Miroslav Zelenka – Konec roku 2012 – pohled na současnou situaci z více úrovní poznání (1)

Pokud se mě někdo zeptá: „Jste si jist, že …“, nečekám na doplnění věty a rovnou odpovídám: „Ne.“ Jediná jistota v životě je ta, že žádná jistota neexistuje. Otevřená ústa mohou přinášet ostatním i zkreslené představy o životě a realitě kolem nás. Zavřená ústa nemohou přinášet žádné představy. Takže nenabízím žádné zaručené pravdy, ale informace, které se ke mně nějakým způsobem dostaly, a které se mi zdají k dané věci relevantní a zajímavé jako náměty k zamyšlení. Každá událost, každá situace má více úrovní, někdy skutečně mnoho a pohled pouze z jedné úrovně málokdy plně vystihuje kompletní podstatu věci. Proto se v tomto článku pokusím předložit své informace o současné situaci nejen u nás, ale i na Zemi a okolním prostoru z pohledu více úrovní poznání. Zařazení některých jevů do určité úrovně je někdy víceméně formální, ale přesné škatulkování není cílem tohoto článku.

Protože se jedná o určitý souhrn, objevují se zde některé informace, které jsem použil ve svých dřívějších textech. Pro část čtenářů mohou být některé pasáže článku obtížněji pochopitelné, protože neznají informace a hypotézy obsažené v článcích předchozích. Některé informace se mohou jevit jako poněkud neortodoxní, ale připomínám, že se jedná o náměty k zamyšlení. I mnohé obrazy z děl sci-fi se později ukázaly jako reálné. Kromě toho žádná sci-fi nezachycuje ani nepatrný zlomek reality Teoversa. Netvrdím, že jsem vědec, a tak si mohu dovolit předkládat jen náměty k zamyšlení bez vědeckých důkazů. To skutečný vědec má k důkazům zcela jiný přístup. V pořadu ČT 2 o českých kontaktérech s „ufonauty“ je rozhovor se skutečným odborníkem na ufonauty. Zde je závěr pořadu.

Grygar: „Nevylučuji nic, ale jasné důkazy chybí.“
Redaktorka: „Co by pro vás bylo takovým důkazem?“
Grygar: „Vědecký článek ve vědeckém časopise.“

Základní úrovní je v mém členění naše běžná viditelná 3D realita, i když většina informací zde uvedených o této realitě se ani v běžných médiích nevyskytuje. Jak už jsem mnohokráte uvedl, zdá se nepochybné, že k podstatné změně v relativně krátké době nutně dojde a je možné, že tato změna bude daleko větší, než si většina lidí může představit. Společnost se polarizuje, slušnější se stávají ještě slušnějšími a neslušní ještě neslušnějšími. Ti neslušní ztrácejí schopnost nebo důvod svoji neslušnost zakrývat. Vše se krystalizuje pomalu do podoby, kdy i prostí lidé začínají chápat věci dosud jim médii umě skryté, a proto se také začínají aktivizovat.

Rozevírání nůžek mezi bohatými a chudými akceleruje. Paradoxně stále mnoho lidí v diskuzích a článcích (nejen u nás) označuje za příčinu krize neschopnost a nekompetentnost vrstvy vládnoucí politicky a ekonomicky, přestože systém směřuje (doufám, že jen zdánlivě) viditelně dle plánu globálních elit. Bohatí přes svoji „neschopnost“ na krizi bohatnou, koncentrují moc politickou a ekonomickou, střední vrstva a chudí chudnou a majetky států se privatizují.

Například lamentace nad neschopností Kalouska (chemik ministrem financí) jsou zcela nesmyslné, protože on přesně plní zadání. Charakteristické je rovněž snižování přímých daní a změna na neprogresivní daně a zvyšování DPH, což jednoznačně směřuje proti středním a nižším vrstvám společnosti. Je také vhodné si v této souvislosti uvědomit, kde se pohybuje střední příjmová vrstva u nás. Vzhledem k průměrné mzdě či dokonce mediánu, jsou to částky už od 30.000 Kč měsíčně.

Z více informačních zdrojů přicházejí zprávy o tom, že je připravován a částečně i realizován program globálních elit, které odepsaly současné vládnoucí politické garnitury a mají pro revoluční doby připraveny charismatické vůdce, kteří by svedli „revoluční nadšení“ směrem, který je v souladu se zájmy globálních elit. Řekl bych, že politická situace u nás je pro tento předpokládaný vývoj docela charakteristická. Více zdiskreditovat politiky než je tomu v současné době u nás už snad ani nejde. Zájem na skončení současné vlády může být širší i z toho důvodu, že blízké volby by znamenaly vítězství ČSSD, zatímco volby vzdálenější by mohla vyhrát zcela nová strana občanských aktivistů, která by byla schopna hájit skutečné zájmy občanů. ČSSD se nepustí do rozkrývání korupčních kauz, protože její členové v nich také často byli a jsou aktivní.

Některé informace však také říkají, že záměrem „světlých sil“ je využití připravovaného plánu globálních elit a někteří připravovaní charismatičtí vůdci jsou dvojí agenti a budou se chovat zcela proti očekávání globálních elit a někteří budou v rozhodujících okamžicích nahrazeni těmi, kteří budou prosazovat zájmy většiny.

Při posuzování současné situace však nelze celkový pohled redukovat pouze na politickou a ekonomickou situaci a na mediálně viditelné jevy. Velká část společnosti je už výrazně nespokojena se způsobem politického a ekonomického ovládání společnosti, mnozí se rovněž probouzejí duchovně a nejedná se pouze o náhodné jedince. Z internetových diskuzí je patrné, že lidé už také tolik nepodléhají ovlivňování médii a díky internetovým informacím si tvoří vlastní úsudek.

Rovněž velmi důležitým aspektem jsou pozvolna se probouzející média, která nešetří kritikou politiků a pomalu a nenápadně dávají prostor i tak zvaným alternativním a konspiračním teoriím. V oblasti vědy se začínají stará dříve neotřesitelná dogmata překvapivě otřásat v základech včetně takových teorií považovaných téměř za axiomy jako je evoluce, teorie relativity nebo velký třesk.

Mimořádně zajímavá je dnes situace v oblasti zdrojů takzvané volné energie, kde to už konečně vypadá na skutečný průlom (pro zájemce o více informací web Free Energy News), což by už samo o sobě znamenalo ohromné změny pro celou lidskou společnost. Byla by to skutečná revoluce, i když nelze zapomínat na průvodní jevy, které by zdaleka nebyly všechny jen pozitivní. To, co momentálně nejvíce „hýbe“ internetem v této oblasti jsou dvě věci, a to E-cat Andrea Rossiho a KesheFoundation.

Druhá úroveň se dá označit také jako naše 3D realita, ale s ději, které se odehrávají z pohledu běžného člověka „za oponou“ nebo dokonce „za kulisami“. Při použití dělení globálních elit na vlastníky, architekty a agenty Smithy je možno odhadovat, že tzv. vlastníci jsou geniálními byznysmeny, účetními (má dáti, dal – zvládají perfektně), určitě jsou i velmi dobrými šachisty se schopností promýšlení několika tahů dopředu, ale architekti nejen hrají perfektně šachy, ale dokážou i tvořit šachovnice, nové šachové programy, nové hry.

V současné době zbyla část vlastníků, které se snaží bez ohledu na všechna varování stále prosadit vlastní původní hru jen v mírně modifikované formě. Architekti prohlásili, že pokračování v této hře nemá šanci na úspěch a mohlo by vést i k zániku lidstva jako celku. Vzhledem k tomu pojala tato část vlastníků nedůvěru k architektům a eliminovala je od vlivu na dění. Bez architektů hůře reagují na nově vzniklé situace a pohybují se pouze v rámci původního projektu. Jdou za původním cílem původně stanovenými prostředky, i když už pro tuto variantu nejsou podmínky. Jdou za původním cílem bez ohledu na následky, které by to mohlo mít pro ně, ale i jejich okolí. Mají však k dispozici informaci, že existují síly, které je možno označit za nepozemské či nadpozemské, které jim nedovolí použít prostředky vedoucí ke zničení života nebo lidstva na Zemi.

Pokud staré civilizace znaly princip fraktálního uspořádání časoprostoru a Teoversa a měly ve srovnání s námi výrazně obsáhlejší informace o historii Země (pravděpodobně v rozsahu desetitisíců až statisíců let), mohly spočítat „kritické body“ dějin v budoucnosti. Informace o kritických bodech dějin pak zakódovaly do artefaktů, u kterých byl předpoklad, že se dochovají do doby těchto kritických bodů. V jednom takovémto bodě se nyní nacházíme.

Lze přepokládat, že informace tohoto druhu mají k dispozici i globální elity a tomu přizpůsobují své plány a strategii. Princip fraktálního uspořádání časoprostoru však umožňuje předvídat pouze to, jakého druhu by měly jevy či události nastat, ale ne již přesný průběh těchto událostí. Revoluční změny mohou mít více variant. Globální elity jsou si vědomy, že k revolučním změnám zákonitě dojde, ale snaží se situaci ovlivnit tak, aby tyto změny byly v souladu s jejich zájmy, případně aby kritické období přežily s co nejmenšími ztrátami (ztrátami všeho druhu). Princip fraktálního uspořádání časoprostoru je akceptován stále větším množstvím vědců.

V souvislosti s Olympijskými hrami v Londýně se předpokládala možnost teroristického útoku, k němuž nedošlo. Existuje však teorie, že Olympijských her přesto bylo využito k „temným“ účelům. Zahajovací a zakončovací ceremoniál na OH 2012 sledovaly přibližně 2 miliardy diváků. Ceremoniál byl plný symbolů, které mohly cíleně podprahově působit na diváky. Jednalo se o rituál, který nemá co do masovosti sledování obdobu v dnešních lidstvu známých dějinách. Jeden z možných cílů tohoto rituálu byla blokace vědomí diváků proti přicházejícím energiím.

S tím částečně souvisí i jedna zajímavá informace, a to, že angličtina je částečně umělý na Zemi implantovaný jazyk. Je vytvořen na bázi jednoho z germánských jazyků. Z tohoto pohledu je velmi zajímavé, že téměř vše se jinak píše a jinak čte. Vlastně se tak od dětství lidé cvičí v tom, že není tak důležité, co vidí, ale co slyší.

Při dlouhodobém a dlouho-generačním působení je to optimální podmínka pro manipulaci lidmi. Lidé jsou zvyklí věřit tomu, co je jim řečeno, i když vidí (vnímají, zažívají) něco jiného. Prosazování anglického jazyka jako jazyka světového tak i z tohoto pohledu nemusí být jen hrou náhod v osudu lidstva. Nelze ani zapomínat nato, kolik utrpení způsobilo panství Britské říše ve všech svých koloniích.

Ještě jedna věc mě zaujala na této hypotéze. Angličtinu tvořila mimozemská civilizace nesporně na podstatně vyšším vývojovém stupni. Jejich vnímání času, které je odlišné od našeho vnímání lineárního času, se pravděpodobně promítlo do vytváření anglického jazyka, který se tím odlišuje od jiných evropských i germánských jazyků. Pokud by se zdála uvedená informace příliš bizarní, tak přibližně dva týdny po té, kdy jsem tuto informaci obdržel, objevil se tento článek http://leva-net.webnode.cz/products/prednaska-prof-zaznobina/.

Ještě v rámci této druhé úrovně (protože se jedná stále o 3D realitu) se zmíním o situaci kolem mimozemských civilizací. Ty, které se věnují dění na Zemi a ovlivňují jej ve prospěch lidstva (minimálně dle jejich názoru) momentálně hledají řešení otázky, zda a kdo (která skupina lidí či národ) by měl být hegemonem (vůdčí silou) změn na Zemi. Nabízí se mimo jiné odpověď z úst rakouského filosofa Rudolfa Steinera, který předpokládal, že by jím měli být v této době Slované. Vzhledem k tomu, že v Galaktické federaci a přidružených civilizacích jsou i jiné rasy, zůstává tato otázka předmětem určitých rozporů. V poslední době se objevuje stále více informací o skutečné historii Slovanů a dlouhodobém potlačování jejich významu v historii Země. Slované nejsou snadno ovládatelní a ovlivnitelní.

Zdá se, že právě slovanská DNA je nejvíce odolná proti vnějším vlivům a má kvalitní samoopravné kódy, které omezují pronikaní jiných prvků. Je možné, že to je důvodem, proč se v Česku probouzí momentálně nejvíce lidí a proč jsou nejméně ovlivněni různými náboženskými dogmaty. Tomuto tématu se budu věnovat více v dalších částech textu. V lidské DNA jsou obsaženy v různé míře i hmyzoidní a reptiloidní sekvence, ale nelze jim připisovat jen negativní vlivy. Otázkou zůstává, jak dalece je záměrem Tvůrce (Tvůrců) obohatit genom lidí o další prvky.  Dochází k neustálému zrychlování času formou zrychlování toku informací.

Protože text je už poměrně dlouhý a je známo, že pozornost čtenář obvykle udrží tak 3 až 4 stránky, přidávám už pouze jednu větu.

Pokračování zde

 Miroslav Zelenka

http://www.miroslav-zelenka.cz

Zdroj Alta-Ra

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: