Hlavním projevem nevědomosti je nesprávné ztotožnění

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt mysel a nevedomosť

Patandžalí popisuje nevědomost jako základní ne­ porozumění něčí skutečné povahy. Tento starověký mi­ str říká, že pokud se ztotožníme se svými jmény nebo tituly, těly, majetkem, úspěchy či pověstí, popíráme svou skutečnou identitu.

Tato nevědomost nás nutí, abychom nesprávně po­ chopili podstatu všeho, a proto se zabývali jen vnějš­ kem věcí. Když tento svět vidíme jako sbírku odděle­ ných věcí a lidí, povědomí o celku je nemožné. Tento starověký mistr to sepsal docela jasně – když popíráme Boha uvnitř sebe, popíráme Boha všude. Nalezení du­ chovního řešení každého problému začíná tím, že se zavážeme ukončit tento druh nevědomosti.

Abyste odstranili nevědomost, kterou definuje Pa­ tandžalí, nemusíte se vrátit do školy, protože tento typ nevědomosti není spojen s nedostatkem znalostí. Mi­ str nespojuje neznalost s tím, že neumíte správně psát nebo řešit kvadratické rovnice nebo vyjmenovat zpa­ měti hlavní města států. Každá osoba má k dispozici obrovský sklad faktů a znalostí – u některých lidí se to týká interpretování projektů, u jiných opravy kol, pro někoho to znamená přípravu slavnostních jídel, pro jiné cestování po celém světě. Kdo může říct, že někte­ rá skupina těchto faktů a dovedností je důležitější než ostatní?

Pokud vám jedna skupina dovedností umožní vy­dělat více peněz a pro vás je důležité právě to, potom si tyto dovednosti osvojte a využijte je k tomu, abyste vy­ dělali peníze. Avšak osoba, která si zvolí odlišnou řadu faktů a dovedností, jež přináší menší příjem, tím nepro­ jevuje nevědomost, třebaže naše kultura má často sklon postavit mezi nízký příjem a nevědomost rovnítko.To, co zde zkoumáme, je nevědomost jako nespráv­ né ztotožnění, podle něhož se člověk nachází jen ve fy­ zickém světě založeném na egu.

Pro odstranění nevědomosti ze svého života potře­ bujete odložit svou základní definici obou – sebe a Boha. U sebe se pokuste propustit nesprávnou identifikaci tak, že si představíte, že jste věčně připojeni k Bohu svými pěti smysly a rozumem. Nahraďte chybnou identifikaci tak, že si představíte sebe sama, jak jste spojeni s Bo­ žím zdrojem. S touto novou identifikací přichází vnitř­ ní rozhodnutí, že budete jednat jinak, když čelíte pro­ blému. Místo abyste žádali věčného Boha, aby vyřešil váš problém, ztotožněte se s tím, že jste milované Boží stvoření. Zasvěťte své jednání Bohu a postupně uvidíte, jak chyby a falešné identifikace mizí.

Pokud například chcete skončit s chorobným pře­ jídáním, začněte tím, že se už dále nebudete ztotožňo­ vat s tělem plným touhy (nevědomosti). Místo toho si představte sebe sama jako čistý, věčný pokoj a radost, jež jsou vždy spojeny s Bohem. Nevědomost vás drží od prožívání opravdové radosti nebo uspokojení pomo­ cí smyslů, protože se držíte toho, o čem se vám zdá, že vám to zajistí, místo toho, abyste hledali čistotu nebo opravdové štěstí. Nesprávné ztotožnění vás vždy zradí- smysly vás budou nadále vábit k předmětu vaší tou­ hy.

Odnaučte se ve svých myšlenkách nesprávně zto­ tožňovat s egoistickými smysly a místo toho na sebe pohlížejte jako na část nekonečna. Když to uděláte, budete sice stále jednat podle svých myšlenek, ale bu­ dete se chovat jako dokonale vyrovnaná a věčná Boží bytost. Mám rád myšlenku o věčné duši, kterou uvádí následující citát z Bhagavadgíty:

Osvícená duše vždy ví, že nezáleží na tom, co vidí, slyší, cítí, jí, čeho se dotýká…Vždy ví, že nevidí, neslyší; to smysly vidí a slyší a dotýkají se věcí.

Abychom dosáhli osvícení, nesmíme si o sobě vy­ tvořit dojem, po jakém touží naše smysly. To je ne­ vědomost. Nejsme předměty zkoušek, ale nečinnými pozorovateli vnitřních zážitků. Když se uvidíme tímto způsobem, obstaráme si tak nový prostředek na řeše­ ní problémů. Pokuste se o to, až příště pocítíte nutkání k přejídání nebo konzumování jedovatých látek, nebo dokonce až budete trávit čas tím, že se budete trápit nad nějakou ztrátou.

Následující dopis a báseň, jež jsem dostal od Mary Lou Van Atta z Newarku v Ohiu, mluví o této myšlen­ ce nesprávné identifikace. Autorka píše o svém trápení a o tom, jak nakonec našla duchovní řešení. Připomněla si, kdo je, a přestala věřit v to, co se nesprávně domní­ vala, že vlastně je.

Drahý doktore Dyere,

mého syna se před dvěma lety pokusili okrást, a při­ tom ho zavraždili. Opravdu jsem si myslela, že se ze zá­ rmutku a této ztráty nikdy nedostanu. Tehdy jsem byla nějakým způsobem vedena k vašim knihám a nahráv­ kám. V předchozích letech jsem je četla a poslouchala, ale i když se mi líbily, byla jsem příliš zaneprázdněná na to, abych jim doopravdy naslouchala. Když jsem je znovu prostudovala, uvědomila jsem si, že obsahují jed­ nu základní pravdu – nejsme pouhým tělem, jsme duší v těle.Jsem znovu šťastná a plná síly. Ztráta Rosse se mě vždy bude dotýkat, ale vím, že není všemu konec.

Přikládám krátkou báseň, o které doufám, že se vám bude líbit. Napsala jsem ji já, ale vychází z vašich myš­lenek.

Ještě jednou děkuji.Se srdečným pozdravem  …Mary Lou Van Atta

Jak nám Patandžalí připomíná, opravdu jsme duší v těle. Věříme-li v něco jiného, je to nevědomost, která se projevuje prostřednictvím nesprávného ztotožnění. Když jsme ve stavu nevědomosti, nenacházíme du­ chovní řešení. Když zažíváme to, co svátý Pavel na­ zývá obnovení mysli, jsme schopni se vidět takoví, jací doopravdy jsme.

Mary Lou mi dovolila, abych do této knihy zahrnul i báseň, již napsala. Shrnuje první uvedenou radikální myšlenku – hlavním jednáním nevzdělanosti není to, že člověk není informovaný, ale nesprávné ztotožnění se s formou.

Já ..Mé skutečné Já nemůžete vidět, vidíte pouze formu, o které si myslíte, že to jsem já-Tato forma, již vidíte, není trvalá; ale mé skutečné Já žije věčně.

Až budete příště čelit problému, který nejste schop­ ni řešit, pokuste se jinak definovat sebe sama, a to tak, jak navrhuje Mary Lou v básni Já. Položte si tyto klí­ čové otázky ze starověkých upanišád: „Kdo dává příka­ zy mysli, aby přemýšlela? Kdo nařizuje tělu, aby žilo? Kdo způsobuje, že ucho slyší a jazyk mluví?“

Hledejte a naleznete začátek duchovního řešení ja­ kýchkoli problémů, o nichž se domníváte, že je máte. V následujícím úryvku MeherBaba popisuje proces překonání nevědomosti.

„Ačkoli začal hledat něco naprosto nového, poro­zuměl tomu starému. Duchovní cesta nespočívá v tom, že člověk dosáhne nového cíle, kde získá to, co neměl, nebo se stane tím, čím nebyl. Souvisí se ztrátou nevě­ domosti a postupným růstem porozumění, které je spo­ jeno s duchovním uvědoměním. Když člověk nalezne Boha, dospěje ke svému Já.“ Vaším cílem je využít tuto starou moudrost tak, aby zmizela nevědomost, jež se týká vás a vašeho života.

Wayne W. Dyer.  Každý problém má své duchovní řešeni 

 

 

 

7 myšlienok na “Hlavním projevem nevědomosti je nesprávné ztotožnění

 1. Pocit oddelenosti v nás udržuje nevedomosť. Nie je tu polarita vo forme “dobro” a “zlo”, tá funguje dobre v rozpávkach. Jedinou polaritou, ktorá nás dokáže osviežit a prebudiť a osvetiť je polarita – “časť” a “celok”, respektíve “telo” a “univerzum”, to aké je medzi nimi spojenie… To je inak povedané osvietenie Duchom Svätým..alebo jednoducho osvietenie…
  škoda len, že ľudom sa už nechce skúmať nič a tak spapajú všetko, čo je predhodené ich hladnému vedomiu. Hlad tam ale zostáva ďalej napriek tomu,že ho chceme zahnať. Nesmerujeme správnym smerom. Náš kult je kult tela, slúženie svojmu telu a zmyslom.. Nič iné ako telo predsa nemôže existovať 😀
  Preto sa ťažko slúži niečomu inému ako telu.
  Osvieženie prichádza až vtedy, keď skutočne zazrieme pravdu, teda to, že sme neoddeliteľnou súčasťou celku. A že aj ostatní sú našou časťou a my sme časťou ostatných… Toto uvedomenie je treba zakoreniť a znovu a znovu oživovať, aby v nás vyrástlo. Nemusíme hneď vzývať Boha, ktorý je nám možno zo začiatku diskomfortný…To je pochopenie dôvodu prečo… lebo stále nevieme odpoveď na otázku “načo?”…Načo to máme uskutočniť? Až keď pochopíme skutočne načo to máme uskutočniť, až potom získame skutočne odvahu naozaj pochopiť že načo to je dobré…. 😀
  A keď to zistíme, už nikdy sa nedá vrátiť späť.. preto je ten prechod taký dramatický a pre mnohých nemysliteľný.. Lebo je to otočenie o 180°… To je otočenie sa smerom ku svetlu..ku zdroju, teda smerom dovnútra..k dôvodu existencie našej schránky..! Hlad vonku neukojíme, jediná potrava pre náš hlad je VNÚTRI !!!
  Následne už slúženie telu nie je možné.. Jediné, čo zostane zmysluplné, je potom služba Jemu / celku / Univerzu / všetkým bytostiam….

  _________WISH U LOVE&ALL_________

  Liked by 1 person

 2. Dlho sme žili v nevedomí seba samých, prejavovali sa z osobnosti a nič iné nepoznali, potlačili v sebe svetlo a lásku, až duševná časť nás začala prežiarovať a vnášať iné pocity, ktoré neboli v súlade s našim rozumom a egom. Prebudenie je proces a chce postupnosť…hádam to zvládne čo najviac ľudí, aby sme mohli žiť v inej lepšej spoločnosti, ktorá si vzájomne pomáha a nie niči sa. Uvedomením si,..kto v skutočnosti sme ..vzdaním sa slobodnej vôle..k službe telu je cesta k Bytiu…pekne a pravdivo si to opísal Miško…len na to musí prísť každý…začať to zažívať a uvedomovať si, ako sa mení a vníma už inak…vedie ho to iným smerom k naplneniu seba samého.

  Ďakujem, že si sa podelil o svoje myšlienky…krásny dník aj tebe.

  Páči sa mi

 3. v službe telu a zmyslom je skryta cesta do zvieracej riše…iba v službe Jemu (najvyššej osobe), sa mozes dusa osvietit a vyrast smerom k nemu.. telo je schranka treba s aonho starat…ale my sa starame iba o ukojenie neukojitelnych zmyslov s tym ale, ze nevnimame ich neukojitelnost ale myslime si ze sa daju ukojit..ale to je velky blud…kto si to uvedomi je popredu o dost..a dostane sa do Jeho pritomnosti coskoro.. klucom je najprv poprenie tuzob tela a mysle.. nie ich roznietenim…najprv poprenie a potom sulad tela a mysle… ale sulad znamena pre dnesnych ludi- ze nie dostatocne popru svoje tuzby tela… je to smutne ale to realita..ale svetlejsie zajtrajšky su uz za dvermi… lebo ludia viac blbnu a tym padom ich aj viac osvecuje:D lebo to Tam sa ide cez blbost:D :D:D

  Liked by 1 person

 4. Presne ako sa hovorí…len blázni sú stále šťastní a usmiaty, ale je to stavom, v akom sa nachádzame.

  Pekne si to opísal, je vidno, že za tým pochopením je tvoj prežitok, vlastná skúsenosť. 😀

  Páči sa mi

 5. až ked som si prečital bhagavadgitu- až ked som si ju prečital nedualne – a bez predsudkov, az vtedy som zacal skutočne vidiet-ale nevidim este– resp. zacal som vnimat sposob akym sa mam na svet pozerat……
  5000 rokov stary text ktory nikto necital? ale preco??..nic ine neexistuje..iba ten text je prvy a posledny pre ziskanie poznania, on samotny staci….v skutocnosti je ale omnoho starsi,iba pred 5000 rokmi bol predneseny ardžunovi, krišnovmu bratrancovi….
  vsetky ostatne texty z Ved su menej dolezite.. gita odhaluje najvyssiu mudrost a vyslobodzuje z kolobehu utrpenia a zrodenia…mozes ju citat stale dokola a vzdy tam najdes krasu z ineho uhla. ked ju citas, tak ti stavaju vlasy na hlave.. a to doslova….
  je to najvyssie poznanie..ale nie kazdy ho znesie a je na to pripraveny…ale je to aj dobre, lebo vela ludi by stratilo rychlo svoje ega a mohli by sa zblaznit… ale to by aj tak urychlilo ich prechod… blazni su jednoducho nepopieratelne popredu.. ide len o tom udrzat mudre blaznovstvo na dost dlhu dobu… 🙂

  prijemny dnik maťuš

  Páči sa mi

  1. Ja som na ňu asi ešte nedozrela…ale skorej neviem nájsť čas, aby som začala čítať. Ale verím, že ak začnem a budem rozumieť pochopím a všetko mi zapadne ako do skladačky, aj to čo vnímam aj to, čo mi je ešte zastrené. Presne tak..treba byť pripravený…šak ti dám vedieť Miško. 😀
   Konečne som začala kresliť a začne aj čítať.

   Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: