Vezme-li si někdo do hlavy, že jsem jeho nepřítel a zabije mne, stanu li se obětí jeho představ. Obrazy vzniklé ve fantazii mohou být ničivé jako zemětřesení a tvořivé jako Bůh. Carl G. Jung

Každý je schopen vytvořit si v duchu nějaký obraz a učinit ho fyzicky reálným, jen je třeba se trochu procvičit; nej důležitější je rozhodnout se, co vlastně chcete. Vytvořte si v duchu obraz a nabijte jej emocemi a silnou touhou. Nejprve si splnění svého přání představte – úspěch je třeba předběžně “uvidět” ve vědomí – a teprve potom ho zhmotnit do fyzické reality. K tomu je nezbytné vymyslet a propracovat plán; osobnost bez plánu je pouze pasivně nesena proudem a je závislá na rozmarech kdekoho.

Čím je plán promyšleněj ší, tím je naděje na úspěch vyšší. Pověřte své podvědomí samostatně hledat cestičky a způsoby, jak realizovat přání.

Podvědomí splní vše za vás, nemusíte vůbec nic dělat, stačí mu jen nepřekážet a nechat je plnit daný úkol. Hlavní je naučit se své podvědomí správně naprogramovat; pronikne-li totiž chyba do programu, podvědomí potom vyplní i mylně zadané příkazy.

Uvědomte si, že život plní každé vaše přání, a nikdy na to nezapomínejte .

Většina lidí však ani neví, co vlastně chce, v hlavách maj í nepředstavitelný guláš. V mysli j im těkají, prolétávaj í jakési obrazy, a lidé je pak často považuj í z a své niterné touhy a přání, avšak vaše skutečné přání se liší od obrazů, tužeb a myšlenek dosažených z vněj šku. Liší se dobou trvání ; svou roli hraj e i j ej ich minulost a také budoucnost. Přání, respektive touha j e činem proj ektovaným v minulosti, jenž se ale proj eví v budoucnosti

Chcete-li poznat svou niternou touhu, proveďte následné cvičenÍ. Mnoho lidí toto cvičení provádělo přirozeně a spontánně po celý svůj život; zvláště v mládí, kdy je představivost plastická, pružná, nespoutaná a odvážná. Každý večer před usnutím si vytvořte pole vysněného přání – přemýšlejte o tom, co byste chtěli ze všeho nejvíc. Přání by nemělo nic ohraničovat, žádné zákony, žádné limity; přání musí být co nej fantastičtější. Zároveň však, aniž byste se něj ak zvlášť namáhali, se pokuste pochopit, proč si přejete právě toto a jaké budou eventuální následky.

Zmizí-li obraz přání, znamená to, že bylo nepodstatné. Sotva jste ho začali zkoumat, již mizí; nepotřebujete hledat odpovědi, stačí jen začít zkoumat; vedlejší, nepodstatný obraz vybledne a již nebude tak přitažlivý – přirozeně o něj ztratíte zájem.

Sny se mohou zaměřovat na osobní i sociální život, na přání něco vlastnit, na sebezdokonalování a na rozvoj různých schopností (létat, být neviditelným) . Sen je záznam nadreálného příběhu, záznam dějin vašeho osudu, můžete si pro něj vymyslet pokračování, čerpat z něj užitečné informace nebo si jej prohlížet. Tento sen, respektive toto přání odráží vaši podstatu, z tohto snového přání vyrůstaj í vaše životní cíle a předurčení. Díky snu poznáte všemocného Boha.

Zvolte si a přijměte svá přání a sny, ujistěte se, že pro vás mají hodnotu, že jsou pro vás důležité. Nezapomeňte zkontrolovat, zda neuškodí jiným lidem; až toto provedete, nastane čas zformulovat si své cíle.

Zapište si své cíle,  jež je třeba ještě propracovat a doladit, napište si na papír plán, jak jich dosáhnout, a neustále jej vylepšujte a korigujte, dokud se nestane skutečně toužebným, niterným. Podepište se; podpis je prodloužená ruka a ruka je pokračováním srdce.

Tvůrčí představivost je unikátním Božím darem, dává intuici, plány, idej e a tvořivost.

Uposlechne každý váš rozmar, každý správný (i nesprávný) program. Kromě toho by se měla neustále zatěžovat prací, je nutné jí neustále připomínat, co má dělat. Vaše vlastní fantazie vám může ze života udělat peklo nebo ráj , sami si určujete pravidla hry. Jestliže si myslíte a stále si opakujete, že “život je těžký, lidé jsou zlí a osud j e nespravedlivý”, pak veškeré negativní myšlenky a výroky aktivují programy, jež následně vytvoří odpovídaj ící budoucnost.

Myšlenky – to jsou samoinstalační programy !

Nepřestávejte je sledovat, pamatujte však, že přílišná kontrola posiluje negativitu mysli a rozvíjí neodbytné stavy. Lepší metodou je záměna nebo vytlačení. Neustále zásobujte své podvědomí pozitivními myšlenkami a příkazy, obrazy a vzorci. Podvědomí čeká na vaše rozkazy, nezatěžujte je však pochybnostmi, obavami a destruktivními úmysly – ty jsou jako viry; záporné myšlenky jsou příliš drahá zábava.

Pokud jste si vybrali cestu k hojnosti, vyvarujte se cynismu, pesimismu, duševní vulgárnosti a lhostejného přístupu k sobě i jiným. S těmito negativními vlastnostmi dojdete leda k neúspěchům, bídě a debaklům; vyrůstá z nich pouze deprese, ubohost a skleslost – stísněnost je zdrojem všech nemocí. Určete svému podvědomí cíl- zbohatnout, prosperovat, milovat a otevřít se světu. Tento cíl vás povede a obdaruj e štěstím, úspěchem a silou.

Můžete své sny a přání sdílet se svými přáteli a blízkými, jež vás milují, beze zbytku vás přijímají a ve všem podporují. Dejte si pozor na lidi s úzkoprsým a strnulým přístupem k životu a omezeným pohledem na svět, vyhýbejte se všem těm, kteří vám byt’ i nepřímo namlouvají, že vaše cíle jsou příliš vysoké, požadavky neurčité a že své grandiózní plány nej ste schopni uskutečnit. Díky principu psychické přitažlivosti (podobné přitahuje podobné) přitáhnete lidi, kteří se vám podobají.

Podvědomí vás dovede až k lidem, již vám vaše plány pomohou s radostí splnit a zbaví vás těch, kteří jsou zachváceni duchem měšťanského negativismu, mají sklony k destruktivní kritice, sníženému sebehodnocení a závisti . Francis Bacon přikázal svému sluhovi, aby ho ráno vždy vítal slovy: “Vstávejte, pane. Čekají na vás velké věci.” A vykonal skutečně mnoho.

Plujeteli po řece života, rozhodně miřte co nejvýš; stejně vás odnese proud.

Z knihy Kozmická energia hojnosti

Reklamy