Vedome tvorenie myšlienok

myslienky1Vědomí člověka si můžeme představit jako pestroba­revnou mozaiku a myšlenky jako malé a velké lesknoucí se částečky této mozaiky. Některé částečky svítí jasněji, jiné o něco méně a zase opačně, ale všechny se pohybují a září miliony plamínků. Z mozaiky směrem nahoru vycházejí sví­tící linky, které vypadají jako malé světelné stožáry. Jsou schopné z prostoru přijímat potřebné impulzy. Pod mozaikou impulzů ve vědomí se nachází tmavá sametová hmota naše­ho podvědomí. Jeho měkká chapadla se z různých stran za­chycují v prostoru a přijímají jeho energii. Tmavá chapadla podvědomí a světlé linky vědomí zaplňují jak celé tělo člo­věka, tak i celé okolní prostředí.

Všechny energetické impulzy, které procházejí linkami, světelnými stožáry a chapadly a které se dostávají do mozku, se stávají vědomými, nebo nevědomými myšlenkami a vy­tvářejí energetické shluky. Tyto shluky můžeme vypouštět zase zpět do prostoru stejnými kanály, můžeme je nechat procházet skrze tělo nebo je uchovávat v sametu podvědomí. Vědomou prací můžeme také začít vytvářet další článek záři­vé různobarevné mozaiky, další článek chápání světa.

V hermetizmu jsou energetické impulzy prostoru nazý­vány myšlenkami, protože každý impulz má svoji zvláštní charakteristiku, svoji vibraci. Každý impulz přináší do pro­storu informaci, která se za určitých okolností materializuje. Můžeme říci, že myšlenka má materiální podobu, protože nic silnějšího než myšlenka není; myšlenka je vlastně energie.  Každému kroku, každé činnosti člověka předchází myš­lenka, stejně jako všemu, co probíhá ve vesmíru. Myšlenka existovala mnohem dříve, než se v prostoru objevili Slun­ce, Země, člověk. Sílu, která zkoncentrovala tuto myšlenku, energii a informaci a která ji zhmotnila, nazýváme Bohem. Bůh je tedy jakási síla, které přiřazujeme lidské vlastnosti a dáváme jí obraz člověka, protože neumíme pochopit to, co se v energetické hierarchii vesmíru nachází výše než my.

Řídí osud moje, nebo cizí myšlenka?

Svoji myšlenkou, která je svítícím vědomým plamínkem v mozaice mozku, přitahujeme takové impulzy z okolního prostředí, jež se ztotožňují se zažehnutým plamínkem. Tímto způsobem shromažďujeme určitou energii a snadněji si uvě­domujeme, že náš osud určují naše myšlenky. Zapamatujte si proto, že všechno určuje energie, na kterou jsme naladěni a kterou jsme nashromáždili, to znamená, že na naší energii záleží, zdali jsme šťastní, nebo nešťastní, úspěšní, nebo ne-úspěšní, zdraví, nebo nemocní. Všechno záleží na myšlen­ce, která z okolního prostoru přitahuje sílu, protože síla naši myšlenku posiluje.

Každá činnost se začíná uskutečňovat již v okamžiku její přípravy. Rozhodli jste se například, že si postavíte dům. Nejdříve si jej však musíte postavit ve své hlavě, musíte si jej představit takový, jakým jej chcete mít. Přemýšlíte, kde bude dům postaven, z jakého materiálu, jakým způsobem, kolik času a sil budete k jeho výstavbě potřebovat. Jestliže jste si svůj dům kvalitně postavili z energie svých myšlenek, nebu­dete mít problémy svůj záměr realizovat. Dům, který jste si postavili ve svých myšlenkách, není ničím jiným než nahro­maděnou energií, kterou zhmotníte při své činnosti. Vytvoře­ní záměru naší činnosti je vlastně nábojem, který vypouštíme do prostoru a kterým tento prostor nabíjíme.

Připomeňme si postavu Manilova z Gogolových Mrt­vých duší. Manilov byl snílek. Vytvářel myšlenky, které se podobaly mýdlovým bublinám. Jeho myšlenky obsahovaly málo informací o aktivní činnosti, proto byla kvalita energie taková, že se nemohla zhmotnit v nějakém záměru. Přesněji řečeno záměr Manilova nebyl skutečný, ale jen vysněný. To také následně ovlivnilo jeho osud.

Naše myšlenky jsou energií, která nás pomáhá utvářet. Myšlenka je spojena s náladou. Nálada je také stav duše. Ja­kou náladu má vaše duše?

Představte si, že vás někdo urazil nebo jste si museli vy­slechnout nějaká nepříjemná slova. Tato skutečnost ovlivnila vaši náladu, nemáte radost a už vůbec nejste přívětiví. Uvědom-te si, co to znamená. Znamená to, že vás a vaši náladu řídí cizí myšlenka. Proč jste to ale připustili? Možná si nyní kladete otázku, jak před cizím zásahem ochránit jednak sebe, a jed­nak svoje vědomí. Na tuto otázku najdete odpověď na dalších stránkách této knihy. Nyní si musíte uvědomit, jakým způ-sobem řídí váš osud cizí myšlenka a cizí energie.

Celý mechanizmus tohoto procesu je velmi jednodu­chý. Cizí myšlenka se vlastně stává vaší myšlenkou, a pře­vládá tak nad vašimi vlastními myšlenkami. Podívejme se na tento příklad. Někdo vám řekl, že jste špatní, proto jste ztratili náladu a jste smutní. Začali jste na sobě hledat všech­no, co je špatné, čímž jste se vlastně chtěli uchránit před špatnou náladou. Začali jste vymýšlet mstu, začali jste na partnerovi hledat jeho vlastní chyby, abyste dokázali, že ne­měl pravdu. Pohltila vás myšlenka pomsty, abyste obstáli sami před sebou a abyste byli sami se sebou spokojeni. Pro­žíváte jakýsi souboj, věčnou válku o právo úcty.

Ale proč?

Protože neznáte sami sebe, nejste schopni kontrolovat své myšlenky, neumíte řídit svůj osud, netvoříte jej vědomě a neumíte ovládat svoji energii. Jestliže však poznáte sebe sama, můžete pochopit, že špatným člověkem budete jen v da­né situaci a jen pro určitého člověka. To znamená, že když se na sebe podíváte jeho očima, pochopíte, proč vás považuje za špatného. Pak nebudete mít špatnou náladu, nebudete smutní a nedojde k válce. Pochopíte-li, že tento člověk vás jednoduše nechápe (vy se však ve skutečnosti chováte a jednáte správně), začnete si také uvědomovat, proč k takové situaci dochází a bu-dete hledat možnosti, jak ji napravit. Pokud víte, jakou roli v dané situaci hrajete, pak byste nikdy neměli o pomstě pře­mýšlet. Nesete plnou odpovědnost za sebe a svoje činy.

Cizí myšlenky a cizí emoce si vůbec nemusíte připouš­tět, máte-li určité znalosti. Uchováte-li si své vlastní myš­lenky a svoji energii, vyhrajete, neboť vždy dokážete válce zabránit. Takovým způsobem se chová a jedná rozumný člo­věk, ne proto, aby někdo o něm řekl, že je dobrý, ale proto, aby měl pocit spokojenosti z dobře vykonaného díla.

Člověk velmi často nežije jako rozumová bytost, ale spí­še jako impulzivní živočich, který střídá své nálady v závislos­ti na vlnách a frekvenci energie v prostoru, která ho nečekaně zasáhla. Co tomu ale řeknou lidé a co řekne váš nadřízený?

Co si ale o tom myslíte vy? Ztotožňují se snad vaše myšlenky s myšlenkami jiných lidí nebo s myšlenkami vaše­ho šéfa? Jestliže jsou myšlenky nějakého člověka lepší, spra­vedlivější a zajímavější, může se stát, že i vy budete chtít změnit způsob myšlení a naladit se na mnohem příznivější frekvenci. Pokud jste však přesvědčeni o tom, že vaše myš­lenky jsou jasnější, mírumilovnější, hlubší, rozumnější než myšlenky většiny lidí, pak byste se jich neměli zříkat. Je to vaše vlastní energie osudu, která vás povede dále; energie, která bude utvářet váš život nezávisle na životě jiných lidí.

Uveďme si následující příklad. Rodičům se narodili tři synové, kteří vyrůstají ve stejných podmínkách, ale kaž­dý z nich má jiné myšlenky. Vidíme, že u každého se vytváří jiný osud, který se druhému osudu nepodobá. (To, že každý z nich má jiné myšlenky, závisí na karmě. O ní však budeme hovořit později.)

Podívejme se na jinou situaci. Autobus s cestující­mi havaroval a většina cestujících při této havárii zemřela, ostatní jsou těžce zranění a jeden člověk nemá ani škrábnutí. Tohoto člověka znáte, víte o něm, že není dobrý, ale řekne­te si, že měl opravdu štěstí. Nikoho však nenapadlo, že život mu nejspíše zachránily jeho myšlenky. Možná, že nikdo ne­pochopil jeho přirozenou podstatu.Velmi často se stává, že vnější vzhled člověka jen málo vypovídá o jeho duši. Podsta­ta člověka nespočívá v tom, je-li dobrý, nebo špatný. Celko­vá panika při havárii autobusu nejspíše způsobila, že všich­ni cestující začali přemýšlet o smrti. Jen tento jediný člověk měl své vlastní myšlenky o tom, že chce přežít.

Když se například dostaneme do nějaké nepříjemné si­tuace, začneme se modlit, abychom své myšlenky očistili, abychom se zbavili strachu, napětí, předtuchy, že něco bude špatně, a snažíme se naše myšlenky zaplnit Bohem. Motlitba nás může často zachránit.

Ruský národ, stejně jako většina dalších národů, byl za­tažen do druhé světové války, protože žil myšlenkami o svě­tové revoluci a svržení kapitalizmu… Ať byly myšlenky se­belepší, ať byly jakkoli ušlechtilé, přesto v nich byla agrese! Nesmíme však ještě opomenout skutečnost, že v tomto pří­padě velkou roli sehrály i agresivní myšlenky strany a vlády, které byly vnucovány národu, a že národ je byl nucen poklá­dat za své vlastní…

Nikdo z nás se nemusí vzdát svých myšlenek, je-li pře­svědčen o jejich správnosti, rozumnosti a výjimečnosti, do­konce i tehdy, jsou-li tyto myšlenky absolutně protichůdné vzhledem k myšlenkám ostatních lidí planety. Jste svobodní a máte právo na svůj světový názor. Ale musíte si uvědomit (a to je velmi důležitý moment), že vlastní světový názor ne­smíte vnucovat tomu, kdo s vámi například nesouhlasí!

Každý z nás může žít a chovat se tak (a má na to prá­vo), aby nepřekážel v životě jiným lidem. Právě proto exis­tují zákony a pravidla lidského soužití. Vaše myšlenky však musí být jen vašimi myšlenkami, protože určují váš osud ne­závisle na vašich činech, které můžete mnohdy realizovat s přinucením, jestliže se podřídíte své karmě.

Jak překonat neříjemné předtuchy a  Všichni velmi dobře známe okamžiky, kdy nás přepad­nou tíživé myšlenky plné strachu a smutku a my nemůžeme pochopit, odkud se berou. Možná, že je to projev naší vnitř­ní disharmonie nebo nás omezuje jakási rozladěnost v okolí. Existuje celá řada příčin, ale vždy je velmi důležité, abyste se těchto myšlenek dokázali co nejrychleji zbavit.

Nejjednodušším způsobem, jak se můžete opět dostat do stavu klidu a jak mít dobrý pocit, je modlitba. Již samot­né oslovení Boha jako vyšší síly, která nás obklopuje, přiná­ší pocit pohody a vyrovnání. Víra v Boha je uznání mentality vesmíru a jeho rozumové stránky. Myšlenka a slovo člově­ka představují obrovský energetický potenciál a každý z nás může sám na sobě pocítit, jak zázračné může být slovo a ja­kou může mít sílu. Můžeme pocítit, jakou zázračnou energii mají myšlenky o Bohu! Když se v modlitbě obracíme k Bohu, přijímáme zároveň i Slovo boží, přijímáme milost vyšších sil a tuto milost také dostáváme. Boží milost je rozptýlena všude kolem nás a jen na nás záleží, zdali se naladíme na tuto frek­venci. Jestliže se v modlitbě obracíme k Bohu, vytlačujeme z našeho vědomí všechny negativní myšlenky a mozek a duši si zaplňujeme čistými, jasnými, mírumilovnými myšlenkami, to znamená Božími a harmonickými myšlenkami.

Existují však i jiné myšlenky než harmonické; sem řa­díme předtuchu, znamení a předzvěst. Vyšší síly nás upozor­ňují například na blížící se nouzi nebo nějakou nepříjemnou událost. Předtuchu cítíme obvykle jako velkou zátěž, což znamená, že se naše energie střetává s nepříjemnými myš­lenkami, začínáme se potácet a zmítat, utápíme se v pochy­bách a nevíme, co máme dělat; věřit, nebo nevěřit, je to sku­tečně nějaké znamení nebo jen špatná představa. Jestliže se budete snažit o zachování svého duševního klidu a vyrovna­nosti, zbavíte se také všech předtuch.

Uveďme si jeden příklad. Jedna mladá žena měla sen o autohavárii svého milujícího manžela, který ji nepřežil. O tomto snu se zmínila svému muži, ale on mu nevěnoval nijak zvláštní pozornost. Pokaždé, když muž odjížděl z do­mova, žena si se strachem vzpomněla na svůj sen a znovu si vybavovala hrůzné obrazy nehody. Žena se modlila k Bohu a prosila ho, aby jejího manžela uchránil, protože se svého snu nemohla zbavit. Asi za rok se její sen naplnil.

Upozornění vyšších sil nebylo v tomto případě správně pochopeno. Žena nevěděla, co má se svými myšlenkami dělat. Neustále měla v paměti svůj sen a aniž si to uvědomovala, svo­jí energií podporovala svůj strašlivý obraz. Jinými slovy, smrt manžela přivolala svým neklidem a neustálou starostí o něho.

Pojďme se podívat na jiný případ. Jednoho muže na­padlo, že jeho dospívající syn je v nebezpečí , tak si syna v nebezpečí představil, pocítil, jak mu pulzují místa na spáncích a jak se mu svírá srdce. Byl to vzdělaný člověk a žil podle principů hermetizmu. Věděl, že se chlapec vrátí domů pozdě, a proto si řekl, že silou své myšlenky dokáže svého syna uchránit.

Muž se nadechnul a všechny negativní myšlenky se po­kusil nashromáždit do jednoho místa. Nepříjemný pocit však ještě více zaplnil jeho tělo. Začal pomalu vydechovat a tísni­vý pocit se v podobě tmavé kuličky dostal skrze jeho hlavu ven. Vysoko nad jeho hlavou se kulička změnila v mýdlo­vou bublinu a poté se rozplynula. Muž opakoval toto cvičení tak dlouho, dokud tíživá myšlenka a spolu sní i zvláštní tlak v jeho prsou nezmizely úplně.

Potom se muž znovu hluboce nadechl, své myšlenky obrátil k Bohu a do svého nitra nechal vstoupit zářivé slu­neční světlo. Při pomalém výdechu si představoval, jak jeho syna obklopuje sluneční světlo. Hluboce dýchal a zároveň si představoval, jak chlapec kráčí domů a jak je celá jeho cesta ozářená slunečním světlem. Když chlapec přišel domů, vy­právěl, co se mu na své cestě domů stalo. Dvakrát potkal ne­příjemné lidi, jedni z nich se s ním dokonce pustili do hovo­ru, ale on se cítil klidný a bez problémů došel až domů. Tím­to způsobem nás myšlenky mohou zbavit nejrůznějších kar­mických problémů.

CVIČENÍ

Přeměna energie myšlenek

Snažte se vždy zbavit se všech nepříjemných myšlenek, protože tyto myšlenky mají ničivý energetický náboj a impulz.

▪ Zhluboka se nadechněte a snažte se nashromáždit svoji nepříjemnou myšlenku do jednoho místa a pomyslně z ní vytvořte kuličku. Jestliže se vám to nepodaří při jednom nadechnutí, přirozeně vydechněte a pokuste se znovu všech­ny nepříjemné pocity shromáždit do jednoho shluku, který umístíte kamkoli ve svém těle, ať už je to oblast břišní, prs­ní či krční.

▪ Pokud jste si jistí, že nepříjemné myšlenky nebo po­city jsou sbaleny do pomyslného balíčku, zhluboka vydech­něte, jako byste ze sebe vytlačovali kuličku s nepříjemnou myšlenkou. Představujte si, jak se kulička pohybuje nahoru a skrze hlavu se dostává do prostoru. Pokud se vám zdá, že jste nevydechli úplně všechno, přirozeně se nadechněte a po­malu vydechněte. Dělejte to tak dlouho, dokud nepocítíte, že se nepříjemný pocit dostal z těla ven.

▪ Představte si, jak jste vydechli černou kuličku (kulič­ka může mít i jinou barvu) a jak se tato kulička nachází jeden až dva metry nad vaší hlavou. Pomalu se nadechněte a vy-dechněte. Představte si, jak proudem vzduchu, který vychá­zí z vašeho těla, rozbíjíte kuličku. Pokračujte tak dlouho, do­kud kulička není úplně rozbita a dokud se nad vaší hlavou neobjeví čisté světlo nebo jiný symbolický obraz.

Chtěla bych jen doplnit, že tato metoda nevyžaduje ně­jakou speciální přípravu, a proto ji můžete používat kdykoli. Jedinou podmínkou je vaše přesvědčení, že opravdu chcete pomoci nějakému milovanému člověku nebo sami sobě.

Všechno je myšlenka a všechno je energie. Vědci v současnosti dokázali, že každý materiální předmět má svo­ji energii.

Vezměme si například dřevěnou židli, v níž je ulože­no velké množství energie. Jestliže židli hodíte do ohně, uvi­díte, že se její energie bude uvolňovat velkým plamenem. Na tomto plameni si můžete například uvařit vodu na čaj nebo můžete popel, který zůstane, rozprášit do půdy, a tak energii popela předat rostlinám. Energie je nezničitelná.

Celý svět je složen z jedné a téže energie, která se pou­ze obměňuje, podobně jako se mění například voda v závis­losti na různých okolnostech; voda má podobu lehké páry, tvrdého ledu, bouřlivého vodopádu nebo stojaté vody v je­zeře… Můžeme pocítit energii větru, energii klíčku, který vyrůstá z půdy a natahuje se ke slunci, víme, co je elektric­ká energie, energie lidských svalů a energie vůle. Málo však přemýšlíme o tom, že všechny materiální předměty předsta­vují tutéž energii, která se projevuje jinými způsoby. Ener­gie naší myšlenky je stejná energie jako energie světa, jen se projevuje ve své jemnohmotné substanci. Je však schopná snadno pronikat do energie hmoty, událostí, osudů, podobně jako se voda přeměňuje v led, páru, plyn… Ke změně ener­gie je potřeba, abychom vytvořili určité podmínky.

Hmota je výtvorem Boží myšlenky. Pokud cítíme spojení s Bohem, vstupujeme do kontaktu s Boží myšlen­kou, energií vyšších sil; toto ovšem není v rozporu s harmo­nií světa. V tomto okamžiku můžeme změnit nejen náš osud, ale i osud jiného člověka. To už je ale druhý princip o uspo­řádání světa.

  „Na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha,“ píše se v Bibli. „Všechno je myšlenka, všechno je vesmírná men­talita,“ říká Hermes. Myšlenka je energie. Každá myšlenka, i když vznikla jen tak, bez hlubšího přemýšlení, prošla buň­kami vašeho mozku. Odkud se vzala? Kam se ztratila? Co nám přinesla?

Z knihy Lék pro vaši duši Eľ Tat

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: