mi nestačí poznanie z úrovne človeka a hľadám hlbší význam. 😉

    A ďakujem za to slniečko…potešilo a vnútorne zahrialo. 😳

    Páči sa mi

 53. Dobry vecer som tehotna v 3 mesiaci a asi 2 krat sa mi snivalo ze bud mam alebo cakam syna co tp znamena? Dakujem za odpoved

  Páči sa mi

  1. A vnútorne ako to cítiš? Ja som túžila po dievčatku, ale nakupovala som neutrálne zelené, modré občas žlté 😆 , takže podvedomne som vedela, že to bude chlapec, ale chcela som dievča. 😉

   Tvoj sen môže byť aj predzvesťou, alebo len vyplnenou túžbou tvojho myslenia. Občas mi takto podvedomie splnilo moje túžby a vnieslo ich do snov. No skorej sa prikláňam k tomu, že čakáš chlapčeka. 😉

   Daj potom vedieť, či sa to vyplnilo a želám pokojné tehotenstvo, nech bábätko vníma od teba len pozitívne veci…daruj mu do vienka lásku, nehu a spokojnosť . 😳

   Páči sa mi

 54. Ahoj, snivalo sa mi, ze som bola v nejakej miestosti a videla som seba odzadu ako mam sedive kudrnate vlasy. Ja mam rovne a kratke. Ale len stred som mala sedivy a boky boli zafarbene. Niekomu som vravela, ze teraz som si farbila vlasy a velmi rychlo mi zosediveli. Co to moze znamenat? Dakujem.

  Páči sa mi

 55. Farba vlasou ukazuje základný emočný podnet k sexualite a farbenie vlasom symbolizuje pretvárku, podľa mňa vstupíš do obdobia depresii vo vzťahu. Zvlnené vlasy poukazujú na povzdvihnutie ,alebo nafúknutie tvojho ega, takže pozor na rozhovory s partnerom ohľadom sexu.

  Páči sa mi

   1. On sám v sebe len opúšťa nejakú pudovú animu, teda ženskú časť, ktorá mu už k ničomu neslúži a sen mu to dal najavo. občas podvedomie pracuje aj za nás a očisťuje a zbavuje sa nepotrebných častí.

    Páči sa mi

 56. Ahoj, už niekoľko krát v živote som v snoch vyvolávala akoby zlú energiu, démonov či diabla na znak toho, že niečo nepekne som v tom sne cítila a už ma nebavilo sa báť nejakých tieňov a tak som sa chcela z očí do očí pozrieť zlu ktoré ma obklopovalo. Zväčša som sa v sne pri tom dívala do okna v ktorom sa mi napokon zjavila nejaká škaredá, zjazvená tvár z diabolskými očami z ktorej išiel strach. Nikdy sa takýto sen nepohol ďalej len nato že sa ku mne ta démonická postava približovala a ja som sa prebudila. Rada by som bola ak by si mi pomohla lepšie porozumieť týmto snom. Azda, už ma nebavý mať strach tak sa mu chcem pozrieť do očí ? ale prečo práve zosobnenie toho strachu sú démoni? Vopred ďakujem 🙂

  Páči sa mi

 57. Ahoj Lucka. Občas nás v živote lákajú veci a my ani nevieme prečo. Napríklad ak nás láka mágia, znamená to, že v predošlej inkarnácii sme sa tomu venovali. Takže je pochopiteľné, že takéto niečo nás bude lákať aj v terajšej inkarnácii a je na nás, či sa vydáme cestou podsvätia a budeme sa zaoberať temnými bytosťami, alebo cestou svetla a dokážeme sebe, že to zvládneme. Okrem toho si aj k sebe také bytosti aj priťahujeme. Tvoje sny presne poukazujú na to, čo ťa láka. Cez okno nahliadame do svojho vnútra a mám pocit, že tvoja duša je zatienená, čo v tebe vyvoláva strach, aby znova nepodľahla, ale tvoje ego sa tomu strachu chce postaviť, láka ho tá predstava, byť zoči voči temnému aspektu.

  Pozri si u Meda symbol Ďábel
  http://www.medo.cz/jaromir/kniha_snar/index.html

  A archetyp stín…http://www.medo.cz/jaromir/kniha_trn_2v/_index_2st.html

  Buď prosím oapatrná, nie všetky veci za to stoja. Ver mi , viem o čom hovorím.

  Páči sa mi

  1. Ahoj, nemyslela som si, že to bude mať až takýto význam. Ale zmysel mi to dáva, už ako malá som sa hnevala na celý svet a cítila som vôkol seba niečo nepekné. Tie nepekné energie necítim len v snoch ale aj normálne, že sú niekde pri mne ale nevyvolávam ich. Čo myslíš, že mohlo spôsobiť, že moja duša je zatienená ? Začala som už na sebe pracovať a venovať sa skôr svetlu ale tie sny mam aj tak, aj keď naozaj už len zriedka. Prečítala som si aj článok naozaj to Vladimír pekne popísal… len som akosi zmetená, na základe jeho článku som si akosi vyvodila, že nieje zle ak sa chcem postaviť zoči voči svojmu tieňu len som sa nedostala v sne k tomu aby som mu odpustila … Inak chcem ti veľmi poďakovať, myslím si, že si úžasný človek, keď vo svojom voľnom čase si nachádzaš priestor nato, aby si pomohla a poradila iným ľuďom. Myslím, si že je to naozaj skvelé, že na svete sú takí ľudia ako ty 🙂 Dúfam, že aj ja sa raz medzi vás zaradím.

   Páči sa mi

 58. Ahoj Lucka
  Dôležitý je úmysel a ten v sebe máš aj ty..túžiš pomáhať druhým a zároveň sa popritom učiť čo je pre teba najlepšie. Ľudia sú našimi zrkadlami a vždy poukážu na niečo , čo máme aj my pre seba spracovať, alebo si uvedomiť, takže ide o vzájomnú pomoc. 😉

  Zatemnenosť duše, alebo zaťaženie duše predošlým životom je, že každý život nás buď očisťuje (dobré skutky a činy), alebo zaťažuje(zlé skutky a činy). Deti sú čisté spontánne, nemali by mať v sebe hnev a nenávisť, mali by byť plné lásky a radosti, ale v niektorých prípadoch tomu tak nie je. Poznám osobne taký prípad a viem, že u toho dievčatka ide o niečo silno karmické.

  Ten , kto sa vydá cestou svetla je silno skúšaný a v tvojom prípade ťa to vedie k uvedomovaniu, že máš sa naučiť v sebe spracovať svoj hnev a nenávisť. Spýtaj sa seba, prečo sa hneváš na iných, prečo ti vadia? lebo ich vidíš takých aký sú a ty to nevieš prijať?
  Pôsobia na nás rôzne sil, ktoré nám do myšlienok nahovárajú a ovplyvňujú nás, ale dôležité je naše cítenie, to ako sa rozhodujeme ísť ďalej a komu načúvame , či srdu alebo rozumu.
  Ak pracuješ s láskou od Boha praimo z Duše, tým meníš v sebe energie a budeš si priťahovať svojimi vibráciami vyššie bytosti…bytosti lásky.

  Toto je základ všetkého, naučiť sa prijať seba samú, otvoriť sa láske duše a tak v sebe vnímať len tento krásny cit, ktorý nám pomáha aj láskou nahliadať na svet. Nik nám nebude vadiť, hnevať nás, vyvolávať negatívne myšlienky, lebo pochopíme, že aj on raz príde k uvedomeniu seba samého. Dôležitý sme mi. Nájdi v sebe pokoj a lásku a s tou kráčaj ďalej, nikoho nesúď za nič, je to jeho lekcia, ktorú si buď vybral, alebo odbočil z cesty.

  Sny veľa vypovedajú o človeku, občas je to akoby len triedenie myšlienok, upratovanie podvedomia , snaha pochopiť niektoré veci. Občas nám naznačuje, že by sme mali vyriešiť niektoré veci a tebe bolo ukázané, že sa svojmu temnu chceš postaviť a konečne ho prijať, objať a prežiariť láskou seba samej. Minulosť nevrátiš, bola potrebná, aby tvoja prítomnosť mohla byť lepšia svetlejšia a taká bude aj budúcnosť. Čokoľvek urobíš odrazí sa v nej.

  Želám veľa lásky v srdci a svetlo duše nech ťa krásne prežiaruje a ukazuje smer, ktorým máš kráčať Lucka. 😉

  Páči sa mi

  1. Aj ja tebe želám, len to najlepšie do života, a ďakujem za krásne, povzbudivé slová plné lásky a múdrosti. Ďakujem 🙂 Budem na sebe pracovať, a snažiť sa pochopiť, čo mi ta moja temná stránka chce povedať, a zmieriť sa s ňou ako s dobrým priateľom, s pochopením a láskou 🙂

   Páči sa mi

 59. Ahoj, mne sa nedávno snívalo že ma pobozkal muž (poznám ho, vlasne sa mi páči), a potom sme spolu chodili. čo to znamená ? vopred ďakujem za odpoveď 🙂

  Páči sa mi

   1. sám seba sa spýtaj…ak po ňom vnútorne túžiš, tak nie, ale ak si nemal vôbec také zmýšlanie o ňom , alebo túžby , tak zrejme to na niečo ukazuje.

    pokud líbání vyvolává sexuální vzrušení, pak snící upřednostňuje smyslnost vázanou k tělu před vším rozumovým, ale pokud vyvolává odpor, pak snící upřednostňuje vše rozumové před tělesným; jedině střední cesta – indiference – povyšuje prožívání člověka na citovou rovinu

    Páči sa mi

 60. Ahojte, je to asi týždeň, čo som ležala so svojim milencom (s ktorým mám asi taký vzťah, že on tvrdí, že je to len tak, ale niečo mi hovorí, možno moja naivita, že to tak nie je, že tiež niečo cíti, no bojí sa to priznať, no ja ho mám asi dosť rada, inak by som s ním byť nemohla…) v posteli a asi na sekundu som zaspala. Zasnívalo sa mi o mojej tete, ktorá ma mala veľmi rada a aj ja ju (zomrela cca pred 3 mesiacmi). Sedela na stoličke a veľmi úprimne a šťastne sa smiala. (Blízko nej sedel na stoličke nejaký muž, ktorého som videla veľmi rozmazane, len viem, že nemal vlasy, no ako sa tváril ani nič iné neviem.) Len mi stále vŕta v hlave ten smiech, tak šťastne sa smiala počas života, keď mala okolo seba svojich najbližších a bolo jej dobre. Na cintoríne som bola hneď na druhý deň, zapálila som jej sviečky. Ak viete, pomôžte mi, čo to môže znamenať. Ďakujem 🙂

  Páči sa mi

  1. Zuzka, myslím, že teta ťa prišla upozorniť. Zahalená tvár muža podľa Meda symolizuje neznámu časť psyché, ktorú sme ešte nepoznali. Možno je to poukázanie na tvoje vnútorné myslenie a idealizovanie si svojho partnera. Teta ti ukázala tvoju spokojnosť s ním, ale jeho tvár je zahalená, takže nevieš, čo môžeš čakať.

   Hmyz vo sne sú dotieravé myšlienky, ktorých sa snažíme zbaviť, lebo nás otravujú.

   Osa symbolizuje nebezpečné myšlenky sexuálního charakteru, myšlenky, které mohou mít závažné následky (těhotenství v podobě žihadla – falus, jed – nechtěné semeno, otok – těhotenství

   zabít: obraz představuje snahu snícího vyloučit myšlenky sexuálního charakteru z mysli

   Páči sa mi

 61. Zabudla som dodať, že dnes v noci sa mi snívalo o lezúcom hmyze, ktorý som sa snažila zničiť, ale nešlo to a potom jeden z nich vzlietol a podobal sa na osu. Snažila som sa to odohnať, ale potom som sa zobudila.

  Páči sa mi

 62. Ahoj ak my vieš poradit tak sa ti chcem spýtat čo znamená ked sa my snívá vkuse o ceste gde sme bývali predtým prednedávnom o ceste že neviem najist cestu domov a ku kamoške že bludím a dostávám sa uplne na iné miestá ??

  Páči sa mi

  1. Aj ja mávam svoj rodný dom vo vetšine snov, ktoré mi na niečo poukazujú. Proste je už v mojom podvedomí zafixovaný ako obraz mojho vnútora a tak isto aj u teba. Cesta ukazuje tvoj smer a to, že nevieš nájsť východisko z nejakej situácie, nevidíš riešenie si stratená , blúdiš a stále niečo hľadáš. Hľadáš cestu k sebe, k svojim častiam,….

   Páči sa mi

 63. ahoj,
  casto sa mi sniva s mrtvymi ludmi, vacsinou z rodiny. dnes sa mi snivalo, ze som bol u nas doma na zahrade a plakal, lebo mi prislo luto za mamou, ktora zomrela pred pol rokom. na susednej zahrade boli zrazu dve susedy, ktore su uz tiez mrtve a pytali sa ma, ci placem.odpovedal som im ze ano. potom zrazu boli u nas a jedna z nich mala deravu ponozku tak sa spytali ci nemam nejaku malu ponozku,. hladal som ich tam, kde sme ich zvycajne mavali, ale tam neboli, nakoniec som jednu nasiel v inej skrini a doniesol som jej, ale uz ju nechcela, ze dakuje….. co moje sny s mrtvymi znamenaju? a s mamou sa mi sniva castejsie

  Páči sa mi

 64. Robi…mŕtvy do snov nám chodia na niečo poukazovať, ochrániť nás, alebo ak sa blíži ťažké obdobie, tak nás prídu varovať. Niektorým ľuďom chodia aj duchovia do snov, aby im pomáhali.

  V tvojom sne ti podvedomie ukazuje, že sám niesi ešte z jej smrťou vysporiadaný, podvedome nesieš bolesť a trápenie v sebe. Až si začneš uvedomovať, že zomrelo len jej telo, ktoré ona odložila a odišla ako duch do sveta , v ktorom pokračuje vo svojom duchovnom vývoji, prestanú aj sny, kde ju oplakávaš.
  Susedky ti prišli ukázať, že my sami sa schovávame svojim oblečením za niečo, čo z nás robí iných ľudí, osobnosti, ale ak sme nahý , sme všetci rovnaký, tak ako duše. Ty sám si sa zahalil do trápenia, lebo ti chýba matkina prítomnosť, miesto toho, aby si sa pri spomienke na ňu v mysli len tak vnútorne usmial a poslal jej lásku zo seba, povedal , jej ako si ju mal rád a poželal jej veľa lásky na jej ceste k Bohu.

  Ponožka odkrývala telo, holú skutočnosť, a tým že boli dve, ukazuje sa aj symbol duality, telo-duša. Tie myšlienky na našich blízkych nechodia len tak, občas si oni na nás spomenú a naši sprievodcovia nám do mysle vyšlá ich obraz , predstavu o nich, či myšlienku na nich a to je to náhodné myslenie z ničoho nič…tie náhodné myšlienky, ktoré prišli z vyšších časti nás, Preto vyšli spätne aj ty na jej osobu, a ona sama to pocíti. 😉 Takto funguje telepatia.

  Páči sa mi

 65. dobry den ,casto sa mi sníva o zomretej starej mame ktora je uz 13 rokov mrtva,bola som jej najoblubenejsie vnuča,podobala som sa nanu. sniva sa mi casto ze je ziva ze ju vidim ze nieco robí v zahrade. ale jeden sen si neviem vysvetlit snivalo sa mi ze som bola unej v dome v ktorom som uz asi 15 rokou nebola pretoze tam uz nemam pristup. takze snivalo sa mi ze som bola unej v dome a vedela som ze je zomreta,zrazu sa otvorili dvere a videla som ju ako sa priblizuje kumne,mala som strach lebo som vedela ze je mrtva a ona ked si vsimla ze sa bojim tak mi povedala aby som sa nebala ze ona mi chce len povedat ze ako je tu krasne a ze sa ma dobre. a druhe sny su tiez v tom istom dome ze tam riad umývam.

  Páči sa mi

 66. Anička duše sa navracajú do svojho sveta, kde sú bližšie k Bohu, len málo z nich blúdi našim svetom. Starká ti len dala najavo, aby si sa o ňu neobávala, lebo je spokojná tam kde je. 😉
  Niektoré sny s ňou sú len, že sleduje tvoju cestu a ak sa obáva o tvoje ťažšie obdobie, zjavuje sa ti v sne. Skús pozorovať keď ju budeš mať vo sne čím si prechádzaš, alebo aké obdobie nastane. Jej domov máš v podvedomí a zrkadlí tvoje vnútro , tú časť, ktorú máš v sebe rada.

  Umývať riad, znamená očisťovať myseľ od pudového zaťaženia.

  Ak ju budeš mať vo sne, usmej sa na ňu, ona len odložila telo, ale žije ďalej, je šťastná a spokojná, lebo je pri tých, ktorých miluje duševne.

  Krásne sny Anička.

  Páči sa mi

 67. Chcela by som sa opytat,ak pocas spanku nemozem dychat, boli ma hrudnik, vzdy si myslim ze niekto dalsi je v izbe. Nedokazem sa prebudit, prebudi sa iba moja mysel a telo sa nedokaze hybat. Ostavam paralyzovana, vzdy ked sa mi to stane, snivaju sa mi strasne sny s duchmi, alebo ze mi chce niekto ublizit. Neviete co to znamena?

  Páči sa mi

 68. nuni…je evidentné, že na teba pôsobí nejaký duch, alebo entita. Nedávno, ako som išla domov z práce som ucítila na krku ťaživú energiu, ktorá sa mi chcela akoby zakoreniť do tela. Vyvolávalo mi to neznámu bolesť a silný tlak. Vnútorný zrakom som videla, že je to tmavá masa energie. Doma som si vytestovala , že ide o entitu, ktorá blúdi našim svetom. Ak sme v minulosti duše s takými to energiami pracovali, teda tieto sily v nás stále pôsobia, tak si takéto energie k sebe priťahujeme.

  V tvojom prípade to vnímam, že ide o ducha mladej ženy, dievčaťa, ktoré potrebuje tvoju energiu. Tie sny o duchoch môžu to byť astrálne cesty do sfér neživých a ty sa vždy zbudíš, keď duša je ešte vzdialená a nie je už v tele. Duch aj duša v snoch cestujú za informáciami a ak je duch viac vzdialený od tela a ty sa už zobúdzaš, tak tvoje vedomie je ešte vo sne, ale ty si už zobudená, ale ak je to opačne, že duša je ďaleko a duch je už v tele, tak sa nemôžeme hýbať máme spánkovú paralýzu.

  Vydým si izbu šalviou, alebo dračou krvou, daj si na stolík k posteli šungit, alebo kryštál, ruženín ametyst, aby sa ti lepše spávalo. Na ochranu na krku nos keď tak čierny turmalín, alebo lápis lazuly. Ak máš vo svojom okolí niekoho, kto očisťuje od duší, tak nech sa na teba pozrie , či nemáš privtelenú dušu pri sebe, alebo iné nalepené dušičky.

  Nauč sa robiť si ochranu okolo seba, pozri sem…

  https://anitram.wordpress.com/2012/01/31/barevna-andelska-ochrana/

  https://anitram.wordpress.com/2012/09/18/ochrana-pred-energetickym-upirizmom/

  Nech sa ti podarí zbaviť tých energii, viem, že to nie je príjemné žiť stakým príživníkom. Pekný deň. 😉

  Páči sa mi

 69. Ahoj, chcela by som sa spýtať čo môže znamenať tento sen: Bola som na omši a odtiaľ som sa dostala do záhrady našej starkej. Bolo tam pár ľudí z našej rodiny asi v lete lebo som oberala ovocie. Zbierala som maliny ale rástli na vysokých stromoch a ja som po nich lozila. Potom som si uvedomila, že nie sú naše a že by som ich nemala trhať tak som zoskočila dole. Tam ma upozornili že je v tráve had. Ten had bol čierny a pozeral sa na mňa. Nič nám neurobil tak sme sa vzdialili. Potom sesternica zrazu povedala že niečo potrebuje a prišla k hadovi. Ja som sedela povyše na lavičke aj s ostatnými a mala som na kolenách malé dieťatko. Akoby ho vyprovokovala a vsekunde bol had pri mne a kusol chlapčekovi do hlavičky. Volala som nech zavolajú sanitku a v duchu som si hovorila, ako môžu mať také nešťastie(neviem kto?). Potom kusol aj mňa do ruky. Nebolelo ma to a chcela som mu zatvoriť ústa nech nekusne aj ďalších. Vyľakaná som sa potom zobudila. Ďakujem

  Páči sa mi

 70. Marti sny s hadom sú o nepríjemnostiach , ktoré zažijeme, ale v tvojom prípade, že ťa had kúsol sa budú týkať priamo teba, teda nebudeš len pozorovateľ tých nepríjemností, ale sama ich budeš zažívať.
  Dieťa je citová časť, takže dotkne sa to aj tvojich citov a tie budú zranené.

  být uštknut hadem: vlastní sexualita a podvědomé chtění sexuálního styku způsobí snícímu mnoho nepříjemností; nevědomí často právě takto snícího varuje před nešťastným vztahem s druhou osobou

  Páči sa mi

  1. Tie osoby ti niečo zrkadlia zo svojich vlastností, na ktoré ťa podvedomie upozorňuje. Ale ak máš vo ne tvoje dieťa, tak je to tvoja citová časť duše.

   Páči sa mi

 71. Ahoj, chcela by som sa opýtať čo znamená , ak sa mi snívalo o mojej babke a ujovi, ktorí sú už nebohí a potom som bola na svadbe…dalsi deň ked som zasplala som sa stretla s nebohým dedkom a potom som zase bola na svadbe…. dakujem!

  Páči sa mi

 72. lia..mŕtvy nám chodia do snov napovedať, ak nás čaká ťažšie obdobie, alebo prídu varovať, či ochrániť pre niečim a svadba je zjednotenie energii v tebe mužskej a ženskej, teda ak si vo vyváženom stave v harmónii….teda svadbí sa muž zo ženou v tebe a zjednotením energie vznika dieťa…nie v skutočnosti. 😆

  Páči sa mi

 73. dobrý den mne sa v jednu noc snivali dva zvlastne sny, jednak som bol v uzavrtom priestore nieco ako vytah, ktory isiel dole, boli v nom i moji blilzky ja som vsak bol akoby oddeleny niecim ako pleksisklo od ic v uplne stiesneej polohe na kolenach nedalo sa mi ani pohnut, …druhy sen bol v byte ale nie v tom kde zijem skor mi to pripadalo ako byt kde s om vyrastal hoci nie som si isty a diali sa tak kvazi nadprirodzene veci,,,akoby duchovia hoci som ziadnych nevidel…krudili sa lampy a podobne, citil som strach ale nedalo sa mi kricat….a co je najzvlastnejsie asi dva tyzdne sa mi stal sen aky este niekdy nie rped tym,..ked som zaspaval zacitil som akoby ma niekto zdrapil za ruku, dost prudko a silno typo “mam ta” hned som precitol no ruka ma bolela asi este 5min pride mi , ze nemam taku autosugesciu, bole to az strasidelne realne,,,,keby mi to niekto opisoval mal by som pochybnosti o relanosti ale nakolko sa mi to samemu stalo na vlasnej kozi ostal som dost zaskoceny no neviem si to celkom vysvetli….vedlei by ste mi prosim poradit,resp ma nasmerovat co to moze znamenat?

  Páči sa mi

 74. ten výťah je tvoja mysel, určitá časť v tebe, ľudia sú tvoje presonifikácie, alebo ide o nejaké vlastnosti, alebo postoje, čí zmýšľanie , ktoré oni majú a ty sám si ich máš uvedomiť…plekxisklo je , že ty sám sa od takých vecí snažíš izolovať, nechceš ich vidieť, počuť, preto si v takej polohe, chceš mať od takých veci pokoj a byť sám so sebou v bezpečí a v teple.

  Výťah jedoucí z podzemí do nejvyšších pater: vynáší podvědomé obsahy psýché k vědomému zpracování (symboly, obrazy, pocity i myšlenky) a ak ide opačne je to že sa obraciaš do svojho podvedomia, pátraš v ňom po odpovedi.

  Druhý sen—-Ten druhý sen môže byť astrálny, sen tvojho astrálného tela, že si navštívil astrálny svet, kde prebývajú duchovia a potom ten prejav a pocit v ruke ešte nejaký čas mi to potvrdzuje, že si tiež vycestoval . Niekto cestuje vedome astrálom, niekto nevedome vo snoch, tie sny sú viac reálne a pocitovo živé.

  Páči sa mi

 75. Dakujem pekne za rychlu odpoved, znamena, ze nemusim mať z toho strach? Myslim ten druhy sen, chytenie rukou, nakolko to ani nebol sen v pravom slova zmysle , kedze som len zaspaval a mal som z toho dosť nepríjemné pocity.

  Páči sa mi

 76. vieš takéto stavy, kedy nie si ešte v hlbokom spánku a prichádza sen bývajú spojené s myknutím, či iným prejavom. Občas sa mi stane, že pri telke zaspávam a myknem sa , lebo sa mi už sníva ako mi pes vyskočil pred tvár, alebo nejaké zviera ma naháňa či niečo podobné. Ale mala som už prejav astrálu, že som zaspávala a už som sa vnímala mimo telo, len som sa nevidela, no strach ma vrátil späť. Neviem akým spôsobom je určované kam astrálne vedome vycestujeme v snoch je to podmienené našimi túžbami a vecami, ktoré držíme v podvedomí. Ten druhý zážitok bol presun na miesto, kde na teba už niekto čakal. 😉

  Páči sa mi

 77. Dobrý deň, chcem sa spýtať. Môjmu otcovi sa sníval sen s jeho svokrou (mojou babkou),ktorá už je 18 rokov mŕtva.Nikdy predtým,ani keď žila sa mu s ňou nikdy nič nesnívalo a ani ich vzťah neboj dáky hlboký. Proste snívalo sa mu, že ju na konci dlhej chodby v okne,ona to okno otvorila a povedala mu: Povedz dievčatám (mne a sestre), nech si pripravia čierne veci…on sa spýtal prečo a odpoveď bola: Lebo ich mama (jej dcéra) zomiera!…. Ďalej ten sen nepokračoval….Myslíte, že by ten sen mohol znamenať niečo zvláštne? Pravdou je, že aj mne sa sníval sen,kde mi vypadla stolička zub a držala som ju v ruke a bola veľmi veľká. Bojím sa tieto dva sny spojiť dokopy 😦 Prosím poraďte mi, či by to mohlo znamenať to čoho sa obáva asi každý človek.ďakujem

  Páči sa mi

  1. Lucka, je pravda, že mŕtvy chodia zvestovať do snov a toto mi príde tak. chodba je ako spojnica medzi svetmi okná sú bránou a ona z toho sveta ho prišla varovať. Zuby sú o nepríjemnostiach skorej spojené s uvoľneným energie v sebe. Mne sa sny plnia v symbole 3 teda 3 dni, 3 týždne, 3 roky…mamina nech si dáva pozor a zamyslí sa nad svojim životom myslením, či si niečo zlé nepritiahla k sebe(stačí bedákať nad svojim životom byť nespokojný, alebo niekomu niečo zlé želať. Sen by som brala vážne aj ja. Dúfam, že sa nevyplní, lebo prorocké sny som mávala aj ja, ale potlačila som ich v sebe.

   Lucka …maj sa.

   Páči sa mi

   1. A popravde nechcem ten sen brat vážne,aby som to neprivolala dáko tým negatívnym myslením,ale zase nechcem ho brať ani na ľahkú váhu,lebo verím v tieto veci,verím v to že sa ľudia pred smrťou prijdu rozlúčiť a verím aj v sny,lebo pár krát som zvláštne a živé sny mala a popravde dlho som ich rozdýchavala a rozmýšlala som čo je a čo nieje realita tesne po prebudení….Ešte ma zarazilo to,že povedala, že ZOMIERA,nie že zomre..zomiera ako keby to bol dlhodobý proces (choroba dáka??neviem) Fakt mám veľmi zmiešané pocity z toho :/ Keď ste písali, že ste mala prorocké sny…Plnili sa vždy? Boli podobného charakteru?ďakujem

    Páči sa mi

   2. Lucka, známemu tiež chodia duchovia do snov a upozorňujú na iných, na ktorým im záleží a vždy tomu dotyčnému povie, alebo odkáže, nech sa zamyslí nad svojim životom, myslením a nech si dá vnútro do poriadku a pomodlí sa za neho u Boha.

    Ak sen beriem ako sen a nie prorocký tak mi to príde, že svokra..mama tvojej mamy prišla otca upozorniť , že niečo v ňom pomaly zomiera, to čo sa týkalo jeho ženy…hnev na ňu, niečo čo jej nevedel odpustiť sa pomaly v ňom rozpadá, odumiera, ale prečo povedala aby to odkázal aj vám?…Dáva ti to význam?

    Aký je zdravotný stav tvojej mamy? Spýtaj sa , či ju v poslednom čase niečo netrápi a uvidíš, nemusíš jej hovoriť o sne, len jej povedz nech si dva na seba pozor.

    Moje prorocké sny boli na strednej a keď sa mi s niekym snívalo a niečo zlé sa im stalo už som sa bála snívať a plakala som že už nechcem vedieť čo sa stane a tým aj skončili. jeden prorocký sne sa vyplnil do bodky, kde mi bolo oznámené o smrti kamošky. potom sú oznamovacie sny, kedy mám vo sne niekoho a niečo s ním behom 3 dní riešim. A potom sú veci ak sa s niekym rozprávam a počas rozhovoru viem čo sa udeje a ako dopadne. Som rada, že túto schopnosť nemám plne rozvinutú, lebo žiť s tým , že vieš ako sa veci budú odvíjať, nie je také ľahké.

    Páči sa mi

 78. Ďakujem za rýchlu odpoveď a popravde od okamihu kedy mi otec tento sen zavolal (ony spolu nežijú, sú rozvedený pár rokov už), mi to nedá pokoja a stále nad tým rozmýšľam.Hovorila som to sestre a tiež sa zľakla a chcela ten sen povedať mamine,ale som ju prehovorila nech jej to nehovorí,že ja osobne by som asi takúto vec nechcela vedieť keby sa to týkalo mňa osobne 😦 ale teraz neviem či som dobre urobila vlastne, či to ma vedieť alebo nie :(???

  Páči sa mi

 79. Dobrý večer chcem sa spýtať mala som sen kde som bola v izbe a niečo má postipalo a keď som sa pozrela z kože mi vyšli malý hady čo to môže znamenať za odpoveď ďakujem petra

  Páči sa mi

  1. štípající hmyz: takto personifikované dotěrné myšlenky nemusí mít negativní dopad, neboť po štípnutí může palčivá bolest, puchýř či dokonce živí potomci hmyzu pod kůží nastartovat pozitivní změnu chování a jednání

   Had je symbolom životnej sily, ale aj sexuálnej energie a tým že ti vystupovali z kože von, mi to príde, akoby si sa zbavolala tejto energie, vyvierala z teba von.

   Páči sa mi

 80. Neviem či je to tým, že by sa dačo menilo v ich vzťahu…Toto ony už majú poriešené dávno a vedia spolu fungovať , rozprávať sa spolu…Mňa zarážajú tie čierne veci, čo značí smútok a smútok povedala,že za maminou 😦 Stále nechápem,prečo by to zvestovala môjmu otcovi, s ktorým ako svokra možno nemala úplne dobrý vzťah,prečo by nedošla v sne za mnou alebo sestrou alebo bratom naším…Prečo on, človek ktorý v podstate už nehrá žiadnu úlohu v jej živote??Neviem o zdravotných problémoch a bojím sa,že keby aj ona sama vedela o nich,že nám to nepovie,len aby nás nevystrašila…Je pravda, že je strhaná a utrápená,nesie na svojich pleciach veľa vecí a nemá to ľahké.Len ona je typ človeka,ktorý si to nikdy nepripustí a robí všetko pre to aby pomáhala svojim blízkym nehľadiac na seba 😦 Neviem naozaj,nechcem sen podcenovať,ale nechcem si ho ani pripúšťať a privolať tým dačo….Musím ju sledovať a dbať na to aby pozvolnila….V dnešnom uponáhľanom svete sa človek bojí zajtrajška…

  Páči sa mi

  1. Máš pravdu a človek, ktorý sa fyzicky ničí ľahko ochorie, poznám to dobre. Sny si nevyberáme a iste v tom bol zámer, prečo sa to snívalo práve vášmu otcovi. Bol jej manželom a na tom sa nič nemení.
   Čas ukáže. Skús ju trocha naviesť, aby zmiernila tempo a porozprávať sa s ňou.

   Páči sa mi

 81. dobrý deň v priebehu roka sa mi snívalo raz že som bola tehotná, v druhom sne som rodila a potom hovorila ze chcem aby otcom toho dieťaťa bol niekto iný a dnes sa mi snívalo že som bola znovu tehotná a bola som na ceste zo zahraničia na Slovensko ale ta cesta bola ako ked som bola v zahraničí v jednej dedinke tak z tej dedinky do druhej, a keď som prišla tak som neprišla do svojho mesta ale do dediny kde býva moja babka a pri potoku, ktorý je na začiatku dediny ma čakal mamin ujo, ktorý je na vozíku a v tej dedine nebíva a už dlhú dobu v nej nebol ale pred pár dňami tam bol na návšteve. Potom tam bol aj môj dedko a v tom sne počas tej cesty som niesla ružový detský stolík. Ďakujem

  Páči sa mi

 82. Dieťa vzniká spojením mužskej a ženskej časti v nás (vyrovnanosť a harmonia v nás)a záleží na akej rovine sa spájajú tieto časti, či na pudovej, citovej , alebo duchovnej rovine. Podľa toho máme aj také sny. Tým, že si nechcela otca svojho dieťaťa odmietaš v sebe niečo mužské, čo na teba pôsobí a touto energiou sa prejavuješ(vôlovu)

  Cesta domov a dedinami je, že sa možno stretneš s blízkymi a budeš niečo s nimi preberať,alebo riešiť, čo sa bude týkať emócii.

  Páči sa mi

 83. Krasny den. Snival sa mi zvlastny sen. Mala som uz rozne sny a opakujuce ale tento sa mi snival prvy krat. Bola som v zlatnicve a vsade boli zlate prstene divala som sa na ne skusala som si ich. A potom mi jeden padol tak som ho odlozila. Potom som sa ocitla na vode kde som tancovala na kolese a niekto neprijemny narusil sen a ocitla som sa u kamaratovej starkej ktora mi ukazovala ze z ruk jej rastu pazury ako sokolom …tak podobne to vyzeralo. Dakujem za cas 🙂 a za odpoved pekny dnik 🙂

  Páči sa mi

 84. Ahoj Paulínka.. zlato je o mužskej časti duše, ktorú viac v sebe preferuješ a prsteň je o vzťahoch..možno práve nejaké riešiš, ale nevieš sa rozhodnúť či do toho ísť , alebo nie. Druhý sen, je vlastne podobný…Voda je o emóciach, tanec je o vyjadrení seba z duše ..radosti a koleso je tiež kruhový tvar, symbol spojenia dvoch častí mužskej a ženskej. No a ten sen s kamošovou starkou…ona je tebe nejakou presonifikáciou, nejakou časťou teba, ktorá sa tak správa , alebo myslí ako ona a jej nechty poukazujú na tvoje morálne nečisté hodnoty a sexualitu..

  Páči sa mi

 85. Dobrý deň, mne sa dnes snívalo a neveste a svadbe. Nevesta mala biele šaty a čierny korzet a čierny klobúk. Nebola som na tú svadbu pozvaná, ale všetci sme sa divili, že sa uskutoční svadba. Čo by to mohlo znamenať? ďakujem za odpoveď.

  Páči sa mi

 86. Svadba je o spájaní našej ženskej a mužskej časti a podľa vlastností nevesty sa dá usúdiť, v ktorej rovine sa toto odohráva, či v pudovej, citovej, alebo duchovnej sa zjednotili energie v nás.

  Bělostný šat nevěsty: je v nevědomí a ve snech symbolem panenství, čistoty, jež se spojuje se světlem, poznáním a moudrostí, ale pouze v citové rovině prožívání

  Hlava je o našom vedomí, myslení a klobúk zakrýva jej časť..podľa mňa ide o nečisté myšlienky zaťažené niečim negatívnym a korzet sťahuje hruď, stiesňuje a jeho farba tiež ukazuje na niečo čo ťa zaťaží.

  Nevesta… neviem či ju poznáš je pre teba personifikáciou niečoho s čím sa s ňou stotožnuješ. Teda z čistoty, ktorú v sebe máš, budeš negatívne na niečo reagovať a tak sa aj prejavovať a sama si uvedomíš, prečo si tak reagovala.

  Páči sa mi

 87. Ešte by som sa rada opýtala na toto. Dosť často sa mi teraz sníva s mŕtvou osobou. Tú osobu som za života nepoznala, až z rozprávania po jeho smrti. Teda poznám ho iba z rozprávania. Je to muž a v sne bol taký podráždený a chcel aby som niečo napísala, resp. vyryla do krabice. Len mne sa nedalo. Inokedy sa mi snívalo, že tento muž prišiel za mnou, nerozprával a silno ma objal a usmial sa na mňa. Čo si myslíte vy?

  Páči sa mi

 88. Mŕtvy nás chodia upozorňovať na niečo, čo sa má udiať v našom živote, alebo stoja pri nás v ťažších časoch. U viacerých varujú na zlé situácie, ktoré sa im udejú. V tom sne krabica je alegóriou mysle a všetko. čo sa do krabice vloží, má byť vedome pochopené, zapamätané a on ťa nútil, aby si si niečo zapísaním do nej vryla do pamäte a navždy v nej uchovala. Takže ťa chcel pred niečim uchrániť, tým, že to chcel po tebe. Pre tvoje podvedomie sa asi stal vhodným symbolom. V tom druhom sne ti dala len najavo, aby si sa ho nebála a verila mu. 😉

  Páči sa mi

 89. Dobrý deň, už veľa krát sa mi snívali 2 sny no nesnívajú sa mi každú noc ale len raz za čas niekedy viac krát za sebou …trvá to možno už aj rok alebo aj dlhšie. Jeden je o tom že idem autom do kostola alebo niekde po meste . Je to auto bud mojej mamky alebo ocka a vždy ked sa už snažím s ním zaparkovať tak nejde mi úplne zabrzdiť a vždy do niečoho ťuknem bud do ďalšieho auta alebo do dákej inej prekážky. No chcem podotknúť, že mám len 17 a vodičák ešte nemám. A druhý sen, ktorý sa mi často opakuje je, že som v kostole a idem na prijímanie a podlomia sa mi nohy a spadne alebo idem čítať čítanie a spadne ..poprípade sa pri tom prijímanií niekoho alebo niečoho zachytím a snažím sa nespadnúť. Proste podlammovanie nôh. Prosím vás čo si myslíte, že čo to znamená?

  Páči sa mi

  1. Ahoj Laura…tvoj sen s autom len vypovedá o tom , ako sa riadiš svojim životom, ako sa náhliš, nie si opatrná, si zbrklá a vždy narazíš, dávaš veľa energie do vecí a preto sny, že autom vždy narazíš. Pripomenulo mi to mňa, lebo tiež som mávla tiet sny, a vždy ako som v nich šoférvala, sm rozbila predné sklo, zrkadlo, či narazila, vtedy som si asi myslela, že si nemám robiť vodičák, ale až neskôr som pochopila, že dopravné prostriedky v mojom sne sú o tm, ako idem, či dobre, či zle a náhlim sa niekam. V poslednom čase vo snoch s autom mám pri sebe aj svojho sprievodcu, ktorého nevidím dobre , len viem ,že je pri mne a dáva pozor aby som išla správnym smerom. Takže ak príde takýto sen, máš sa zamyslieť nad sebou, spomaliť a byť opatrnejšia v myslení aj konaní.

   Ten druhý sen je o tvojej pokore, kolená sú o pýche a páde na zem, teda vedieť sa pokoriť pred sebou samým. …priznať si chyby, uvedomiť si ich a viac seba vnímať.

   Tak pekné sny…sleduj svoje sny, veľa ti napovedia a hlavne ak tvoje podvedomie zistí, že vnímaš o čom snívaš a snažíš sa to pochopiť, budú sny dobrým rádcom do života a budú ti ukazovať čo ťa čaká a čo teba zmeniť. 😉

   Páči sa mi

 90. Dobry den,
  snivalo sa mi, ze som licila maminu, boli sme v dome mojej babicky a zrazu sa tam zacali objavovat hady, najskor ich bolo menej, potom stale viac. Boli maly, velky, rozne farby – zlta, hneda, zelena cervena. Velmi som sa ich bala, snazila som sa pred nimi schovat, boli vsade. Vosla som do chodby a tam bolo divne zviera, malo ludske ruky, bolo tam aj vela maciek, kazda znich mala male maciatka, ktore si ochranovala pred tym divnym zvieratom. Stala som tam a pozerala sa ako to zviera poziera tie maciatka, potom ked chytil to najmensie, ta macka s nim bojovala, aby jej to male nezozral. Ked ho zozral, pokusila som sa ho zaviet do jednej z izieb, ale nepodarilo sa mi to. Naraz som sa ocitla v kuchyni, kde boli zase tie hady, potom sa tam vynorili chrobaky, vela roznych chrobakov, husenic a tak. Pokusala som sa ich zabit, stupala som po nich a v tom som sa zobudila. Vobec neviem, co by to mohlo znamenat, ale mam z toho zvlastny pocit. Prosim vas, co by to mohlo znamenat? Dakujem

  Páči sa mi

  1. Sny s hadmi nás upozorňujú na našu energiu hnevu a nenávisti, ktorá vystúpi na povrch a bude útočiť..niekto ťa vyvedie s rovnováhy a ty sa budeš ťažko ovládať…chrobáky a hmyz sú dotieravé myšlienky, ktoré ťa budú otravovať.

   Mačka …v nevědomí představuje jeden z typů ženy a podle postupných proměn lze rozpoznat, jakými vlastnostmi je kočka – žena (pudová anima) obdařená: hravá, přítulná, dbá na svůj zevnějšek, sexuálně velmi aktivní, výběr partnerů jí nedělá problémy, zrádná – často balancuje na tenké hranici mezi láskou a nenávistí, umí se vnutit i člověku, který ji odhání, lstivá, snaží se získat co nejvíce citu ze svého okolí, na podráždění reaguje útokem, slabší povahu dokáže velice dobře ovládat

   Mláďatá kočky, sú citová časť teba, na ktorú niekto útočí a ty sa brániš, svoje city sa snažíš zachrániť.

   Takže ak takáto situáci nastane, uvedom si svoj sen a pokús sa ovládať a nenechať sa uniesť svojim egom. 😉

   Páči sa mi

 91. Dakujem za vyklad 🙂 Velmi mi to pomohlo, odkedy sa mi to snivalo, mam vkuse navaly zlosti a hnevu, pricom u mna to vobec nebyva zvykom. Nechapem preco, ale vobec sa neviem ovladat, na vsetko reagujem velmi podrazdene. Musim sa od toho nejako ocistit. Este raz dakujem 🙂

  Páči sa mi

  1. Janka, tak ako ťa dokáže niekto nadchnúť jeho nápadmi, vzbudí u teba príliv novej energie, tak ťa môže niekto zaniesť negatívnym nábojom a u teba len prežívajú jeho energie. Vrátia sa k nemu ,ak sú oslabené , aby nabrali silu a znova k tebe prídu, lebo si dobrý hostiteľ, ktorý dokáže hnev živiť. Ak sa naučíš transformovať túto energiu, že sa jej nebudeš podávať, tak ju budeš postupne premieňať na pokojnú energiu, ktorú nevyvolá žiaden hnev.

   Tak isto sleduj v svojom okolí ľudí, ako na nich reaguješ, kto v tebe vyvoláva vlnu zlosti svojim konaním, postojom voči tebe. Ukazuje ti zrkadlo, ktoré máš spracovať, vlastnosť, ktorá sa ti nepáči a tiež ju máš v sebe, len si neuvedomuješ že aj ty ju občas používaš.

   Začni robiť dychové cvičenia s hlbokým nádychom a výdychom upokojenia a vnímaj tak svoje dýchanie, stred hrude, kde sa spájaš zo svojou duševnou časťou…vnášaj tak lásku do seba….len vnímaj seba, nájdi pokoj v sebe.

   https://anitram.wordpress.com/2014/09/12/vytvaranie-pokoja-v-sebe/

   Páči sa mi

 92. Dobrý deň,
  túto noc sa mi snívalo s mojou mamkou kt. zomrela. V sne normálne s nami fungovala v domácnosti len v novom dome do ktorého sme sa presťahovali a bol to dom mojích starých rodičov kt. sú obaja mŕtvi. V skutočnosti sme sa aj presťahovali ale nie do toho domu.
  Zrazu mi zazvonil telefon a oznámili mi že moj malý brat leží v nemocnici v inkubátore a zomiera. V tedy ma zasiahol pocit bezmocnosti, len svoje slzy som cítila. Zomieral na chorobu s kt. sa neda bojovat, na kt. aj mamina zomrela. Bol chudučký, úplne slabý a bezmocný a ja som ho len v náručí bezmocne držala. Ku tomu sa mi snívalo ešte že všetci moji dobrí kamaráti a kamarátky keď sme boli vonku si ma vôbec nevšímali proste ako keby som bola vzduch bolo to veľmi nepríjemné , lebo dlhoročné priateľstvá to boli a ja som bola pre nich len vzduch. Chcem sa spýtať ako to mám chápať že v jednu noc sa mi snívajú dva sny ktoré su oba zlé negatívne pri kt. trpím? Hlavne čo sa týka mojho brata a prečo sa mi snívalo s maminou takou formou že jeden člen rodiny sa mi vrátil ale zároveň dalšieho strácam? …Ďakujem

  Páči sa mi

 93. Brenda, neviem či som to dobre pochopila…mamina ti zomrela v skutočnosti však?

  Mŕtvy nás do sna chodia na niečo upozorňovať, stoja pri nás ak máme ťažké chvíle. Sny nie sú negatívne, symboly v nich sa vykladajú inak, podvedomie má iný symbolový slovník.

  Dom je naše vnútro a vy ste sa presťahovali, teda zmeníš svoj pohľad na svet, budeš znova nazerať na veci inak a tým že to bol dom po babke, tak sa znova vrátiš k starému zmýšľaniu.

  Tvoja matka je teraz symbolom tej výchovnej časti teba, ktorá bude držať rodinu pokope v láske a starať sa o ostatných.

  Telefón je o citových vzťahoch k iným, ale aj k sebe samým a v tvojom prípade mi prišlo, že tvoje vnútorné dieťa je na tom veľmi zle, citovo stráda a zomiera, nejaká časť z neho,

  (telefón či telefonování nejčastěji znázorňují citová propojení snícího s druhými lidmi, někdy pracovní vztahy a jen zcela výjimečně spojení snícího s podvědomými obsahy vlastní psýché)

  (choroby, které lékaři ve snech léčí, nepřísluší tělu, ale téměř výhradně citům)

  Tvoj brat je tvoja citová časť, ktorá potrebuje lásku, lebo len láska vie vyliečiť všetky choroby prepojené z duše do tela. Nedovoľ, aby postupne zmierala, veci majú vyšší zmysel a ak na to prídeme, dokážeme svet potom vnímať inak. V nádychu je život a vo výdychu je smrť….telo odkladáme, ale duša žije ďalej, len sa zbavila bremena a pokračuje vo vývoji…

  Kamarád je jedním z nejčastějších průvodců snovými obrazy; nevědomí pomáhá v postavě snícímu ve složitých situacích, ale zároveň i opačně ukazuje negativní stránky chování a jednání snícího…čo v tom vidíš….čo ak si sa ty zmenila a už ich nevnímaš tak ako predtým a vo sne s ati to len odzrkadlilo ako si sa utiahla do vnútra a nik sa s tebou už nebaví…a teba to trápi,…čo ak je to opačne?

  Sny sú veľkým pomocníkom na našej ceste…ukazujú nám obdobia, aké prežívame, ako sa vnútorne cítime uzavierame, bojujeme, alebo sme šťastný a vo snoch sa vznášame a navštevujeme nádherné horské krajiny.

  No niekedy sú aj predzvesťou k veciam, ktoré sa udejú, len málokedy sa snívajú priamo v takej forme, akej sa aj odohrajú.

  Láska a sveto nech ťa sprevádzajú, z vnútra prehrievajú.

  Pekný večer

  Páči sa mi

 94. Dobrý deň chcel by som sa opýtať na dva sny. Prvy: isiel som po parkovisku kde kde boli obchody a moja byvala praca.Cudne bolo to ze vsetky obrovské sklenene dvere boli prec cez ktore chodili ludia do obchodu a boli tam len obycajne zatvorene klasicke dvere tuším bielej farby. Tak som isiel za budovu sa pozriet a tie ovrotvske sklenene dvere pre ľudí boli tam neviem preco ich vymenili. Keď som vošiel dnu tak celý sklad a miestnosti v nom boli biele a medzi nimi sklo.(Ten sklad bol pred tym iny ked som tam pracoval). išiel som dalej kde boli po otvorené dvere a videl som asi dvoch ludi co sedeli, potom som sa otocil a isiel prec a nato sa zobudil. Ďalší sen sa snival priatelke ze mala dieta ktore bolo nase a mala nejake starosti,ze ja som sa nestaral o dieta a o priatelku. Co to znamena? Dakujem pekne za odpoveď 🙂

  Páči sa mi

  1. Budovy a miesta kde žijeme, či zdržiavame sa predstavujú naše vnútro…vtedy priehľadné dvere, ktoré ukazovali vnútro sa stali nepriehladnými…zrejme si sa sám pred niečim uzavrel a teraz nevnímaš veci ako v skutočnosti sú. Tie dvere priehľadné sú akoby dverami do iných častí tvojej mysle, ktoré boli priehľadné, no nejaká situácia zapríčinila, že už veci vnímaš inak. Pootvorenými dverami si uvidel v sklade 2ľudí…ľudia sú myšlienky, ktoré sú za tým ukryté a v našej mysli sa neustále víria. Bol si zvedavý, čo zapríčinilo tú zmenu…tak pátraj v sebe..ty sám si za to zodpovedný.

   Ukazuje to aj tvoj druhý sen, kde si sa nepostaral o svoju priateľku a vaše dieťa. Neznamená to, že by si sa na ňu v skutočnosti vykašlal, ale každá časť ukazuje na teba..priateľka na pudovú časť teba a dieťa ukazuje na tvoju citovú časť a odmietaním toho to ukazuje na neschopnosť nahliadnuť do svojej citovej časti..vnímať ju a radiť sa ňou, čo ti vraví, preto ju odmietaš.

   Nauč sa riadiť tým čo cítiš, čo ti intuícia vraví, nie rozumom, lebo ego sa bude vždy brániť a nahovárať iné ako cítiš srdcom. Intuícia nesklame, lebo je to nápoveda od vyššej časti teba. 😉

   Páči sa mi

   1. Ďakujem pekne za odpoveď 🙂 . Ako mam porozumiet tej vete? nevnímaš veci ako v skutočnosti sú… mate na mysli že žijem svoj svet a nič ine ma nezaujima? A v tom druhom sne mam chapať že som ,, bezcitny” ? Veta: vnímať ju a radiť sa ňou, čo ti vraví, preto ju odmietaš… znamena to že nepočuvam priatelku čo mi hovori a radi? Verim že to zvladnem a bude fajn, dakujem vopred za odpoved a prajem pekný deň, ak by bol ešte nejaky sen možem sa poradit?

    Páči sa mi

 95. Nie..občas sa stane nejaká situácia, ktorá nás v sebe uzatvorí a nechceme prijať iné videnie ako je to naše uzavreté..odmietame všetku pomoc, názory či myšlienky. Proste bolesť nás zraní a ego nikoho neprijíma. A v druhom sne citová časť je tvoje duševné cítenie..všetko vo sne je o tebe a postavy sú len personifikáciami.
  Takže píšem, že máš načúvať svojej intuícii, lebo tá nikdy nesklame.

  Pozri si tento článok teraz čo som pridávala o intuícii.

  https://viziebosorky.wordpress.com/2015/01/05/odkial-prichadzaju-vnutorne-a-vonkajsie-intuitivne-vnuknutia/#more-9407

  Páči sa mi

 96. Dobrý večer. Včera a dnes sa mi snívali sny spojené s rodičovským domom. Neviem si vysvetliť sen, kde som v rodičovskom dome zbierala s mamou psie výkaly, takmer v každej izbe jedna kôpka a posledná v kúpelni, taká redšia. A dnešný sen, že som v rodičovskom dome zašívala na šijacom stroji kúsok zorpáraného matraca – bol hnedý, a nite v šijacom stroji trošku belasej, na ktorú nadväzovala biela, boli spojené bez uzla, ako jedna niť. tomu som sa v sne divila a tie tri farby boli hlavné, ostatné bolo šedé, nevýrazné. Čo to? Ďakujem za objasnenie.

  Páči sa mi

  1. Janka rodičovský dom je tvoje vnútro, ktoré si si pretvárala od narodenia. Aj ja mám väčšinu snov v rodičovskom dome. Mama je tvoja časť, ktorá sa správa výchovne a snaží sa , aby veci fungovali, ale podľa sna tvoje vnútro je zaťažené pudovosťou, nízkymi vecami, túžbami. Zvieracie výkali sú symbolom pudového života a očisťovať miesta od nich je pozitívne, lebo tak pracujeme na svojom sebazdokonalovaní. Mala by si svoje myšlienky zamerať viac na citové preživanie, alebo do duchovnej roviny.

   V druhom sme ide o nápravu milostného vzťahu, zrejme nejaká hádka egom rozpútaná a ty sa to budeš snažiť dať do poriadku, akoby zošiť váš vzťah dokopy a budeš si uvedomovať ako na partnera výrazne vplývaš. Farby ti ukazujú tvoj stav …hnedá ego belasá-biela je očistenie a šedá depresia stavy smútku.

   Janka nech sa všetko odvíja pre tvoje dobro…maj krajšie sny. Pekný dník želám.

   Páči sa mi

 97. Zdravim, chcela by som sa opytat na manzelov sen. Uz tretiu noc sa mu sniva o jeho uz 5 rokov nebohej babke. Vo sne je ziva a sedi spolu s ostatnymi ludmi za vrchom stola na nejakom kare. Manzel nema dobry pocit z toho sna. Dakujem za odpoved.

  Páči sa mi

 98. Ahoj Liv…mŕtvy nás chodia upozorňovať na niečo,čo sa udeje, alebo stoja pri nás v ťažkých situáciach. Teda pokiaľ oni sami nerobia nejakú činnosť, že ide len o nejaké omŕtvené vlastnosti, ktoré oni mali a prejavujú sa teraz v nás. Známej chodí Babka do sna vždy, ak sa niečo udeje v rodine a tak ju upozorňuje na sťažené obdobie.

  Môže to byť , že niekto z vašej blízkosti odíde a on sám to asi bude zdelovať ostatným, tým, že sedel za vrchom stola(to čo je na stole, je aj v živote a je náplňou mysle snívajúceho) ….. alebo bude musieť urobiť nejaké vážne rozhodnutie….. niečo v jeho živote sa musí skončiť a babka ho prišla len podporiť a dať najavo, že nikdy nebude sám a zvládne to….že to tak malo byť, veci prichádzajú a odchádzajú…… ťažko povedať.

  Nech nemyslí na najhoršie…. 😉

  Páči sa mi

 99. dobry vecer, pred par mesiacmi mi tragicky zahynul manzel, noc predtym sa mi snivalo, ze z ust mi vychadzal 3hlavy zeleny had, pokusalla som sa ho vytrhhnut, ale neslo to..vecer havaroval pri let.nestasti. nikdy za mi s nim nesnivalo, az tera v piatok, vasnivo sme sa bozkavali a-mne sa v sobotu podarilo predat dom. je skutocne pri mne a pomaha mi?

  Páči sa mi

  1. Milka sny s hadom sa mi potvrdili, že ide o náš hnev, ktorý v podobe hadieho jedu zo seba vydávame. 3 hlavy sú 3 časti teba…fyzická, duševná a mentálna a na týchto 3 úrovniach sa prejavuješ..a z úst tvoj hnev vychádza a potrebuješ sa tejto ničiacej sily v sebe zbaviť, aby si mohla nájsť svoj pokoj…zaťažuješ si telo, myseľ aj dušu..tak pozor na to. Nič sa nedeje len tak a aj keď takáto smrť nám príde nespravodlivá. Sen ti len ukázal ako sa budeš hnevať v sebe a nadávať na nespravodlivý osud….je mi to ľúto Milka…dúfam, že jeho duša neblúdi týmto svetom a našla cestu k Bohu.

   Ten druhý sen..Medo bozkávanie popisuje takto…ak vyvoláva vzrušenie ide o zmyselnosť viazanú k telu, nie k rozumu, teda sme skorej túžbami ovládaný, nie rozumom a ak pri bozkávaní vzniká odpor, tak sme na veci nazeráme rozumom, nie svojimi túžobnými myšlienkami.

   Takže niečo na tom je, lebo po jeho smrti si túžila dom predať, aby ti to všetko jeho nepripomínalo….mojim ponímaním mohlo ísť aj o bozk na rozlúčku, kedy sa zbavuješ toho, čo patrilo obom a zanechala si tam svoj minulosť.

   Ťažko povedať, či manžel stojí pri tebe…ale možné to je.

   Želám ti veľa vnútornej sily Milka.

   Páči sa mi

 100. Dobrý deň,
  Uz som Vam tu písal a potrebujem opat poradit
  S priateľkou mame krízu a snival sa mi jeden sen. V sne bolo ze si nasla ineho chlapca s ktorym chodila ku mne domov len neviem identifikovať ci bol ten dom….rozumiem tomu tak ze sa pre do mnou s nim iba predvadzala. Par krat som ju sledoval ci je to naozaj pravda a bola to. Neveril som tomu. Bol som v izbe kde sa dvere nadvihovali lebo asi bola vonku fujavica tak som ich otvoril a opravil potom boli uz pevne.Potom si uz len spominam ze zahlasila ze idu niekam prec a ja som sa zobudil.

  Vopred ďakujem za preklad 🙂

  Páči sa mi

 101. No Erik..ten sen sa dá vysvetliť dvojako…Buď ti podvedomie vytvorilo sen na základe tvojho myslenia a neznámy dom je len neznáma časť v tvojej mysli, ktorá zhodnocuje popredu situáciu v obave, či za tým nie je niekto iný…

  Druhá verzia mi príde ako nápoveda , hlavne tie dvere ma na to smerujú a za nimi fujavica…Dvere oddeluju inú časť teba inú rovinu myslenia, cítenia…a fujavica za nimi, ktorá hýbe dverami je nejaká situácia, ktorá v tebe nadvihuje tvoje myslenie, cítenie…

  silný, vichřice, větrná smršť, uragán: rychlý průnik duchovních myšlenek do vědomí snícího má většinou za následek světské problémy či dokonce neštěstí v denním životě

  Možno je to len poukázané na tvoj stav myslenia a podvedomie to ukázalo snom ako si v rozpore v sebe, pre niečo, čo nevieš isto. Oprava dverí…oprava myslenia, zhodnotenia pocitom v sebe….a oni odišli…teda tvoje trápenie sa nad tým sa uvolnilo..odišlo preč.

  Ak máš také myšlienky, zbav sa ich, naprav vzťah..dôležitá je komunikácia, úcta a prejavy z duše, nie prejavy ega, tie len ničia vzťahy.

  Maj sa pekne a držím palce. 😉

  Páči sa mi

 102. Dobry den, znepokojuju ma sny.Pamatam si len take zvyšky ako som si kupil novy bicykel urcite vol modry lebo je to moja oblubena farba ten som si odlozil do izby ktora bola biela a popytal som chlapa asi sused aby mi dal nanho pozor.Ked som dosiel tak bicykel bol bielo zlty… V dalsom sne bolo velmi slnecno no pocasie sa rychlo zmenilo zacal padat sneh,hmla mensi vietor a ludia akoby sa zmenili a isli po mne respektive jak zombie boli, musel som sa zamknut aby mi neublizili…ked vyslo slnko vsetko bolo v poriadku. Posledny sen: videl som jedneho psika pri ohnisku ktore ho ochranilo pred niecim… Potom sa ten psik zahrabal do snehu a prisiel dalsi a urobil to iste aby sa pred niekym skryl,ochránil. Ďakujem vam za vas cas a ochotu pomoct. 🙂

  Páči sa mi

 103. Ahoj Peter

  Tvoj sen s bicyklom ukazuje na nejaký vzťah, v ktorom preferuješ čistotu porozumenie a vernosť…lenže sa udialo asi niečo čo ťa priviedlo k žiarlivosti(zmena bicykla na žltý) Medo bicykel považuje ako sex. symbol, ale ak beriem bicykel ako dopravný prostriedok v tvojom živote, tiež mi to tak vychádza, že sa tvoj stav mení..klesáš z vyššej úrovne na nižšiu, kde ťa ovláda ego.

  Druhý sen vypovedá o tvojej emocionalite o tvojom prechode zo spokojnosti do nevedomosti(mlha)
  Mlha-varování nevědomí – nevědomost ohrožuje životní cestu snícího; jakmile se takový sen objeví, měl by každý zásadně zrevidovat svůj život, hodnoty, pro něž žije, a nasměrovat své kroky k novým obzorům
  -rozvátá větrem: duchovní principy a zásady likvidují nevědomost

  Ľudia sa menia…mení sa teda tvoje myslenie…Tie mŕtvoly, zombíci sú tvoje závislosti, ktoré ožívajú a útočia na teba a ty sa snažíš unikať do bezpečia. Slnko je tvoj stred, kde vnímaš sám seba, svoju duševnú časť, kde si vyladený na lásku..preto je vtedy všetko v poriadku…ak klesáš nižšie od srdca dolu tam na teba útočia závislosti.

  Pes je sexuálna závislosť…oheň je tvoj vnútorný plameň, ktorý ho oživuje, dáva mu silu….sneh je duchovný symbol a psy poslušne sa schovali do snehu..myslím, že ty sám si uvedomuješ svoje závislosti a sen ti to dal takto najavo

  Páči sa mi

 104. Dobrý deň, v krátkom čase sa mi snívali sny, možno to vzájomne súvisí.
  Jeden sen bol o priateľovi, milovali sme sa, v druhom sne bol hospodár, na velkej luke, natacal mi video ako cvala na koni ku mne. Kon bol tusim hnedy.

  2. sen
  Bolo to v mojej kancelárii, prisli za mnou tri ciganky, uz neviem presne kvoli comu prisli, ale hned v sne som vycitila, ze ma chcu okradnut. Rozliezli sa mi po kancelarii a zacali prehladavat veci, pytali odomna zlato,

  3. sen
  prisla som na bicykli k obchodu, bicykel som nechala pod oknom obchodu, ja som sla na jahody. Pole bola hned za obchodom na nom vela jahod, uz dozre
  tych, jahody boli dost objedene na stonkach a miestami aj vycucane akoby od vciel. Ked som prisla na pole hned som zbadali tri dosky, ktory mi pripravil otec, nechapala som preco mi ich nenechal doma. Z pola som sa vratila k bicyklu, ale ten mi rozobrali, ukradli mi zadne koleso, sedadlo, …ostala len kostra bicykla a predne koleso. Tak som zasla do obchodu, ze mi budu vediet povedat, kto to urobil. Predavacka mi povedala tri mena, nerozumela som jej, tak mi to znova zopakovala, zachytila som len prve meno “mino” . V tom mi zacala davat nakup, viem,ze tam bola zelena vrtacka. Cely ten sem bolo so mnou dieta, myslim,ze chlapec, mohol mat tak 3-4 roky.

  Ďakujem za vyklad.

  Páči sa mi

 105. Ahoj Zuzka…

  Ten prvý sen mi príde o poukázaní mužskej časti, ktorá je v prevahe a sile a pôsobí egoisticky. Priateľ natáčal seba…tu ti je zobrazený váš vzťah a toho, kto je v ňom na koni…kto je dominantný v ňom….ty to však nie si. 😦

  Druhý sen ukazuje na veci pracovné a nad tým, čo v sebe teraz riešiš…ukradnutie cigánkami a platba zlatom je vlastne vyrovnanie niečoho….sama by si si mala uvedomiť…čo ti cigánky personifikovali, akú tvoju vlastnosť, činnosť a mala by si nájsť v sebe odpustenie a tým sa aj zbavíš trápenia….zlato je symbolom mužskej časti… vôľovej a rozumovej.

  Vo snoch sa ti opakuje symbol 3-ky… 3.cigánky, 3 dosky, 3. mená..takže sa to týka teba na rovine fyzickej, duševnej ale aj mentálnej.

  Jahody sú o milostnom vzťahu a zbierať ich je o túžbe naplnenia vzťahu…jahody boli však už poškodené, vycucané, čo ukazuje, že aj ten vzťah je podlomený.

  Doska….pro vysvětlení je mimo určení role desky důležitý tvar desky (viz geometrické tvary ), také záleží na poloze desky, zda je rovná či šikmá (nakloněná), neboť šikmá deska varuje před scestím, po kterém by se mohl snící v blízké době vydat, svoji roli hraje i materiál, z něhož je deska vyrobena (viz jednotlivý materiál)

  Bicykel bol tvoj prepravný prostriedok, ktorý ti určoval smer…prišla si o zadné koleso a sedanku, teda v istom smere už ďalej nevieš pokračovať…Medo bicyklu dáva symbol pohlavného styku a tým, že ti ho rozobrali, akoby si prišla o partnera a sex.

  Kúpila si si vŕtačku..ďalší falický symbol súlože a zelená…farba uzdravenia liečenia, akoby si chcela niečo vo vašom milostnom vzťahu vyliečiť.

  Počula si 3 mená..teda niekto je za rozpad vášho vzťahu zodpovedný ty vieš zrejme kto, keďže si aspoň 1 meno počula jasne.

  Zuzanka…ak tie symbole ti momentálne nevravia, to čo píšem je možné, že sa to udeje…nadväzuje to na seba.

  Páči sa mi

  1. Dakujem za výklad.
   Mám v tom trošku zmätok, ale na druhej strane sa z toho už niečo aj naplňa.
   Týka sa to teda mňa na rovine fyzickej, mentálnej, duševnej… čo mám teda robiť?
   Ak tomu správne rozumiem, dosky by mi mali ukázať smer? V sne boli rovné, drevené dosky, čo značia takéto dosky?
   Dieťa v sne niečo značí alebo?

   Vrtačka – je tam teda ešte možnosť vyliečenia vzťahu?
   Sen s cigánkami tomu vôbec nerozumiem,hlavne to, ze zlato je symbolom mužskej časti… ako mám tomu rozumieť?

   Ďakujem za tvoj čas aj ochotu.

   Páči sa mi

   1. Týka sa to teda mňa na rovine fyzickej, mentálnej, duševnej… čo mám teda robiť?….znamená to, že sa ťa to dotýka na viacerých rovinách..pôsobí to celostne na teba. Konaj ako cítiš, nie , čo ti rozum hovorí.

    Ak tomu správne rozumiem, dosky by mi mali ukázať smer? V sne boli rovné, drevené dosky, čo značia takéto dosky?…čo ti tie dosky ukazujú…na čo si ich od otca chcela…týka sa to niečoho reálného v tvojom živote? hej u Meda je to myslené tak, že ak idú šikmo a sú pokrivené, či rozpadajú sa, naša cesta nebude bohvie aká. Kamene zase ukazujú na niečo karmické. Ak išli rovno a boli rovné pravidelné, taký si zrejme aj zvolíš smer..teda priamy.

    Dieťa …tvoje vnútorné dieťa sa ozýva…tým, že ťa sprevádazlo,..potrebuješ svoju citovú stránku teraz viac vnímať a venovať sebe pozornosť.

    Ten sen s cigánkami…tam je ukázané, že prídeš o niečo, na čom si pracovala a zaplatíš zlatom…nie vždy platíme peniazmi…platíme aj za zlé skutky…ak sa trápime trpíme citovo(striebro), ak sa hneváme , prejavuje sa naše ego.. teda mužská časť nás(zlato).

    Vrtačka…je náznak toho, že ty sama by si chcela ten vzťah opraviť, pokračovať v ňom uzdraviť ho.

    Páči sa mi

 106. Dobrý deň

  Opäť Vás chcem poprosiť o vyklad sna, lebo neviem čo si mám myslieť.
  Presli 2mes. čo sa so mnou rozišla priateľka.
  Snívalo sa mi že som isiel k nej na internat odniesť dva tvarohove koláče boli zrejme okruhle. V jej izbe boli asi dve alebo tri jej spolubyvajuce,ktore som videl cez sklo a povedali ze tu nieje. Vybral som sa ju cakat na chodbu kde bola obrovská siroka zarubna bez dveri a po case vychadzali ludia, ked som ju uvidel usmial som sa.Pozrel sa na jej ruku a držala chlapa ktorý bol na liso ostrihany. Znervoznel som a otocil som sa 2x dookola o 360 stupnov a odišiel som. Po chvíľke som videl fotografiu kde boli obaja oblečení v bielom. Jej nohy smerovali takto \ a on stal. O par dni sa mi snívalo ze mi napisala správu v podobe mailu a nespomínam si co tam bolo… Viac menej som s tym zmiereny co sa stalo a uz na nu ani nemyslim. Pomôžete mi?
  Ďakujem 🙂

  Páči sa mi

  1. Koláč je symbolom rodinných vzťahov.niečo z tvojej túžby….ty sám ju máš uloženú hlboko v sebe a aj podvedomie ti to dáva najavo, že ti ju ukazuje už v náručí niekoho iného, aby si sa s tým zmieril. Fotografia ukazuje na citovú väzbu.

   Dopis, alebo správa, či mail je správou z citovej roviny a ako sa ona z tvojho podvedomia dostane, zmiznú aj tieto správy.

   Ty na ňu už nemusíš myslieť, ale nemáš to v sebe stále spracované, nedal si jej voľnosť, preto ťa takto podvedomie snami skúša. Keď prestanú sny o nej, si za vodou. 😉

   Páči sa mi

 107. Ahoj, prosím ťa čo by si povedala na tento sen.
  Snívalo sa mi, že som bola u rodinných známych, kde bolo veľa ľudí, ktorých som poznala. Ležala som na gauči a bola som prikrytá paplónom, ktorý bol celý od krvi. Ešte som sa čudovala, že ako mi mohli dať taký krvavý paplón.

  Ďakujem za info

  Páči sa mi

  1. Ľudia su tvoje myšlienky,,,čím ich je viac, tým sa v tebe hýria…posteľ je symbolom pudovej roviny…sex. vzťahov a krv je uvoľnovanie ega…. peŕina symbolizuje to, co dáváme na odiv druhým lidem – pokud si ve snu uvědomíme dvě různé strany deky, pak ta vnější strana symbolizuje tvář, kterou ukazujeme druhým lidem, zatímco vnitřní strana přísluší tomu, jak chápeme sami sebe…

   Takže niečo v tvojom vzťahu..tvoj prejav a obhajoba seba samej.

   Páči sa mi

 108. ahoj, chcela by som znova poprosiť o výklad sna,
  snívalo sa mi, že som prišla do budovy nemocnice, na chodbách bolo vypnuté svetlo, …. vypináč mi pomohli násť dvaja muži. Už pri zapnutom svetle som sa dostala na chodbu, kde som hľadala ambulanciu, kam som chcela ísť. Prišla som až na koniec chodby, kde prebiehala rekonštrukcia a teda dalšia časť chodby bola zatarasená čiernou sieťovinou, aby sa dalej nedalo dostať. Tak som sa vrátila späť po tej istej chodbe a hľadala znova ambulanciu. Nakoniec som ju našla, bola tam kamarátka (aj v skutočnosti je zdravotná sestra), ktorá alebo bola výrazne schudnutá, jednoducho bola štíhla (v skutočnosti je bacuľka) tak som sa začudovala ako dobre vyzerá, … potom nastalo vyšetrenie…. Možno je to len mix mojích myšlienok, ktoré teraz mám a nič to neznačí.
  Ďakujem za výklad 🙂

  Páči sa mi

  1. Tvoj sen je o poliečení niečoho z minulosti….chodba nás spája s prežitkami a občas smeruje aj do minulých životov a vyriešení situácie, či odpustení sebe a ludí, s ktorými riešime veci na chodbe. Tvoja cesta späť nie je jasne osvetlená, teda nevidíš zreteľne spojitosti, ktoré ťa nútia k vyliečeniu seba, ale zámer tam už máš, lebo cielene ideš k lekárovi….odbornosť vieš sama , tak na tej úrovni máš v sebe niečo vyliečiť.

   Chodba v rekonštrukcii a čierna sieť…to mi príde ako cesta spať, ktorú ty sama nemáš v sebe ešte vyriešenúa nezačala si ju vedome spracovávať a čierna sieťovina oddeluje tvoju temnú stránku, ktorú máme všetci….zdravotná sestra v podaní kamarátky ti ukázala zrejme seba, ako sa ty nevidíš, nevnímaš. 😉

   Čiapka zakrýva naše myslenie a názory a tým, že si usúdila, že bývalému viac pristane , tým si chcela zakryť to, čo sa ti u neho nepáči v jeho prejave, zmýšlaní. …farba čiapky tiež napovie.

   Páči sa mi

 109. Spomenula som si ešte na jednú vec z toho posledného sna. Tak ako som prechádzala nemocničnou chodbou som zbadala čiapku, vedela som, že môj bývalý priateľ stojí za mnou tak som mu ju podala, jemu sa hodí viac.
  Ďakujem veľmi krásne, aj za Váš čas strávený pri analyzovaní.

  Páči sa mi

 110. Zdravim Vas.
  Dnes som mal jeden sen a velmi ma znepokojuje, ine snary mi hovoria že mi ludia neveria, dostanem strach…. Snivalo sa mi konretne o tom: Vedla domu bola obrovska zahrada kde byval kamarat a na tej zahrade bolo velmi vela hadov roznej velkosti a farby bolo ich možno aj cez stovku a viac… Puštal na nich respektive vytapal zahradu prv teplou vodou a potom studenou aby sa ich zbavil no nepomohlo. Potom som prišiel ja a tie hady zmyzly respektive sa odplazili preč a nechapal som ako som to urobil, potom už bol pokoj…. ďakujem Vám za vyklad

  Páči sa mi

  1. Andrej ten sen ukazuje na situáciu, ktorá sa v blízkej dobe udeje. Záhrada ukazuje na tvoj psychický stav..neviem ako vyzerala ako si sa v nej cítil. Hady sú o našom hneve, agresii a silnej energii, ktorú zo seba jedom vydávame, ak na niekoho reagujeme. Voda je o emóciach…studená o chladných a teplá o príjemných . Takže budeš niečo s niekym riešiť,alebo budeš súčasťou takej situácie – pozorovateľ, kde vznikne nedorozumenie, bude sa to snažiť zvládnuť v dobrom, ale potom aj v zlom, aby si ubránil seba a svojmu názor a nakoniec zasiahneš ty sám a situácia sa vyrieši. Kamarát buď len niekoho ti zrkadlil, alebo on sám bude účastník.

   Sám uvidíš a uvedomíš si varovanie podvedomia.

   Páči sa mi

 111. Ahoj Majka. Mam na teba taku otazocku…
  Dnes v noci sa mi snivalo ze som tehotna aj slm citila ako sa hybe a všetko.Bola som už aj v porodnici ale jaksik som stale nerodila a medzitym sa diali rôzne veci. Mohlo by to byť aj vkôli nejakym problemom s rodinou, ktore mam v skutocnosti?
  Ďakujem za odboved ❤

  Páči sa mi

  1. Kristínka…myslím si, že sa v tebe zrodilo niečo nové…možno nová situácia v tvojom živote, nové vnímanie niečoho podstatného….(tehotenstvo) a cítiš ako sa to v tebe hýbe…teda veci sú už v pohybe, ale nenastal ešte ten správny čas, aby sa dieťa narodilo, ešte potrebuje v tebe dozrieť. Je len na tebe k, kedy to príde, preto načúvaj svojmu vnútru čo ti vraví, k čomu ťa vedie, lebo ego ťa bude pokúšať k inému.

   želám , aby sa vaše problémy v rodine čím skorej vyriešili, lebo nastali len z nesprávnych egoistických postojov…veci sa dajú riešiť aj inak.

   Peknú nedeľu ti Prajem…..Martina

   Páči sa mi

 112. Dobry den, dnes v noci sa mi snival po druhykrat moj nebohy manzel…tentokrat sme sa prechadzali ruka v ruke, nepamatam si ci sme sa zhovarali len viem , ze sa na mna usmieval tak pekne ako zvykol ako slniecko a drzal ma pevne za ruku a pamatam si ze to bola vecerna prechadzka..co by to tak mohlo znamenat?
  DAKUJEM.Pekny den, Milka

  Páči sa mi

  1. Milka… myslím, že snom ti dal najavo, že aj keď tu nie je s tebou ako človek, ste v spojení a stretnete sa raz. Podvedomie ti dalo najavo jeho stav, jeho spokojnosť a vyžarovanie z duše.

   Páči sa mi

 113. Dobrý deň, chcel by som sa opýtať čo znamená tento sen respektíve 2 sny. Včera sa mi snívalo že som išiel okolo plotu a kamošku bola na druhej strane dal som jej niečo podržať a ja som ho samozrejme preskočil a zlomil nohu. Potom som kričal na mamu že čo sa mi stalo a ona tu zlomeninu nechcela vidiet. Ja som to nebral ako tragediu videl som že je zlomena a normalne som sa na nu postavil….

  Druhy sen: Ten sa mi sníval dnes…. Išiel som ako prvý naš ciel bol sa dostat na miesto, pole kde bola nejaka budova. Mal som so sebou menšiu skupinu ludi, ktorí išli za mnou a po ceste hore kopcom sme stretávali mnoho ludi, boli mladí,starí ludia čo so sebou nosili nejaké veci ako hrable, stoličku a dalej som videl dve ženy, ktore stali na okraji cesty a tajili sa, viem že jedna mala na sebe všetko modre a ked som sa za nou otočil tak ona tiež a usmiala sa… Ludia za mnou potrebovali oddych tak sme zastavili a išli si niekam oddychnut, na toaletu. Viem že do cieľa sme nedošli lebo boli unavení a ja som sa potom už zobudil.

  Ďakujem pekne za vyklad

  Páči sa mi

  1. Peter…myslím, že v prvom sne ti bolo ukázané ako jednáš, snažíš sa niečo obíšť a sám na to doplatíš, lebo si zlomíš nohu, teda budeš menej pohyblivý, obmedzený
   zranění na noze, nemocná noha: symbolizuje nepružnou mysl snícího; psychický blok a neochota zdolávat překážky
   uklouznutí nohou: je předzvěstí závažné chyby v jednání snícího v nejbližším období, chyby, které se snící pochopením snu ještě může vyvarovat

   Mama je niečo ako tvoja výchovná časť v tebe, ktorá ťa ochraňuje a tá to zranenie nechcela vidieť ignorovala to.

   Druhý sen ukazuje, že ty sám možno niekoho povedieš istým smerom, cesta nebude lahká, budú ťa zaťažovať rôzne myšlienky(ľudia na cesta, ťažívé myšleinky…ľudia s náradím a bremenami), výstup do kopca je aj výstupom na vyššiu rovinu, možno z pudovej na citovú…a žena v modrom ti prinesie isté poznanie, múdrosť, ktorú si uvedomíš. Na ceste si uvedomíš, že už nevládzeš isť vyššie a potrebuješ niečo zo seba očistiť, vyprázdniť, uvolniť miesto pre niečo nové. Cieľ je pre nás všetkých vzdialený, potebuješ ešte veľa vecí v sebe spracovať, aby si sa dostal do ciela..na duchovnú rovinu.

   Páči sa mi

 114. Dobry den, snival sa mi sen ze som sa kupal v bazene kde bola cista voda ale začala mi tiect krv z nosa, ked som si to vsimol tak som chcel vyjst z bazena ale velmi tazko som z neho vysiel lebo som mal slabe ruky a dalo mi to zabrat aby som sa dostal z neho von. Viac si nepamatam…. dakujem za vyklad a ten sen nemohol nadvazovat nato ze som bol na operacii s nosom?

  Páči sa mi

  1. Bazén s čistou vodou je tvoje vnútro…upokojil si seba samého..

   Bazén s čistou vodou: jedna část mysli je uzdravena, ale ještě jich mnoho zbývá, ještě mnoho nečistot bude nutné z dalších snových bazénů odstranit

   Väčšinou vytekajúca krv je symbolom uvoľňovania sa ega

   krvácející nos : snící intuitivně nalezl cestu k odosobnění, neboť s krví „odtéká“ ego, a když s krví vyprchá i snový život, pak je to umenšení ega na nejmenší možnou míru a zažívání stavu bez ega jako příprava na budoucí mystickou smrt.

   Vyšiel si z bazéna unavene..myslím, že ten sen ukazuje na oslabenie energie v tebe, ktorú veľmi intenzívno pocítiš. Neviem či sen súvisý aj s tvojou OP nosa…záleži do akého stavu ťa uviedla.

   Páči sa mi

 115. Ahoj, moj priatel mal kamaratku (najlepsiu) ktora mu pred dvomi rokmi zomrela pri autohavarii. Zo začiatku vztahu bolo všetko v poriadku a ked mi o nej povedal, co vsetko zazili, a o com vedeli len oni dvaja tak ako keby ju to nahnetvalo (podla mna) stale chodila za nim a hovorila mu take veci o mne ako keby ma poznala cely zivot (nepoznali sme sa my dve) n
  o a tyzdem dozdu om ju pred Tomášom spomenula ci mmoze kludne sspavat a povedal mi ze ano ale ja som nemohla lebo som ju pri sebe citila a nakoniec sa mi s nou snivalo ze som tam bola ja, Tomáš, ona a jeden pan ktory bol mrtvy ale žije. Vobec tomu snu nechapem, vieš mi to nekaj vysvetlit? Dakujem 🙂

  Páči sa mi

  1. Frederika …to dievča sa skrz teba silno prejavuje…musela som odísť preč a teraz ako ti odpisujem, cítim to znova tlak na žalúdok, silnú energiu, ktorá sa snaží, aby som sa k tebe nevyjadrovala. To dievča , čo zomrelo sa akoby cítilo majetnícky a nechce sa Tomáša vzdať.

   Nerozumiem ale tomu, čo píšeš, že on mu o tebe nahovorila vecí, ktoré nie sú pravda…..on ju vidí, či počuje?

   Ak poznáš niekoho, kto odprevádza duše do svetla, popros ho, nech to urobí…ona v tebe môže vyvolávať aj iné stavy, ktoré ti bežne prídu, že si unavená, bolí ťa hlava, je ti zle a podobne. Je to silný duch.

   Ten sen ti ukázal, že má v tebe zomrieť nejaká vlastnosť, ktorú ti ukazuje presonifikácia toho pána…niečo ako sa on prejavuje, teda ak ho poznáš a má to v tebe zomrieť a súviselo to zo vzťahom Tomáša a tej kočky , čo zomrela.

   Ak ju pocítiš pri sebe zapáľ sviečku a prihovor sa k nej, nech tu nebludi a nájde cestu k Bohu…zavolá bytosti svetla a tie ju odvedú k dušiam, ktoré ju milujú čakajú na ňu.

   Nech ťa svetlo duše ochraňuje a povznáša ťa láskou.

   Páči sa mi

 116. Ahoj, chcela by som poprosit o výklad snov, ktoré nasledovali po sebe.
  1.sen: videla som na mieste v záhrade, kde nám rastú jahody, zrazu nič nebolo,ziadna rastlina len samé slizniaky. V tom sne bol potom ďalší obraz, stojím na našom dvore, zrazu vidim na oblohe stovky lietadiel, leteli za sebou,tak ze vytvárali jednu priamku. V tom spadlo jedno, potom aj druhé lietadlo neďaleko nás. Tak nás to otriaslo, nevedela som co sa deje.
  2.sen: v sne bol kamarát,do ktorého som bola dávnejšie zaľúbená, no on mi to neopatoval. Prisiel k nám z niečím pomôcť, ja som ho tam nechcela,posielala som ho preč. Citila som v tom sne takú zlosť, nepríjemný pocit. Ďakujem za výklad 🙂

  Páči sa mi

  1. Jahody sú symbolom citového vzplanutia prechádzajúceho v lásku a potom ukončenie vzťahu tak ako jahoda prechádza fázou od kvetu po plod. Na tom mieste už boli slimáci, ktorý všetko citové spásli a ostalo len pudové.

   Lietadla ukazujú tvoje myslenie smer, ktorým si sa rozhodla ísť, preto ukazujú priamku,. lenže niečo z toho je ohrozené, nevydarilo sa a tvoje myslenie padá, cesta, či smer je ohrozený a dotkne sa ťa to.

   Tretím snom ti podvedomie ukazuje, ako v sebe stále nesieš nenávisť k tomu chlapcovi, nie lásku, ktorú si cítila pred tým, ako si ho milovala, ale nenávisť….čo s tým urobíš? Zamysli sa nad tým…mala by si mu odpustiť a nechať ho ísť ,uvoľniť zo svojho podvedomia, kde ho máš pripútaného k tebe.

   Neopätovaná láska má svoj význam z vyššieho pohľadu, ale to pochopíš až neskorej a možno si uvedomíš, že on by nebol vhodným partnerom pre teba, lebo by ti nedal to, čo máš pri ňom pochopiť a spracovať. Alebo nedozrel čas na vašu lásku…

   Páči sa mi

 117. Ďakujem za výklad, som v napätí čo z toho bude. Odpustila som mu už dávno, aspoň som si to myslela..,teraz keď mám prejaviť city niekomu inému,tak sa vo mne prebúdza staré sklamanie? Aj to môže naznačovať pád lietadla, že sa to môže pokaziť?

  Páči sa mi

 118. Podvedomie je dobrý radca a pomocník..mne vždy vo snoch dával najavo ako a čo mám spracované a čo som potlačila a nevenovala tomu pozornosť. Možno nemu si odpustila, ale odpustila si aj sebe, ako si sa trápila a ubližovala si? Asi nie, inak by neprichádzali tie stavy pri novom nádejnom vzťahu…minulosť si nesieš sebou a to nie je dobré.

  Pád lietadla môže znamenať, že niečo z tvojich predstáv sa pomaly rúca a ty začínaš pochybovať, otriasa to tebou, ale nezúfaj…padlo ich málo a ostatné svoj smer nezmenili, teda ideš ďalej, len si máš veriť a ísť si za svojim, za tým, čo cítiš. 😉

  Páči sa mi

 119. Je možné, že s tým súvisí aj ďalší sen? Snívalo sa mi, že v kancelárii ma niečo (niekto) strašil. Mala som pocit, ako by ma niekto chcel vystrašiť, aby som odišla. Prejavovalo sa to tým, že bola zapnutá TV, ktorú som ja nezapla, rozvsietili sa svetlá a pod. nespomínam si na všetky, viem,že som o tom v sne začala rozpávať známej, s ktorou v súčasnosti pracujeme na istom projekte.
  Ďakujem za výklady mojich snov. Veľmi mi to pomohlo. 🙂

  Páči sa mi

 120. Neznáme v nás vyvoláva strach, ale mne to príde, akoby ťa vnútro nasmerovávalo, teda niekto, koho nevidíš..rozsvietená TV…prísun informácii, rozsvietené svetlo…lepšie videnie veci, ktoré sa v tme javia inak, alebo nejasne a ostatné veci podľa symboliky. Ak si to vo sne vravela tej kolegyni, bude to asi aj s ňou súvisieť, že bude tajne robiť veci, o ktorých ty budeš vedieť, až budú hotové, alebo niečo podobné.

  Som rada, že ti výklady pomohli uvedomiť si nietoré veci . 😀

  Páči sa mi

 121. Dobrý deň,
  rada by som vás poprosila o vysvetlenie daného sna. Snívalo sa mi, že OSOBA (s ktorou som komplet preťala vzťahy, pretože som sa dozvedela, že je voči mne veľmi falošná) so svojou celou rodinou obsadili náš rodinný dom. Nemohla som sa dosť dnu a oni mali z toho veľkú radosť že sú vo vnútri. Len potom mi tá osoba cez dvere povedala, aby som niekoho pozdravovala, no keď zistitla že som to ja, tak sa zháčila. Neviem to presne vysvetliť, ale bolo to také živé. Hlavne ten pocit takého hnevu a sklamania, že nám ONI obsadili náš dom a ja som sa tam nemohla dosť.
  Čo by to prosím vás mohlo znamenať? Ešte pre doplnenie … tá daná osoba cíti voči mne veľkú nenávisť a zlobu …
  Ďakujem za info

  Páči sa mi

 122. Dom je tvoje vnutro a ta osoba ho cele zaplnuje…zrejme ta to velmi trapi a podvedomie ti to dava takto najavo. Pokial si to v sebe nevyrovnas, nebudes mat pokoja a stale budes v sebe niest myslienky na tu osobu, co ti ublizila. Teda v dome nebudes ty, ale ona. Stoji ti to za to? 😋

  Páči sa mi

 123. Nie nestojí, musím nad tým vyhrať. Škoda, mala som tú osobu veľmi rada a proste ma veľmi sklamala a podrazila nohy. Musím ju úplne vypustiť z môjho vedomia. Ďakujem vám 🙂

  Páči sa mi

 124. Dobrý deň … Ďakujem veľmi pekne 🙂

  Prosím vás , včera sa mi zase snívalo o mojom bývalom partnerovi. On už má priateľku aj dieťa a snívalo som mi, že som prišla za ním do ich domu. On ma veľmi vrúcne privítal a jeho priateľka bola veľmi nahnevaná, kričala na mňa. A on ako keby sa za ňu hanbil …
  Častokrát sa mi sníva s ním a práve s jeho domom, že tam prídem a hľadám ho, ale tak aby o tom nevedel a potom z tadiaľ utekám.
  čo to môže znamenať?

  Páči sa mi

  1. Domov je tvoje vnútro a jeho domov je niečo nové, čo si vytvoril on a ty zrejme podvedome tiež po takom niečom tužiš, len v tebe sa ten priestor ešte nenachádza. Cítiš sa tam dobre, ale niečo nie je v tebe nadšené, preto tá reakcia jeho ženy. Ona predstavuje nejakú časť teba, ktorá ti zakazuje na neho myslieť a spomínať, lebo on má už iný život. Myslím, že nie si vyrovnaná s vašim rozchodom a v sebe prechovávaš túžby po ňom, ale nechceš , aby o tom niekto vedel.

   Raz príde muž, s ktorým budeš mať aj ty rodinu a budeš spokojná a šťastná…uvidíš.

   Páči sa mi

 125. Dobrý deň

  Snívalo sa mi opat niečo zaujímave. V prvom sne som sklonil hlavu a prišiel Ježiš alebo Boh , položil svoju ruku na moju hlavu a asi mi dal požehnanie.

  Druhy sen sa mi snival dnes, pamatam si ho po častiach.
  Boli sme partia ludi, ktorá sa chystala na výlet, kamarát vytiahol fotak a ja som si všimol, že je slaba baterka tak som rýchlo utekal hore do domu pre lepši fotak s nabitou bateriu. Tam som stretol takú milu babku, ženu ktorá si ma zavolala a išli sme do kúpelne kde sa so mnou rozprávala o klavíri ktorý si objednala urobila si preňho doma miesto roztiahla tam pekný velky koberec a vraj jej prišlo asi niečo iné. Medzi tym ako mi rozprávala o klavíri tak v kupelni rozťahovala taka koberček na podlahu pred záchodom aby ak si naňho niekto sadne aby mu nebola zima na nohy. Potom si už len spomínam že som utekal k vlaku ale pred tým som musel na stanici ist na wc a rušňovodičovi som kývol aby na mňa počkal.

  Ďakujem za výklad

  Páči sa mi

  1. K prvému snu sa neviem vyjadriť, nemám skúsenosť s takým snom, ale zrejme niečo vyššie ti požehnáva a dáva súhlas pokračovať ďalej….určite sen súvisel s niečim, na čo si myslel nedávno….dostat: požehnání je uděleno pouze zbožným lidem
   – udělit: je potvrzením změny orientace ze světského prožívání na duchovní život, přičemž udělené požehnání osvobozuje ze spárů pudového prožívání (a později i citového prožívání) ty personifikace, jimž je žehnáno

   Fotoaparát je symbolom emočnej väzby, ktorú zachytáva a ty sa snažíš, aby energia v tej väzbe bola čo najsilnejšia, aj keď tá väzba slábne. (výmena foťáku)

   Kúpelňa je miesto pre očistu, kde sa zbavujeme z pripútanosti našich pudov. Babka je niečo ako múdrosť, ktorú ti priniesla, poučenie. Koberec je časť nevedomia, kde sa zachytáva morálna špina. Rozprávala ti o klavíri tiež na koberci..teda máš nájsť v sebe pokoj a harmóniu, ktorú máme keď hráme na hudobnom nástroji ( je jedno aký) a očistiť sa tak od morálnej zanesenosti a všetkého, čo ťa zaťažuje.

   Utekáš na vlak, ale musíš na WC…teda podvedomie ťa upozorňuje, aby si pred vykročením na cestu vyprázdnil nepotrebné, to čo ťa nútí myslieť na to a zaťažuje ťa to…Moč…zadržiavané emócie..výkaly ..hmotné túžby.

   Páči sa mi

 126. Dobrý deň,
  môžem opäť poprosiť o výklad snov? 🙂
  1. sen: stretla som sa s mojou účtovníčkou v nemocnici, v tej istej izbe bola aj kamarátka s manželom a dieťaťom, ktoré sa im narodilo. Do nemocnice som za účtovníčkou prišla dvakrát. Potom sme spolu z nemocnice odchádzali. Sedeli sme tuším v aute, ja som si cestou kúpila jedlo, celú cestu sme sa rozprávali. pred domom som vystúpila z auta, videla som, že mama na mňa čaká pred vchodom do domu, ale on ma nevidela. Tak som vstúpila do domu, vyzula sa a až potom som sa z mamou zvítala..
  2. sen: s kamarátom som išla k nemu do bytu, potom prišla jeho mama, predstavil nás. Jeho mama začala krájať koláč a postupne ho dávkovali na tanieriky. Začala krájať veľké kúsky, ukázala mi ako to mám urobiť, no mne sa už nepodarili pre každého narezať rovnako veľké kúsky, mne a ešte jednému sa zvýšili už iba odrobiny, tak nám jeho mama dala na tanierik paradajku.
  Ďakujem veľlmi pekne.

  Páči sa mi

 127. Tvoja účtovníčka a ty si máte niečo spolu vyriešiť vyliečiť medzi sebou, alebo obe máte rovnaký problém, a riešite ho a idete spolu životom. Týka sa nejakej závislosti , niečoho čo do seba dávame pre pocit uspokojenia, naplnenia(sex?). Kamarátka s rodinkou sú akoby ukázanie šťastnej a spokojnej rodinky.

  Uvítanie s mamou je prijatie nejakej vnútornej rady, pocitu, či vnemu, ktorá ťa vedie k výchove a slušnosti ako tvoja matka.

  Koláč je symbol zjednotenia v rodine, symbolom vzťahov…kamarátova matka ich krájala pravidelne, teda ukázala na svoju rozčlenenú rodinu…no tebe sa to nepodarilo nakrájať a pre teba ostali len omrvinky, rozpadnuté časti..teda poukázali na tvoju rozpadnutú túžbu po rodine a jej spojení sa v jedno.

  Paradajky: jsou symbolem sexuality, sexuálního chtění, partnerského namlouvání a někdy také čistých citových vztahů, zejména jsou-li přítomny ve stejném snovém obrazu citové či dokonce duchovní symboly

  Páči sa mi

 128. Dobrý deň, mal som opäť zaujímavý sen. Cestoval som vlakom v ktorom pracujem ale išiel som súkromné. Mal som vystúpiť na konečnej stanici no vystupil som niekde v strede cesty a ani neviem prečo . Ocitol som sa v prirode, bola velka tma ale tráva bola taka pekna zelená a jasna až som tomu nechápal. Cez celu dĺžku tiekla krištáľovo modra voda, rieka. Viac si uz nepamätám… Ďakujem

  Páči sa mi

 129. Cesta vlakom ukazuje tvoje obdobie, ktorým teraz ideš…To, že si nevystúpil na konečnej znamená, že si máš niečo uvedomiť, aby si mohol, doraziť do cieľa. Tráva vystihuje tvoje pudové správanie…vyžarovanie z tmy jej jas ti ukazuje, že si si sám vedomí zosilnenia tvojich sex. túžob a emocionality, ktorú preciťuješ teraz.

  Páči sa mi

 130. Pekný deň prajem anitraM … opäť sa mi sníval skoro ten istý sen. Opäť o mojom bývalom partnerovi, opäť že som bola u neho na návšteve v jeho dome a výborne sme sa porozprávali. Prechádzala som sa celým jeho domov a opäť tam bola aj jeho terajšia partnerka s dieťaťom. V tomto sne pribudli aj jeho priatelia a známy, ktorí ma poznali a rozprávali sa so mnou. A sen skončil s tým, že už som cítila že musím ísť preč z toho domu, lebo jeho priateľke sa nepáči, že som tam tak dlho, že sa so mnou rozpráva a že ma tam každý pozná.

  Pamätám si na tvoju odpoveď z 24.7.2015 – držím sa toho ale odvtedy sa mi ten sen už sníval niekoľko-krát. Vždy ON, jeho dom a jeho priateľka s dieťaťom 🙂 Len som to musela napísať … možno mi napíšeš to isté, čo si mi písala 24.7.2015

  Ďakujem a prajem pekný deň

  Páči sa mi

  1. Spýtam sa ťa…ako často k tebe prichádzajú myšlienky na bývalého? Na to, aké by to bolo, keby ste mali vy dvaja spolu rodinku?

   Jeho domov, teda tvoje vnútro..priestor v mysli, ktoré si začala využívať si rozširuješ o nové myslenie, názory(jeho známy), ale tvoje túžby stále pretrvávajú..no už k tebe z vnútra duše prichádzajú pocity, že je to nesprávne, nemala by si sa už v jeho blízkosti(teda myšlienkami) pohybovať.

   Vytvára to v tebe zviazanosť k minulosti..lipnutie na niečom čo bolo. Možno snový námet je skoro rovnaký, ale podvedomie vždy niečo pridá pre pochopenie. Ty sama sa v myšlienakch na neho cítiš príjemne, bezpečne…tak ako vo sne v jeho dome.

   Lenže svet nežijeme len vo snoch, ale v reálnom živote.

   Páči sa mi

 131. Tie myšlienky prichádzajú veľmi často. Chcem to urobiť tak, že proste keď príde myšlienka na neho tak ju rýchlo zastavím a nepustím sa do toho aby som na neho myslela. Teda potlačím všetky myšlienky na neho. Len je to správne? Takto vedome ovplyvňovať svoje podvedomie, myslenie? Alebo mám pustiť tie myšlienky, pospomínať si, posnívať si a potom si povedať, že nič zlé nerobím, že sú to iba myšlienky. Čo myslíš čo je správne? Seknúť to alebo pustiť si myšlienky k sebe:

  Páči sa mi

  1. Nie nepotlačuj…len musíš seba samú presvedčiť, že on je už niekde inde…takže ak príde myšlienka na neho …uvedom si, že je to len elementál, ktorý sa ťa snaží držať v minulosti a pri tej myšlienky si povedz, že mu želáš šťastie a vaše cesty už spolu nevedú a začni myslieť na niečo iné. Tým, že si to budeš uvedomovať a vždy tú myšlienku takýmto niečim odkoníš od seba, tak prestanú prichádzať. Spomínaním ju len posilňuješ…dôležité je uvedomenie si, kde si teraz ty a kde je on. Vaša bola minulosť, ale prítomnosť už je iná.

   Páči sa mi

 132. Presne som si toho vedomá že spomínaním ju len posilňujem. Budem sa toho držať, keď tak raz možno napíšem, že sa mi konečne sníval úplne iný sen 🙂 Ďakujem ešte raz a prajem pekný deň

  Páči sa mi

 133. Myslím, že ti to pomôže, tiež som si prechádzala niečim podobným a ako som si začala viac uvedomovať, že pre mňa ten dotyčný už nič viac neznamená a že každý sme niekde inde, tak sa mi v snoch ukazovalo, že už nejavím u neho záujem a sny skončili. Ukázali sa mi len vtedy, ak sme sa mali náhodne stretnúť. 😀

  Páči sa mi

 134. Dobrý deň,
  chcem znova poprosiť o výklad sna. Snívalo sa mi, že bola búrka na mori. V tom som už bola doma s mamou v kuchyni, zistili sme, že otec zomrel. Mama babke chcela oznámiť tú správu až ráno. Otec si potom doniesol doklady a ostatné papiere na okno, ja som ho cez okno videla ako sedí na lavičke v motnérkach (v sne som to vnímala, že mrtvy sa mi zjavil a ja som ho videla, ako nejaká rozlúčka). Celý sen bol pokojný, vôbec sme neplakali ani som nepociťovala žiaden strach alebo niečo podobné.
  Môže to znamenať niečo zlé?
  Druhy sen sa odohrával v mojej práci, kračala som po schodoch, potom začala vytekať voda zo steny, hned vedla boli elektrické káble. Hladala som nejaké papiere alebo schémy, telefonovala s kolegynou.

  Ďakujem krásne za výklad.

  Páči sa mi

 135. Búrka na mori je nepokoj v tebe ktorý sa vyústi von a prejaví rozbúrenými emociami v tebe. Kuchyňa je pudová časť teda úroveň, ktorá ťa vyvedie z miery a smrť otca je odumretie nejakej výchovnej otcovskej časti teba, ktorá by mala zomrieť. Nejaký postoj, ktorý zaujmeš, či tvoje správanie, vlastnosť a mali by odisť. cez okno pozeráš akoby z inej roviny…doklady sú naša totožnosť, teda nejaká časť osobnosti, ktorej sa máš vzdať aby si mohla pokojne byť zrejme v nejakom vzťahu…lebo lavička je symbolom vzťahov.

  Stena ukazuje tvoju neschopnosť odolávať psychickým vplyvom a vytekajúca voda sú tvoje emócie, ktoré presakujú von. Elektrické káble sú energetické prepojenia medzi ľuďmi, takže tvoj stav bude zrejme teba ovplyvňovať aj v práci a budeš to riešiť s kolegyňou.

  Páči sa mi

 136. Dobry den, chcela by som poprosit o vyklad sna. Pred spanim som poprosila Boha aby mi prostrednictvom sna dal vediet ci sa vobec dockam svojich deti( ci budem mat nejake) pretoze akosi sa mi nedari s terajsim partnerom a bojim sa ze som neplodna. V tu noc sa mi snivalo ze do domu mojej babky prisiel s batohom na chrbte muz( ktory bol v realnom zivote na kratko mojim milencom na dovolenke) s usmevom na tvari a rozpraval sa s nami a hlavne s mojou babkou a velmi sa jej pacil a odporucala mi ho. Bolo leto a pamatam si ze sen bol zaliaty slnecnym svetlom. Na druhy den v tom sne muz odisiel tiez s usmevom na tvari zalaity slnecnym svetlom a zakyval mi. Babka ma surila aby som rychlo isla na autobus ze ho dohonim v nedalekom malom meste, ked som prisla do mesta teta mi povedala ze prave odisiel autobusom do Kosic tak som aj ja bezala aby som ho dostihla. Tak sen skoncil.
  Na druhy vecer som opat poprosila Boha este raz aby mi poslal odpoved v sne na moju otazku, kedze prvemu som nerozumela a v druhom sne som stala spolu s mojou mamou pred napoly zruinovanou budovou v krajine z ktorej bol muz z prveho sna (dovolenkova destinacia) a moja mamka mala na sebe v sne saty ktore mala aj na dovolenke v tej krajine.
  Neviem si vylozit ani jeden z tych snov nakolko ani nemam intuiciu (aj ked sa snazim). Prosim Vas o pomoc s vykladom. Dakujem.

  Páči sa mi

  1. Myslím, že sen ti ukazuje, aby si bola viac šťastnejšie, spokojnejšia, viac sa smiala, radovala zo života ako ten muž (je určitou personifikáciou teba, tvojej vlastnosti))a batoh na chrbte je tvoje trápenie, starosti, ktoré si sebou nesieš. Babka je niekto, kto poukazuje na tvoju minulosť, to čo bolo, aká si bola ty. Niekedy je ako múdri radca, ktorý sa snaží poradiť….

   Cesta busom ukazuje obdobie, kedy budeš hľadať …možno tvoja túžba po niekom , s kým si bola šťastná, ale on ti uniká, čo môže znamenať že ešte nenastal čas, aby ste sa stretli.

   V druhom sne..matka je tvoja výchovná časť teba, ktorá sa snaží chovať zodpovedne na tvoje vnútro(budova ruina) pomaly chátra, ukazuje na narušené zdravie.

   Po tomto druhom sne sa mi to javí, akoby ten muž z minulosti ukazoval na láskou po ktorej túžiš a ona sa ti vzdialuje…môže to byť aj túžba po dieťati, ktoré by si milovala. Neviem čo sa v tebe odohráva ale je v tebe tma, a pokiaľ ju nepresvetlíš, dieťa nepríde. Nemysli hneď na neplodnosť. Vytvor vhodné podmienky pre to maličké v sebe, aby sa mohlo v tebe vyvíjať v láske. Všetko chce svoj čas….

   Páči sa mi

   1. Ano mate pravdu v mnohom , v minulosti som bola veselsia (ale to aj preto asi ze som bola mladsia a naivnejsia:) ) Zlom nastal ked som odisla byvat do zahranicia pred par rokmi a smutnu naladu a aj zle sny som zacala mat. A aj s tou unikajucou laskou ste to trafila lebo moj partner s ktorym sa pozname uz 9 rokov mi v tych snoch stale unikal (a ked som chcela byt s nim tak nerozpraval alebo usiel a zmizol ja som citila velky smutok z toho v sne). Len s tou tmou ste ma vystrasila musim priznat. Ale este raz velmi pekne Vam dakujem za vyklad 🙂

    Páči sa mi

   2. Vidíš..tak ti to dalo význam..ty sama vieš súvislosti lepšie ako ja. Každá emócia v nás zanecháva svoje otlačky, ukladá sa v emočnom poli a postupne sa prejavuje na fyzickom tele. Takže, ak v sebe dusíš smútok, lebo nie si šťastná vo vzťahu, trápiš sa tým, trpia tvoje vaječníky..tvoja ženskosť. Bloky v tele sú ako tmavé miesta, miesta bez energie, svetla.

    Sama pre seba môžeš robiť to, že si pošúchaš dlane a budeš si ich prikladať na vaječníky a vysielaj tam lásku…pocítiš teplo vo vnútre ako ťa naplňuje. Tú lásku môžeš vysielať aj ďalej…daj ruky na maternicu a prehrievaj si ju a vnášaj tak isto lásku a v predstave porezaj ako tá láska smeruje k tvojmu dieťatku, ktoré len čaká na správny čas, kedy sa môže narodiť. Objím ho v tej predstave …ostatné je na tebe, čo pocítiš intuitívne…takto si môžeš vizálne svoju túžbu k sebe priťahovať. 😉

    Tvoje lono potrebuje byť plné lásky a svetla, aby mohlo vájíčko pekne rásť a rozvíjať sa…ak je plné zablokovanej energie nič z neho nebude.

    Nech ti sny ukazujú ako ďalej, čo zmeniť, čo si uvedomiť, hlavne byť spokojná vo svojom živote a naplňovať sa láskou z duše.

    Ten tvoj vzťah…niečo podobné som zažila a keď sme sa po rokoch stretli, povedal mi ako silno ma miloval, že som bola jeho najväčšia láska, ale mňa od neho niečo odťahovalo, aj keď som bola zamilovaná, nevedela som si k nemu nájsť cestu. Zrejme sme sa mali len stretnúť, ale súdený sme si neboli…tak ako u vás, on sám si mal prejsť niečim iným a ty tak isto…do plánu života nevidíme, ktoré vzťahy máme povýšiť a pochopiť lekcie a naše zrkadlenia.

    Páči sa mi

 137. Dobrý večer,
  dnes sa mi sníval sen : Bol som vonku a telefonoval som s bratom cez skype, kde som počul silny zvuk lietadla. Pozrel som sa na oblohu, ktora bola pekna a modra. To lietadlo sa zastavilo nad bytovkou niečo sa na nom otočilo a zrazu znižil vyšku a odtrhol si prave krídlo . Lietadlo sa zrutilo na plynovu kotolnu nasledoval obrovsky buchot a už som len citil bolest v usiach, leteli okolo mna triesky s plamenom a už som len kričal bratovi že ho mam rad a aj ostatnych.

  ďakujem za vyklad 🙂

  Páči sa mi

 138. Telefonický rozhovor je o citových vzťahoch .,..zdelovaní si niečoho.

  Vidíš pád lietadla…niečo z tvojich predstav , myslenia sa ti zrúti, týka sa to mužskej rozumovej časti(pravé krídlo) alebo to bude súvisieť s nejakým chlapom. Plynová kotolňa je nejaký tvoja časť, ktorá sa naplňuje duchovným poznaním a na túto časť teba niekto zautočí. Výbuch je nejaký emočný výbuch v tebe, ktorý silno pocítiš a nebudeš chcieť viac o tom už počuť(bolesť v ušiach)…prinesie ti to ale nejaké uvedomenie na kom ti v skutočnosti záleží.

  letecká havárie: nebe symbolizuje vnitřní obraz psychiky organismu a letadla jsou rušivé zátěže, proto havárie letadla je z hlediska nevědomí kladným prvkem, neboť se snící zbavuje psychických nečistot (závadných myšlenek), pak záleží jen na tom, kolik kouře z havarovaného letadla zaneřádí psychiku snícího; nejčastěji z nebe padají letadla symbolizující zvědavost (vyhlídková letadla);

  Páči sa mi

 139. Dobrý večer,
  dnes sa mi znova snímal dosť zvláštny sen.
  V prvom sne som videla samú seba,sedela som dosť smutná z toho čo robí, rozpráva cudzí muž v pozadí.
  Druhý sen sa odohrával v našej kuchyni, vonku bola búrka, hrmelo. Búrka sa zopakovala 2x, ja som sedela za stolom aj s inými ľudmi. Na papier som kreslila ovisnutú vŕbu. Nakreslila som ju na celú stranu papiera, do stredu z vrby som mala na kresliť 8-12 prútov. Prúty mi poradili dokreslit.

  Ďakujem za výklad 🙂

  Páči sa mi

 140. Podvedomie ti ukázalo seba z istej situácie, kedy sa budeš prejavovať vôlovo, rozumovo a nebudeš zo seba nadšená. (muž je symbolom mužskej časti)

  Kuchyňa je pudová rovina, na ktorej sa odohráva situácia…búrka je emočná reakcia, ktorá v tebe bude pretrvávať ako vlna a viac krát tvojim vnútrom otrasie. Sedieť za stolom je o preberaní istej situácie s inými…kreslenie je tvoje vyjadrenie z duše…vŕba je o citovom živote a prúty sú tvoje cesty- 8 je symbolom transformácie, smrti a zrodenia a premeny niečoho v sebe, jeho patrónom je Saturn, ktorý je prísny a dohliada na všetko, aby prebehlo podľa pravidiel…12 je uzavretím kruhu a prináša nové videnie.

  Takže potrebuje v tebe následkom nejakej situácie niečo odumrieť, aby si skrz vnútorné pochopenie mohla ísť ďalej s iným pohľadom na svoj život. 😉

  Páči sa mi

 141. Ďakujem za výklad. Mám pocit,že sa to stále točí v jednom kruhu…city, emócie. Prúty môžu znamenať zmenu, niečo iné čo bolo doteraz?
  Snívalo sa mi s kamarátom, s ktorý si rozumieme. Boli sme na zmrzline, on si dal 3 kopceky, ja dve. Farby zmrzliny si už celkom nepamätám, moja zmrzlina bola biela a malinova.
  Zmrzlina symbolizuje ochladenie citov? Môže to súvisieť s ním, alebo on bol len personifikaciou niekoho iného?
  Ďakujem 🙂 snáď ma to posunie ďalej. 😉

  Páči sa mi

  1. Zuzanka občas to tak býva, pokiaľ nepochopíme , že zmenu treba urobiť v sebe .

   Všetko snehové, ľadové je z duchovnej roviny, tak isto aj zmrzlina, ale ak sa vo sne viac zameriava na jej lízanie a je to zdôraznené ide o sexuálnu túžbu. Farby ukazujú na prejavené city…biela je čistota a ružová je láska srdca. Možno sen ukazuje, že ste si na duchovnej rovine blízky..3 je znamením tela, ducha, duše a 2 je o dualite, čo môže ukazovať, že tvoj priatel vníma tento svet z vyššieho pohľadu ako ty.

   Páči sa mi

   1. Dnes sa mi znova sníval sen, možno to s tým súvisi.
    Odohrávalo sa to v budove školy, teda v mojej práci. Vošla som do triedy, kde boli otvorené okná, keď som to zbadala, tak som sa dosť zhrozila. Potom som spolu s dvoma kolegyňami okná zatvárala v tom vošli cez balkonove dvere do triedy dve policajtky, potrebovali na toaletu. Pozatvárali sme na oknách aj žalúzie a kolegyne išli skontrolovať aj ostatné miestnosti.. Zhasla som svetlo, vypináč, ktorým som svetlo zhasla som videla ako zväčšený záber, v tom som otvorila vchodové dvere z budovy, vonku bola tma veľmi pršalo. Nechcela som už prechádzať cez budovu, tak som vyšla vonku. Zbadala som, že na strednom poschodí sa svieti, tak som zakričala kolegyni, že nezhasla a už stála vonku pred budovou. Smiala som sa, že ešte stále mám šancu byť pred budovou prvá, ona sa práve naopak rozčuľovala, že sa musí vrátiť. (asi sme súťažili, ktorá skôr skontroluje a výjde von).

    Ďakujem 🙂

    Páči sa mi

   2. otevřené okno: snící se otevírá vnějšímu světu, jiným názorům a třeba vstřebává závan čerstvého vzduchu (duchovní náhled na svět); v některých snech mohou otevřeným oknem do vnitřního života snícího vnikat světské prvky (například zloděj) a narušovat klid a mír v duši, ale to jen za tím účelem, aby se snící s touto nevítanou návštěvou nenásilně a soucitně vypořádal

    zavírat zevnitř: snící se uzavírá vnějšímu světu, brání se, aby do jeho duše (otevřeným oknem) vnikaly světské prvky a narušovaly klid a mír; tento snový obraz je častý zejména v období, v němž přesuneme svůj „poklad“ ze světa od hmotných věcí a vztahů k niterným duchovním prvkům

    Takže ty sama máš obavy, že k tebe z inej roviny preniká niečo, čo naruzšuje tvoj život…máš obavy a preto z hrôzou rýchlo okna zatváraš, aby si mala svoj pokoj a bezpečie. Riešiš to aj s kolegyňou, ktorá ti pomáha, aby si nebola v tom sama. Lenže do vnútra preniká polícia(tvoje svedomie sa ozýva) a potrebuje uvolniť..potreba ísť na WC…máš tam dvojky vo sne 2 kolegyne..2 policajtky, čo ukazuje na protiklady, dobro, zlo, telo a duša, noc a deň…dualita.

    Ty sama sa snažíš istú čast seba opustiť, uzavrieť a nevracať sa do nej, ale ako vidíš, ak sa nachádzaš vonku, vo vnútre stále je svetlo, ktoré ťa núti vrátiť sa späť. Stred budovi môže byť aj stred teba, kde máš veci vyriešiť duševným cítením a nezatvárať sa pred nimi. 😉

    Páči sa mi

 142. Pekný deň prajem,

  dnes sa mi sníval sen, že som na zemi videla moje vypadané vlasy (pramene vlasov) a bola som veľmi prekvapená, že koľko mi ich vypadlo. Musím povedať, že tento sen s vypadnutými vlasmi sa mi sníval možno už 3-tí krát. Čo myslíte čo to môže znamenať?

  Páči sa mi

  1. Padajúce vlasy ukazujú na tvoju ubúdajúcu sexuálnu energiu, teda že sa ti zmenšuje. 😀 A na uvoľnenie sex. energie vo snoch slúžia zuby,. kedy nám vypadávajú a sny nám tak ukazujú, že máme svoje sex. túžby už konečne naplniť, lebo sme plný sexuality. 😀 .

   Páči sa mi

 143. Pekny den prajem 🙂 davno som tu nebola a ako vidim nasla som uz len tento prispevok kam si ludia pisu svoje sny a dostanu aj odpoved 🙂 prave taketo zase potrebujem ale nenasla som ten vas stary prispevok 😦
  Chcela som sa opytat na svoj sen co ma trapi viac nez rok. Dufam ze nevadi ak to napisem sem.
  Takze… moj najmilsi milacik korucik nam zomrel neprijemnou smrtou a odvtedy sa to zacalo. Mala som stale zive sny o nom ako sa odvinujem ze zomrel, on sa tiez branil a bol aj po smrti zurivy a v mojich snoch som ho videla ako ma furt prenasleduje a ja sa tak bojim ze mi ide vyskocit srdce ako sa piblizuje, a vela krat sa zmeni na akoby zombi a vidim odpadavat jeho maso a vidim uz aj kost a je to strasne daco… No vtedy sa mi zacali snivat aj strasne sny v pavukmi… tych sa bojim najviac nasvete, hlavne vela pavukov pri hlave alebo ze s hlavou narazim do pavuciny a pavuk sa priblizuje obrovsky a jedovaty…. (Nechapem lebo doteraz sa mi ani raz o nich nesnivalo a vzdy som sa ich bala) Potom som si povedala A dost…. a skusala si odpustit a necitit kvoli mojmu kocurikovy ten pocit viny, odvtedy o nom nesnivam ale tie pavuky ostali. Z casu na cas hlavne tieto dni mavam s nimi strasne sny… A dokonca aj ked som hore v reali vidim viac pavukov… aj v tv a dokonca ked som isla spat viac krat sa mi stalo ze som sa zobudila na to ze daco citim pri krku a bol to velky pavuk, normalne na mne liezol… ja sa uz zblazdnim kvoli tomu 😦 prosim porad mi co mam robit… a nie je to o tom ze si neupratujem doma 😀

  Páči sa mi

 144. Mojko…ľudia tu píšu svoje sny hocikde…asi založím rubriku pod názvom Vaše sny. 😀 Takže písať svoj sen môžeš pod akýkoľvek článok, ktorý s ním súvisý, alebo aj nie. Pozerala som histróriu, no ty si mi písala na anitram
  a bolo to k článku Život s duchmi a do automatickej kresby.
  https://anitram.wordpress.com/2010/10/29/zivot-s-duchmi/

  K tvojmu snu…

  Myslím, že podvedomie si prevzalo symbol kocúrika ako symbol tvojich pudov, ktoré v tebe ožívajú a boli potom omrtvené a znova ožívajú (zombíci)a ako sú k tebe bližšie tak sa postupne rozpadajú. Neviem, čo si v tom čase riešila, či si mala nejaký vzťah, lebo mačka je symbolom sexuality a našej hravosti v tejto rovine a práve snami mačky a tým že si stále na ňu myslela to v tebe vyvolávalo určité závislosti, ktoré si mala potlačené a trápením sa vynorili na povrch. Nemyslím, si, že by sa ti kocúrik skrz sny chcel pomstiť. Iba že by ti tie sny niekto vtieral do mysle.

  Pavúk vo snoch je symbolom šťastia, ale niekdy môže byť symbolom strašnej matky, ktorá nás chce lapiť do svojej siete…ak ide o hororové pavúky…

  &pavouk v pavučině značí brzké vítězství trpělivosti, pozornosti a soustředění nad přelétavými, často dotěrnými myšlenkami pudového, hlavně sexuálního charakteru a výčitkami svědomí (chycený hmyz)
  Prestaň myslieť na pavúky, neublížia ti, len sú pre teba ohavné a štítiš sa ich. Skús to fóbiu v sebe spracovať. Nájdi pavúčika a prihovor sa mu, dokáž sebe, že je to len malý tvor.

  Mojko čítala som si tvoje staré komentárte, lebo prišlo mi na um, že pavúk môže mať spojenie aj s mágiou a ty si písala, že si mala problémy s niečim podobným a tvojim strachom z pavúkov ťa nejaká energia drží v strachu a čerpá tak tvoju energiu….Neviem či je už u teba všetko v poriadku. No prišla mi táto spojitosť. Viem že isté energie môžu nám vtierať svoje myšlienky a dokonca aj do snov sa môžu dostať. stalo stalo môjmu synovi.

  https://anitram.wordpress.com/2015/06/25/chtena-posedlost/

  Dúfam, že sa ti podarí tých snov zbaviť…vizualizuj si pred spaním okolo seba bublinu z bieleho svetla, alebo z ružového svetla lásky ako ochranu, aby k tebe nič neprenikalo.

  Pekné sny ti prajem…maj sa.

  Páči sa mi

  1. Ano pisala som inam 🙂 Aj s tym sexualnym dacom mas pravdu,mam problemy co sa tyka toho celeho… ale to som nechcela riesit ani 😀 ale ako vidim je to hlbsi problem co by som asi mala zacat riesit… No mam problem s nejakymi energiami lebo sa mi snivaju aj ine strasne veci…. alebo skor … blbosti… a citim ze niekto zly vie o mojich slabostiach a naschval mi to ukazuje vo sne… neviem sa vobec branit… ak by si mala nejaku radu alebo link napis prosim 😀 A dakujem za predoslu odpoved

   Páči sa mi

   1. práve som si nasla davny koment co som napisala o nocnych navstevach 😀 a co mi poradila ta znama vasa mi pomohlo fakt… 🙂 doteraz ich robim ale s aurou mam furt problem 😀 a hlavne predstavit si okolo biele svetlo ako ochranu.take veci mi nejdu :-/ chcela by som sa jej podakovat ak este vies o kom je rec :-/

    Páči sa mi

   2. Kedysi si písala za Satyra…je to stále on? V komente život s duchmi sa ozvala NIKOLA a uviedla svoje číslo…skús ju osloviť, zrejme pracuje s duchmi a podobnými energiami. https://anitram.wordpress.com/2010/10/29/zivot-s-duchmi/#comment-11854

    Vieš…niektoré energie nám naschvál vyzdvihujú naše slabosti, aby sme si ich uvedomili a pracovali s nimi a nebáli sa ničoho, lebo strach nás ovláda len na nižšej 3 úrovni)3 čakra, ale ak začneme fungovať na 4 úrovni a zaplavujeme sa láskou z duše, tak strach už tak nevnímame, rozpúšťajú ho vyššie vibrácie lásky. Tak to funguje. Takže si napíš všetky svoje strachy a fóbie a začni na nich pracovať. Uvedom si, že ty sa nemusíš ničoho báť, že sa bojí len tvoje ego, tvoja nižšia časť a tá skutočná nesmrteľná časť teba-duša sa nebojí, tá je naplňovaná láskou Boha. Hovor si pre seba…Ja som svetlo, Ja som láska , Ja som Božia prítomnosť…Bože posilňuj prosím moju Dušu, nech jej kroky vedú k tebe v láske a pokore. Prežiaruj ma tvojou láskou a svetlom a ukazuj mi cestu, ktorou mášm ísť. Snaž sa čo najčastejšie prihovárať k Bohu…slová si môžeš zvooliť sama ako budeš cítiť, nezabudni byť aj vďačná za všetko vo svojom živote. Zahrňuj do svojho života lásku a svetlo Božie, aby ti pomohol očistiť sa od nižších síl, ktoré na teba pôsobia, lebo ich nemáš spracované vo svojom nižšom ja a preto ich k sebe ťaháš….ak začneš pracovať zo svetlom, zvýšia sa ti vibrácie a nízke energie už nebudú mať na teba vplyv.

    Zvádneš to…uvidíš.

    Páči sa mi

   3. Tak meno ti nenapisem lebo neviem 😀 len bolo napisane v komentu ze jedna tvoja znama ktorej sa tiez nieco podobne stavalo…. tam som mala meno Mel, a pisala som skoro prvy koment v clanku s duchmi… ostatne veci co si pisala neviem ako zvladnem ale treba skusat… no nemam problem s duchom ale s inym 😀 a ten satyr alebo co to bolo uz ma nezaujima… bolo to len raz co ma dost vydesilo… babka mi furt telefonuje ze sa jej sniva o zvieratach velkych co su v jej izbe ked sa zrazu zobudi ale nic jej nerobia tak nechapem co to moze byt a neviem jej pomoc… ved ani sebe neviem pomoct nie to este jej bohuzial… Ale dakujem za komenty 🙂 vela som sa nedozvedela ale aspon nieco.

    Páči sa mi

   4. Hej bola to Blanka našla som to. Mojko poviem ti len toľko…je to tvoja cetsa a ty sama potrebueš na sebe pracovať, skúšať a hladať cestu, lebo podávaním sa tomu nič nedosiahneš, len ti to bude ubližovať…možno toto je práve tvoj začiatok ako sa tomu postaviť a pracovať s láskou seba samej, aby si našla voľnosťa oslobodila sa.

    Sny u starkej sú len jej závislosti a vlastnosti, ktoré sa vzťahujú k tým zvieratám a zväčšujú sa u nej…napríklad rastúca hadia sila u nej zvyšuje jej hnev a nenávisť….pes je silná pudovosť…líška prefíkanosť….zvieratá sú o našej živošíšnosti.

    Nevzdávaj to..ja som sa naučila pôsobiace energie ignorovať, nevnímať ich, alebo som zvýšovala svoje vibrácie. Prestala som sa na nich hnevať, lebo som zistila, že hnevom naberajú na sile. Popros o liečenie svetlom..predstav si, ako z neba ide fialový stĺp svetla a popros nech ťa jeho svetlo duchovne presvieti a ochraňuje. Vojdi do neho a nechaj ho na seba pôsobiť. Môžeš citiť vnútorné pocity, zvyšovanie vibrácii, čokoľvek. Takto sa môžeš presvetlovať aj bielym svetlom a prosiť o očistu na všetkých úrovniach teba a vždy poďakuj.

    https://anitram.wordpress.com/2014/02/12/biele-svetlo/

    Urob si na steny symbol božieho svetla https://anitram.wordpress.com/2012/04/23/symbol-bozi-svetlo/

    zapečať ním zrkadlá….alebo vyskúšaj techniku 7 krížov a tú si rob každý deň. http://anjelska-pomoc.blog.cz/1501/silna-ochrana-zlaty-kriz

    Páči sa mi

 145. Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na jeden sen.
  snivalo sa mi s mojim priatelom že sme po latkaách chodili a že boli velmi labilné a stršne vysoko to bolo od zeme. a on ma držal tak aby som nespadla len nakoniec spadol on a nemala som ho ako uchitit ani nič. a v tom ked som sa zobudila niekto predo mnou stál. bojím sa, či mi jeho mama tým nechcela niečo naznačiť. viete mi to vysvetliť? dakujem.

  Páči sa mi

  1. V tom sne ti bola ukázaná cesta, ktorou kráčaš…nestabilná, vysoko od zeme, teda akoby si sa vo vzťahu s niekym vznášala vo výšinách. Cítiš, že nie je bezpečná a máš obavy …partner ťa istí,.,,drží vo vzťahu, ale nakoniec o neho prichádzaš a on padá….možno sám sa pohybuje vo svete, ktorý nieje bezpečný(jeho aktivity) a podvedomie ti to dalo najavo snom. Ak by si spadla aj ty, je to znamenie, že ťa môže sebou stiahnuť. Takže buď opatrná, akú cestu si volíš pre seba…aby bola pevná a bezečná. 😉

   Páči sa mi

 146. ahoj, chcem znova poprosiť o výklad sna.
  Snívalo sa mi, že som prišla na plaváraň aj s dvoma kamarátkami. Kúpili sme si lístky a dostali sme kľúče (klasické dózické kľúče) od skinky. Ja som si svoju skrinku s číslom 601 nevedela nájsť. Hľadala som dlho po celej šatni. Ked ma to hľadanie už prestalo baviť, tak som zašla za pani od ktorej som si kúpila lístok, aby mi ukázala, kde tá moja skrinka je. Ona namiesto vysvetlovania začala robiť vrkoč druhej pani. Čo ma vytočilo, že si tu trištvrte hodinu hľadám skrinku a ešte žiada ochota z jej strany, tak som si pýtala peniaze naspäť a vrátila som jej lístok.
  Ďakujem 🙂

  Páči sa mi

 147. Neviem čo sa u teba udialo, lebo nemôžeš ísť plávať do vody…teda nie je ti poskytnuté spracovavať svoje emócie…nemôžeš nájsť skrinku, kde by si si uložila veci, teda odložiť zo seba časť svojej osobnosti a máš v rukách požičný klúč, ktorý je symbolom prerušeného sex. vzťahu.
  Pani ti ukazuje nejakú tvoju časť, ktorá začala ignorovať tvoje potreby…splétat, svazovat vlasy: snaha svázat vlastní sexualitu do přijatelných společenských norem.

  Páči sa mi

 148. Mne niekedy moje sny dajú význam až časom..napríklad už 2. deň mám v snoch bazény, rieky s čistou vodou…

  Uvidíš..ak to má mať pre teba nejaký význam, príde iný sen, ktorý ti situáciu viac ozrejmí. 😉

  Páči sa mi

 149. Dnes som mala iný sen, bol v sne bývalý priateľ, dosť nahnevane na mňa pôsobil. Potom boli v sne psy, jeden susedov, v ktorom som po čase spoznala priateľovho psa a potom ešte jeden pes, ktorého som sa bála. V sne bol aj brat. Dosť zmetený sen. Možno je to pokračovanie toho prvého sna.
  Je možné, že v tom prvom sne s kupaním a skrinkou, je naznačené niečo o novom vzťahu?

  Ďakujem veľmi pekne za výklady. 🙂

  Páči sa mi

 150. Ukazuje sa ti niečo z minulosti, čo v tebe vyvoláva strach a obavy…psy sú prejavom pudov, tiež sa začínajú viac u teba prejavovať a súvisia s minulým vzťahom. Strach je ukazovateľom tvojho znepokojenia a obáv, ktorých si si vedomá…protože strach vychází z morálních přestoupení (i jen myšlenkových) snícího, můžeme v příčinách strachu nalézat potlačované sexuální touhy a jednoznačnou vnitřní vinu, jež pochází z nezákonného, zapovězeného a nemorálního obsahu.

  Brat ukazuje na tvoju citovú rovinu..neviem ako sa vo sne prejavoval.

  To zaplietanie vlasom má skorej význam, že sa snažíš svoje sexulne túžby nejako prepojiť so svojim životom, aby si nebola sexualitou stále ovládaná. Ten sen s plavárňou mi príde, akoby si uviazla v predošlom vzťahu, už nemáš čo spracovávať v sebe, čo odložiť a v tomto sne sa ukazuje, že minulosť na teba dosť pôsobí, vynárajú sa pudové obsahy, ktoré v tebe vyvolávajú strach a obavy…možno sa bojíš vytvoriť si nový vzťah pre niečo , čím si si prešla.

  Páči sa mi

 151. Dobrý večer, pred par dnami sa mi snívalo, že ku mne aj ku kamarátovi mala prísť nejaká stara babka do podnájmu. Hovorilo sa o nej že je bosorka, robí zle a porába…. Neviem prečo ale ja som sa jej akosi nebál. Keď som ju uvidel a pozrel do oči na chvíľku tak mala strieborne oči. Hm, ani neviem ako no stal som za nou a masíroval som jej chrbát, ktorý ju bolel. Po čase sa chrbát, ramena začali potiť tak som prestal a zobudil som sa.
  ďakujem

  Páči sa mi

 152. haha nemasíroval si mňa? Síce taká stará nie som, ale bosorka mi vravia a aj chrbát ma teraz veľmi bolí… 😀

  Podnájom môže znamenať, že do tvojho života vkročí nejaká žena, ktorá bude mať sinú vnútornú energiu…pre niekoho môže byť nebezpečná(ľahko odsúdime toho, čo nepoznáme), ale ty sám pocítiš, že to v skutočnosti tak nie je. Oči ukazujú na duše a strieborná farba patrí mesiacu, teda ženskej energii…možno budeš vnímať jej hĺbku duše, jej energiu, ktorá ťa bude prehrievať …masírovanie je vlastne istý spôsob liečenia a možno ona bude na teba priamo, či nepriamo pôsobiť.

  Páči sa mi

 153. Tak tu je ukázané ako z citovej roviny budeš klesať na pudovú a z nej ťa pudú napadať jej obsahy. Brat je citová časť teba…cesta na bicykli je tvoj smer v živote a pes sú pudové obsahy, ktoré sa v tebe prebúdzajú a vyvolávajú obavy o seba.

  Páči sa mi

 154. Cesta na bicykli je môj smer v živote…. to znamená, že mám dávať pozor na svoju citovú časť, aby som sa nezranila? Ak tomu správne rozumiem tak to môže mať dlhodobejší význam, ako len jedna udalosť, v ktorej byť opatrná.
  Ďakujem veľmi krásne 🙂

  Páči sa mi

  1. cesta akýmkoľvek prostriedkom nám ukazuej ako v živote práve ideme ..Sny ukazujú na situácie v živote a ak nevieme z minulosti niečo spracovať, tak sa priebežne ukazujú rovnaké snové symbole ( psovi spoznávaš psa svojho ex, čo ukazuje na pudové obsahy smerované z minulého vzťahu, nejaký pozostatok.

   Páči sa mi

 155. Dobrý deň, tak znova sa na vás obraciam o výklad.
  Dnes sa mi snívalo že som behal po nemocničnom areáli. Blížil sa čas vizity, ktoru som chcel stihnúť ale bolo neskoro. Dobehol som k dverám a tam žena s chlapom – lekári, ktorí sa na mňa pozreli a niečo povedali, nespomínam si. Sadli sme si na lavičku a pozreli na moje koleno, ktoré bolo obviazané no báli sa ho rozviazať. Niekto im povedal, že kľudne môžu, že niesom náchylný na infekcie, tak to spravili. Koleno bolo pekne zahojené tak som sa usmial. Ale svrbelo ma práve koleno, pozrel som sa naňho a nespomínam si či tam bola krv no bol tam bol škorpión, ktorý mal klepeta dnu v kolene. Snažil som sa ho vytiahnuť ale nedalo sa a nato som sa zobudil…

  Druhy sen sa sníval mojej priateľke: najprv sa prechádzala so ženou ktorá mala na rukách postihnuté alebo nejaké choré dieťa, niečo mu bolo. A zrazu sa ocitla v tmavom lese dookola bola tmava voda ale cesta zaliata vodou nebola. Na ceste bolo nejaké modre auto za ktorým mala ist ale nakoniec sa rozhodla, že pôjde inou cestou ktorá nieje osvetlená a nato sa zobudila…

  Opäť ďakujem 🙂

  Páči sa mi

 156. Erik…nemocnica je o liečení tvojej duševnej časti…Ty sám si asi zanepráznený inými vecami a seba , svoje duševné potreby odsúvaš na vedľajšiu kolaj. Obava z nakazenia vyviera z tvojho vnútra a negatív, ktoré ťa naplňujú. Pravé koleno je o mužskej časti teba tej rozumovej, vôlovej

  Neohebné, oteklé, zraněné koleno : stagnace, jež je způsobena nepružnou myslí snícího; psychický blok a neochota zdolávat překážky.

  Bolest v kolenou: psychický blok, který je nutné rychle odstranit, jinak dojde k nepříjemné stagnaci

  Škorpión podľa astrológie je temné znamenie, ktoré vyťahuje z nás negatívne veci uložené počas minulých životov, prežitkov a programov, ktorých sa držíme.

  štír…symbolizuje negativní podvědomé obsahy, které zejména ve snech vstupují do vědomí snícího, aby byly trpělivou prací pochopené a později pomocí soucitu asimilované…

  Cesta k duchovnému rozvoju vedie dlhým procesom a myslím , že sen je prínosom pre teba, lebo ťa upozorňuje na tvoj postoj a to, čo máš riešiť. Kolená sú aj o našej pokore, to čo nedokážeme prijať a pokoriť seba.

  Sen priateľky je o jej temej stránke duše…už dieťa ukazuje, že jej vnútorné dieťa je postihnuté, zanedbané a nesie v sebe niečo z minulosti, čo odráža jeho stav. Možno ona sama k sebe zle pristupuje, nevníma diaťa v sebe, ktoré túži objať,. milovať a preto následkom nedostatku lásky degraduje…Temný les…sú negatívne pudové zanesienie, tmavá voda sú zakalené city, negácia…neviem čím si prechádza, ale nech zmení postoj k sebe, svoje myslenie, lebo sa takýmto stavom do niečoho rúti….sen je len ukazovateľom, že jej chýba svetlo, láska. Modré auto ju malo priviesť k rozumu(modrá je múdrosť, komunikácia s vyššou časťou) no a jej rozhodnutie…sama si vyberá smer a znova si volí cestu tmou… 😦

  Páči sa mi

 157. Chcem znova poprosiť o výklad sna.
  Snívalo sa mi, že som bola v krásnej krajine, lúky, kopce. Bol tam bača, ktorý mal stádo oviec. Ked sme sa prvýkrát stretli, nechcel, aby som bola pri ňom. Potom stádo napadli vlci, videla som troch vlkov, no nie naraz. Potom som sa stretla znova s tým bačom na lúke, hovorila som mu, že mám trocha aj strach z tých vlkom, a že už nechcem byť sama. Najprv odmietal, aby som bola pri ňom. Rozprávaním sme sa dostali na začiatok dediny, prechádzali sme okolo autobusu, ktorý opravovali. Ďakujem 🙂

  Páči sa mi

  1. No ako čítam význam ovce, asi ten bača vedel, prečo ťa od neho odháňal….

   Krásna krajina je tvoja citová časť..rovina, kde sa cítiš dobre…bača ťa niečim k sebe láka, ale on sám vie, že to nie je rozumné(zrejme divná povaha)nebola by si s ním šťastná….ovce su zvieratá, ktoré sa podriadujú ….(vidět: znamená možnost zisku, ale současně vyjadřuje tupou podřízenost, která je charakterizovaná bezvýhradnou poslušností a oddaností (ovce poslouchá baču – pasáka – či se podřizuje samčímu fenoménu berana), proto se nelíbí citovým personifikacím)
   Vlci …ve spojení s ovcí: zlo versus dobro….spolu s vlčicí jsou negativním aspektem jimiž může být snící ohrožován, pronásledován nebo dokonce zničen

   Vaše stretnutie sa znova opakuje, no bača znova odmieta, aby si pri ňom bola(zrejme vie prečo, kvôli svojej povahe. Pokazený autobus ukazuje, že tadiaľ cesta nevedie..kazí sa.

   Ak je ten sen predzvesťou k novému vzťahu, buď opatrná, nerúť sa silou mocou, len preto, aby si nebola sama.

   Páči sa mi

 158. Ďakujem za výklad. Tak ako máme okolo seba lásku, máme aj zlo. Je možné, že aj sny ovplyvňuje zlo? Neviem či to správne vysvetlím, no je možné, že keď v určitom životnom okamihu prežívame niečo krásne, že to zlo nám to chce prekaziť? Napr. aj takým snom? Teraz nad významom sna premýšľam, a možno práve tým spustím pochybnosti a pod. … to čo nechcem.

  Páči sa mi

  1. Zuzanka to, že teraz také nezažívaš, neznamená, že sa máš na to fixovať…sen len ukazuje na stretnutie teba a niekoho v čase, ktorý len príde…3 dni, týždne mesiace a máš byť opatrná. Máme v sebe oboje, pokiaľ nás láska nepresahuje a ego je silné…stačí, ak klesneme nižšie a ego už je na koni a deptá nás..preto buď pozorovateľ a ak budeš vnímať, že niečo ťa ťahá dolu, tak to rieš tým, že seba nejako zamestnáš, alebo si niečo pekné pusti a počúvaj, aby si prišla na iné myšlienky, či vnímaj len seba z duše a kresli, či tvor niečo, čo ťa poteší, len sa nenechaj tomu podať.

   Páči sa mi

 159. Dobrý deň, mne sa síce sníva, ale nikdy si sny nepamätám… až dnes… prišla som autom do nejakého areálu a po vystúpení z auta som zistila, že som “zbehla” asi po troch schodíkoch. Išla som ďalej hútajúc, ako sa dostanem naspäť cez tie schodíky. Prišla som do nejakej obrovskej haly, kde bolo veľa malých postieľok s chorými bábätkami. Prešla som do ďalšej miestnosti a tam na mňa akoby čakala sediac za stolom sestrička a hneď mi podávala malé papieriky s pokynmi, ako sa mám starať o moje malinké dieťa, ktoré ledva prežilo a dávajú mi ho už domov. Ja v šoku, že čo teraz s ním… Zobudila som sa v noci s búšiacim srdcom a potom nie a nie zaspať… Prosím pekne, čo ten sen znamená? Ďakujem za odpoveď.

  Páči sa mi

  1. Snívame všetci, len ten , kto spí tvrdo nevníma snovú rovinu.

   Uff..myslím , že sen varuje na nastávajúce obdobie, ktoré príde…cesta autom ti ukazuje istý životný úsek, ktorým budeš prechádzať…areál je neznáma časť v tvojej mysli, kde budeš hladať odpovede ako ďalej….schody nižšie vedú k potlačeným myšlienkam (sestup po schodech: symbolizuje přechod od obsahů mysli (myšlenky, pocity) k činům; někdy může tento obraz symbolizovat cestu do podvědomé mysli, tedy k těm niterným obsahům, které byly jako nevyřešené odloženy do podvědomí; podobné sestupy jsou časté u lidí, kteří se vydají cestou sebepoznání)

   3 schody, …3 sa týka 3 úrovní.. telo duch a duša, ktorých sa bude problém riešenia týkať, alebo aj úrovne(duchovná, citová, pudová) a ty sama v sebe budeš riešiť ako sa dostať znova hore vyššie…môže to ukazovať aj zostup dole ťažšie obdobie, kedy budeš musieť v sebe liečiť niečo duševné a budeš potrebovať od iných inštrukcie ako všetko zvládať, aby dieťa v tebe mohlo fungovať. Vnútorné dieťa je naše ja, ktoré občas trpí, lebo sa o neho nestaráme a v snoch sa prejavuje ako dieťa, ktoré sa odvoláva na svoje potreby. Zväčša sa sny týkajú nás samých a podvedomie ukazuje čo zanedbávame a čo budeme riešiť, ale niekedy sú sny aj prorocké, tak neviem, či máš malé dieťa a podvedomie ti neukázalo na obdobie, ktoré budeš s ním riešiť. Ťažko potom vyložiť sen čo tým bolo myslené, len kto sníva to môže pochopiť, alebo si to uvedomí až sa skutočnosť odohraje.

   Želám veľa vnútornej sily Vierka.

   Páči sa mi

 160. Martinka, ďakujem veľmi pekne za Tvoju odpoveď. Malé dieťa nemám, tak asi budem riešiť len sama so sebou 🙂 cit. z Tvojej odpovede: “někdy může tento obraz symbolizovat cestu do podvědomé mysli, tedy k těm niterným obsahům, které byly jako nevyřešené odloženy do podvědomí; podobné sestupy jsou časté u lidí, kteří se vydají cestou sebepoznání)” … áno, snažím sa vydať touto cestou, len ide mi to dosť ťažko 😦 a tiež máš pravdu, že chcem liečiť v sebe niečo duševné a potrebujem inštruktora a budúci týždeň ukáže, či je to tak 🙂 Martinka, veľká vďaka ešte raz za Tvoj čas a ochotu 🙂

  Páči sa mi

  1. Tiež som to vnímala, že to bude skorej o tebe…Vierka..pre každého cesta duchovným rozvojom nie je ľahké, máme v sebe veľa potlačeného, fungujeme podľa starých vzorcov, ktoré je nutné zmeniť. A naše ego sa silno bráni…ak ti budú prichádzať uvedomenia, čo nie je správne podľa teba v tvojom konaní, staň sa pozorovateľom a pomaly spracovávaj svoje postoje a cítenia.Len sa nevydaj cestou niekoho iného, vždy posúď ty sama, či to tak cítiš, lebo každý máme za sebou inú minulosť, prešli sme si svojim a vybrali sme si svoju cestu pochopenia. Myslím teda, že sen bol pre teba výstižným nasmerovaním a neboj, cestu vždy nájdeš, ale späť už pre teba nevedie, len ďalej vpred ku svetlu a láske Božstva. Nech ťa svetlo duše navedie. ♥

   Páči sa mi

   1. Pekný večer, môžem znova poprosiť o výklad sna?
    Naposledy sa mi snívalo, že som bola u zubára na zákroku, niečo sa skomplikovalo a tak ma chceli nechať v nemocnici. Prišla som na nemocničnú izbu aj s dvomi ženami – asi kamarátky, obzrela som si posteľ, kde som mala ležať. Nepáčilo sa mi, že mi neprezliekly posteľné prádlo, zostalo použité po predchádzajúcej pacientke, ktorej meno bolo niekde napísane, meno mi nič nehovorilo a ani si ho nepamatám z toho sna. Posteľné prádlo bolo biele. Možno ten sen zo zubárom bude len náhoda, lebo za pár dní idem na jeden taký zákrok 😦
    Moje predchádzajúce sny sa začínajú naplňať… mám z toho dosť zmiešané pocity.

    Ďakujem

    Páči sa mi

 161. Zuby ukazujú na našu sexuálnu energiu..toto sa mi už viac krát potvrdilo vo snoch.
  Zubařské křeslo: vztahuje se k sexuální závislosti, přičemž zubař jako citový animus a zubařka jako citová anima jsou těmi, kteří mohou závislost pochopit, uzdravit a vykořenit.

  Máš problém…kde ten problém spočíva…skús sa zamyslieť. Musíš do nemocnice….nemocnica je o liečení duševnej časti…kamarátky zväčša ukazujú na tvoje vlastnosti, aká si ty povahovo, či niečo, čo vystihuje aj teba z ich správania, myselnia buď dobré, alebo zlé.

  Postel aj bez sex. scén je o sex. závislostiach a neprezlečená ukazuje, že v tebe ešte niečo nedoliečené z minulého vzťahu, čo v tebe vyvoláva vnútorný morálny pohľad na terajšiu sexualitu, alebo sex. vzťahy do budúcna.

  To že ideš zubárovi mohlo byť len pre tvoje podvedomie vhodný symbol, alebo keď vravíš, že sa ti sny plnia možno ukazuje, že oprava zuba nebude len tak a bude to komplikovanješie…sama uvidíš..ťažko povedať.

  Ak začneme svojim snov venovať viac pozornosti, rozoberať si ich a snažiť sa ich pochopiť, vtedy začína s nami akoby podvedomie komunikovať a ukazovať nám hlbší význam snov.

  Páči sa mi

 162. Ahojte, dnes sa mi sníval dosť zvláštny sen, ktorý ma dosť vystrašil. Snívalo sa mi s mŕtvymi príbuznými, ako si jeden dobrý známy, ktorý zomrel nedávno prišiel po moju starú mamu, ktorá už zomrela asi pred 4 rokmi. Ten známy sa mi niekedy zmenil na krstného otca, ktorý tiež zomrel už dosť dávno. Moja stará mama sa kúpala vo vode, ktorá bola zafarbená na modro – taká petrolejová modrá, včera sme sa s manželom o tejto farbe rozprávali v súvislosti s mojimi modrými nohavicami. Boli tam aj moji rodičia, a ten náš dobrý známy ostal so starou mamou v kúpeľni sám. V tom sne som si uvedomila, že on si pre ňu prišiel a tak som bežala do kúpelne, ale starká už ležala na zemi tvárou dole. Ešte si pamätám že ten známy, mal na ruke číslo 6 a niekedy, keď sa menil na krstného som videla číslo 2. Keď som dnes videla dátum, tak som sa poriadne zľakla… Rozmýšľam, že starká zomrela niekedy v novembri, len neviem presný dátum.

  Páči sa mi

  1. Mŕtvy nás vo snoch na niečo upozorňujú…starka predstavuje nejakú vlastnosť, závislosť, ktorá v tebe odumrela a znova sa dostala na povrch a prejavuje sa u teba…niečo čo ste mali spoločné. Ten známy prišiel na to poukázať a odstrániť to.(prerto chcel starkú znova vziať späť.) Premena známeho na krstného (ľudia vo snoch sú našimi personifikáciami)ukazuje na obe povahy, ktoré si si mala všimnúť a máš aj ty v sebe, ale potláčaš to a prejavuješ sa len niekedy, keď ti ego vyskočí…..symbol krstného na ruke ukazuje na 2 a to je dualita, dobro a zlo, noc a deň…teda mal v sebe obe časti, ktorými sa prejavoval….známy mal na dlani 6 a to je číslo dokonalosti a v tarote je karta milenci, ktorá vedie k čistote v láske……teda neviem aký ktorý bol povahovo.

   Kúpať sa…je symbol morálnej očisty, ale voda nebola čistá priezračná, ale tmavo modrá(modrá: duševní energie, intelekt, porozumění a věrnost; zdůrazňuje roli animy ve snech muže a nutnost pochopení vlastní ženské stránky; stejně může nevědomí radit ženě, aby nevyvyšovala svou mužskou stránku a povýšila zanedbanou ženskou složku duše; modrozelená symbolizuje osvobození), čo ukazuje na zatienenie v tebe ohľadom nejakého pochopenia, poznania, či niečo vo vzťahu, komunikácie..nebola to pekná farma modrej. Starká leží na zemi v kúpelni, čo je znamenie , že známy už dosiahol svojho, omrtvil tú časť, ktorú ty v sebe máš očistiť.

   Porozmýšlaj, na čo môže u teba poukazovať starká, aké správanie , či zmýšlanie ste mali spoločné a príde situácia, alebo už je , že sa ty tak javíš…potom ten známy, čím si mu podobná a čo pre teba predstavuje krstný akú vlastnosť personifikuje(prichádza ako pomocník), ktorú už tiež nepoužívaš, lebo zomrel.

   Páči sa mi

 163. Dobry den,
  opat Vam pisem aby som poprosila o radu a napoved pri sne co sa mi snival predvcerom. Bola som opat na Slovensku v mojom rodnom meste.Bol prijemny, teply letny vecer a ja som sedela aj s mojim partnerom za prestretym restauracnym stolom (vsetko bolo v ruzovom, obrus a aj porcelanove salky s kavou)na namesti pri fontane a sledovali sme vystupenie nejakej starsej spanielskej spevacky. Spievala v ich tradicnom style krasnu lubostnu piesen a na moje prekvapenie som rozumela celemu textu. Bol o hlbokej laske muza k zene. Atmosfera bola uzasna a citila som sa skvele. Ked pani dospievala prisla k nasmu stolu a na moje prekvapenie mi pohladila dlanou tvar a povedala mi, ze ta piesen bola venovana mne od jedneho muza. Ja som sa potesila pozerajuc na mojho partnera, ale zena pokrutila nesuhlasne hlavou a vystretou rukou ukazala do davu ludi stojacich za chrbtom mojho partnera. Tam v dave som zbadala muza (z tej exotickej dovolenkovej destinacie o ktorom som pisala aj predtym)ako sa vazne a uprene na mna diva. To ma velmi prekvapilo, pretoze moj parner je spaniel a nie tamten muz tak mi neslo do halvy , ze to mi nevenoval on ale cudzinec co tymto jazykom nehovori. A potom som si vsimla ze moj partner ma cely cas zatvorene oci a otocil sa tym smerom ako bol dav s muzom, ale neotvoril oci iba sa pousmial a otocil sa spat ku mne.

  Citala som ze piesen znamena nejaku spravu(podla toho ci je smutna alebo vesela to bude znamenat problemy ci radosti) ale ostatne si neviem vylozit. Iba viem, ze po prebudeni som pocitila melancholiu a tuzbu byt opat doma v meste a aj spartnerom.

  Páči sa mi

  1. Reštaurácia je podobný symbol ako hospoda, kde sa riešia konflikty a veci na pudovej rovine(jedlo, pitie a iné zvislosti) Sedieť za stolom je o preberaní , či riešení nejakých vecí, alebo niečoho, čo chceš s niekym prebrať…Ružová ukazuje na lásku a tvoj vzťah. Možno sa to bude týkať vášho vzťahu a niečoho, čo tvoj partner nebude chcieť vidieť, preto mal stále zatvorené oči. neochota, alebo odmietanie niečoho vidieť a počuť. Speváčka je niekto, kto poukazuje na tvoju duševnú časť..citovú animu a piesňou ťa presúva do doby, kedy si bola silno zamilovaná a možno preto tú bolo poukázané na ex priateľa a pieseň darovanú od neho, že on v tebe vyvoláva tie pocity melanchólie a s terajším priateľom ich tak necítiš. Domov je silný symbol, aj keď budeš roky žiť v zahraničí, tvoje sny sa budú odohrávať tam.

   Páči sa mi

   1. Dakujem za vyklad. Ten muz ani nebol ex priatel pretoze pravdu povediac sme boli len na kratky cas milencami a je to kamarat(ma dlhorocnu priatelku tiez) a obcas sme v kontakte.Ale s mojim partnerom a zatvorenymi ocami to je asi pravda. Napriklad ja sa s nim o duchovnych veciach ani velmi nerozpravam lebo on sa tomu vysmeje. Ale este raz dekujem velmi pekne za vyklad a rada citam aj Vase ine vyklady snov , ktorymi si pomaham pri lusteni svojho podvedomia. Pekny zaciatok tyzdna prajem.

    Páči sa mi

   2. Saška to tak býva, že jeden s partnerov býva takýmto veciam uzavretý, či menej otvorený…jeho čas ešte nenastal. Doma mám to isté…som len bosorka, čo sa na niečo hrá. 😀 Preto takéto veci s ním nerozoberám. Ten kamarát je s tebou hlbšie prepojený a vaše stretnutie bolo zrejme osudové, aj keď to trvalo len krátko.

    Páči sa mi

 164. Dakujem za výklad. Zatiaľ sa mi nepodarilo prísť na to, o aké vlastnosti ide.O jednej si myslim…..
  Dnes sa mi zrovna snívalo, že som s bratom išla na plaváreň, Ked sme vchádzali do budovy, videla som veľkú chodbu, dvere boli aj napravo aj naľavo, my sme tuším išli rovno. ked sme tam prišli práve maľovali, v tom sne som už nevidela plaváreň, ale bola to kancelária, ktorú maľovali, maliarov som sa pýtala, kde je bazén, že si dnes chcem zaplávať. V tom mi volá priateľ, že on je už v bazéne, a že myslel, že mi dal vedieť, že už tam bude, aby sme sa nehľadali.
  Ďakujem 🙂

  Páči sa mi

 165. Zuzka poviem ti príklad zo svojho sna…Mala som ybaviť nejaké veci, naskenovať a rozmnožiť, ale bola som v neznámej firme a nevedela som, kde tie veci majú založené. Išla som osloviť pracujúce ženy a oni boli veľmi neochotné a potom tam prišla známa a ona mi s tým pomohla a vysvetlila, kde čo nájdem. Sen som pochopila, ako mi bolo ukázané, že občas som aj ja taká neochotná a poviem si, že to nie je moja práca, ale viac menej som ochotná a pomôžem s radosťou iným a ukážem im, ako sa dostanú k istým veciam a budú ich vedieť nabudúce vyriešiť. Takže mi boli ukázané obe moje stránky ako sa prejavujem … skús sa zamyslieť nad sebou, ktorú časťou si ako krstný a kedy sa správaš ako ten známy. 😉

  Plaváreň naznačuje na morálnu očistu…Brat je tvoja citová časť….chodba môže byť aj cestou medzi inkarnáciami(chodba sú obrazom pôrodnej cesty) Dvere po bokoch môže byť iné životy, ktorými si si prešla, no ty si išla rovno….boli tam maliari, ktorý natierali a obnovovali steny…akou farbou? Biela čistota…zelená liečenie…modrá múdrosť poznanie…žltá žiarlivosť…maľovanie je snaha o zmenu myslenia farba ti napovie. …kancelária je symbolom práce, alebo toho, čo v práci riešiš, zrejme to môže súvisieť niečo z prácou a tým, čo v nej riešiš, lebo ideš na plaváreň, si v kancelárii a potom ti priateľ volá, že už ťa čaká v bazéne a máš ísť za ním. Telefón je o citových prepojeniach…zdelovaní informácii zväčša pracovných vzťahov….asi by si mala niečo v sebe očistiť, čo ťa trápi. nasmerovať myšlienky iným smerom.

  Páči sa mi

 166. Pekný deň prajem,

  no dnes som mala veľmi divoké sny … krv a malé deti. Sny sa miešali do seba. Jeden začínal, že som držala na rukách neter ako malé bábätko a nemohla sa nadýchnuť. Dusila sa a bola celá modrá, a potom sa nadýchla. Ďalej sa mi snívalo o ceste autobusom a o zvieracej krvi. Bolo to strašné. Čo myslíte čo to môže znamenať.

  Páči sa mi

 167. Prebudza sa v tebe tvoje vnútorné dieťa a je asi niečim urazené, nevie niečo rozdýchať, preto sa nevedelo diaťa nadýchnuť….skús porozmýšlať, aká situácia ti personifikuje ten sen…zabúdaš na seba, nevenuješ sebe pozornosť…vtedy sa disťa ukazuje v snoch….

  Cesta busom ukazuje tvoj smer , akým teraz ideš a tá živočíšna krv je ego, ktoré sa uvoľnuje..zrejme na sex. rovine(živočísna krv)

  Páči sa mi

 168. Pekný deň prajem … opäť ten istý sen. Bola som u môjho bývalého priateľa v jeho dome, ukazoval mi ho a teraz tam boli aj jeho rodičia. Zvítala som sa s nimi aj rozlúčila, tak silno a vrele, že sa mi tlačili slzy do očí. Potom som opäť chcela z tadiaľ odísť, lebo som sa bála že príde jeho priateľka s dieťaťom. Odišli sme z domu a on mi ukazoval veľký televízor, ktorý mal na dome a vianočné svetla. A jeho otec mi hovoril, že poriadne sa pozeraj, robil to pre teba. Celý čas v tom sne som mala taký pocit, že ja ho viac chcem a on ma odmieta. Potom som tam videla svoje auto, a že už musím ísť preč, ponáhľať sa.
  Asi viem čo mi odpíšeš, ale musela som to napísať …

  Páči sa mi

  1. Mariančela…keď si ťa predstavím a jeho oproti tebe, vidím ako sa mu vrhneš okolo krku a silno ho zvieraš, lebo tvoja túžba po ňom je veľmi silná. Tak veľmi túžiš ho mať späť, že sa v snoch stále vraciaš do jeho domu. Televízor ukazuje čo ty chceš vidieť, no stále vnímaš, že tam nemáš byť, lebo on už patrí inej žene. Jeho rodičia predstavujú tú časť, ktorá ho mala silno rada a preto sa s tebou radi zvítali. No cítiš správne…on je už niekde inde a ty stále v minulosti a čím skorej si to uvedomíš, bude lepšie. Potom sa ti aj sny budú ukazovať inak. Prešla som si tým a postupne som to videla ako sa moje city ukazovali v snoch už inak, aby som sama pochopila, že som ten vzťah už pochopila a spracovala vedome, uvedomila si, že k sebe nepatríme. Viem, je to ťažké, ale ak osud bude chcieť, tak ešte budete spolu, len nenastal správny čas ani pre jedného z vás. Ak nie, posunie ťa to k niekomu inému s kým máš pochopiť niečo iné. Kiežby sme vedeli s akými dušami sme si upriadli osud a kým pre nás v minulosti boli, možno by to bolo jednoduchšie.

   Pekný deň ti prajem.

   Páči sa mi

   1. No podobne sny ako ty Mariancela som mavala celych osem a pol roka aj ja so svojim uz asi teraz ex-partnerom akurat, ze ja som nenavstevovala jeho dom,ale vzdy som ho stretla v cervenom svetri s ciernym pruhom cez hrud a vzdy mi zmizol, alebo utekal predo mnou po okrajoch lesa kym ja som bola v strede lesa s nejakymi rozpravkovymi bytostami a cez ciernotu a hustotu stromov som len videla obrysy jehp upalujucej postavy- nikdy som s nim nemohla byt spolu v ziadnom sne a dvakrat som ho dokonca v sne pristihla s zenou s bielou pletou a ohnivo cervenymi vlasmi, ktora predstavovala jeho partnerku v sne 😀 (vzdy utekal a este sa pritom aj usmieval takze ma mohlo porazit a ked som sa zobudila , vzdy som mala zly a smutny pocit po takom sne akoby som tusila, ze raz sa budeme musiet rozlucit a ze to nie je asi ten”osudovy” partner (teraz v decembri po 9 rokoch spolu sa to aj potvrdilo ked som este zistila, ze dokonca mu vadili uz 5 rokov dozadu moje prejavy naklonnosti k nemu na verejnosti takze tak). Tie sny prestali az po navsteve jednej exotickej krajiny kde som prezila nieco s inym muzom co mi otvorilo oci o mojom doterajsom vztahu, ale myslim ze moje podvedomie ma tymi snami na to upozornovalo uz od zaciatku pred 9timi rokmi 🙂

    Páči sa mi

 169. Ahoj Anitram uz dlhsiu dobu sa mi snivaju sni,ktore si este pred prebudenim akosy nechcem pametat..ale naposledy sa mi snival a spominam si nan bola som v dedine kde byvala moja prastarka cakala som tam na autobus. Ked sutobus dorazil nastupila som videla som tam sediet moju mrtvu tetu bola v ciernom pozdravila som ju s radostou ( uz som zvyknuta,ze sem tam je v mojich snoch)ale potom som zbadala svoju prastarku( uz davno je mrtva) rozutekala som sa k nej a klacala a plakala v jej lone myslim,ze som plakala od stastia.potom som sa objavila v meste a bola som tehotna za 2 hodiny som porodila islo to velmi hladko bolo to akoby som spala a uz mi ju len dali do ruky,bolo to dievcatko a bola nadherna ..bola som velmi stastna bola ako anjel mala pohlad akoby vsetkemu rozumela kazdy ju chcel vidiet dotknut sa jej vyzarovala strasne vela energie a lasky mojmu otcovy spadla nejako nesikovne viac si nepametam …Co to moze znamenat?Dakujem za vyklad

  Páči sa mi

  1. hmm…rozmýšľam ako to myslíš, že si ich nechceš pamätať….ja mám občas sny, ktorými ma podvedomie trápi, alebo núti počas snenia si ich uvedomovať čo pre mňa znamenajú a akej oblasti sa týkajú. Prebúdzam sa a keď znova upadám do spánku, tak sa sen opakuje, len aby som si bola vedomá toho, čo mi podvedomie ukazuje…vrŕŕŕŕ neznášam to. 😀

   Všimla si si, čo sa udeje, ak máš tetu vo snoch, pred čím ťa ona varuje a aká situácia nastane, čo riešiš? Zrejme to bude súvisieť s niečim z minulosti, preto dedina babky, ktorá už dlhšie nežije.

   Cesta autobusom ti ukazuje nejakú situáciu, alebo obdobie, v ktorom budeš niečo riešiť…starká a teta ti to zdelujú. Tvoje dojatie a radosť, slzy šťastia budú následkom udalosti…ukazuje na to aj tehotenstvo, teda vzniká nová situácia v tvojom živote, ktorá ťa privedie k niekomu s čistou dušou, ktorá bude vyžarovať lásku a teba to veľmi unesie, fascinuje. Pád dieťaťa môže ukazovať, že niekto, kto je pre teba autoritou..otec, priateľ, muž v tebe vyvolá bolesť a smútok(pád dieťaťa nie je dobrá zvesť). Zrejme to bude nechtiac, nevedome…nie každý vie takéto veci prijať, lebo nie je otvorený a pripravený to vnímať ako ty. Takto mi to príde podľa tvojich symbolov. No sama uvidíš, aký význam to pre teba malo.

   Krásny Silvester prajem.

   Páči sa mi

 170. Ahoj,dakujem ti za rychlu odpoved:) a tiez prajem Stastny Novy rok:) no vlastne s tymi snami je to akoby som si sama povedela,ze nebudes si to pametat ..neviem preco mozno niesom na tie sny pripravena,ale tazku hlavu si nerobim …ten pad toho dietata v tom sne myslim,ze je to moj otec aj naozaj pretoze on je tvrdohlavy a vela veciam nechce pochopit…no ja dufam,ze sa aj naozaj stane nieco nove a prijemne…konecne 😉 este raz dakujem a prajem pekny den 🙂

  Páči sa mi

 171. ahoj Anitram, chcela by som ťa poprosiť o tvoj názor čo by mohol znamenať sen, ktorý sa mi sníval. Bola som na prechádzke s mojou mamou a s vnukom.Zrazu priletel holub a vletel mame do vlasov. Mama ho chytila a vyhodila do vzduchu aby odletel. Holub sa však vrátil a priletel na moju hlavu. Tiež som chytila holuba do rúk a vyhodila ho aby odletel. Holub sa však stále vrátil na moju hlavu. Potom som sa zobudila. Keď som pozerala snár tak symbol holuba znamená správu. Len neviem čo znamená že sa holub stále vrátil ku mne, ale najskôr priletel k mame. Holub bol obyčajný, taký mestský. Mama je živá a TV som večer nepozerala, že by to bolo niečo prenesené z reality, sny i obyčajne nepamätám, ale tento mi voľajako utkvel pamäti. Vopred ďakujem za vysvetlenie a prajem krásny a pohodový nový rok 2016.

  Páči sa mi

 172. Mama je vo sne tvoj vychovny symbol..vlasy su o sexualite a hulub je symbolom nadeje niecoho ineho co prinasa z vyssich rovin…sadal ti potom na hlavu…mozno mas zmenit myslenie v sex.oblasti..ak by priniesol spravu ,sadal by do ruk nie do vlasov.

  Páči sa mi

 173. Dobrý deň

  Dnes sa mi snival hrozný sen… Bol som zrejme niekde na vylete a potom pri koľajniciach. Všimol som si ze su poškodené tak sme vyrezali kusok a ten chýbajúci kus koľajnice sme mali nahradiť… Kym došlo k naprave museli sme zastavit s kolegom v ten večer prichadzajuce vlaky. Niektore presli po inej koľají ale jeden nakladny sa vykolajil a nabúral v plnej rýchlosti do domu, ktory nasledne aj znicil, bol to moj domov.Mal son zltu vestu a baterkou daval nudzove znamenie no zrejme si to nevšimol. Potom som sa zobudil… Pred rokom som pracoval na železnici a chyba mi ta praca.. Nesnivalo sa mi to preto? Ďakujem

  Páči sa mi

 174. Erik, myslím, že to neznamená, že ti tá práca chýba. Mne sa tiež často sníva, že som v minulej práci a ukazuje to na niečo z minulosti, čo som nepochopila a mám napraviť. Kolaje ukazujú na možné cesty, akými sa tvopj osud mohol vyvíjať..ak ich tam bolo veľa, mal si viac možností, ktorými si mohol ísť, ale tá jedna niečo v tebe zanechala, čo si mal napraviť a neurobil tak. preto si to robil vo sne, opravoval koľaj a vlak nabúral tvoj dom, teda tvoje vnútro. Skús porozmýšlať, čo sa v tom čase udialo, kto ti nejakým spôsobom uškodil, alebo ty jemu a on sa nejako mstil, že zasahoval do tvojho života.Bude to niečo z minulosti a ty máš tú cestu napraviť, tvoje svedomie to chce. Násilne zastavuješ vlak, ktorý spostil nové udalosti ukazujú, že sa snažíš zmeniť veci vo svojom živote, ktoré sa spustili.

  Neviem o čo ide, ale ty sám budeš vedieť viac a tým snom ťa podvedomie upozorňuje. pred ničím neutečieme a tým, že to potlačíme v sebe do zabudnutia, len odďaľujeme možnosť to vyriešiť v sebe a odpustiť.

  Želám veľa zdaru a vnútornej sily. 😉

  Liked by 1 person

 175. Dobrý deň,

  hľadám odpoveď na sny , ktoré išli po sebe. Prvý – bola som s cudzím mužom, s ktorým mi bolo veľmi dobre. Mám veľmi často sny v ktorých som sama a len cudzí ľudia. Vysvetlenie asi mám, osamelo sa cítim aj v skutočnosti a to sa prenáša aj do snov. To, že v sne sa objaví nejaký cudzí človek, s ktorým mi je dobre je veľmi zriedka, ale o to silnejšie to na mňa vždy pôsobí a vnímam to ako ozaj nádherný sen, ktorý túžim aby nikdy neskončil. Druhý sen – volal mi svokrin priateľ, ktorý v skutočnosti pred 5 mesiacmi zomrel. V sne som jasne počula jeho hlas, len som nerozumela všetko čo hovorí. Najskôr som nevedela odkiaľ volá, ale potom som pochopila, že z domu mojej svokry. Žili v ňom spolu. Chcel, aby som prišla. Povedala som mu, že teraz nemôžem – ale úplne v tom sne som sa vedome vyhovárala. (Keď ešte žil tak som tam v poslednej dobe nechodila rada kvôli svokre, nie kvôli nemu, jeho som mala rada, dokonca som pri rozhovoroch o mojich problémoch cítila, že mi rozumie. Nakoniec som však v tom sne svojmu manželovi a jeho sestre povedala, že čo tam robí v tom svokrinom dome, keď svokra zomrela. Že predsa by mal ísť naspäť odkiaľ pochádza, teda do obce odkiaľ pochádza on, kde žil predtým než sa so svokrou poznal a nasťahoval sa k nej. Úplne sa mi to v tom sne otočilo naopak, že nakoniec ako keby bola mŕtva svokra a on bol nažive. A pritom skutočnosť je opačná.
  V podstate teraz ako som to dopísala, myslím si vysvetlenie aj toho druhého sna, ale som zvedavá či mi to potvrdíte. Ďakujem

  Páči sa mi

 176. Prvý sen…ľudia vo snoch sú naše myšlienky..neznámy ľudia, sú myšlienky, ktoré sú nám cudzie, nepožívame ich, ale z času na čas sa objavia. Preto ti také myslenie môže prinášať pokoj a byť v súlade s tvojim a ty sa cítiš príjemne .

  Druhý sen ukazuje na nejaké citové prepojenie a svokrin priateľ je len informátorom, teda ti prišiel niečo ohľadom svokry zdeliť . To, že sa to vo sne otočilo , môže ukazovať, že nejaká časť týkajúca sa svokry v tebe odumrela, niečo z jej správania, alebo mala by odumrieť a ty by si ju mala ísť pozrieť.

  Niekedy aj ja pochopím svoj sen, keď ho niekomu opíšem, uvedomím si jeho podstatu. 😀

  Páči sa mi

 177. Ďakujem. Priznám sa, že tomu prvému výkladu moc nerozumiem, myslím si, že niečo cudzie a neznáme skôr prináša nepokoj.
  Ten druhý sen som si vysvetlila dvomi spôsobmi, jeden z nich bolo to, že by som mala zabudnúť na minulé nezhody a skúsiť svokre odpustiť.
  Mohla by som ešte poprosiť o výklad dvoch snov?
  Prvý – v guľatom bazéne pre ľudí kde bolo málo vody /teda takmer žiadna/ bolo veľmi veľa opíc. Opice tam len tak postávali, ani sa nehrali, ani sa nebili. Znamená to ozaj, že mi niekto, kto ma nemá v láske chce ublížiť?
  Druhý – bola som asi 10 km od nášho mesta, nevedela som nájsť cestu domov, nevedel ju ani manžel s kamarátom. Ja som manželovi povedala, že skúsim ísť cez veľmi hustý, tmavý les, kde ako sa povie sa dala tma “krájať nožom”. On nechcel ísť vraj je noc a je to hlúposť. Napriek strachu som vošla do lesa, po chvíli sa začalo rozvidnievať a zistila som, že les bol veľmi krátky, aj tá noc. Na jeho kraji už bolo vlastne ráno a ja som našla orientačné tabule aj s nápisom nášho mesta. Potom som už išla len po ceste za bieleho dňa. Či som prišla do mesta to si už nepamätám. Budem rada, ak mi ešte odpoviete.

  Páči sa mi

 178. Nie všetko neznáme vyvoláva strach…napr. budú k tebe prichádzať myšlienky z duchovnej roviny, v ktorej sa nepohybuješ a tebe budú príjemné, a budeš s ich názorami súznieť, preto v tebe vyvolávajú pokoj…je to o myšlienkach, ktoré z času na čas k tebe prichádzajú a tebe to lahodí, ukľudnuje.

  So svokrou máš pravdu, máš nechať v sebe zomrieť starú časť z nej.

  kruh je ako celok v akom žijeme, bazén bez vody, je bez emócii, ktoré sa prejavujú a opice so symbolom najnižšej podstaty človeka….vede snícího k pochopení primitivního vědomí a zvířeckosti vlastní duše…tu je ukázane zrejme tvoje vnímanie voči niekomu, si emočne prázdna a nechávaš prejavovať svoju nízku časť.

  Druhý sen je o hľadaní seba, akým smerom sa máš vydať…les je u pudovosti, nízkom prejave seba, hustá tma o temnej stránke, do ktorej občas spadáme a hľadáme cestu von…nejaká časť v tebe(manžel-mužská energia..vôľa) ti navráva, že je to hlúposť a chce ostať tam, kde si , ale silnejšia časť teba sa rozhodne hľadať a už vidí svetlo, vidí tabule, ktorými sa môže orientovať a isť akým smerom chceš…všteko je na tebe, len správna cesta vedie k sebe, svojej duši a božskej esencii v nej ukrytej. Cesta svetla a lásky a k tomu ťa podvedomie vedie cez sny.

  Pekný dník prajem.

  Páči sa mi

Komentáre sú uzavreté.

%d blogerom sa páči toto: