Otváranie vedomia vnútorných rovín

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt consciousness
Otváranie vedomia vnútorných rovín

Okrem reality, ktorú vidíte, dotýkate sa jej svojimi fyzickými zmyslami, existujú aj ďalšie úrovne bytia. Sú to jemnejšie dimenzie, v ktorých žije vaše vyššie ja. Tieto pre vás neviditeľné reality sú veľmi skutočné. Žijú v nich aj vyššie ja druhých a ďalších vysoko vyvinutých bytostí.

Dimenzie, v ktorých existujete ako vyššie ja, sú tvorené vibráciami o vyššej frekvencii, než akú má váš fyzický svet. Všetko vo vašom svete má určité vibrácie; atómy vášho tela, veci vo vašom byte, potraviny, ktoré jete. To, že vnímate hmotu ako pevnú a skutočnú, je dané vzťahom medzi úrovňami vašich a ich vibrácií. Vyššie dimenzie sú od tých vašich akoby oddelené, predovšetkým kvôli svojim vibráciám, ktoré sú rýchlejšie, hladšie a vyššie. Keď duchovne rastiete, zvyšujete svoje vibrácie a ľahšie potom žijete na úrovní svojho vyššieho ja. Dimenzie, v ktorých vyššie ja existuje, sa pre vás stanú poznateľnejšie a skutočnejšie. Vyššie reality môžete poznávať prostredníctvom svojho vnútorného sveta: sveta vašich myšlienok, obrazov, predstavivosti a vnútorného vnímania. Tento váš vnútorný svet budem teraz nazývať “vnútorné roviny skutočnosti”. Vo vnútorných rovinách žije pospolitosť mnohých vyspelých bytostí, ktoré tu spoločne pracujú. Keď sa vyladíte na svoje vyššie ja, uvedomíte si tiež priestory, ktoré sa vám otvárajú. Môžete sa vedome spojiť s vyspelými bytosťami, s rôznymi komunitami, ktoré tvoria a ku ktorým, ako vyššie ja už patríte.

Vyšším poslaním takej komunity duchovných bytostí je napríklad práca s Univerzálnou mysľou a Vyššou vôľou, aby tak pomohli vývoju všetkých živých bytostí. Nepretržite pracujú a pomáhajú ľuďom prebúdzať sa, spolupracujú s prúdom Vyššej vôle a vysielajú zodpovedujúce duchovné energie. Pomáhajú uľahčiť cestu všetkým, ktorí sa snažia rásť, chcú slúžiť ostatným alebo prosia o pomoc. Túto prácu prebiehajúcu vo vyšších dimenziách, zameranú na napínanie evolučného plánu, si môžete začať viac uvedomovať a s týmto vedomím ľahšie poznávať a realizovať vyšší zmysel svojho života.

Niektoré z týchto bytostí pôsobia okrem iného ako duchovní sprievodcovia a intenzívne spolupracujú s jednotlivými ľuďmi. Ďalší zasa prispievajú inakšie, aby pomohli všetkým, ktorí sú tomu otvorení a túto pomoc žiadajú. Všetky volania o pomoc sú vždy vyslyšané – vaše vyššie ja i ostatné vyspelé bytosti vám okamžite posielajú svetlo a podporu. Ak žiadate o ňu, zmobilizujú všetky zdroje, nič nie je opomenuté. Keby ste len vedeli, koľko lásky máte vo vyšších dimenziách, nikdy by ste sa necítili osamelo a nerobili si starosti. Pokračovanie…

Ak chcete pracovať vo vnútorných rovinách, obracajte svoje vedomie skôr do seba než von.?

Keď budete žiť ako vyššie ja, vedenie a informácie budú prichádzať skôr z vnútra než z okolia. Vedenie vášho vyššieho ja, ktoré sa k vám dostáva prostredníctvom vašej predstavivosti a mysle, prijímate do svojich vyšších telepatických centier. K vášmu spojeniu s vyššími dimenziami dochádza vo vnútri, a preto venujte pozornosť svojim myšlienkam, vnútorným zmyslom i svojej predstavivosti.

Mocným prostriedkom k uvedomeniu si týchto vyšších dimenzií a vedenie vášho vyššieho ja je meditácia. Meditácia vám umožňuje stíšiť bežné myšlienky a načúvať svojmu vyššiemu ja. Umožňuje vám venovať viacej pozornosti vašej vnútornej realite – mentálnym obrazom, predstavám a pocitom. Pri meditácii zvyšujete svoje vibrácie a frekvenciu, takže sa roviny vášho vyššieho ja stávajú poznateľnejšie. Meditácia rozvíja vašu citlivosť na nápady, koncepcie a obrazy prichádzajúce z vyšších sfér a od vášho vyššieho ja.

Meditácia môže zahrňovať štádia uvoľnenia, pozorovania alebo koncentrácia. Má veľa podôb, od stíšenia mysle po koncentráciu na nejaký objekt. Meditácia je vnútorné pozorovanie, chvíľa zaostrenia pozornosti. Meditujete aj vtedy, keď ste sústredení a premýšľate o tom, ako by ste mohli pomôcť ostatným alebo ako naplniť zmysel svojho života. Meditácia môže znamenať vysielanie svetla a lásky ľuďom alebo stíšenie mysle v kľudnej pozícii. Všetko, čo vám umožní sa uvoľniť, koncentrovať alebo stíšiť myseľ – dlhé prechádzky v lese, načúvanie hudbe, posedenie v kľude a premýšľanie o rôznych veciach – vás spája s vašim vyšším ja a vyššími úrovňami bytia.

Svoju schopnosť spojiť sa s vyššími dimenziami hodne posilníte, keď sa naučíte uvoľňovať, zameriavať pozornosť a sústrediť sa. K tomu nepotrebujete za každú cenu meditáciu. Môžete sa to učiť aj pri svojich každodenných činnostiach. Rovnako tak môžete precvičovať stíšenie prúdu nepretržitej konverzácie vo vašej mysli, čím dosiahnete meditatívneho stavu, aj keď ste fyzicky aktívni. Keď sa zjednotíte so svojim vyšším ja, budete v stave neustáleho duchovného sústredenia a to vám umožní nepretržitý styk s vyššími dimenziami, ako so svojou prvotnou realitou. Nieje treba, aby ste sedeli hodiny a hodiny v meditáciách, lebo vy budete v stave meditácie, t.j. v stave aktívneho prijímania, vnútorného načúvania a sústredenia vedomia stále, bez ohľadu na to, čo budete práve robiť.

Môžete vnímať energiu kryštálov aj iných životných foriem, napríklad rastlín alebo bytostí z ríše zvierat.

Ako svoje vyššie ja ste vo vnútorných rovinách spojení s duchovným vedomím všetkých živých foriem. S dušou minerálov, rastlín a zvierat sa môžete učiť spojiť vedome, keď budete využívať svoju predstavivosť a schopnosť vyššej telepatie. S hlbším uvedomením si svojho vnútorného sveta budete schopní poznať svoju jednotu s inými životnými formami a porozumieť ich vedomiu. Naďalej si budete udržovať svoju individualitu a vnímanie seba samého. Pocit spojenia a jednoty znamená schopnosť okúsiť život z perspektívy čohokoľvek a kohokoľvek, na koho sa sústredíte. Ak sa naučíte vidieť život “očami” iných bytostí, získate súcítenie, múdrosť a hlbšie pochopenie samého seba.

Vaša predstavivosť sa môže spojiť s inými formami života. Keď budete nabudúce blízko stromu, tíško sa vedľa neho posaďte a predstierajte, že ste strom. Vo svojom rozpoložení, že ste stromom, sa vylaďte na ostatné rastliny, ako by ste ich ako strom videli. Ako strom prežíva deň a noc, horúco a zimu? Ako strom zažíva vás? Možno pritom budete mať jemné pocity, dojmy alebo predstavy, ktoré slovami nie je možné popísať.

To je počiatok zjednocovania so všetkým životom a zažívanie tohoto aspektu vedomia vášho vyššieho ja. Môžete sa napojiť na predstavy stromu a do určitej miery vnímať jeho realitu, lebo vy aj strom ste na hlbšej úrovni jedným. Vďaka svojej mysli a predstavivosti sa môžete stotožniť so skalou, stromom, alebo s akýmkoľvek zvieraťom, na ktoré sa vyladíte, a oveľa lepšie ich tak pochopiť. Nedajte na pocit, že si všetko len vymýšľate. Dôverujte dojmom, ktoré budete mať.

Môžete sa vyladiť na vedomie kryštálu. Mnoho ľudí dnes priťahuje minerálna ríša, najmä kryštály. Je to preto, že ich molekulárna kryštalická mriežka posilňuje schopnosť vyladiť sa na iné dimenzie cez vnútorné roviny reality. Vnútorné roviny sú zložené z mriežky svetla, ktorá je veľmi podobná štruktúram kryštalickej mriežky. Preto vaša schopnosť vysielať telepaticky energiu a pracovať vo vnútorných rovinách a vyšších dimenziách môže nablízku umiestnený kryštál ešte posilniť. Vo vnútorných rovinách môžete vysielať a prijímať telepatické správy.

Môžete prispieť k svetovému mieru alebo telepaticky pomôcť ostatným ľuďom, pokiaľ im alebo celému ľudstvu budete prostredníctvom vnútorných rovín posielať svetlo. Týmto spôsobom zvyšujete množstvo svetla na Zemi práve tak, ako ktoroukoľvek fyzickou činnosťou.

Vnútorné roviny si môžete predstaviť a nesmierny systém veľmi usporiadanej, jemnej siete svetla, čím vyššie dimenzie, tým je sieť svetla jemnejšia. Po tejto sieti môžu cestovať správy od vášho vyššieho ja k vyšším ja ostatných ľudí. Môžete posielať telepatické správy ľuďom, ktorých poznáte. Správy vysielané od vášho vyššieho ja k vyšším ja ostatných ľudí prinesú svoje ovocie. Pomyslite na niekoho s kým by ste si radi porozprávali. Skľudnite sa a predstavte si okolo seba jemnú sieť svetla rozprestierajúcu sa nahor. Ďalej si predstavte líniu svetla, ktorá vychádza z vášho srdca do srdca druhého človeka. Mentálne mu alebo jej povedzte, že ho alebo ju milujete a akceptujte presne takého alebo takú, aký/á je. Teraz vyšlite ďalšiu láskyplnú správu, ktorú chcete predať.

Jeden muž používal túto metódu v dobe, keď mal so svojou ženou neustále konflikty, kvôli jednému z ich detí. Mal pocit, že jeho žena je príliš mierna, pričom ona sa zasa domnievala, že je príliš prísny. Dostali sa do slepej uličky a ani jeden z nich nechcel ustúpiť. Dospeli až do štádia, keď spolu prestali hovoriť. Vysielal jej teda prostredníctvom vnútorných rovín telepatické správy, že ju miluje a že si praje, aby medzi nimi bol zasa mier. Hneď potom, čo poslal svoju správu, prišla jeho žena a povedala mu, že chce hľadať nejaké nové riešenie. Pustili sa do toho a postupne našli vzájomne prijateľný kompromis.

V dnešných dobách planetárnej premeny sa menia rýchle aj ľudia. Na planétu prúdi príval nových foriem, myšlienok a informácií. Pokiaľ sa snažíte nájsť stabilitu vo vonkajšom svete, môžete si pripadať stratení a neistí. Ak pôjdete dovnútra a spojíte sa s vyššími dimenziami a s vašim vyšším ja, nájdete lásku, stabilitu a mier. Nepretržité vysielanie mieru, lásky a duchovného sústredenia je vám neustále k dispozícii. Aby ste ich získali, stačím sa len skľudniť a predstaviť si, že sa na toto vysielanie nalaďujete.

Vo vnútorných rovinách nie sú len vysoko vyvinuté bytosti, ale aj najrôznejšie krásne miesta a priestory. Sú to napríklad miesta znejúce čistými tónmi lásky, súcitu, odvahy a ďalších kvalít. Každé z týchto miest udržuje jeden stály tón – napríklad tón radosti -a vysiela ho do mnohých dimenzií. Tieto priestory sú tvorené energiou, zvukom, svetlom a vibráciami. Môžete do nich mentálne cestovať a absorbovať kvalitu, ktorú vyžarujú. Tieto miesta fungujú ako referenčné body. Kedykoľvek v sebe budete chcieť posilniť niektorú z týchto kvalít, môžete sa do nich vydať a načerpať čokoľvek, čo si budete priať.

Niekedy možno cítite neprekonateľné nutkanie stíšiť sa, tak to urobíte a naraz máte pocit, akoby vami pretekala energia alebo sila. Sú to chvíle, keď vaše vyššie ja robí svoju veľkú prácu pre svet a pomáha vysielaním svetla a energie prostredníctvom vnútorných rovín. Odpovedzte tým, že sa skľudnite a necháte sebou túto vysoko vibračnú energiu prechádzať. Vaše vlastné vyžarovanie sa tým ešte viacej presvetlí.

Keď si začnete uvedomovať vnútorné roviny, budete citlivejší k telepatickým správam vyšších sfér a vášho vyššieho ja. Vaša schopnosť pomáhať ľuďom telepaticky, uvedomovať si svoje vedenie a prijímať pomoc neustále porastie. Zohrajete významnejšiu úlohu pri naplňovaní Vyššej vôle a hlbšie si uvedomíte širší plán evolúcie ľudstva. Budete vnímaní ako súčasť vyšších pospolitostí, ktoré pomáhajú celému ľudstvu i životu samotnému dosiahnuť najvyšší možný potenciál, a získate nesmiernu podporu a spústa láska tiež pre svoj duchovný rast a prácu svojho života.

Otváranie vedomia vnútorných rovín. MEDITÁCIA.

 

Zmyslom tejto meditácie je otvoriť vaše vyššie telepatické centra a zísť sa s vyššou pospolitosťou bytostí, ktoré spoločne pracujú vo vnútorných rovinách reality, aby pomohli všetkým, ktorí sa prebúdzajú alebo žiadajú o pomoc.

Postup : Pri tejto meditácii môžete použiť kryštál. Ak sa tak rozhodnete, nechajte si ho poblíž, aby ste si ho mohli vziať neskôr do ruky.

1/ Privolajte si k sebe svetlo a predstavte si ho všade okolo seba. Predstavte si bublinu svetla, ako vás odnáša do chrámu, kde je mnoho vyspelých bytostí. Tieto vyspelé bytosti spoločne pracujú na zvýšení vibrácií ľudstva a na spojení všetkých ľudí s ich vyššími ja. Vysielajú mier, lásku a duchovné prebudenie.

2/ Pociťujte mier, lásku a radosť, ktoré vás obklopujú, keď sa približujete k chrámu. Všimnite si, ako je chrám i jeho okolie prekrásne. Načúvajte zvukom prírody a krásnemu podtónu chrámového spevu.

3/ Vaše vyššie ja prichádza k vám. Preciťujte bezpodmienečnú lásku, mier a kľud, ktorý k vám vyžaruje z vášho vyššieho ja. Vaše vyššie ja k vám dôjde a dotkne sa vašej korunnej čakry na temene hlavy, aby vás duchovne prebudilo. Potom sa jemne dotkne vášho tretieho oka, v mieste na čele medzi očami. To otvára ešte viac vaše vnútorné videnie a zjednocuje obe centrá s vibráciami vášho vyššieho ja.

4/ Vaše vyššie ja vás teraz vedie na nádherný dvor, kde v kruhu sedí mnoho vyspelých bytostí. Vysielajú mier, lásku a radosť, ktoré sú prístupné všetkým, ktorí načúvajú. Vy aj vaše vyššie ja ste prizvaní do kruhu, aby ste sa posadili do stredu. Posadíte sa a vyladíte sa na ich vysielanie. Preciťujte lásku a radosť, ktorá vami preteká. (Kedykoľvek aj neskôr budete chcieť cítiť lepšie, stačí si predstaviť, ako sedíte v tomto kruhu a prijímate toto vysielanie.)

5/ Pociťujte vrelé uvítanie a radosť, ktorú majú všetci z toho, že ste sa k tejto vyššej komunite pridali. Všetci posielajú lásku a podporu vám i vašej práci a duchovnému rastu. Chvíľu sa vyhrievajte vo svetle a láske, ktorá je k vám vysielaná.

6/ Vystúpia tri veľmi vyspelé a mocné bytosti. Postavia sa v trojuholníku okolo vás a vášho vyššieho ja. Ocitáte sa v ich svetle, posilnení a milovaní. Preciťujte, ako veľmi ste milovaní. Prichádzajú Ďalšie a ďalšie bytosti a stavajú sa okolo vás v stále väčších trojuholníkoch. Preciťujte, ako v tomto svetle opäť splývate so svojim vyšším ja. Teraz ste svojim vyšším ja.

7/  Bytosti sa teraz zhromaždili do veľkého kruhu a pozvali vás, aby ste sa k nim pripojili. Vysielate spoločné svetlo rastlinnej ríši.

Zatiaľ čo vysielate svetlo, mentálne sa spýtajte rastlinnej ríši, ako by ste jej mohli práve teraz pomôcť, a spýtajte sa, ako by ona mohla pomôcť v raste vám. Keď skončíte, predstavte si, ako opakujete tento postup, tentokrát so zameraním na ríšu zvierat.

8/ Teraz sa pripájate ku všetkým týmto bytostiam, aby ste spoločne poslali svetlo a lásku minerálnej ríši a Zemi samotnej. Teraz môžete použiť svoj kryštál. Prestavte si, ako skrze neho prúdi svetlo k Zemi. Preciťujte svoju lásku k Zemi a vaše spojenie s ňou.

Spýtajte sa, ako by ste mohli Zemi práve teraz pomôcť a ako sa s ňou viacej skontaktovať, aby ste posilnili svoj rast.

9/ Keď budete pripravení odísť, poďakujte týmto bytostiam za ich svetlo. Nechajte sa odniesť v bubline svetla späť do miestnosti, v ktorej sa nachádzate. Preciťujte hlbšie spojenie, ktoré teraz máte s vyššou komunitou bytostí, s ríšou rastlín, zvierat a minerálov aj so Zemou samotnou.

Z knihy  Sanaya Roman – Duchovný rast

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: