Proč při protnutí galaktického nulového bodu nastanou 3 dny temnoty…

Vně projevené světlo je vytvářené hořením, které nastává při opětovném spojení – “zkratu” dvou opačných polarit, vyvolávajících při propojení blaženou až orgasmickou extázi. Tyto dvě tvořivé energie (tvořivé ohně Merkaby) jsou vůči sobě v opačné polaritě, přičemž jedna je v projevu energie Jang (vůle, frekvence, projekce – mužský princip mínus pól) a druhá je s polaritou opačnou a to v projevu energie Jin (přání, částice, gravitace – ženský princip plus pól).

Protože v nulovém budě jsou tyto dvě opačné energie v nulovém stavu, to znamená, že nemají vůbec žádnou polaritu – náboj opačné polarity, proto v tu dobu nebude mít co hořet a z důvodu absence opačných polarit v naprosto všech a všem nebude moci taktéž ani nic svítit. Proto vše zhasne a nastane totální tma, která potrvá až do doby, než dojde buď k přepólování (to znamená, že z plus pólu se stane mínus pól a z mínusu pólu plus pól), čímž dojde k obnovení polarit, což vede opět do nějakých dualitních projevů existencí (které existují až do nejvyšší čtvrté dimenze) které jsou v projevu ČÁSTIC hmoty – JIN a frekvencí světla, ovšem polarizovaného na JANG. Nebo u bytosti v dualitním projevu existence naopak dojde k vzájemné harmonizaci a sjednocení těchto dvou opačných Jin&Jang polarit. To vede k sjednocení dvou ohnisek tvořivého ohně (jedno v projevu Jin a druhé v projevu Jang) do jednoho společného ohniska (čímž dojde k zážehu vnitřního světla v ohnisku osobní Merkaby), což způsobí zánik dualitního projevu existence a návrat nazpět do jednoty a harmonie, která existuje od páté dimenze výše.

Jelikož se v tomto nulovém bodu – čase každá myšlenka a představa stává okamžitě osobní pravdou a uskutečněnou realitou, proto si lze v tento moment svým přáním přát a stvořit propojení a zharmonizování svého mužského a ženského principu v sobě, aby tyto dvě polarity už nebyly od sebe odděleny a mezi sebou již vzájemně nesoupeřily, ale aby se naopak propojily nazpět do jednoty a harmonie a navzájem se opět doplňovaly a podporovaly.
Tímto zharmonizováním dojde k sjednocení ohniska mužského tvořivého ohně (jedné poloviny, která tvoří aktivní Merkabu) s ohniskem ženského tvořivého ohně (druhé poloviny, která tvoří aktivní Merkabu), čili k sjednocení a zharmonizování mužského a ženského tvořivého principu do JEDNOHO společného ohniska. To způsobí, že se dvojí, čili dualitní osobní projevy existencí propojí a navrátí se nazpět do jednoty a harmonie, čímž pro takovouto bytost zanikne dvojí, čili dualitní projev její existence. Tímto sjednocením mužského a ženského principu dojde nejen k zážehu osobní Merkaby, nebo-li tvořivého dvou-plamene, ale i ke spojení se svým vyšším já (což obnoví tvořivý troj-plamen), čímž se v bytosti obnoví přístup k vnitřnímu nepolarizovanému světlu, čili ke spirituální podstatě obsahující sílu lásku a moudrost celého Univerza.
Tato planeta (jakož i naprosto vše ostatní, co není stvořeno mechanicky či synteticky) je taktéž živou bytostí s právem svobodného rozhodování a jelikož se rozhodla (ona, která je v projevu Jin i její pravé párové dvojče, které je v projevu Jang), že tentokrát půjde (půjdou) do 5.D také. Proto u ní dojde k sjednocení s jejím pravým párovým dvojčetem, čili s anti-planetou, která je v projevu frekvencí světla polarizovaného na Jang. Sjednocení těchto dvou opačných polarit způsobí, že u nich dojde k sjednocení dvou ohnisek tvořivých Jin&Jang ohňů nazpět do jednoho společného ohniska. Tím dojde k zážehu ohniska jejich společné osobní Merkaby (čímž se z planety stane hvězda – slunce), což vede k zániku jejich dualitního projevu existence a návratu opět do jednoty a harmonie.

Toto sjednocení planetárních párových existencí nastane z důvodu, že se celá tato sluneční soustava sjednotí se svou pravou, čili antihmotnou párovou sluneční soustavou, která se k nám již blíží. Antihmotné projevy existencí jsou ty projevy existencí, které mají všechny polarity opačné než je tomu ve hmotných projevech existencí. To znamená, že tam, kde je ve hmotě mínus pól, tam je v antihmotě plus pól a naopak, tam kde je ve hmotě plus pól, tam je v antihmotě mínus pól. Je tomu tak z toho důvodu, že jeden projev existence (např. ten hmotný) je pod galaktickým rovníkem a ten druhý (antihmotný projev existence) je nad galaktickým rovníkem. Při protnutí galaktického rovníku dochází buď k přepólování, to znamená, že se u všeho převrátí polarita, čímž se z hmotného projevu existence stává antihmotný a z antihmotného hmotný, nebo při dokončení vývojového cyklu (k čemuž nyní dojde) dochází ke spojení a sjednocení těchto dvou opačných polarit (viz video s názvem: “Světelné tělo, merkabah, merkavah, merkaba, 2012 vzestup duše”), čímž se tyto dva opačné projevy existencí propojí a vrací se nazpět do jednoty a harmonie. Tím jejich dvojí, čili dualitní projev existence zaniká.

Sjednocení pravých párových slunečních soustav způsobí že následně dojde i k sjednocení párových galaktických párových existencí, čili k sjednocení naší galaxie zvané Mléčná dráha s galaxií Andromédy. Více podrobností naleznete v několika po sobě jsoucích textech, které jsou uvedeny ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)

Osobně to vidím tak, že planeta se rozdělí na 3 frekvenční pásma, čili na 3 dimenze. Více je uvedeno v článku s názvem: “Novy scenar – vznik trech planet Zeme pred vzestupem” a v článku s názvem: “Letos dojde k dělení tohoto světa na tři frekvenční pásma, čili na 3 planety, každá v jiné dimenzi, tzn. v jiném frekvenčním rozsahu”, který je uveden ZDE. Jedna zůstane v dimenzi třetí a ta půjde do postupného rozpadu a zániku. Více je uvedeno v článku s názvem: “Po vzostupe – bezduché 3D“. V té zůstane necelých 10% lidí, kteří si tam budou řešit své karmické vazby. Podrobnosti jsou uvedeny v článku s názvem: “Dolores Cannon: Mayský kalendář, 2012 a 5D Země“. (Nemusíte ale mít strach, že byste v tomto světě zůstali, neboť to, že čtete tyto řádky je známkou toho, že nejste takový zloduch 🙂 abyste se v tomto světě ocitli.) Druhé a třetí frekvenční pásmo, čili čtvrtá a pátá dimenze bude společná (podobně jako vypadají přesýpací hodiny), přičemž 21.12.2012 se od 4.D oddělí kopie planety (ve které bude jen vše, co je příjemné, krásné a povznášející), která půjde do dimenze páté. S ní se do 5.D promítnou všichni ti, kteří jsou svými osobními frekvencemi na tento přesun již připraveni. Pro ostatní bude ještě nějaký čas existovat dimenze čtvrtá (což bude ta spodní část ve tvaru přesýpacích hodin), která se ovšem nejpozději do konce roku 2015 “přesype” – spojí s dimenzí pátou, čímž tato čtvrtá dimenze zanikne taktéž.
Tento dočasný přechodový stav ze 4.D do 5.D bude z toho důvodu, že kdyby byl přechod do 5.D okamžitý pro všechny, tak by to mnohé bytosti nebyly schopny přežít, neboť by nebyly schopny vydržet okamžitý nárůst – skok do mnohem vyšších frekvencí, ve kterých 5.D vibruje. Je to milosrdenství, které planeta poskytuje všem opozdilým bytostem, které mají tuto planetu rády a přejí si na ni či uvnitř ní nadále zůstat. Ti, kteří o to nestojí, ti budou muset odtud odejít do nějakého jiného světa, ve kterém dualita a s ní spojená disharmonie stále ještě existuje.

PS: v nulovém bodu se všechny hmotné projevy na okamžik rozpadnou na pouhou energii osobních vědomí, vše si se vším navzájem vymění informace, čímž se vše obohatí o vědomosti a zkušenosti všech zúčastněných a pak se to přes tento nulový bod (fungující jako červí díra) opět zhmotní do takového projevu existence a takového světa – dimenze se, kterým bytost svými osobními přáními, představami a vnitřními osobními frekvencemi souzní.

Dodatek: Po aktivaci své osobní Merkaby (ke které již velice brzy dojde), která je v ohnisku, čili nulovém bodu osobního hologramu, budete moci kamkoliv si jen budete přát a to nejen mentálně či astrálně, ale i fyzicky. Merkaba je totiž nosič osobního vědomí a díky její aktivní činnosti se bytost může dematerializovat, teleportovat a na jiném místě se opět materializovat a to nejen do původní bytosti, ale do libovolné věci, bytosti, tvaru, vzhledu či projevu existence. Takže vydržte, za chvíli budete moci být a dělat, cokoliv co si jen pomyslíte. Mnohem více podrobností je uvedeno v článku s názvem: “Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč”, který je puvedenZDE.

Sjednocení všech úrovní vědomí jejich existencí do jednoho nulového bodu – do tady a teď.


Další dodatek: Protnutí nulového bodu, tedy i nulového času, bude trvat jen asi 7 vteřin a ti, kteří vědí, o co se jedná (tedy i vy všichni, kteří tento článek čtete), si budou moci okamžitě “nastartovat” 🙂 svou osobní Merkabu a odfrčet kamkoliv se jim jen zachce a být čimkoliv čím budou jen chtít být. Ti ostatní budou nějaký čas (který v nulovém bodě ale neexistuje) 🙂 bloumat a divit se, co se to vlastně děje a proto setrvají zhruba 3 dny (současného počítání času) v temnotě a hmotné neexistenci, ve které existuje pouze osobní vědomí, čili duchovní energie a její obsah – program.

Ti, kteří budou zaměřeni na svou spirituální (duchovní) podstatu, čili na vnitřní NEPOLARIZOVANÉ pra-světlo, ti nemusí během tří dnů temnoty prožít žádnou temnotu vůbec, neboť zánik polarity (a s tím spojený zánik vně projeveného světla) okamžitě uvidí své vnitřní světlo (spirituální podstatu), ze kterého je naprosto vše nejen stvořeno, ale ve kterém naprosto vše i “plave”.

Proto vám opakuji, na co v ten moment upnete svou pozornost, to budete nejen prožívat, ale tam se také i ocitnete. Přeji všem krásný let a hladké přistání. 🙂

Tvoření osobního hologramu, pomocí vůle, Jang – projekce a přání, Jin – gravitace.

Ještě jeden velice důležitý dodatek: 

Je třeba si uvědomit, že existuje tolik světů a jejich realit, to znamená i planet Zemí, kolik je mentálních představ (každá na trošku odlišné frekvenci), přičemž na každé Zemi je trochu, více, či zcela jiný projev existence a události v ní probíhající a to od těch velice destruktivních, až po ty nejkrásnější, ze kterých až srdce plesá.

Souhrn všech těchto nejrůznějších jednotlivých projevů existencí tvoří jeden společný multivesmír, ve kterém se bytosti díky svému osobnímu přesvědčení a fokusu své pozornosti neustále přemisťují z jedné paralelní existence do jiné, aniž by to většina z nich vědomě zaregistrovala. Je tomu tak z toho důvodu, že každý jednotlivý svět a jeho reality jsou složeniny z jednotlivých holografických obrázků, (které jsou předstvořeny jednotlivými mentálními představami), ze kterých si jednotlivé bytosti (dle svého osobního přesvědčení a fokusu své pozornosti) vybírají takové jednotlivé obrázky, které odpovídají vnitřnímu osobnímu přesvědčení a momentálnímu fokusu pozornosti. Více naleznete v článku s názvem: “JE NÁŠ SVĚT REÁLNÝ? A CO JE VŮBEC REALITA?”, který je uveden ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)

Z těchto jednotlivých, již předstvořených holografických obrázků si každá bytost sestavuje takový osobní svět a takové jeho reality, které odpovídají jejímu osobnímu přesvědčení a jelikož se ty holografické obrázky mění z jednoho na další nesčíslněkrát za sekundu, proto mají bytosti pocit existence pohybu v prostoru a času v něm plynoucím. Hmota prostor a čas ve skutečnosti ale vůbec neexistuje, neboť naprosto vše jsou jen pouhé vnitřní mentální představy projektované do holografických projevů, které bytosti za hmotu prostor a čas v něm plynoucí pouze považují. Mnohem více je uvedeno v článku s názvem Živé Představy, který je uveden ZDE.

Snažte se toto všechno pochopit, neboť pokud si uvědomíte, že vaše osobní přesvědčení a fokus vaší pozornosti jsou zodpovědné za to, kde se ocitáte, s kým se setkáváte a co prožíváte a že pouhou změnou osobního přesvědčení můžete ve svém osobním světě kdykoliv, cokoliv, jakkoliv změnit, tak se stanete nejen vědomými tvůrci svého světa a jeho realit, ale i pány svého osudu.

Přesunout se do překrásného světa a jeho realit bude obzvláště jednoduché v momentě protnutí galaktického rovníku (čili galaktického nulového bodu – času), neboť v ten moment se každá vaše představa stane okamžitě vaší osobní pravdou a realitou, ve které se okamžitě ocitnete a kterou budete prožívat. Proto je velice důležité již nyní nevěřit nikomu a ničemu, co se neslučuje s tím, co si přejete (čili neztotožňovat se s informacemi, které se snaží vás vlákat do světů, se kterými nesouzníte) a v momentě protnutí galaktického nulového bodu být naladěni a zaostřeni na to, co si přejete.

PS: Dokud bytost nemá svou osobní Merkabu aktivní, tak vše, co si dovede představit, je něco, co někde již existuje, čili co je již někým stvořené. Jakmile ale dojde u bytosti k aktivaci osobní Merkaby, tak se stane tzv. tvořivým Bohem, který má schopnost tvořit něco nového, doposud neexistujícího. Mnohem více podrobností o tom, jak to funguje, naleznete v článku s názvem: “Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality” který je uveden ZDE.

Vystavil: Michal 

3 myšlienky na “Proč při protnutí galaktického nulového bodu nastanou 3 dny temnoty…

  1. Ak sa má také niečo udiať, tak sa to udeje a my tomu nezabránime. Ak sa to neudeje, niekto bude nadávať, že len zbytočne nás stresoval a strašil a mnohí si vydýchnu, lebo dni bez svetla by zo sebou priniesli veľa následkov. Každopádne zmeny nastávajú a aj posuny vedomia u ľudí.

    Takže doba nového veku sa blížia a každý vek zo sebou nesie niečo nové. Je to potrebné, lebo takýmto spôsobom ako vládne moc a nespravodlivosť, by sme sa postupne vyhubili.

    Kto tieto informácie píše netuším, niekto ich píše prostredníctvom channelingu, niekto sleduje astrologické výskumy a vedecky podložené fakty. Každý niečo.

    Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: