Vplyv vyšších substancií na sny

Co se děje s člověkem, který se duchovne vyvíjí? Jaké jsou podmínky duchovního vývoje?

Marina Kmet, Happy New Year postcard 10 x 15, RussiaPozorujme stav obyčejného člověka. Život takového člověka probíhá tak, že jde od rána do večera za svou prací, naslouchá svým zkušenostem, že používá své vnější smysly, že žije a pracuje ve stavu, který nazýváme „stav bdělého vědomí“. To je pouze jeden (první) stav. Druhý je mezi bděním a spánkem. Tady si je člověk vědom, že jeho duši pronikají obrazy snů. Tyto obrazy nemají vztah k vnějšímu světu (k vnější, obyčejné skutečnosti) přímo, ale nepřímo. Tento stav můžeme nazvat „stav snivého vědomí“.

Je zajímavé sledovat, jak tento stav probíhá. Mnozí lidé si budou myslet, že sen je něco, co nemá smysl. Tak tomu ale není. I u dnešního člověka mají sny určitý smysl; ne však smysl, jaký mají zážitky člověka v bdělém stavu vědomí. V bdělém stavu naše představy vždy souhlasí s určitými věcmi a zážitky. Ve snu je tomu jinak. Sen se svými rozmanitými obrazy může být vyvolán například dusotem koní, tikáním hodin atd. Sen je symbol. Je možno snít celé děje. Někdo měl například sen o souboji se všemi podrobnostmi, které mu předcházely až do okamžiku, ve kterém zarachotil výstřel. Ten ho probudil. A ukázalo se, že židle, která stála vedle postele, se převrátila.

Jiný příklad: Selka má sen, jak jde do kostela, vstupuje dovnitř, kněz pronáší povznášející slova, při řeči rozpíná ruce. Z těch se najednou stávají křídla a z jeho slov kokrhání kohouta. Selka procitá a venku skutečně kokrhá kohout. Z uvedeného je zřejmé, že sen má jiné časové poměry než denní vědomí, neboť při uvedených snech nastává příčina jako časově poslední událost. Takový sen, v porovnání s fyzickou skutečností – tedy projde duší v jediném okamžiku a má svůj vlastní vnitřní čas. Je nutné si představit následující: tím, že procitající člověk si vzpomíná na všechny jednotlivosti, prodlužuje sám tento vnitřní čas tak, že se mu zdá, jako by se události odehrály v přiměřené časové délce.

Tak získáváme náhled, jak se jeví čas v astrálnu. Malý zážitek tedy často způsobí dlouhý dramatický děj. Sen projde duší v jediném okamžiku a vzbudí obratem celou řadu představ; a člověk při tom sám přesunuje do snu čas. I vnitřní stavy se mohou symbolicky projevit ve snu; například bolesti hlavy tak, že pavouk tká síť v otvoru ke sklepu; tlučení srdce a horečka jako žhavá kamna atd.

Lidé, kteří jsou zvláště vnitřně senzitivní, mohou zažít i jiné věci; tak například vidí, jak jsou sami v nešťastné situaci. Zde působí sen prorocky; je symbolem toho, že nemoc, která je v něm skrytá, se v několika dnech projeví. Mnozí lidé dokonce sní o lécích proti takové nemoci: v takových snivých stavech
je zcela jiné vnímání.

Třetím stavem člověka je „stav bezesného spánku“, kde z duše nic nevystupuje, kde člověk spí bez vědomí. Když člověk začíná vnitřním vývojem postupovat do vyšších světů, projevuje se to v první řadě na stavu jeho snů, a to tím, že jeho sny se stávají pravidelnými a mají větší smysl než předtím.

Především člověk svými sny získává určité poznatky; ale musí si na ně dávat dobrý pozor. Později pozoruje, že se sny stávají častější, až se pak domnívá, že snil po celou noc. Právě tak může pozorovat, že se jeho sny spojují s věcmi, které ve vnějším světě vůbec neexistují, které fyzicky vůbec nelze zažít. Člověk pozná, že se mu teď ve snech neobjevují pouze věci, které na něho buď působí ve vnějším světě, nebo symbolizují stavy (tak jak jsme je popisovali výše), ale prožívá věci, které ve smyslové skutečnosti vůbec neexistují, a pak poznává, že jeho sny vyprávějí něco významného.

Tato okolnost může začít následujícím způsobem: zdá se mu například, že jeden z jeho přátel je v nebezpečí ohně, a vidí, jak se toto nebezpečí blíží. Příští den se dovídá, že tento přítel v noci onemocněl. Neviděl sice, že jeho přítel onemocněl, ale viděl symbolický obraz této nemoci. Tímto způsobem mohou být sny do jisté míry ovlivněny z vyšších světů tak, že se člověk může dozvědět něco, co vůbec ve fyzickém světě neexistuje. Vjemy z vyšších světů tak přecházejí do snů. To je velmi důležitý přechod k vyššímu okultnímu vývoji.

Někdo ovšem může namítnout: „Vždyť jsou to všechno jen sny; jak na ně můžu dát?“

To není správné. Vezměme si následující příklad: Vynálezci Edisonovi by se zdálo, jak vyrobil žárovku, a vzpomněl by si na tento sen a podle něho by pak zhotovil žárovku. Pak by někdo přišel a řekl by: „Tato žárovka nemá smysl; to byl jen pouhý sen.“ Jde o to, zda má takový sen význam pro život, a ne o to, že se o tom člověku zdálo. Mnohdy si člověk takových snových stavů vůbec nevšímá, poněvadž jim nevěnuje pozornost. To však není správné. Právě na takové subtilní věci bychom měli obracet svoji pozornost. To pomáhá člověku vpřed. Později se pak dostavuje stav, ve kterém se žákovi odhaluje ve snu podstata skutečnosti, a může pak sny ověřovat na skutečnosti. Pokud je tak daleko, že nejen ve spánku, ale i ve dne má před sebou celý svět obrazů, pak může rozumem rozebírat, jestli je to, co vidí, pravdivé.

Nesmíme tedy použít obrazy ve snech jako podklad pro moudrost, ale musíme počkat, až nám vniknou do denního života. Když tyto obrazy vědomě kontrolujeme, přichází brzy stav, kdy žák vnímá, co je v člověku duše, co je v člověku astrálního. Pak se učíme chápat, co znamenají formy a barvy v astrálním těle, které vášně a pod. se jimi vyjadřují. Učíme se postupně slabikovat v duševním světě. Musíme si však zůstat vědomi, že to vše je symbolický obraz. Bylo by možné namítnout: „Vidíme-li jen symboly, pak může být určitá událost symbolizována ve všech možných obrazech a není možné si ujasnit, že právě takový obraz se vztahuje k něčemu určitému.“

K tomu je třeba podotknout, že na určitém stupni se určitá věc projevuje stále stejným obrazem, podobně jako se určitý předmět vyjadřuje také vždy jen určitou představou. Tak například se určitá vášeň vždycky a pro každého projevuje určitým obrazem. Je jen nutné se učit, abychom pro tyto obrazy nalezli správné vztahy. Potom pochopíme, proč se ve všech náboženských knihách mluví vlastně stále v obrazech.

Například moudrost se nazývá světlem. Důvodem je, že člověku, který je duchovně vyvinutý, se moudrost člověka (i jiných bytostí) vždycky projeví jako astrální světlo; vášeň se vždy projeví jako oheň. Náboženské památky nám vyprávějí o věcech, které se odehrávají na nefyzické úrovni. Všechny pocházejí od jasnovidců a mají vztah k vyšším světům; proto k nám musí mluvit v obrazech. Vše, co se nám vypravuje z akáši, je znázorněné v obrazech.

Nejbližší stav, který žák prožívá, je „nepřetržitost, kontinuita vědomí“. Když je obyčejný člověk ve spánku zcela zbaven smyslového světa, upadá do bezvědomí. U žáka tomu tak už není,npokud dosáhl právě naznačeného stupně vývoje. Nepřetržitě, ve dne i v noci, žák žije v plném, jasném vědomí – i tehdy, když jeho fyzické tělo odpočívá. Po nějaké době se ohlašuje příchod určitého nového stavu tím, že k dennímu vědomí (k obrazům) přistupují tóny a slova. Obrazy mu něco říkají, mluví k němu; promlouvají k němu srozumitelnou řečí. Říkají mu, co jsou. Tady pak nějaký klam není vůbec možný. To je dévachanické znění, řeč, „hudba sfér“.

Každá věc vyslovuje své vlastní jméno a oznamuje svůj vztah k ostatním věcem. Touto zkušeností, která přistupuje k astrálnímu vidění, je také doloženo, že jasnovidec vstupuje do dévachanu.

Když člověk dosáhl tohoto stavu vědomí, začínají se na určitých místech astrálního těla pohybovat (ve směru hodinových ručiček, zleva doprava) tzv. „lotosové květy“ (sanskrt. čakra –kolo, středisko vyšší činnosti; pozn. překl.). Jsou to smyslové orgány astrálního těla. Jejich zření je však aktivní. Vibrace vzbuzené otáčením lotosových květů způsobují dotek s astrální látkou, čímž vzniká vnímání na astrální úrovni.

Jakou silou si vytváříme lotosové květy? Odkud tato síla přichází?

Víme, že naše astrální tělo nám ve spánku nahrazuje spotřebované síly fyzického těla. Svojí pravidelnou činností může ve spánku vyrovnat nepravidelnosti těla fyzického. Ale tyto síly použité k překonání únavy jsou ty, které vytvářejí lotosové květy. Člověk, který začíná pracovat na duchovním vývoji, tak vlastně ubírá síly fyzickému a éternému tělu. Kdyby tyto síly byly fyzickému tělu ubírány trvale, musel by člověk onemocnět, dokonce by nastalo úplné vyčerpání. Když si člověk nechce fyzicky ani morálně uškodit, musí tyto síly nahradit něčím jiným. Musí mít na paměti všeobecné kosmické pravidlo:

„Rytmus nahrazuje sílu!“

To je důležitá duchovní zásada. Dnes člověk žije nanejvýš nepravidelně, zejména ve svých představách a ve svém jednání. Člověk, který by vedl rozptylující život vnějšího světa, by se nemohl vyhnout nebezpečí, do kterého je vrženo fyzické tělo tím, že se mu okultním vývojem odnímají určité síly. Proto musí člověk usilovat o to, aby vnesl do svého života rytmus.

Samozřejmě si nemůže zařídit život tak, aby jeden den plynul jako druhý. Ale jedno udělat může: jisté činnosti však může vykonávat pravidelně. A to musí dělat ten, kdo chce projít okultním vývojem. Například musí každé ráno vykonávat určité koncentrační a meditační cvičení v době, kterou si sám určí. Rytmus uvede do svého života také tím, že každý večer zpětně probírá, co ve dne prožil. Pokud můžeme do svého denního života vnést ještě další pravidelné úkony, tím lépe.

Celá světová soustava probíhá rytmicky, v rytmu. Všechno v přírodě je rytmus: Slunce, roční období, den a noc, atd. atd. I byliny rostou rytmicky. Čím výše však stoupáme, tím méně je rytmu; ale i u zvířete lze ještě pozorovat určitý rytmus. Zvíře se například páří v určité pravidelné době. Pouze člověk dnes upadl do zcela nerytmického, chaotického života. Příroda ho propustila ze svého rytmu. Tento svůj zchaotizovaný život však člověk musí opět zrytmizovat. Aby toho dosáhl, poskytují se mu určité prostředky, kterými může vnést do svého fyzického a éterného těla harmonii, rytmus. Tím pak ponenáhlu uvede svá těla do takových vibrací, že si sama mohou poskytovat opravu, když člověk svým astrálním tělem vystoupí z těla éterného a fyzického. I když by se ve dne dostala mimo rytmus, mají pak už sama snahu přijít opět do svého správného chodu.

Rudolf Steiner
Před branou duchovní vědy

8 myšlienok na “Vplyv vyšších substancií na sny

 1. Dnes som mal divný sen. Divný bol kvôli jedej veci.
  Jeden čínsky pán mal doma zbierku vzácnych predmetov, ktoré patrili jeho predkom. Lenže tí predkovia boli uveznení v astrále. Ich mená boli napísané do piesku a nemohli sa pohybovať. Povedala mi o tom jedna žena, ktorá žila v jeho dome. Tak sme išli do astrálu našli v dome nápisy v piesku. Zmazala ich a napísala do piesku čínsky Sme rodina alebo rodina. Spýtala sa ma na moje meno. Ako sa volám. Teraz príde tá divná časť. Zamyslel som sa a povedal som:”Jeremiel”. Potom prísala moje meno k rodine. Vrátili sme sa a pánove veci boli preč. Bol nahnevaný. Nevedel pochopiť, že rodina je cennejšia ako nejaké veci, aj keď sú už mŕtvy…

  Googlil som si Jeremiela a sedí to perfektne k celej situácii v sne. Venuje sa hodnoteniu duší, ktoré opustili tento svet. Nie je priamym bojovníkom ale prináša láskyplné riešenie, mier a harmóniu. Sedí to aj k situáciám v mojom živote. K tomu čo práve riešim a sa zaoberám v sebe.
  Vždy so mal pocit, že anielský ma nejak ignorujú, nezaujímam ich, nechcú so mnou komunikovať. Tak som k nim zaujal taký postoj, že ak budete niečo chcieť tak sa ozvyte vy. Pošlite správu, učte ma ale ja sa vami nebudem zaoberať a poradím si aj bez vás. Aj tak stále opakovali, že sme rovnako silní ako oni takže…. možno som bol konečne v stave, že Jeremiel mohol so mnou pracovať. Neviem ale teším sa. 😀

  Liked by 1 person

  1. Krasny sen….pochopila som ho tak..ze mas vnimat seba..to kto si s nie co vlastnis…lebo len to co vedome pochopime si sebou vezmeme…nic materialne a vsetci sme jedna velka rodina. Ten pan ti pokukazoval na materiu…piesok odfukne casom vietor a nezostane nic, ale ty tu budes stale vo svojej podstate.
   Jeremiel poukazal na tvoj povod…ze si tak isto bytost svetla a nikdy nie si sam..aj ked ich nevidis..su pri tebe a pomahaju ti. Dolezite je..co v sebe zivis.
   Tiez som nala pocit,ze si nezasluzim pozornost vyssich, lebo som v nejakom zivote zanevrela na Boha za to ze mi vzal tych, ktorych som milovala a ked som to spracovala, vysla som von a tam ma vítal cely sprievod bytosti svetla a mali so mna radost…krasny pocit to bol.
   Cim viac vnimame to, kym skutocne sme,tym si viac take situacie pritahujeme a veci nam davaju hlbsi vyznam.

   Som rada..ze ti podvedomie vytvorilo taky sen❤ krasne pochopenie z neho plynie.😊

   Páči sa mi

 2. Zdanlivo jednoduchý článok…je tam veľa udic…ty si snárka takže asi vieš lepšie…
  No ja som tiež skúmaním zistil že čas nie je tam keď tam nie je myseľ..resp čas tam je ale iba pár zrniek a správa sa divne…celý sen ako bolo spomenuté sa môže odohrať (takmer) v jednom okamziku a zvuk z okolia lubovolne preruší sen aby to tam pasovalo resp si to tak podvedomie vysvetlí lebo nemá iný slovník na preloženie toho čo sa stalo…raz si tuším písala o úrovniach Snov..tuším 7 ich je…väčšinou vnímame tie spodné úrovne a sny z nich, teda vnemy (keďže aj my sme v jednej z tých spodných) ..niekedy príde že z vyššej úrovne..ako ho ale poznám..?? Tri noci po sebe sa mi snívalo že sa bozkávam s krásnymi babami …niekedy aj dve tri za noc..to už je osobne..ale tak nevadí..no a tá posledná bola väčšinou najkrajšia…raz som išiel peši na vlak v mojom meste a tá posledná mi bola povedoma…viem že to môže korelovat s realitou..teda nie môže ale určite to súvisí…viem čo to znamená…chcel som sa iba podeliť…ale na tu otázku ako môžem spoľahlivejšie oddeliť sny z vrchných sfér od tých čisto mojich tuzobnych?? Anit :*…
  Loving mika él

  Páči sa mi

  1. Hej..krasne sa ti ukazuju tuzby tela..z pudovej roviny..podvedomie nam to takto ukazuje.Naozaj vsetko je v obrazoch ukazane.

   Ked som zbierala mineraly, tak sa mi stale snivalo, ako chodim a po ceste ich vsade nachadzam 😅…proste zavislost. A takychto snov bolo vela, cim som zila, to sa mi v snoch ukazovalo.

   Typickym prikladom vplyvu z vyssich rovin boli sny, kedy idem nespravne a podvedomie stale dokola ukazovalo scenu co robim, aby som pochopila, ze nekonam dobre.Budila som sa na to a nadavala si o com snivam a po zaspani sa to znova opakovalo. Az casom.som to posolstvo pochopila. Teraz sa mi casto sniva o praci a tiez chapem, ze mi je ukazane, cim zase zijem. Pokazde, ako.mi sefka pridala nove ulohy som vo sne mala skusky na strednej a vzdy sa to vyplnilo.Vyssia cast nas nam ukazuje, co nas caka.
   Davnejsie ked som sa snom viac venovala som vzdy mala vo sne niekoho s kym som nieco dalsi den riesila. Prichadzalo to aj v bdelom stave, cistila som si zuby a videla tvar cloveka koho som po case stretla dalsi den.Funguje to aj teraz..pride mi niekto v obraze na mysel a viem, ze mi zavola, akebo sa nejako ozve.
   Toto su tie zdelenia z vyssich rovin. Kamoska co uz nezije mala casto sny s rakovinou, tak sa aj stalo.No ona tym strachom z nej zila od detstva.😣

   Moja tuzba z duse bola pochopit a viac sa pribluzit k svoju podvodomiu a porozumiet tomu co mi hovori.Mam to aj v astrologii niekde v nejakom aspekte s Neptunom.
   Cim blizsie sme k svojmu podvedomiu, tym su nam veci zdelene z tejto roviny jasnejsie.❤

   Vela snov je len o cisteni..splet beznych veci, nic podstatne a niektore su naozsj ovplyvnene zvukmi z vonka.
   Ak im chces porozumiet, treba si skusat rozoberat sny, co ti chceli povedat…a ak nepochopis, ja si poviem ze pride iny jasnejsi sen, ktory mi odovzda potrebne info a navedie ma.😊

   Tak snivaj krasne sny🧚‍♂️😊🖐

   Liked by 1 person

   1. Dakujem.. to ma mrzí s tou kamoškou. Tým na čo myslíme to si aj privolavame…keď sa strach opakuje tak to vesmíru akokeby potvrdzujeme…že chceme zažiť ten strach , hceme zažiť to čoho sa bojíme… Vesmír nám vždy posiela to o čo žiadame…on nepozná že je to zle…pozná to až ten vyšší…ten čo je nad vesmírom…ale on nám necháva slobodnú vôľu…veď keď celý život žijeme v strachu z niečoho , bolo by to predsa sebecké od Neho keby nám to nakoniec nedoprial (to o čom sme celý život snili) :)))
    Pekný anit

    Liked by 1 person

 3. Hej, ale núti nás to s našimi strachmi pracovať. Vždy je dobré si uvedomiť, prečo zažívame takú situáciu a k čomu nás to vedie, nehľadať len to ťaživé na nej, ale aj pochopenie, čo za tým je. Aspoň ja to tak vnímam a učím to aj známych, ak sa sťažujú na niečo, aby sa lepšie pozreli na pozadie toho deja.

  Stále sa učíme. :o) aj tebe pekný dník.

  Páči sa mi

  1. Len ich to uč a ukazuj im…si svetlo pre ich dní…dnešný človek berie setko z temnej stránky…aj neutrálne veci…a dokonca aj niektoré dobre veci nesú experti pesimisti dosť ťažko… Všetko čo prekáža ich stereotypu vlastne …haha..nevedia že život je rast…myslia si že stagnácia sa dá udržať…
   Chudacikovia…
   Zmenia sa skokovo a nechcene..
   Ja sa mením každý deň, neskokovo, pomaličky…ale isto…

   Liked by 1 person

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: