Vzostup hustoty vedomia

Co jsou hustoty vědomí?

Súvisiaci obrázok

Možná se ptáte, kde pochází termín “hustoty”, který byl použit v názvu tohoto článku, a jak se to vztahuje na úroveň vědomí. Hustota je termín, který se dostává do běžného užívání s odkazem na úrovně / stavy vědomí. Původ tohoto termínu je trochu obskurní a matoucí.Hustoty souvisí s úrovní vědomí a úrovní frekvence, na které se vytváří realita (všechny skutečnosti jsou konstrukty a všechny věci jsou vzorce energie). Říká se tomu “hustota” kvůli charakteristickému perceptuálnímu efektu, který souvisí s úrovní reality a vnímáním vědomí.Abychom to ilustrovali, pojďme si vzít Zemi jako příklad.

Země je ve třetí hustotě reality (frekvenční pásmo). Na této úrovni je všechno – kameny, stromy, domy, auta apod. – jsou velmi pevné a velmi “skutečné”. Cítí se pevně, protože když se objevují dva předměty, vzájemně se netýkají a nepřecházejí – Hustota objektů “materiál” se zdá být velmi vysoká. Ve vyšších rovinách / úrovních / hustotách / frekvenčních pásmech reality se stává stále více zřejmé, že věci jsou prostě projekcemi tvůrčí mysli a jako takové, že nejsou v našem běžném smyslu slova “skutečné”. V každé postupně vyšší úrovni reality se stává stále více zřejmé, že pouze vědomí je skutečné a že “věci” jsou prostě projekcemi vědomí, myšlenkových forem v kosmické mysli a vzory energie. Když vystupujete nahoru a vyšším stupněm reality, “věci” se objevují čím dál méně hustě a stále víc a více se vzájemně prolínají a procházejí.

Zmatená část spočívá v tom, že jsme hustoty počítali v pořadí OPPOSITE o zdánlivé hustotě “věcí” uvnitř těchto hustot – EG; Věci ve skutečnosti ve svazkové hustotě jsou ve skutečnosti nižší zdánlivou hustotou než ve skutečnosti třetí hustoty. Všimněte si však, že pořadí číslování odpovídá úrovni frekvence – vyšší hustoty odpovídají vyšším frekvencím. Tak trochu matoucí, ale jsme se s touto konvencí drželi. Vezměte prosím na vědomí, že někteří lidé používají termín “dimenze”, aby označovali stejnou věc jako “hustota” (i když to nemusí být vhodné a termín by mohl být lépe využíván pro jiné pojmy).

Existuje celá realita, která vypadá, že existuje na určitých úrovních hustoty. Když tomu tak je, pak většina bytostí uvnitř této reality sdílí stejnou úroveň vědomí. Náš vesmír (mimochodem) je složen z několika paralelních skutečností (někdy označovaných jako “planety reality”) a vnímáte a proto prožíváte jeden z nich. Existuje silná korelace mezi rovinou nebo úrovní reality a úrovní / stavu / hustoty vědomí bytostí, které ji obývají – typicky průměrná hustota populace bytostí obývajících realitu odpovídá úrovni hustoty reality.

Hustoty vědomí

1. hustota vědomí je nejzákladnější úroveň vědomí. Je přítomen v elementálních entitách, jako jsou kameny, minerály, voda a vzduch, stejně jako jednoduché organické biologické entity, jako jsou jednobuněčné organismy. Všechno je do jisté míry vědomé a tato úroveň vědomí je jako program, který byl vytvořen, když byl vytvořen systém, který řídí, a poté běží jako automat na automat – je to nejjednodušší přepínací logika “pokud to bude “Velmi jednoduché logické procesy poskytované 1D vědomím jsou vše, co je nutné pro fungování těchto typů velmi jednoduchých entit a poskytuje základ, z něhož je budováno všechno složitější v naší realitě.

Většina planet naší sluneční soustavy existuje na 1. hustotě a jsou obývána pouze subjekty / bytostmi 1D vědomí – anorganickými elementárními entitami, stejně jako jednobuněčnými organismy, které metabolizují chemické látky, které jsou jim k dispozici. Může vás překvapit, že tyto elementární anorganické entity mají vyšší úroveň s vědomím vyšší úrovně, stejně jako my.

Druhá hustota vědomí ovládá volby a činnosti bytosti instinktem nebo “pohonem”. Na Zemi se vyskytuje ve vyšších zvířatech, které vyvinuly nervové systémy. Tyto nervové systémy umožňují zvířatům (včetně lidského zvířete) cítit nutkání z různých tělesných systémů a řídit je, aby jedli, rozmnožovali, spali, vyhýbali se nebo se bránili před nebezpečím a všechny ostatní věci, které musí každý druh udělat pro své přežití. Tyto pohony se dějí docela automaticky, ale nejsou absolutní – mohou být přehnané.

2D bytost není sama sebe vědomá způsobem, jakým jsme. Nemají stejný pocit individuality jako my – jejich smysl pro to, že “já” je oddělený od toho, co je mimo “oni”, je do značné míry nepřítomný. Jedná se jednoduše o reakci na příznaky z prostředí. Existuje rozhodovací schopnost, někdy poměrně sofistikovaná, ale neexistuje tvoření složitých myšlenek, přesvědčení nebo filozofií.

Druhé husté vědomí je základem, na kterém spočívají pokročilejší formy života s vyšší úrovní vědomí.

Třetí hustota vědomí je charakterizována pravým sebevědomím a schopností činit vědomé rozhodnutí a formulovat složité ideologické pojmy, jako jsou principy, filozofické rámce a systémy víry. Tato úroveň vědomí vnímá “já” versus “ostatní”, “já a můj” vs “oni a jejich” a pojímá “dobré” versus “špatné”. Proto je to první ze tří úrovní vědomí, Žánr vědomí nazvaný “Duality” nebo “Separation” vědomí.

3. husté bytosti jsou hluboce v iluzi odloučení. V žánru vědomí oddělování je malé nebo žádné vědomí, že Vše je jedno. Bytosti vědomí Separace se od sebe oddělují od sebe a svět je místem omezení a nedostatku. A právě tato myšlenka vyjadřuje všechny chamtivosti, konkurenci a konflikty, které charakterizují světy 3. hustoty. Kromě toho mají bytosti 3. hustoty spoustu vnitřních konfliktů o tom, co věřit a toužit. A tento vnitřní konflikt se odráží v jejich vnější realitě, a proto jsou světy 3. hustoty zničeny konfliktem na mnoha úrovních, kolektivních i osobních.

Další jedna z velmi přesvědčivých iluzí, která vyplynula ze separační hry , hra, kterou všichni na Zemi hluboce ponoří, je iluze, že jsme na milost okolností – že nejsme stvořiteli naší reality. A tato iluze způsobuje, že mnozí přijmou myšlenku, která by mohla být nejlépe nazývaná “Vědomí” a která projevuje všechny dramatické případy oběť / pachatel / záchranář, které ovládají naše životy jak na osobní, tak na kolektivní úrovni (více o tom v nadcházejících článcích, Blog zůstat naladěný).

3. hustota je úroveň vědomí mnoha, ne-li většiny, lidí, kteří nyní žijí na Zemi (ačkoli mnozí jsou 4. hustota a někteří jsou 5. a dokonce i 6. hustota). Svět 3D vědomí je složitý, složitý a často matoucí a nabízí spoustu drama. 3. vědomí o hustotě je také úroveň, ve které se objevuje fenomén uvnitř psychiky známého jako “ego” – tento silný smysl pro “já”, “já” a “můj”. Tato úroveň vědomí může projevit silné odhodlání a vůle . Je to úroveň charakterizovaná velmi silným individualismem a postojem “jdi sám” a “dělej to mým způsobem”. Říše jsou budovány takovým vědomím, když jsou plně rozpoutány.

Na této úrovni vědomí je to, kde nejprve vidíme bytost, která by se mohla ochotně rozhodnout, že se ocitne v nebezpečí nad komplexním ideologickým pojmem, jako je “spravedlnost” nebo “spravedlnost”. Mohlo by ale jít i na druhou stranu – třetí osoba s hustotou, která rozhodne, že se s ní nespravedlivě zachází, by se mohla rozhodnout, že z ní ubližuje nebo ubližuje a cítí se jako zcela oprávněná.

Naše planetární vědomí je 3. hustota (přinejmenším to bylo až do nedávné doby, nyní se přesouvá do 4. hustoty) a v minulosti by většina lidí bydlela na této úrovni pro mnoho, ne-li pro všechny, jejich životy. Někteří lidé se mohli během starého věku přesunout z vědomí 3D nebo 4D na 4D nebo 5D kvůli přirozenému zmenšení ega a posunu do srdce, které vyplývá z fyzických omezení způsobených procesem stárnutí. Jiní mohli posunout k vyšším úrovním vědomí tím, že INTENČNĚ zvolili “poslouchat své srdce”, “najít svou pravdu” nebo bezpodmínečně milovat. Teď se to všechno mění, přinejmenším zde na Zemi. V současné době naše pozemská realita prochází “stimulačním balíčkem”, který je řízen z druhé strany, který katalyzuje zrychlené “probuzení” a mnoho lidí se spontánně přesouvá ke stavu vědomostí 4., 5. a dokonce i do 6. hustoty – a to je všechno Plánu pro hru Země . Ale zpět k obecnému vysvětlení typického postupu přes hustoty.

3. hustá realita a světy neustále prezentují bytosti, které jim obývají volbu, jakým směrem investovat svou energii. Neustále se volají, aby si vybrali, co budou sloužit a co budou milovat. Tato volba je mezi dvěma diametrálně odlišnými způsoby, jak být – Service to Self (STS) nebo Service to Others (STO). Když bytost dělá tuto volbu, znamená to, že její myšlení a výsledné volby a akce jsou trvale zaměřeny buď na: (1) uspokojování svých vlastních potřeb (STS) nebo (2) uspokojování potřeb druhých a společenství (STO).

Když třetí hustota končí svou nerozhodností a definitivně si zvolí buď orientaci Service-to-Self, nebo Service-to-Other orientaci – když se zeptá na otázky; Kdo mám rád? Co mám sloužit? , A na co budu dávat svou energii? – a odpovídají buď “sám” nebo “jiní”, kteří absolvují čtvrtou hustotu vědomí.

4. hustota vědomí je úroveň, ve které začíná cesta k tomu, aby se stala skutečně individualizovaná suverénní bytost. Tato hustota má stále většinu vlastností 3. hustoty, s výjimkou, že na této úrovni jsou bytosti polarizovány do jednoho ze dvou režimů – Service to Self (STS) a Service to Other (STO). Tyto režimy představují dva polární protiklady ve způsobu, kterým by bytost směřovala svou energii – v podstatě existují dva stavy 4D vědomí – 4D STO a 4D STS.

Přijetí jedné z těchto dvou odlišných polarit – STO nebo STS – je to, co vás přesune na tuto úroveň vědomí. Samozřejmě, většina lidí, kteří provedli posun k čtvrté hustotě, si neuvědomují, že tak učinili – je to spíše implicitní volba než explicitní. V mnoha ohledech tato polarizace zesiluje dualitu skutečností, které se projevuje touto úrovní vědomí. Zesiluje mnoho dramat, které hrají na této úrovni hry. Na světech osídlených převážně čtvrté hustotou jsou oběťmi / pachateli / záchranářskými dramaty stále velmi rozšířena a chamtivost, konkurence, konflikty stále převládají.

Zde jsou příklady toho, jaké polarizované bytosti by mohly vypadat.

Plnohodnotná bytost 4D STO by mohla být osoba, která pracuje v útulku nebo ve službách komunitní sociální podpory v depresi a dávat hodně své energie na pomoc chudým na ulici.Nebo by to mohla být osoba, která investuje hodně svého času a energie do problematiky životního prostředí a práv zvířat. Svým příkladem vám nabízí možnost zvolit si podobnou cestu. Polarita 4D STO byla nazývána polaritou soucitu, protože to je to, co řídí jejich srdce.

Plnohodnotná bytost 4D STS by mohla být jedním z mnoha samoobslužných mocných lidí, kteří vrhají naše instituce, korporace a naši historii. Tyto typy lidí přivádějí veškerou svou energii k dosažení moci, bohatství a vlivu. A jsou ochotni manipulovat s ostatními a zničit každého, kdo se jim dostane do cesty, pokud bude sloužit jejich potřebám. Oni často tvrdí, že pracují pro větší dobro – slouží potřebám voličů, akcionářů, zákazníků, komunity nebo kdokoli předstírají, že slouží. Mohou být nalezeny bojující za moc a kontrolu v zločineckých gangech, firemních kancelářích, politických stranách a náboženských organizacích. Polarita 4D STS byla nazývána polaritou “moci nad ostatními”, protože to je to, co řídí svou mysl a plní své potřeby.

4. husté bytosti, bez ohledu na jejich polaritu, jsou charakterizovány silnou jasností účelu.Pevně ​​přijali orientaci a jejich rozhodnutí a kroky ji důsledně demonstrují. Vzhledem k tomu, že jejich myšlení je tak dobře definováno a nekonfliktní, mají tendenci řídit velmi silně a efektivně směrem k jejich cílům – jsou to úspěšní!

Výzvou pro ty, kteří mají tuto hustotu, je zabránit vyhoření. 4. husté bytosti mají tendenci dát vše, co mají, a pak vyčerpat sebe a své zdroje. Důvod je jednoduchý – nemůže existovat žádný systém, v němž energie proudí pouze jedním směrem. STO má tendenci dávat příliš mnoho a přijímat příliš málo. STS má sklon přijímat příliš mnoho a dává příliš málo. Takže jak bytosti STS, tak STO zjistí, že po životě po celou dobu životnosti se buď samy vypálí, nebo skončí sama s ničím. 4. husté bytosti (a společnosti se 4. hustotou) mohou být poměrně úspěšné, ale nakonec jejich úspěch je omezen skutečností, že nerozumí jednoduché pravdě – musíte se dát dostat a musíte se dostat. Když to konečně pochopí, pak jsou připraveni přejít na žebřík k 5. hustotě vědomí.

Pátá hustota vědomí byla nazývána hustotou “vyvážené polarity”. Na této úrovni bude vzestupná bytost stále mít orientaci STO nebo STS, jak se ukázalo při vstupu do čtvrté hustoty. Ale budou vědět, že musí dosáhnout lepší rovnováhy mezi oběma tím, že vyjádří více opačnou polaritu.

5D bytosti STO si uvědomují, že musí být otevřené přijímání od všech, kteří jsou ochotni jim dát, aby mohli poskytovat své skvělé služby udržitelným způsobem. Mohou se stát silnými činiteli změn, protože poprvé přenášejí energii skrze ně samé, než aby prostě dali z vlastní malé zásoby osobní energie.

5D STS bytosti naopak si uvědomují, že musí být ochotny dát ostatním, vychovávat je a motivovat je, aby zůstali tvrdě pracující a věrní. Stávají se mnohem lépe a dokonce mohou být obdivovány, respektovány nebo dokonce milovány jejich subjekty. Zatímco bytosti 4D STS jsou pravděpodobně vnímány jako “šéfové”, bytosti 5D STS jsou častěji vnímány jako “vůdcové”, kteří inspirují následovníky a spojují je s jejich vizí. Respektovaní generální ředitelé a obdivovaní národní prezidenti jsou skvělými příklady.

V jistém smyslu se síla polarity zmenšuje s každým, který se pohybuje na vyváženější nebo neutrální pozici na měřítku. Z tohoto důvodu se intenzita a charakter dramat, které se projevily na světových změnách 5. hustoty. Intenzita a výskyt dramů obětí / pachatelů / záchranářů se snižuje a dochází k větší spolupráci a harmonii a menší konkurenci a konfliktu.

Vzhledem k tomu, že pátá hustota je úroveň vědomí, kde bytosti uchopují univerzální zákon dávání a přijímání, pochopení, že energie (a množství) proudí v kruzích a že pro dosažení nejlepších výsledků musíte dát, abyste dostali (nebo obdrželi). Být v souladu s tímto univerzálním zákonem zahrnuje poměrně vysokou míru moudrosti v řízení sebe i ostatních, a tudíž tato úroveň byla nazvána hustotou moudrosti.

V určitém okamžiku budou mít 5D bytosti skutečnou představu, která je připraví pro další krok až po žebříku vědomí. Nakonec, po mnoha inkarnádách, kde tak tvrdě pracují, aby mohli dát svět, nebo vzít ze světa, zachránit svět nebo vládnout světu, konečně začnou vidět marnost obou her a všechny jejich související drámy. Nakonec si všimnou, že existuje jedno jednoduché pravidlo, které se vždy zdá pravdivé:

To, co děláte druhému, vám nakonec uděláte.

Toto je bod, kdy si nakonec uvědomí, že zdánlivé oddělení mezi “já” a “jiným” je iluzorní, že ve skutečnosti je Vše Jeden. A s touto realizací vstoupí na další příčku na žebříku vědomí – 6. hustotu!

6. hustota vědomí je úroveň, kde polarita STO / STS úplně zmizí. Bez ohledu na to, jakou orientaci by bytost mohla přijmout na nižších úrovních vědomí, nyní se rozpouští. Důvodem je to, že 6D bytosti VĚDOMÍ, že Vše je jedno, a tudíž tato hustota je první úrovní v žánru vědomí vhodně nazývaném “Vědomí jednoty” – stav charakterizovaný milujícím přijetím “co je” a vzdáním se toku života. 6. hustota je nejvyšší úroveň vědomí, která se ještě může objevit ve fyzickém těle. Za touto úrovní není možné připojit se k hustému tělu, aniž by se z této úrovně vědomí upustilo.

6. hustota vědomí je nádherný stav existence. 6D plně chápe smysl života a skutečnou povahu skutečnosti, a proto je schopen maximalizovat jejich radost z toho, aniž by se neustále sabotoval. A jako obřad průchodu do 6. hustoty, bytost plně zahrnuje jeho tvůrčí povahu . A tak nyní jen vynáší to, co chce zpět, a proto pouze získá zážitky, které si přeje!Život se stává mnohem harmoničtější, mírumilovnější a bohatší – stav milosti ve srovnání s nižšími hustotami reality.

6D bytosti plně porozumí pravidlům iluzorní hry fyzické reality, že jsou uvnitř, a tak mohou vzít hru na zcela novou úroveň! Stávají se hráči na hlavní úrovni a mohou plodit iluzi plnohodnotně. Oni prozkoumávají, hrají, žijí, milují a smíchají se svým obsahem srdce! Stále jsou v separační hře , ale tato úroveň hry neobsahuje strach a utrpení! Nyní obsahuje pouze WONDERFUL!

6D bytosti vědí, že jsou tvůrcem své vlastní reality a že jejich zkušenosti se projevují jejich nejhlubší vírou. Vynaloží tedy značné úsilí na zvládnutí svých myšlenek a rozhodnutí a na uvolnění víry, které přitahují nežádoucí výsledky – to, co se týká sebe-mistrovství. Dokonalé sebe-mistrovství nemůže skutečně dojít, dokud by bytost nedosáhla 6. hustoty vědomí.Předtím, než byli na 6. hustotě, prostě neodstranili svůj vnitřní konflikt, utrpení a bolest, a proto i nadále neúmyslně vytvářejí strach a nežádoucí drámy ve svém životě.

Pod 6. hustotou je evoluce bytosti primárně poháněna svým strachem, bolestivostí a utrpením – touhou zbavit se nežádoucích zážitků. Jejich zaměření je na to, jak se vyhnout nežádoucím zkušenostem. A protože, jako tvůrce, to , čeho se na tebe soustředíte, přitahujea na co odoláváte přetrvává , nemohou uniknout svým negativním zkušenostem.

Utrpení má ušlechtilý účel: vývoj vědomí a spálení ega.

6D překračuje toto – zaměřují se nikoli na to, jak se vyhnout negativním zkušenostem, ale jak přitahovat pozitivní zkušenosti. A kvůli tomuto “pozitivnímu” zaměření se již nenacházejí s negativními zkušenostmi.

A proto, že 6D bytost neustále tráví většinu svého času reagováním na negativní zkušenosti, vytváří prostor, aby pozoroval a odrážel a začal vidět věci, sebe a život, tak jak jsou skutečně.A jasně vidí, kdo to je, co chce být a jak chce reagovat na život – vidí, proč je tady a jaký je jeho skutečný účel. A právě tehdy se soustřeďuje na to, že usiluje o jeho vášeň a dává svému “největšímu daru” světu.

Cílem 6D bytostí není ani to, že byste sloužili druhým, nebo sloužili sobě (dávání nebo přijímání), ale jednoduše najít a vyjadřovat své pravé já a usilovat o jejich největší vášeň v každém okamžiku. Tímto způsobem v podstatě dávají svému největšímu daru světu. Jsou v ladném sblížení se svým nejvyšším já a bez námahy chodí s proudem života, a proto se rozhodne, že budou chtít, budou požadovány a oceňovány světem. Na této úrovni vědomí nemůže být jiný způsob. Cokoli si zvolí, bude perfektní odpovědí v perfektní době pro všechny zúčastněné, protože jsme všichni aspekty Jeden stejného bytí a na této úrovni se všechny jeho části stanou zcela harmonizovanými!

A tak se objeví 6D bytosti, které dávají svůj největší dar a budou v nejvyšší radosti. A protože “to, co jste se vydali, vrátíte se”, život bude reagovat tím, že jim dává svůj největší dar zpět a zjistí, že žijí pozoruhodně harmonický a bohatý život.

A nyní místo “negativních” zkušeností, které řídí jejich vývoj, proces zvládnutí schopností a schopností potřebných k vyjádření svého největšího daru se stává prostředkem jejich dalšího růstu, expanze a evoluce. Když člověk dělá to, co miluje, nemohou mu pomoct lépe se naučit, a nakonec to budou velmi dobré, takže jejich dosah bude daleko a jejich dopad bude velký. A stane se snadnou radostí.

V určitém okamžiku tohoto procesu může na 6D vzniknout to, že veškeré učení, růst a rozšiřování, které dělá skrze zkušenosti v jeho fyzické realitě, je iluzorní příběh, ve kterém hraje. A bude hluboce porozumět Že existuje větší realita, ze které je postavena realita, v níž je ponořena, a příběh je orchestrální. Jak se tato realizace hluboce potápí, bude ho posunovat na další krok žebříku vědomí – 7. hustota!

Sedmá hustota vědomí byla nazývána “magickou” hustotou, protože na této úrovni se člověk stává beztvarý a za iluzí fyzické reality. 7D bytosti jsou součástí primárního energetického pole, ze kterého jsou postaveny všechny skutečnosti. Bytosti na této úrovni jsou velmi blízko k tomu, že se stanou úplně jedním z Jednoty.

U 7D bytostí se podílejí na vytváření skutečností tím, že přímo pracují s energií a šablony vědomí, ze kterých jsou postaveny. Některá část každé mysli bytostí 7. hustoty je zaneprázdněna úkoly nezbytnými pro samotnou existenci fyzické (nižší hustoty) skutečnosti.Pokud by to nebylo jejich práce, vůbec by neexistovala žádná realita.

Mnoho 7D bytostí provádí roli držitelů vzoru nebo co se někdy nazývá držitelem konstrukce.Jejich úkolem je držet vzory, které vytvářejí prvky reality. Někteří z těchto “držitelů konstrukcí” drží rámce planetárního vědomí nebo galaktického vědomí, jiní drží rámec vědomí pro těla tvůrců (například lidské tělo), jiní stále jsou držáky konstruktů pro elektrony, fotony, A další “částice”. Vše, co existuje, je prostě vzory energie a vědomí ovládá tyto vzory.

Ale ne všichni 7D bytosti jsou držiteli vzoru, existuje mnoho dalších rolí – Watchers, Speakers, Seeders, Recyclers, Interventionists – jen abychom jmenovali jen několik. A všechny tyto role jsou zahrnuty; Jakýmkoli způsobem, tvaru nebo tvaru, s tím, že se realita beží hladce.Například “Watcher” je zvláštní druh “pozorování” vědomí, které zužuje širokou škálu možností spojených s komplexními interakcemi všech těchto vzorů do menšího rozsahu aktualizací.

Je zajímavé poznamenat, že není možné, aby se 7. hustota inkarnovala a zůstala 7. hustota.Aby mohli bytosti 7D dělat to, co dělají, musí být podle definice všude. A to je neslučitelné s představou o existenci a nosit fyzické tělo. Jeden MUSÍ snížit své vědomí na 6. hustotu nebo méně, aby to udělal.

Vnímání vnímání na 7. hustotě vědomí je velmi odlišné od toho, co zde zažíváme v 3. / 4. hustotě. To, co se nám zdá být spoustou oddělených perceptuálních modalit, kanálů a procesů, se projevuje jako jeden sjednocený proces a vnímání. Přemýšlení, cítění, vidění, poznání, tvorba, vyjadřování, snění, fantazování, vůně, ochutnávka – to vše je pro 7D bytost – jeden proces. Představte si, že každá modalita vašeho vnímání – chuť, vůně, vizuální, hmatová, emocionální, atd. – byly nějakým způsobem nějaké extra odstíny nebo textury přidané do jedné univerzální vnímavé zkušenosti a dostanete představu o tom, jaké to je.

Představte si, že mezi vaším poznáním věcí a vaší kreativní představou o tom není žádný rozdíl – to znamená vidět věc je představit si ji v existenci a vidět změnu formy vědomí je představit, že se změní forma. 7D bytosti VĚDOMÍ, že věci vypadají tak, jak dělají, protože si je představují tímto způsobem. Tato hustota vědomí je místem, kde se vaše vůle projevuje – je to PURE MAGIC!

Bytosti na této úrovni se opravdu nevyvíjejí ani nemění. Neexistuje nic, co by bylo odděleno a nic, co nemohou znát ani zažít, takže není nic víc, než se mohou stát. Prostě dělají tak, jak jsou povoláni a souhlasí s nimi a dělají je tak dlouho, jak je potřeba. A když jsou hotové, mohou se rozhodnout, že se ponoří zpět do nějakého hlubokého rohu svého současného systému reality a prozkoumají je dále, nebo mohou opustit svůj systém reality úplně jiný.

Když chce 7D bytost opustit svůj systém, musí láskyplně uvolnit všechny své připoutanosti ke svým výtvorům a dosáhnout tak dokonalou rovnováhu a skutečnou Jednotu ducha, která jim umožní vstoupit na poslední příčku na žebříku vědomí – 8. hustotu!

8. hustota vědomí je úroveň, v níž se zcela stanete Jednou s jednotou. Je to konečná úroveň a je to stav, který je skoro nemožné popsat slovy – dokonalost, celistvost, sounáležitost, soustředění, absolutní klid – tato slova jen poškrábat povrch. Je to stav BLISS nad čímkoliv, co si dokážete představit – stav PEACE, který přesahuje všechno, co jste kdy zažil – stav, kde víte, že jste plně ocenili, pro koho jste a bezpodmínečně miloval přesně tak, jak jste.

Na této úrovni není nic, co je mimo rozsah vaší mysli. Tvá mysl je univerzální mysl. Dokonale víte a rozumíte absolutně všemu, co kdy bylo, je nebo bude. Chcete-li se o něco zeptat, získáte CELÉ pochopení toho.

V tomto stavu je prostě nemožné mít na všechno “negativní” pocity. Všechny perspektivy jsou vaše perspektivy. Takové úplné a dokonalé porozumění je BLISS. Chápete, že VŠECHNY je kreativní umělecké dílo a že VŠECHNY výtvory jsou vaše výtvory. Z tohoto pohledu nemůžete pomoci vidět všechno jako KRÁSNÉ a milující vše! Neexistuje nic, co je neúplné nebo nedokonalé, protože VŠECHNY JE TO, jak jste je vytvořili – to vše je PERFECT.

Alespoň je to až do okamžiku, kdy se rozhodnete vytvořit něco nového! A nevidíte “nové” jako něco lepšího, něco jiného – něco, co byste chtěli vytvořit a prozkoumat. 8. hustota obsahuje VŠECHNY skutečnosti, a je tedy branou, přes kterou opustíte jednu realitu a vstoupíte do jiné. Ve chvíli, kdy nová myšlenka krystalizuje ve vaší mysli – poof – se ocitnete ve skutečnosti v určité nižší hustotě a připraveni se ponořit stále hlouběji. A tak začíná opět hra separace a proces lezení na žebříku vědomí!

Závěr

Doufám, že jste se těšili tomuto zkoumání hustoty vědomí a procesu “vzestupu” skrze ně.Většina informací v tomto článku pochází z knihy Vzestup – kniha č. 1 a kniha 2 . Pokud jste našli tento článek zajímavý, doporučuji tyto knihy a další informace od autora Zingdadu . V budoucích článcích se budu hlouběji zabývat vývojem a dynamikou vědomí v rámci hry Země. Pochopení, kde stojíte v rámci tohoto procesu, může být jak otevírání, tak potenciálně transformační, sledovat blog, abyste zůstali naladěni!

Užívat si,

o autorovi

Jeff Street se asi před rokem a půlkou probudil poté, co byl pro většinu svého života ateistou / agnostickým vědcem, s absolutně žádnou duchovní vírou. Po mnoha “magických” nových zážitcích je nyní vášnivý učení a sdílení svých poznatků o duchovnosti a metafyziky na svém blogu www.divine-cosmos.net . Můžete také sledovat Jeff na Facebooku přes www.Facebook.com/DivineCosmoz

Strojový překlad

Zdroj: https://inner-light.ning.com/

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: