Čtyři roviny rozvoje lidského vědomí

rudhyar_draw01_crpret_loDane Rudhyar ve své knize „Astrologie transformace (Mnohoúrovňový přístup)” z roku 1980 rozvíjí zásadní teorii, že lidské potřeby a jim odpovídající astrologický symbolismus fungují na čtyřech rozdílných rovinách, které se částečně prolínají a překrývají. Tyto roviny jsou následující:

Biologická / Společensko-kulturní / Individuální / Transpersonální

 1. Biologická rovina je nám vlastní od narození. Je to rovina, kdy působíme jako těla, fyzické organismy jednající tak, aby uspokojili základní organické funkce, jakými jsou dýchání, krevní oběh, přijímání potravy, reprodukce, spánek, potřeba bezpečí … Jedná se tu o základní, všem lidem společné potřeby a funkce, na kterých závisí přežití. V lidském životě rozvíjíme tuto rovinu v dětství, kdy si vytváříme základní fyzické a s tím související i psychické předpoklady pro naši další existenci. Historicky odpovídá tato rovina počátečnímu stádiu lidské existence.
 2. Společensko-kulturní rovina je výsledkem navazování vztahů a to v první fázi především kvůli přežití, pro efektivnější zabezpečení a obranu proti jiným druhům (přesně dle hesla „v jednotě je síla”). V těchto účelových lidských svazcích dochází k dělbě činností a vznikají třídy. Rozvíjí se vzájemná komunikace. Dochází ke kultivaci projevů. Lidé se spojují do států, říší, rozvíjejí se institucionální vztahy a rituály zabezpečující chod společnosti. Vzniká též mocenský aparát hlídající dodržování společenských pravidel, norem a myšlenkových schémat. Vzniká právo a nejrůznější dogmata vědecká a náboženská.

Člověk se zapojuje do společnosti prostřednictvím rodiny a v rámci školy a her se svými vrstevníky. V podstatě každý je dnes veden k rozvinutí svého vědomí na společensko-kulturní úroveň. Na této rovině se pohybuje vědomí lidí, kteří jsou relativně spokojeni s prostorem, který jim jejich společnost vyhrazuje. Tato spokojenost je ovšem zdravá maximálně do 30-ti let (konec 1. saturnského cyklu), kdy se o nás starají rodina, škola a jiné společenské instituce. Potom by se měla začít projevovat snaha po individualizaci.

 1. Individuální rovina se počíná historicky objevovat v dobách, kdy již je zajištěn chod společnosti. Tehdy se rozvíjejí vztahy s okolím díky válkám a díky obchodu. Dochází k výměnám zboží i myšlenek. Objevují se lidé vedoucí neobvyklou existenci, vůdcové a individuality, toužící poznat něco jiného než, co je předepisováno společností. Trend individualizace se počíná projevovat od 6. století před naším letopočtem s nástupem indického buddhismu a racionalismu v Řecku. Od té doby dochází postupně k posilování role jedince. Počíná se mluvit o tom, že je člověk schopen individuálního vývoje. Tato diferenciace v rámci společnosti vede ke vzniku nového typu mezilidských vztahů. Roste neúcta k tradičním hodnotám, dochází k vulgarizaci – nastává chaos, boje, války – střety nezralých individualit.

Člověk počíná rozšiřovat své vědomí na individuální rovinu v momentě, kdy hledá něco víc, než mu může společnost na svém současném stupni vývoje poskytnout. Snaha jednat jako individualita proti setrvačné síle společnosti vede k posílení EGA, k nejistotě ve vztazích s druhými lidmi (počínáme si uvědomovat své odlišnosti) a ke konfliktům. Proto je přechod mezi 2. a 3. rovinou velmi komplikovaný. Vyvstávají tu silně snahy “být originální, lišit se za každou cenu, ukázat všem, kdo jsem Já”. Tady leží kořeny nacionalismu, nezralého individualismu.

Obecně lze říci, že přechod k individuální rovině bytí má dvě etapy. Etapu vydělování se, odporu, vzpoury a destrukce starých přežitých hodnot. Poté by měla následovat etapa přibližování, nového návratu a nových konstruktivních postojů, přinášejících užitek ostatním lidem. Často ovšem bohužel dochází k uvíznutí v první destruktivní fázi. Zde se zjevují různé démonické, destruktivní mýty a nejrůznější –ismy, které mohou získat podporu velkého množství lidí, neboť slibují vždy osvobození od útlaku a rozbití starých pořádků, tedy něco, co je každému člověku bytostně vlastní. Všechna tato kolektivní šílenství mají ovšem úspěch pouze ve stádiu destrukce. Kamenem úrazu se vždy stává okamžik, kdy má nový režim nastolit ideální podmínky, ráj pro všechny.

Zralým projevem člověka na individuální rovině je výjimečnost a jedinečnost, která není namířena proti společnosti. Objevují se “nedělitelné individuality”, které samy hledají, čím mohou prospět celku. Dochází tu k jisté organizaci, ke vědomému soužití individualit. Důležité již nejsou vzájemné rozdíly, ale to, co s těmito rozdíly můžeme podniknout, co můžeme nabídnout ostatním právě a pouze my ! Příklady individualit mají výrazný vliv na mínění společnosti. A v dobách, kdy dozrávají skutečné individuality, dochází k prvním kontaktům s transpersonální rovinou vědomí.

uvod09

                    Prolínání lidského vědomí čtyřmi rovinami (má značně nedokonalá představa)

 1. Transpersonální rovina nepředstavuje pouze překročení hranic individuality směrem k vyšším celkům. Rudhyar spojuje výraz „transpersonální” se „sestoupením” síly, která vychází vstříc vzestupu lidského jedince. Transpersonální síly asistovaly v počátcích všech významných náboženství. Vynořují se individuality, které se stávají zprostředkovateli Světla, vyšších transpersonálních sil – prométheové, vizionáři ukazující lidem cestu k transformaci. Tito lidé se stávají nositeli vizí a konstruktivních mýtů (rosikruciánství, mýty o Svatém Grálu…). Člověk, který rozšířil své vědomí na individuální rovině a zvládnul nástrahy a potíže, které s tím souvisejí, se ocitá na hranicích své individuality a počíná se dostávat do kontaktů s transpersonálními silami. Sestup těchto sil je potenciálně nebezpečný, protože působí dezintegraci ega. Člověk by měl na této rovině měl dosáhnout plnosti, stát se místem vhodným pro setkání s božskými silami. Dochází tu k rozpuštění EGA a k plnému odevzdání se do služeb vyššímu celku. Odbourávají se veškeré předsudky, rutinní návyky a zaběhaná řešení. Jde tu o to stát se počátkem, zárodkem, semenem něčeho nového. Stručně a výstižně to formuloval Alexander Ruperti: Not to be original, but to be origin of something new. (Nejde o to být originální, ale stát se původcem něčeho nového.)

Dane Rudhyar tu hovoří o planetární úrovni bytí, o stavu Osvíceného Člověka. V tomto stavu je podle jeho slov Světlo Logu – onoho tvořivého Slova, jež “stálo na počátku”- odráženo proměněným individuem a transmutováno ve Význam. Pokud nebylo snadné oprostit se od pout společnosti při přechodu z roviny společensko-kulturní na rovinu individuální, pak setrvání na této rovině je ještě mnohem těžší. Dosažení této roviny vědomí je dopřáno jen nemnohým. Po kontaktech s transpersonální sférou může nezřídka dojít k návratům do poklidných rovin okolní společnosti.

CO Z TOHO VYPLÝVÁ PRO ASTROLOGICKOU INTERPRETACI ?

    Astrolog by se měl snažit o to, aby intuitivně vycítil, na které rovině se daný člověk nejvíce koncentruje. Tomu je pak třeba přizpůsobit interpretaci prvků horoskopu:

Znamení zvěrokruhu představují symboly kolektivních archetypů. Postavení planet ve znameních jsou kolektivními informacemi. Velice markantní je to u pomalých planet – od Jupitera dále, kde je postavení planety v určitém znamení stejné pro celé generace lidí. Důraz na interpretaci planet z hlediska jejich postavení ve znameních má tedy smysl, pokud setrváváme na rovině společensko – kulturní. U lidí, kteří se počínají projevovat v rámci společnosti jako samostatné individuality, nám již toho postavení planet ve znameních příliš neřekne. Podstatné se stávají informace o postavení planet v rychle se měnící a proto individuální síti tzv. horizontálních domů, která vychází z pohybu Země kolem osy. Na biologické úrovni funguje pouze tradičních sedm planet (po Saturna). Uran, Neptun a Pluto se počínají projevovat až na společensko-kulturní rovině.

Víceúrovňový přístup lze aplikovat i na astrologii samu. Můžeme tak hovořit o třech hlavních typech astrologií podle toho, na jaké roviny lidské existence se zaměřují:

Astrologie roviny společensko-kulturní – to je tradiční astrologie, opírající se o zvěrokruh, který nese informace prvních dvou rovin. Projevuje se to pevně daným zvěrokruhem na formulářích. Výklad se opírá především o postavení planet ve znameních. V časech obtížných konstelací se radí přečkat a vydržet namísto, aby se tyto kritické momenty využili ke svému pravému účelu, tedy ke změně dosavadních postojů. Informace získané interpretací postavení planet ve znameních dávají základní údaje o tom, co má člověk k dispozici (jsou to pouze východiska na naší cestě), aby se mohl začít projevovat jako individualita.

Astrologie roviny individuální představuje novější směry astrologie opírající se často o Jungovu hlubinnou osobnostní psychologii. Planety jsou tu již chápány ryze symbolicky. Výklad horoskopu je výkladem symbolů, nativita je chápána jako výchozí mapa klientovy psychiky. Při výkladu je kladen důraz na postavení planet v horizontálních domech, které jsou díky rychlému pohybu Země kolem osy vysoce individuální sítí zachycující 12 fází životních zkušeností. Horoskop je zakreslován s reálným horizontem a ukazuje tak přirozený obraz oblohy v místě zrození. Konstelace jsou vykládány ve smyslu nalezení schůdné cesty pro integraci osobnosti. Pracuje se tu se čtyřmi psychickými funkcemi (myšlení, cítění, vnímání, intuice), s pojmy jako je extrovert, introvert, vědomí nevědomí atd. Jsou tu již hledány symbolické významy událostí pro klientův osobnostní rozvoj.

Astrologie přechodu mezi rovinou individuální a transpersonální nebo-li transpersonální či transformační astrologie přináší do astrologie výrazně celostní pojetí. Je značně nekonformní, nekonvenční, vystupuje proti fragmentaci světa kolem nás v době, kdy citelně postrádáme celkový smysl dění. Vysoký důraz je kladen na globální tvar horoskopu. Teprve v rámci tohoto globálního pohledu se rozvíjí podrobnější analýza jednotlivých prvků. Další věcí je zmiňované čtyřúrovňové pojetí interpretace prvků horoskopu a důraz na cykličnost veškerého dění. Aspekty jsou chápány ne jako úseky vzniklé dělením kruhu celými čísly, ale jako fáze cyklického pohybu. Události nejsou interpretovány vytrženě, ale v rámci kontinuálního cyklického vývoje. Je to astrologie, která by měla napomoci zralým individualitám zvládnout přechod k transpersonální rovině existence.

Zdroj

2 myšlienky na “Čtyři roviny rozvoje lidského vědomí

 1. Dobrý deň,
  veľmi chcem vedieť akú mám auru, lebo stále častejšie sa pohrávam s myšlienkou duchovnej očisty, mám pocit, že to potrebujem. Viete mi aj takto na diaľku poradiť? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď…

  Páči sa mi

 2. Milá Jarka…myslím, že to pohrávanie s tou myšlienkou nie je len tak, ale chodia k vám vnuknutia z vyššej roviny od sprievodcov, aby ste na túto tému upriamili pozornosť. 😉

  Je na vás, v ktorej rovine začnete, ale vedzte, že ste bytosť ako fyzická, tak aj duševná, tak treba začať na viacerých úrovniach. Na fyzickej, zmenou stravovacích návykov, do jedálnička dať čo najviac živej stravy,(surová zelenina, ovocie, semienka, oriešky) aktívny pohyb, ktorý rozprúdi vašu energiu v tele(joga, tai-cchi, gigong, či iné energetické cvičenia, ktoré vám pomôžu zvýšiť vnútornu silu.)

  Na mentálnej zmenou… myslenia, prístupu k sebe, videť seba inak, pristupovať k sebe inak, zbaviť sa strachov a obáv. Na duševnej …hľadať pokoj a lásku v sebe, viac sa vnímať, naplňovať sa činnosťami, ktoré prinášajú vnútorné potešenie a pomáhajú vás rozvíjať. Plniť si svoje želania, videť radosť a potešenie aj v maličkostiach..nájsť svoj zmysle a svoje miesto v živote. Nazerať očami lásky vnímať srdcom…no tento smer musí každý pocítiť sám, že sa ním chce vydať.

  Ak chcete, pošlite mi vaše foto na mail(ak je možné, odfoťte sa za bledou stenou) a ja vám pozriem na vašu auru, ako ju máte sfarbenú. Môžem vám pozrieť aj vaše energetické vyžarovanie, ale pridajte mi aj súhlas do mailu. 😉

  bosoracka@gmail.com

  Želám veľa šťastia a odhodlania vytrvať. 😛

  Liked by 1 person

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: