Funkcia nášho podvedomia…

Práve náš podvedomý rozum vytvára pre každú ľudskú bytosť prostredníctvom určitého progra­mu jedinečný model reality. Vďaka tejto funkcii doká­žeme rozumieť aj iným.

772200_4862_625x1000Ochranná funkcia

Teraz, keď ste si stvorili svet, musíte ho udržiavať a ochraňovať. Nie je dôležité, kde sa nachádzate a čo ro­bíte, vnútorný rozum nestráca ani na sekundu pozornosť. Je naším verným ochrancom. Často mu však dovoľuje­me, aby sa stal naším väzniteľnom a vtedy nám nedovolí prejsť hranice sveta, ktorý stvoril. Vždy to robí z najlep­ších pohnútok, lebo mu záleží na našej spokojnosti.

Ovládanie životnej činnosti organizmu

Prostredníctvom mozgu, centrálneho a periférneho nervového systému, vykonáva podvedomie kontrolu nad všetkým, čo v našom organizme prebieha. Takto možno, v stave hypnózy, zmeniť sugesciou teplotu, pulz, tlak, alebo urýchliť proces hojenia. Mnohí boli svedkami toho, keď javiskoví hypnoti­zéri prinútili ľudí v stave tranzu padnúť z javiska, alebo kožu prepichovali bez ujmy na zdraví, vykonávali také veci, ktoré nie sú v bežnom, vedomom stave možné.

Tvorenie osobného príbehu (osudu)

Týmto sa zapodieva naše podvedomie už od narode­nia. V podvedomí sú uložené všetky informácie o na­šom živote i o živote našich predkov. Istý vzťah k sebe a okolitému svetu už získavame pri narodení. Podve­dome nám ho odovzdávajú naši rodičia. Potom dospe­jeme, zhromažďujeme skúsenosti, náš vedomý vzťah k okolitému svetu sa neustále mení, avšak podvedomie sa môže pridržiavať názorov vytvorených v úplnom za­čiatku života. Ak ste mali v detstve zážitok, ktorý vo vás zanechal silný dojem, tak vedzte, že nejaká časť vášho podvedomého rozumu stále vidí očami dieťaťa, čo sa stalo, a ovplyvňuje váš život. Preto je dôležité, aby ste si zrevidovali osobný príbeh a zmenili podve­domý prístup k mnohým udalostiam minulosti.

Pamäť

Pamäťový mechanizmus riadi taktiež podvedomie. Práve tam sa „nakrúca“ a ukladá filmo našom živo­te, ktorý je zapísaný na „drážkach“ piatich ľudských zmyslov. Použitím hypnózy alebo autohypnózy si ľah­ko môžeme vybaviť fragmenty tohto filmu.

Podvedomý rozum všetky informácie, ktoré zvonka prichádzajú, prijíma doslova.

Napríklad lekár, keď nedokáže chorého vyliečiť, alebo jednoducho nepozná iné spôsoby liečby, by mohol povedať: „Prepáčte, ale myslím si, že tu nemá medicína žiadnu moc.“ A chorý môže ukončiť liečbu, lebo bol ubezpečený, že jeho choroba je nevyliečiteľná. V súčasnej medicíne je mnoho chorôb zaradených do kategórie neliečiteľné. Mali by ste však vedieť, že sú len neliečiteľné známymi metódami, ktorými sa naša oficiálna medicína snaží liečiť. Akákoľvek choroba je liečiteľná vtedy, keď je človek pripravený prevziať zodpovednosť za jej vznik.

Samostatné uvažovanie

Podvedomý rozum sa samostatne rozhoduje, ktoré informácie nám predloží, pričom niečo vynechá, niečo prekrúti či zovšeobecní. Avšak robí to v súlade s naším programom správania, v súlade s našimi pozitívnymi úmyslami.

Harmonická jednota vedomia s podvedomím

V podvedomí sú poznatky o všetkom, čo na tom­to svete je, bolo a bude. Náš vnútorný rozum je nevyčerpateľný zdroj znalostí o okolitom svete a o nás samotných. Musíme sa k nim len vedieť dostať. Musí­me sa naučiť dôverovať si.

„Čo ak sídli v našom vnútri niekto cudzí?“ – pýtate sa. Určite nie. Ľudská osobnosť je celostná. Aj delenie na vedomie a podvedomie je podmienečné. Toto dele­nie je len spôsobom, ako sa vyjadrovať o neprebáda­nej strane ľudskej osobnosti. Vlastne, každý z nás má v sebe neznámu a úplne nepoznateľnú oblasť, ktorá robí nás ľudí záhadnými bytosťami. Mali by sme sa za každú cenu snažiť túto záhadu rozlúštiť. O to viac, že od nej závisí náš život.

Všetky problémy ľudí (choroby, stres) sú výsledkom nesúladu vedomých prianí a podvedomých úmyslov. Ide o to, že náš podvedomý rozum vie o nás samých a o našich životne dôležitých zámeroch oveľa viac, ako vedomý. Okrem toho, pamätajte na to, že podvedomie je so samotnou REALITOU alebo s Bohom priamo prepojené. Náš vnútorný rozum je prínosom v procese vesmírnej evolúcie. Preto je veľmi dôležité, aby bol medzi vedomím a podvedomím súlad a harmónia.

Ako sa komunikáciou s podvedomím pokúšame odhaliť tajomstvá vesmíru i samotného človeka

Chcem, aby ste pochopili, že podvedomie nie je ani zlé, ani dobré. Neustále je pripravené ko­munikovať s vami, ak si to úprimne želáte. Podvedomý rozum sa o vás vždy stará, ale robí to podľa seba, opie­rajúc sa o skúsenosti vášho celkového osobného príbe­hu, teda tak, ako ste si ho vy sami vycvičili. Oddajte sa preto svojmu vnútornému rozumu a ten urobí všetko najlepšie.

Podvedomie funguje u všetkých rovnako, bez ohľa­du na vzdelanie či intelektuálnu úroveň, či ide o ved­ca alebo kuriča. Dokonca by som povedal, že u toho druhého ešte oveľa lepšie, keďže s vedeckou úrovňou často narastá pocit vlastnej dôležitosti, ktorý človeku prekáža všímať si jednoduché a pozoruhodné veci. Ešte raz pripomeniem, že človek je celistvá bytosť. Komunikáciou so svojím podvedomím sa len pokúša­te rozlúštiť neobsiahnuteľnú záhadu, ktorou je človek sám!

Ako si nájsť cestu k podvedomiu

A ko teda dosiahnuť prístup do svätyne svätých ľudí, k podvedomému programu, k vnútorné­mu rozumu, ktorý je priamo spojený s vesmírom, s Bo­hom? A dá sa to vôbec? Nie je to nebezpečné? Hneď aj poviem, že to dokážu všetci ľudia bez vý­nimky. Len to robia bez rozmyslu, spontánne, nezodpo­vedne, vytvárajúc svoj svet z masy problémov a topiac sa v nich.

Podľa mňa, naučiť sa komunikovať so svojím vnú­torným rozumom je skrátka nevyhnutné. Nielen to, ľudia by sa to mali učiť už od malička, rovnako ako čítať a písať. Je to úplne bezpečné (pravdaže, za dodr­žiavania istých pravidiel). Navyše je to zaujímavé. Vari sa nechcete o sebe dozvedieť celú pravdu? O tom, ako, čím a prečo ste si vytvorili bolesť a utrpenie? A vari ne­chcete rozuzliť klbko svojich problémov? Tak vpred! Sami si predsa tvoríme vlastný svet, svoj život. Tak stvorme prekrásny svet!

Ako nadviazať kontakt s podvedomím

T eraz už máte lepšiu predstavu o tom, ako pracu­je podvedomý rozum, ktorý realizuje programy správania, stačí s ním len nadviazať priamy kontakt. Po­tom sa budú dať odhaliť pravé príčiny vzniku chorob­ných prejavov alebo osobných problémov a zapriahnuť náš rozum do ozdravnej práce. Môžeme to urobiť nie­koľkými spôsobmi.

Komunikácia s podvedomím je veľkým tajomstvom. Je to dotyk s mocnými a neopísateľnými silami vesmí­ru. Ak sa chcete pustiť do spoznávania týchto síl, robte to len s čistými zámermi.

Aby sme mohli s podvedomím úspešne komuni­kovať, potrebujeme si s ním dohodnúť určité signály alebo znakový jazyk. Najlepšie bude, keď sa nebudete na podvedomie napájať určitými komunikačnými ste­reotypmi, ale mu umožníte, aby sa samo rozhodlo, aký signál si pre odpoveď vyberie.

Teraz zaujmite pohodlnú polohu a vnútorne polož­te svojmu podvedomiu otázku. Potom, ako si otázku položíte, vašou úlohou bude veľmi pozorne a ostra­žito vnímať zmeny, ktoré budú vo vašom tele prebie­hať. Sledujte pocity v rôznych častiach tela v podobe myšlienkových obrazov a vnútorných zvukov, alebo vnútorného hlasu. Nepokúšajte sa nejako ovplyvňovať odpoveď. Podvedomie si samostatne zvolí spôsob od­povede. Musíte byť dostatočne citliví, aby ste odpoveď zachytili.

Ako klásť podvedomiu otázky

O tázky treba klásť presne a jednoznačne, preto­že podvedomie chápe všetko doslova. Zároveň vás chcem upozorniť, že neexistuje človek, ktorý by nedokázal s podvedomím komunikovať a neexistuje ani zlé podvedomie. Ak sa vám nepodarí jeden spôsob, vyskúšajte druhý. Radím vám vyskúšať všetky spôso­by. Možno sa vám niektorý zapáči viac. Výsledok bude zaručený, ak máte v úmysle dostať odpoveď z hlbín svojho rozumu.

Kvôli komunikačnému procesu je veľmi dôležité, ako je otázka položená. Aby ste to dotiahli k dokona­losti, potrebujete určité poznatky a skúsenosti. Pomôžu vám moje príklady z praxe a vaše osobné pokusy.

Keďže podvedomie chápe všetko doslova, otázky by mali byť jasné, jednoduché a nedvojzmyselné. Vy­slovte presne to, čo chcete naozaj povedať. Na začiatok odporúčam zapisovať si otázky a odpovede na kúsok papiera. Ak dostanete nejakú nezvyčajnú odpoveď, môže to znamenať, že ste otázku položili nesprávne. Pokúste sa otázku sformulovať inak.

Podvedomie vám vždy dá čestnú odpoveď (pravda­že, pokiaľ nie ste notorický klamár).

Pred čím vás však musím určite vystríhať, je pokus o nahliadnutie do budúcnosti. S touto oblasťou treba narábať veľmi opatrne. Je to to, čo si vytvárame sami pre seba. O tom vám porozprávam v mojich ďalších knihách.

Je komunikácia s podvedomím nebezpečná? Nie! Nielenže nie je nebezpečná, ale je aj potrebná. Treba sa jej učiť už od raného detstva. Dnes, v súčasných pod­mienkach, je ľudské vedomie zaplavované obrovským prívalom informácií a ich pochopenie býva veľmi ťaž­ké. Či chceme alebo nie, na naše vedomie a podvedo­mie pôsobí už od úplného narodenia. Príliv informá­cii môžeme pozitívne využiť len vtedy, ak pochopíme samých seba, ak preberieme zodpovednosť za vlastný život.

Z knihy Recepty osudu Úloha podvedomia v našom živote

Autor: Sineľnikov Valerij 

6 myšlienok na “Funkcia nášho podvedomia…

 1. ahoj anitraM, pozerám, že tento článok je z knihy od Valerija Sineľnikova. Mne sa od tohto autora dostali prednedávnom do rúk 2 knihy, a to DUCHOVNÉ PRÍČINY CHORôB a DOHODA S CHOROBOU. Ak si nečítala, tak odporúčam :). A musím povedať, že sú to veľmi dobré knihy, človek po ich prečítaní úplne zmení názor na život a uvedomí si silu vlastných myšlienok, a že choroby si vytvárame sami svojimi názormi a negatívnymi pocitmi, predstavami…

  Páči sa mi

  1. Ahoj Janka. Knihu dohoda s nemocí som čítala, mám ešte jednu od neho uloženú, ale k tej som sa nedostala. Tu mám aj nejaké články z jeho kníh

   https://anitram.wordpress.com/?s=sinelnikov

   Teraz ma oslovil Lazarev a vrátila som sa k jeho knihám o diagnostike, teda prišlo mi, že je vhodné prečítať si ich konečne. 😀 Človek sa týmto rozvíja, chápe veci potom inak a občas mu niektoré jeho vnímania zapadajú do skutočností, čo je dobré. Ďakujem Janka…krásny slniečkový dník prajem. 😀

   Páči sa mi

  1. Kritizovat dokaze kazdy..ale ponuknut vlastny nazor len malokto…to ze ty svoju pravdu vnimas odlisne…neznamena..ze prave tvoje tvrdenie je pravdive…je to len tvoje videnie ,ktore sa rozvijajucim vedomim bude menit…Podvedomie funguje uplne inak ako vedomie a pochopit jeho symboliku nie je lahke.😉

   Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: