powerful artVšichni velmi dobře známe okamžiky, kdy nás přepadnou tíživé myšlenky plné strachu a smutku a my nemůžeme pochopit, odkud se berou. Možná, že je to projev naší vnitřní disharmonie nebo nás omezuje jakási rozladěnost v okolí. Existuje celá řada příčin, ale vždy je velmi důležité, abyste se těchto myšlenek dokázali co nejrychleji zbavit. Nejjednodušším způsobem, jak se můžete opět dostat do stavu klidu a jak mít dobrý pocit, je modlitba. Již samotné oslovení Boha jako vyšší síly, která nás obklopuje, přináší pocit pohody a vyrovnání.

Víra v Boha je uznání mentality vesmíru a jeho rozumové stránky. Myšlenka a slovo člověka představují obrovský energetický potenciál a každý z nás může sám na sobě pocítit, jak zázračné může být slovo a jakou může mít sílu. Můžeme pocítit, jakou zázračnou energii mají myšlenky o Bohu! Když se v modlitbě obracíme k Bohu, přijímáme zároveň i Slovo boží, přijímáme milost vyšších sil a tuto milost také dostáváme. Boží milost je rozptýlena všude kolem nás a jen na nás záleží, zdali se naladíme na tuto frekvenci. Jestliže se v modlitbě obracíme k Bohu, vytlačujeme z našeho vědomí všechny negativní myšlenky a mozek a duši si zaplňujeme čistými, jasnými, mírumilovnými myšlenkami, to znamená Božími a harmonickými myšlenkami.

Předtucha

Existují však i jiné myšlenky než harmonické; sem řadíme předtuchu, znamení a předzvěst. Vyšší síly nás upozorňují například na blížící se nouzi nebo nějakou nepříjemnou událost. Předtuchu cítíme obvykle jako velkou zátěž, což znamená, že se naše energie střetává s nepříjemnými myšlenkami, začínáme se potácet a zmítat, utápíme se v pochybách a nevíme, co máme dělat; věřit, nebo nevěřit, je to skutečně nějaké znamení nebo jen špatná představa. Jestliže se budete snažit o zachování svého duševního klidu a vyrovnanosti, zbavíte se také všech předtuch. Uveďme si jeden příklad. Jedna mladá žena měla sen o autohavárii svého milujícího manžela, který ji nepřežil.

O tomto snu se zmínila svému muži, ale on mu nevěnoval nijak zvláštní pozornost. Pokaždé, když muž odjížděl z domova, žena si se strachem vzpomněla na svůj sen a znovu si vybavovala hrůzné obrazy nehody. Žena se modlila k Bohu a prosila ho, aby jejího manžela uchránil, protože se svého snu nemohla zbavit. Asi za rok se její sen naplnil. Upozornění vyšších sil nebylo v tomto případě správně pochopeno. Žena nevěděla, co má se svými myšlenkami dělat. Neustále měla v paměti svůj sen a aniž si to uvědomovala, svojí energií podporovala svůj strašlivý obraz. Jinými slovy, smrt manžela přivolala svým neklidem a neustálou starostí o něho.

Pojďme se podívat na jiný případ. Jednoho muže napadlo, že jeho dospívající syn je v nebezpečí. Vždy, když si syna v nebezpečí představil, pocítil, jak mu pulzují místa na spáncích a jak se mu svírá srdce. Byl to vzdělaný člověk a žil podle principů hermetizmu. Věděl, že se chlapec vrátí domů pozdě, a proto si řekl, že silou své myšlenky dokáže svého syna uchránit. Muž se nadechnul a všechny negativní myšlenky se pokusil nashromáždit do jednoho místa. Nepříjemný pocit však ještě více zaplnil jeho tělo. Začal pomalu vydechovat a tísnivý pocit se v podobě tmavé kuličky dostal skrze jeho hlavu ven. Vysoko nad jeho hlavou se kulička změnila v mýdlovou bublinu a poté se rozplynula. Muž opakoval toto cvičení tak dlouho, dokud tíživá myšlenka a spolu sní i zvláštní tlak v jeho prsou nezmizely úplně. Potom se muž znovu hluboce nadechl, své myšlenky obrátil k Bohu a do svého nitra nechal vstoupit zářivé sluneční světlo. Při pomalém výdechu si představoval, jak jeho syna obklopuje sluneční světlo. Hluboce dýchal a zároveň si představoval, jak chlapec kráčí domů a jak je celá jeho cesta ozářená slunečním světlem.

Když chlapec přišel domů, vyprávěl, co se mu na své cestě domů stalo. Dvakrát potkal nepříjemné lidi, jedni z nich se s ním dokonce pustili do hovoru, ale on se cítil klidný a bez problémů došel až domů. Tímto způsobem nás myšlenky mohou zbavit nejrůznějších karmických problémů.

CVIČENÍ Přeměna energie myšlenek

Snažte se vždy zbavit se všech nepříjemných myšlenek, protože tyto myšlenky mají ničivý energetický náboj a impulz.

▪ Zhluboka se nadechněte a snažte se nashromáždit svoji nepříjemnou myšlenku do jednoho místa a pomyslně z ní vytvořte kuličku. Jestliže se vám to nepodaří při jednom nadechnutí, přirozeně vydechněte a pokuste se znovu všechny nepříjemné pocity shromáždit do jednoho shluku, který umístíte kamkoli ve svém těle, ať už je to oblast břišní, prsní či krční.

▪ Pokud jste si jistí, že nepříjemné myšlenky nebo pocity jsou sbaleny do pomyslného balíčku, zhluboka vydech-něte, jako byste ze sebe vytlačovali kuličku s nepříjemnou myšlenkou. Představujte si, jak se kulička pohybuje nahoru a skrze hlavu se dostává do prostoru. Pokud se vám zdá, že jste nevydechli úplně všechno, přirozeně se nadechněte a pomalu vydechněte. Dělejte to tak dlouho, dokud nepocítíte, že se nepříjemný pocit dostal z těla ven.

▪ Představte si, jak jste vydechli černou kuličku (kulič- ka může mít i jinou barvu) a jak se tato kulička nachází jeden až dva metry nad vaší hlavou. Pomalu se nadechněte a vydechněte. Představte si, jak proudem vzduchu, který vychá- zí z vašeho těla, rozbíjíte kuličku. Pokračujte tak dlouho, dokud kulička není úplně rozbita a dokud se nad vaší hlavou neobjeví čisté světlo nebo jiný symbolický obraz. Chtěla bych jen doplnit, že tato metoda nevyžaduje ně- jakou speciální přípravu, a proto ji můžete používat kdykoli. Jedinou podmínkou je vaše přesvědčení, že opravdu chcete pomoci nějakému milovanému člověku nebo sami sobě.

Všechno je myšlenka a všechno je energie.

Vědci v současnosti dokázali, že každý materiální předmět má svoji energii. Vezměme si například dřevěnou židli, v níž je uloženo velké množství energie. Jestliže židli hodíte do ohně, uvidíte, že se její energie bude uvolňovat velkým plamenem. Na tomto plameni si můžete například uvařit vodu na čaj nebo můžete popel, který zůstane, rozprášit do půdy, a tak energii popela předat rostlinám. Energie je nezničitelná. Celý svět je složen z jedné a téže energie, která se pouze obměňuje, podobně jako se mění například voda v závislosti na různých okolnostech; voda má podobu lehké páry, tvrdého ledu, bouřlivého vodopádu nebo stojaté vody v jezeře… Můžeme pocítit energii větru, energii klíčku, který vyrůstá z půdy a natahuje se ke slunci, víme, co je elektrická energie, energie lidských svalů a energie vůle. Málo však přemýšlíme o tom, že všechny materiální předměty představují tutéž energii, která se projevuje jinými způsoby.

Energie naší myšlenky je stejná energie jako energie světa, jen se projevuje ve své jemnohmotné substanci. Je však schopná snadno pronikat do energie hmoty, událostí, osudů, podobně jako se voda přeměňuje v led, páru, plyn… Ke změně energie je potřeba, abychom vytvořili určité podmínky. Hmota je výtvorem Boží myšlenky. Pokud cítíme spojení s Bohem, vstupujeme do kontaktu s Boží myšlenkou, energií vyšších sil; toto ovšem není v rozporu s harmonií světa. V tomto okamžiku můžeme změnit nejen náš osud, ale i osud jiného člověka. To už je ale druhý princip o uspořádání světa.

Lék pro vaši duši Eľ Tat

Reklamy